załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

advertisement
BIURO ZAKUPÓW
SPÓŁKI TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.
ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa
Nr sprawy: 236/BZK/2017
Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTY
…………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy
…………………………………
miejscowość, data
Nazwa Wykonawcy.................................................................................................
kod, miejscowość ___ - ___ , _________________________ ____________
ulica, nr lokalu: ____________________________________ , _______ ,
adres www………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
imię i nazwisko __________________________________
numer telefonu __________________________________
e-mail _______________________________________
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
ul. Targowa 25
03-728 Warszawa
W związku z zaproszeniem do wzięcia udziału w przetargu ograniczonym prowadzonym pod numerem
sprawy 236/BZK/2017, będąc upoważnionym lub upoważnionymi do składania oświadczeń w imieniu
Wykonawcy składamy ofertę na: ubezpieczenie pojazdów należących lub będących w posiadaniu
Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w zakresie OC/ZK/AC/KR/NNW/ASS.
I.
OPCJA I – umowa na 12 miesięcy:
Składka jednostkowa za ubezpieczenie OC \ ZK wynosi:
 dla pojazdów osobowych:
 dla ciężarowych:
 dla przyczep:
 dla ciągników rolniczych:
 dla motorów:
 dla wolnobieżnych (quad)
A. Składka łączna za ubezpieczenie
wynosi: _________________ zł
__________ zł,
__________ zł,
__________ zł,
__________ zł,
__________ zł,
__________ zł.
OC\ ZK w okresie objętym przedmiotem zamówienia
Stawka za ubezpieczenie AC \ KR wynosi:




dla pojazdów osobowych:
__________ zł,
dla ciężarowych:
__________ zł,
dla przyczep:
__________ zł,
dla ciągników rolniczych
__________ zł, dla wolnobieżnych (quad)
__________ zł.
B. Składka łączna za ubezpieczenie AC \ KR w okresie objętym przedmiotem zamówienia
wynosi: __________________ zł
Składka jednostkowa za ubezpieczenie NNW wynosi:


dla pojazdów osobowych:
dla ciężarowych:
__________ zł,
__________ zł,
BIURO ZAKUPÓW
SPÓŁKI TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa



dla ciągników rolniczych:
dla motorów:
dla wolnobieżnych (quad)
Nr sprawy: 236/BZK/2017
__________ zł,
__________ zł,
__________ zł.
C. Składka łączna za ubezpieczenie NNW w okresie objętym przedmiotem zamówienia wynosi:
___________________ zł
Składka jednostkowa za ubezpieczenie ASS wynosi:
 dla pojazdów osobowych:
__________ zł,
 dla ciężarowych:
__________ zł.
 dla motorów_
__________ zł.
D. Składka łączna za ubezpieczenie ASS w okresie objętym przedmiotem zamówienia wynosi:
___________________ zł
Całkowita cena ubezpieczenia pojazdów należących lub będących w posiadaniu Spółki Totalizator
Sportowy Sp. z o.o. w zakresie OC/ZK/AC/KR/NNW/ASS w okresie od 01.08.2017 roku do 31.07.2018
roku wynosi __________________ zł
(słownie złotych……………………………………………………………………………………………….. )
II.
OPCJA II – umowa na 24 miesiące
Składka jednostkowa za ubezpieczenie OC \ ZK wynosi:
 dla pojazdów osobowych:
 dla ciężarowych:
 dla przyczep:
 dla ciągników rolniczych:
 dla motorów:
 dla wolnobieżnych (quad)
A. Składka łączna za ubezpieczenie
wynosi: _________________ zł
__________ zł,
__________ zł,
__________ zł,
__________ zł,
__________ zł.
__________ zł.
OC\ ZK w okresie objętym przedmiotem zamówienia
Stawka za ubezpieczenie AC \ KR wynosi:




dla pojazdów osobowych:
__________ zł,
dla ciężarowych:
__________ zł,
dla przyczep:
__________ zł,
dla ciągników rolniczych:
__________
zł.
dla
wolnobieżnych
(quad)
__________ zł.
B. Składka łączna za ubezpieczenie AC \ KR w okresie objętym przedmiotem zamówienia
wynosi: __________________ zł
Składka jednostkowa za ubezpieczenie NNW wynosi:
 dla pojazdów osobowych:
__________ zł,
 dla ciężarowych:
__________ zł,
 dla ciągników rolniczych:
__________ zł,
 dla motorów:
__________ zł.
dla wolnobieżnych (quad)
__________ zł.
C. Składka łączna za ubezpieczenie NNW w okresie objętym przedmiotem zamówienia wynosi:
___________________ zł
Składka jednostkowa za ubezpieczenie ASS wynosi:
 dla pojazdów osobowych:
__________ zł,
 dla ciężarowych:
__________ zł.
 dla motorów_
__________ zł.
D. Składka łączna za ubezpieczenie ASS w okresie objętym przedmiotem zamówienia
2
BIURO ZAKUPÓW
SPÓŁKI TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Nr sprawy: 236/BZK/2017
wynosi: ___________________ zł
Całkowita cena ubezpieczenia pojazdów należących lub będących w posiadaniu Spółki Totalizator
Sportowy Sp. z o.o. w zakresie OC/ZK/AC/KR/NNW/ASS w okresie od 01.08.2017 roku do 31.07.2019
roku wynosi __________________ zł
(słownie złotych……………………………………………………………………………………………….. )
TABELA ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH
Nr
Wykaz klauzul
Status
1.
Stwierdzenia własnoręczności podpisu pracownika Totalizatora
Sportowego Sp. z o.o., składającego oświadczenie dla celów
likwidacji szkody, może dokonać zamiast pracownika
Ubezpieczyciela kierownik jednostki organizacyjnej Totalizatora
Sportowego Sp. z o.o. użytkującej pojazd, lub osoba przez niego
pisemnie upoważniona
Obligatoryjna
2.
Składki za pojazdy włączane i wyłączane z ubezpieczenia w
okresie trwania Umowy będą naliczane proporcjonalnie do
okresu ochrony, w rozliczeniu na dni. Zwrot składki nie będzie
obciążony kosztami manipulacyjnymi
Obligatoryjna
3.
Ubezpieczyciel pokryje koszty obowiązkowego dodatkowego
badania technicznego, wykonywanego w związku ze szkodą, za
którą Ubezpieczyciel uprzednio przyjął odpowiedzialność
Obligatoryjna
4.
Stawka ubezpieczenia określona w zawartej z Ubezpieczycielem
Umowie Generalnej będzie niezmienna przez cały okres
obowiązywania
Umowy
Generalnej
oraz
polis
ubezpieczeniowych wystawionych na jej podstawie, których
przedmiot dotyczyć będzie: pojazdów objętych ubezpieczeniem
od dnia 1.08.2017, pojazdów objętych ubezpieczeniem po tym
dniu oraz pojazdów nowych i stosowana będzie przez cały okres
obowiązywania Umowy Generalnej i wystawionych na jej
podstawie odpowiednich polis ubezpieczeniowych
Obligatoryjna
5.
Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wypłaty odszkodowania,
jeżeli w procesie likwidacji szkód zostanie stwierdzone
przekroczenie dopuszczalnej na danym obszarze prędkości
Obligatoryjna
6.
Klauzula okolicznościowa - Ubezpieczyciel zobowiązany jest
samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do
wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą, w tym w
szczególności: informowania Ubezpieczającego lub osoby
upoważnione o dokumentach brakujących do wypłaty
odszkodowania i wypłacić należne odszkodowanie, bez
konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie
kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody
Obligatoryjna
7.
Klauzula opóźnienia płatności składki - Jeżeli składka nie
zostanie opłacona w wyznaczonym w umowie ubezpieczenia
terminie, Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do
dokonania zapłaty wyznaczając 14-to dniowy termin zapłaty oraz
określając skutki prawne dalszej zwłoki. Wygaśnięcie
odpowiedzialności Ubezpieczyciela następuje po upłynięciu
terminu
określonego
w
wezwaniu.
Odpowiedzialność
Obligatoryjna
3
BIURO ZAKUPÓW
SPÓŁKI TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Nr sprawy: 236/BZK/2017
Ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie zwłoki jest
uwarunkowana zapłaceniem składki przez Ubezpieczającego
8.
Limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma
ubezpieczenia pojazdu wynikająca z polisy, bez względu na jego
wartość rynkową. W okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia
nie zmniejsza się o wypłacone odszkodowanie.
Obligatoryjna
9.
Potrącenia amortyzacyjne są zniesione całkowicie, tj. także w
przypadku
części
ulegających
szybkiemu
zużyciu
eksploatacyjnemu.
Obligatoryjna
10.
W
razie
zaistnienia
szkody
kradzieżowej,
wypłata
odszkodowania nastąpi bez oczekiwania na wyniki śledztwa
organów państwowych. Jeśli po jego zakończeniu okaże się, że
odszkodowanie nie było należne, Ubezpieczający dokona jego
zwrotu.
Obligatoryjna
11.
W przypadku braku ważnego badania technicznego w chwili
powstania szkody, Ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność za
szkodę o ile nie minęło więcej niż 30 dni od dnia, w którym
badanie powinno było być wykonane o ile stan techniczny
pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody.
Obligatoryjna
12.
W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu używanego,
Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego odstąpi od
oględzin, jeśli Ubezpieczający dostarczy kopię polisy AC
pojazdu, wystawioną przez inny zakład ubezpieczeń, ważną w
