nowe reguły odbywania walnych zgromadzeń w spółkach publicznych

advertisement
NOWE REGUŁY ODBYWANIA WALNYCH
ZGROMADZEŃ W SPÓŁKACH PUBLICZNYCH
Prowadzący:
Andrzej Chrzanowski
Adwokat, Partner w kancelarii Krawczyk i Wspólnicy
www.krawczyk-legal.com
KRAWCZYK I WSPÓLNICY THINKING AHEAD
Nowe reguły odbywania walnych zgromadzeń
w spółkach publicznych – informacje ogólne
 Podstawa prawna zmian - Ustawa z dnia z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie
ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. Nr 13 z 2009 r., poz. 69)
 Nowe przepisy obowiązują od dnia 3 sierpnia 2009 r.
 Zmiany wynikają z implementacji do prawa polskiego postanowień
Dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca
2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek
notowanych
na
rynku
regulowanym
(Dz.
Urz.
L
Nr
184/17)
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Zakres zmian dokonanych nowelizacją k.s.h.
z dnia 5 grudnia 2008 r.:
 Prawa do zwoływania WZ i ustalania przedmiotu jego obrad
 Zasady informowania o WZ i sprawach będących przedmiotem jego
obrad
 Zasady uczestnictwa w WZ
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Zakres wykładu:
 Zmiana praw związanych ze zwoływaniem WZ i ustalaniem przedmiotu
jego obrad
 Nowy sposób zwoływania WZ
 Nowe obowiązki zarządu spółki publicznej
 Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (record date)
 Warunki dopuszczenia akcjonariusza do uczestnictwa w WZ oraz warunki
wykonywania innych praw z akcji
 Stworzenie możliwości głosowania z każdej z posiadanych akcji odmiennie
 Nowe zasady udzielania informacji o sprawach spółki będących
przedmiotem obrad WZ
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Zmiana praw związanych ze zwołaniem WZ oraz
przedmiotem jego obrad [1]
– modyfikacja prawa do zwołania NWZ (art. 399 k.s.h.)
 Przyznanie akcjonariuszom większościowym kompetencji do zwołania
NWZ i wyznaczenia przewodniczącego NWZ
 Uproszczenie trybu zwoływania NWZ przez Radę Nadzorczą
 Uproszczenie trybu zwoływania NWZ przez inne osoby upoważnione
w statucie spółki
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Zmiana praw związanych ze zwołaniem WZ oraz
przedmiotem jego obrad
– modyfikacja praw akcjonariuszy mniejszościowych
 Prawo żądania zwołania NWZ przez Zarząd oraz prawo do zwołania NWZ
na podstawie upoważnienia sądu (art. 400 k.s.h.)
 Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
najbliższego WZ (art. 401 § 1 i 2 k.s.h.)
 Prawo zgłaszania projektów uchwał WZ (art. 401 § 4 i 5 k.s.h.)
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Prawo żądania zwołania NWZ przez Zarząd i
prawo zwołania NWZ na podstawie upoważnienia sądu
(art. 400 k.s.h.) – informacje ogólne
 Prawo przysługuje akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 5% akcji
 Prawo do wystąpienia do sądu o upoważnienie jest uzależnione od
bezczynności Zarządu
 Sąd upoważni akcjonariuszy do zwołania NWZ, jeżeli odbycie NWZ uzna
za celowe
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Zwołanie NWZ na podstawie upoważnienia sądu
(art. 400 k.s.h.)
