wynik postępowania

advertisement
Kraków, 18 sierpnia 2016 r.
Zamawiający
Gmina Wojnicz, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz,
reprezentowana przez pełnomocnika:
Dawida Studenckiego
DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
WYNIK POSTĘPOWANIA
Znak sprawy:
Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 1405 K w miejscowości Grabno
gm. Wojnicz
SPRAWA NR 9/2016
Szanowni Państwo,
W sprawie ogłoszonego przez Gminę Wojnicz, reprezentowaną przez pełnomocnika Dawida Studenckiego,
postępowania w przedmiocie jak wyżej Zamawiający, działając na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych właściwych na dzień wszczęcia postępowania, informuje, co następuje:
I.
Z POSTĘPOWANIA WYKLUCZENI ZOSTALI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY:
1.
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych BUDOMAX inż. Marian Kościsz, ul. Tłoki 34, 33300 Nowy Sącz – na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP
UZASADNIENIE:
Wykonawca do oferty nie przedłożył dokumentów:
1)
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – treść oświadczenia wg załącznika nr 6 do SIWZ.
2)
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacja o tym, że nie należy do grupy
W związku z powyższym w dniu 8 sierpnia został wezwany do ich uzupełnienia na podstawie art. 26
ust. 3. Wykonawca jednak w żaden sposób na wezwanie nie odpowiedział, co oznacza, że nie wykazał
spełniania warunków udziału w postępowaniu jak również braku zaistnienia w stosunku do niego
podstaw do wykluczenia z postępowania.
II. ODRZUCONE ZOSTAŁY OFERTY NASTĘPUJĄCYCH WYKONAWCÓW:
1.
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych BUDOMAX inz. Marian Kościsz, ul. Tłoki 34, 33-300
Nowy Sącz – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP
UZASADNIENIE:
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2.
P.P.H.U. "TRANS-ART" Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 33, 33-131 Łęg Tarnowski – na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP
UZASADNIENIE:
Wykonawca w przedłożonym kosztorysie dla odcinka 2 etap I km (…) wycenił dodatkowo pozycje
oznaczone numerami od 2.4.3. do 2.4.7., które to pozycje w kosztorysie ofertowym udostępnionym
przez zamawiającego dla tego odcinka drogi nie występują. Występują one w ramach odcinka 1. Ponad
to wykonawca w kosztorysie odcinka 2 etap I km (…) w pozycji 3.2.4. wskazał oferowaną ilość: 30,
podczas gdy dla tej pozycji w kosztorysie ofertowym zamawiający wymagał wyceny ilości: 70.
Powyższe oznacza, iż zakres oferty odbiega od wymagań zamawiającego, obejmuje bowiem inny zakres
zamówienia niż pierwotnie wymagany. Stąd oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.
3.
"DUD-BRUK" Jacek Dudek ul. Sienkiewicza 34, 33-100 Tarnów – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
2 ustawy PZP
UZASADNIENIE:
Wykonawca w kosztorysie ofertowym dla odcinka 1 nie wycenił w ogóle wymaganej w pozycji 57 roboty
tj.: regulacji wysokości skrzydeł bramowych. W związku z powyższym zakres oferty wykonawcy nie
obejmuje pełnego wymaganego zakresu zamówienia określonego przez zamawiającego. Stąd jego
oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.
III. JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA ZOSAŁA WYBRANA OFERTA WYKONAWCY:
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba punktów w
kryterium cena
Liczba punktów w
kryterium termin
gwarancji
RAZEM
95
5
100
Zakład Remontowo - Budowlany Łukasz
Rejkowicz ul. Gen. Andersa 8, 33-180 Gromnik
IV. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH OFERT NIEPODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU PONIŻEJ:
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Zakład Remontowo - Budowlany Łukasz
Rejkowicz ul. Gen. Andersa 8, 33-180
Gromnik
"MEL-DRÓG" Roboty Wodno Melioracyjne,
Drogowe i Budowlane Alfred Czuba - Spółka
Jawna, ul. Kamieniec 3, 32-840 Zakliczyn
GOR-BUD s.c., ul. Kochanowskiego 120, 38300 Gorlice
Liczba punktów w
kryterium cena
Liczba punktów w
kryterium termin
gwarancji
RAZEM
95
5
100
82,09
5,00
87,09
67,58
5,00
72,58
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że podpisanie umowy finalizującej postępowanie będzie miało miejsce
w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Miejski w Wojniczu, Rynek 1, 32-830 Wojnicz w dniu 26 sierpnia 2016 r.
o godz.: 9:30.
Zamawiający przypomina wybranemu wykonawcy o obowiązkach dopełnienia formalności przed zawarciem umowy
określonych w SIWZ.
Download