opracowane-zagadnienia

advertisement
55
Ewolucja prawa starego testamentu od krwawej zemsty do publicznego wymiaru sprawiedliwości.
Ogólna charakterystyka despotii wschodnich Rozciągały się na wielkich przestrzeniach,
dominowała gospodarka związana z eksploatacją ziemi.
Gospodarka opierała się na pracy niewolników
Na czele państwa stał monarcha z nieograniczoną despotyczną władzą. Władza miała charakter
teokratyczny. Monarcha był uważany za bóstwo lub reprezentanta bóstwa i to było podstawą jego
autorytetu.
Jednostka była całkowicie podporządkowana państwu.
Państwo było zarządzane centralnie przez urzędników. W ówczesnych warunkach gospodarczo komunikacyjnych odległość pomiędzy organami centralnymi a lokalnymi utrudniał trwałość
centralizacji państwowej, była to słabość despotii i przyczyna częstych rozpadów. PRAWO
GRECKIE GRECKA POLIS Podbita przez Darów - następców cywilizacji Mykeńskiej (ok. 1200
p.n.e.) nie stwarzała możliwości organizacji zcentralizowanego państwa (czynniki geograficzne, tren
górzysty, brak zagrożenia z zewnątrz, mało terenów uprawnych) te elementy przyczyniły się do
powstawania państw - miast (polis)
POLIS SPARTA Powstało w IX w.p.n.e. podstawy ustroju arystokratycznego Sparty stworzył król
Likurg Viii. P.n.e. który rozpoczął podboje terytorialne (polityka ekspansji poprzez podboje). Była
to polis arystokratyczna o charakterze militarnym, handel nie odgrywał większej roli, podstawą
gospodarki było rolnictwo.
Społeczeństwo Panującą klasą byli spartaci, od 7 roku życia byli wychowywani w rygorach życia
wojskowego, głównym zadaniem była obrona kraju i wojna. Tylko oni mieli prawa polityczne. Byli
równi co do praw jak i obowiązków. Nie było jednak równości majątkowej. Każdy spratiata
otrzymywał od państwa dział ziemi wraz z niewolnikami. Nie mógł jej testować ani alienować
jedynie dzielić na łożu śmierci z synami.
Preiojkowie mieszkali na obrzeżach miasta, byli osobiście wolni z prawem cywilnym i
obowiązkiem służby wojskowej, zajmowali się handlem i rzemiosłem.
Heloci - byli niewolnikami. Stanowili własność państwa, byli przywiązani do ziemi. Do
obowiązków należało pełnienie służby wojskowej podczas ekspedycji karnych (krypteje) zabijano
ich związku z procentowo większą liczbą niż spartiaci.
Eforowie - najważniejsi urzędnicy Sparty, początkowo wyznaczani przez króla później przez Apele.
Kadencja trwała 1 rok. Urzędnikiem mógł się stać pełnoprawny obywatel po ukończeniu 30 lat.
Urząd był kolegialny i tworzyło go 5 eforów, uchwały zapadały większością głosów. Do
kompetencji należało sprawowanie kontroli nad wychowaniem, życiem spartiatów oraz nadzór nad
preiojkami i helotami. Potem sprawowanie kontroli nad królem, podczas wypraw wojennych,
karanie dowódców oddziałów wojskowych, polityka zagraniczna, zwoływanie Apelli i Geruzji.
Źródła prawa średniowiecza
Statuty litewskie, ich geneza, redakcje
Organy centralne - wykład
Plemienne państwa barbarzyńskie
Monarchia Frankońska - wykład
Monarchia Frankońska - omówienie
Reklama
Powiązane zagadnienia





















Ostracyzm
Glosator
Renta feudalna
Nullum crimen sine lege
Common law















Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download