 Wniosek do Zarządu o zwołanie NWZ
• forma pisemna lub w postaci elektronicznej (dla celów dowodowych)
• należy wykazać istnienie prawa do żądania zwołania NWZ
 Wniosek do sądu rejestrowego o upoważnienie do zwołania NWZ
i o wyznaczenie przewodniczącego NWZ
 Prawomocne postanowienie sądu stanowi upoważnienie do zwołania NWZ
 Zwołanie NWZ w sposób przewidziany dla spółki, z powołaniem się na
upoważnienie sądu
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad najbliższego WZ (art. 401 § 1 i 2 k.s.h.) [1]
 Prawo przysługuje akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 5% akcji
 Termin wykonania prawa  21 dni przed wyznaczonym terminem WZ
 Sposób wykonania prawa  wniosek do Zarządu zawierający uzasadnienie lub
projekt uchwały
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad najbliższego WZ (art. 401 § 1 i 2 k.s.h.) [2]
 Konsekwencje:
• Zarząd niezwłocznie, lecz nie później niż na 18 dni przed terminem WZ
ogłasza zmiany w sposób właściwy dla zwołania WZ
• Przewodniczący WZ ma obowiązek uwzględnić rozszerzenie porządku
obrad
KANCELARIA KRAWCZYK I WSPÓLNICY THINKING AHEAD
KRAWCZYK I WSPÓLNICY THINKING AHEAD
Prawo zgłaszania projektów uchwał WZ
przed terminem WZ (art. 401 § 4 k.s.h.)
 Prawo przysługuje akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 5% akcji
 Sposób wykonania prawa  pismo do Zarządu zawierające projekt uchwały
dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad
 Konsekwencje  obowiązek spółki ogłoszenia projektów na stronie www
oraz obowiązek Przewodniczącego WZ poddania projektu pod głosowanie
KANCELARIA KRAWCZYK I WSPÓLNICY THINKING AHEAD
KRAWCZYK I WSPÓLNICY THINKING AHEAD
Prawo zgłaszania projektów uchwał WZ
w czasie obrad WZ (art. 401 § 5 k.s.h.)
 Prawo przysługuje każdemu akcjonariuszowi uprawnionemu do
uczestnictwa w WZ
 Sposób wykonania prawa  złożenie Przewodniczącemu WZ oświadczenia
zawierającego projekt uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad
 Konsekwencje  obowiązek Przewodniczącego WZ poddania projektu pod
głosowanie
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Sposób zwołania WZ w spółce publicznej
(art. 4021 – 4022 k.s.h.) [1]
 Sposób zwołania  ogłoszenie na stronie www spółki oraz w sposób
określony dla przekazywania informacji bieżących
• spółki giełdowe - KNF, GPW, PAP
• spółki NewConnect - GPW
 Termin zwołania  co najmniej 26 dni przed terminem WZ
 Ogłoszenie powinno zawierać informacje określone w art. 402 § 2 k.s.h. i art.
4022 k.s.h.
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Sposób zwołania WZ w spółce publicznej
(art. 4021 – 4022 k.s.h.) [2]
 Nowy sposób zwoływania WZ dotyczy wszystkich podmiotów uprawnionych do
zwoływania WZ
 Nieprawidłowe zwołanie WZ może być przyczyną nieważności uchwał
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Nowe obowiązki Zarządu – nowe prawa
akcjonariuszy [1]
 Możliwość komunikowania się z Zarządem za pośrednictwem
elektronicznych środków komunikacji
• W celu złożenia oświadczenia o żądaniu zwołania NWZ (art. 400 § 2
k.s.h.)
• W celu złożenia oświadczenia o rozszerzeniu porządku obrad WZ (art.
401 § 1 k.s.h.)
• W celu przedstawiania projektów uchwał na WZ (art. 401 § 4 k.s.h.)
• W celu zawiadamiania spółki o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa w
postaci elektronicznej (art. 4121 § 4 i 6 k.s.h.)
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Nowe obowiązki Zarządu – nowe prawa akcjonariuszy
[2]
 Obowiązek publikowania na stronie www spółki informacji związanych
z WZ:
• Informacje o dacie, miejscu i przedmiocie WZ
•
Informacje o akcjach w spółce
• Dokumentację, która ma być przedstawiona WZ
• Projekty uchwał WZ
• Stanowiska Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące spraw objętych
porządkiem obrad
• Informacje o wynikach głosowań
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Nowe obowiązki Zarządu – nowe prawa akcjonariuszy
[3]
 Obowiązek
przesłania
na
żądanie
akcjonariusza
listy
akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w WZ, nieodpłatnie pocztą elektroniczną (art.
407 § 11 k.s.h.)
 Obowiązek udzielenia informacji o spółce (art. 428 § 2 -7 k.s.h.)
 Głosowanie korespondencyjne i uczestnictwo w WZ za pośrednictwem
elektronicznych środków komunikacji, jeżeli akty organizacyjne spółki
dopuszczają taki tryb odbywania WZ
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w WZ [1]
– Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ
 Prawo uczestniczenia w WZ spółki publicznej mają osoby będące
akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą WZ (tzw. dzień rejestracji
uczestnictwa w WZ)
 Wspólny dzień rejestracji dla wszystkich uprawnionych
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w WZ [2]
- Warunki dopuszczenia do udziału w WZ
TYTUŁ UCZESTNICTWA
Akcje na okaziciela zdematerializowane
WARUNKI
• Zgłoszenie podmiotowi prowadzącemu
rachunek papierów wartościowych wniosku o
wystawienie imiennego zaświadczenia o
prawie uczestnictwa w WZ
• Termin  nie wcześniej niż po ogłoszeniu o
zwołaniu WZ i nie później niż w pierwszym
dniu powszednim po dniu rejestracji
Akcje na okaziciela niezdematerializowane*
Akcje imienne*
Zastaw/użytkowanie z prawem głosu*
świadectwa tymczasowe
• Zdeponowanie akcji (zaświadczenia) w
spółce najpóźniej w dniu rejestracji i
nieodebranie akcji do końca dnia rejestracji
• W dniu rejestracji osoba uprawniona jest
wpisana do księgi akcyjnej
*akcje niewprowadzone do obrotu na GPW/NewConnect
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w WZ [3]
– Przykład
W spółce XYZ zwołano WZ na dzień 20 sierpnia 2009 r.
 Dniem rejestracji jest 4 sierpnia 2009 r.
 Aby móc uczestniczyć w WZ należy kupić akcję XYZ najpóźniej
w dniu 30 lipca 2009 r.
 Akcję XYZ można sprzedać już w dniu 5 sierpnia 2009 r.
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w WZ [4]
- Konsekwencje
 Zbycie akcji po dniu rejestracji nie powoduje utraty prawa uczestniczenia
w WZ
 Nabycie akcji po dniu rejestracji nie powoduje powstania prawa
uczestniczenia w WZ
 Zablokowanie akcji na czas WZ nie uprawnia do uczestnictwa w WZ
 Wykonywanie innych praw z akcji wymaga zablokowania akcji
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Split voting [1]
- Informacje ogólne
 „split voting” oznacza prawo do głosowania w jednej sprawie odmiennie z
różnych akcji
 Od dnia 3 sierpnia 2009 r. akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z
posiadanych akcji (art. 4113 k.s.h.)
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Split voting [2]
- Przyczyny głosowania odmiennie z każdej akcji
 chęć wykonania zobowiązania umownego
 chęć zachowania neutralności
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Prawo akcjonariuszy do informacji (art. 428 - 429 k.s.h.)
[1] - Informacje ogólne
 podczas WZ Zarząd ma obowiązek udzielenia akcjonariuszowi na jego
żądanie informacji o spółce, jeżeli informacje te są istotne dla oceny sprawy
będącej przedmiotem WZ
 bezpodstawna odmowa udzielenia informacji  prawo akcjonariusza do
wystąpienia do sądu o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Prawo akcjonariuszy do informacji (art. 428 - 429
k.s.h.) [2]
- Kiedy zarząd odmawia udzielenia odpowiedzi?
 Zarząd ma obowiązek odmówić odpowiedzi, jeżeli ujawnienie informacji
może wyrządzić szkodę spółce lub spółce z nią powiązanej
 Zarząd może odmówić odpowiedzi podczas WZ, jeżeli przemawiają za tym
ważne powody
 Członek Zarządu może odmówić odpowiedzi, jeżeli udzielenie informacji
mogłoby stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, cywilnej lub
administracyjnej takiego członka zarządu
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Dziękuję za uwagę
Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Biurowiec Focus,
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa,
tel. (22) 314 90 00
www.krawczyk-legal.com
KANCELARIA KRAWCZYK
I WSPÓLNICY
AHEAD
KRAWCZYK
I WSPÓLNICYTHINKING
THINKING
AHEAD
Download