chwili zgłaszania pojazdu do ubezpieczenia.
Obligatoryjna
13.
W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu fabrycznie
nowego, Ubezpieczyciel nie będzie wymagał przeprowadzenia
oględzin, o ile zgłoszenie to nastąpi przed odbiorem pojazdu od
dealera
Obligatoryjna
14.
Ubezpieczyciel uzna zabezpieczenia przeciw kradzieżowe,
zainstalowane w pojazdach, które zostaną ubezpieczone od dnia
01.08.2017 r. za wystarczające i będzie egzekwował wymogi
dotyczące zabezpieczeń tylko w stosunku do pojazdów
włączanych do ubezpieczenia po tym dniu
Obligatoryjna
15.
Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe podczas
załadunku i rozładunku pojazdu lub zespolonej z nim przyczepy,
postoju i naprawy na trasie jazdy, podczas garażowania oraz
wskutek upadku, pożaru lub wybuchu tego pojazdu
Obligatoryjna
16.
Ubezpieczeniem NNW objęte są również trwałe następstwa
zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego powstałe u
kierowcy w czasie korzystania z pojazdu.
Obligatoryjna
17.
Rozliczanie szkód całkowitych (rynkowa suma ubezpieczenia
minus wartość pozostałości). Ubezpieczyciel zobowiązuje się do
udzielenia wszelkiej możliwej pomocy w zagospodarowaniu i
późniejszym zbyciu pozostałości po szkodzie uznanej za
całkowitą, w szczególności znalezienia nabywcy na pojazd w
stanie uszkodzonym . Jednocześnie zobowiązuje się do pokrycia
różnicy pomiędzy wartością pozostałości wycenioną przez
zakład ubezpieczeń, a faktyczną wartością transakcyjną tych
pozostałości po ich sprzedaży.
Obligatoryjna
18.
Koszty dodatkowe związane ze szkodą.
Obligatoryjna
4
BIURO ZAKUPÓW
SPÓŁKI TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Nr sprawy: 236/BZK/2017
Łączny limit na holowanie, parkowanie i czynności związane z
akcją ratowniczą tj. załadunek i rozładunek pojazdu, uprzątnięcie
pozostałości itp. wypłacany będzie do 2000 zł. brutto bez
podlimitów kwotowych na poszczególne czynności, przy czym
pojazd może być holowany z miejsca wypadku do dowolnie
wybranej stacji serwisowej na terenie Polski lub do siedziby
Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel akceptuje dwa holowania: z
miejsca wypadku na parking tymczasowy oraz z parkingu
tymczasowego do stacji serwisowej lub do siedziby
Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel akceptuje holowanie
zarówno w przypadku szkód częściowych, jak i całkowitych.
Holowanie odbywa się do miejsca wskazanego przez
Ubezpieczającego bądź użytkownika pojazdu
19.
Klauzula likwidacyjna.
Obligatoryjna
Ubezpieczyciel dotrzyma niżej wymienionych terminów w
procesie likwidacji szkód:
- wykonanie oględzin w terminie 48 h na terenie Polski od chwili
zgłoszenia szkody
- termin weryfikacji kosztorysu 1 (jeden) dzień roboczy od jego
otrzymania.
W przypadku nie dotrzymania wyżej wymienionych terminów
Ubezpieczyciel będzie honorował wycenę i kalkulację wykonaną
przez warsztat dokonujący naprawy pojazdu.
20.
Likwidację szkód oraz obsługę polisową prowadzić będą
jednostki organizacyjne Ubezpieczyciela lub operator
zewnętrzny
Obligatoryjna
21.
W przypadku utraty kluczyków lub innego przewidzianego przez
producenta pojazdu urządzenia (np. karty lub pilota)
umożliwiającego uruchomienie silnika lub odblokowanie
zabezpieczeń przeciw kradzieżowych Ubezpieczyciel pokryje w
ramach ubezpieczenia AC koszty wymiany lub przekodowania
odpowiednich urządzeń (m.in. zamków, stacyjki) w
ubezpieczonym pojeździe, o ile utrata kluczyków lub tych
urządzeń nastąpiła wskutek ich kradzieży bądź zniszczenia.
Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić kradzież lub utratę
wymienionych w poprzednim zdaniu urządzeń na Policję.
Obligatoryjna
22.
Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na uszkodzeniu
układu mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego,
pneumatycznego lub hydraulicznego w wyniku przedostania się
gryzoni pod pokrywę silnika oraz szkody w pojeździe będące
następstwem tych uszkodzeń.
Obligatoryjna
Klauzule dodatkowe
23.
Tak/Nie*
Klauzula reprezentantów - Ubezpieczyciel odpowiada za szkody
spowodowane wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej
Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający ponosi
odpowiedzialność, przy czym za osoby te nie uważa się osób lub
organu
wieloosobowego
(zarząd),
które
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami
lub
Umową
Spółki
Ubezpieczającego
uprawnione
są
do
zarządzania
Ubezpieczającym, z włączeniem prokurentów ustanowionych
przez ten podmiot
Brak okazania karty pojazdu lub dowodu rejestracyjnego przy
wypłacie odszkodowania nie będzie dla zakładu ubezpieczeń
5
BIURO ZAKUPÓW
SPÓŁKI TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa
24.
25.
Nr sprawy: 236/BZK/2017
podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania – limit 2 zdarzeń
na rok.
Utrata klucza do pojazdu lub sterownika do zabezpieczeń
przeciw kradzieżowych nie będzie dla zakładu ubezpieczeń
podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania – limit 2 zdarzeń
na rok.
26.
Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony AC o szkody
polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody
podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach
stwarzających takie zagrożenie.
27.
Zakres Ubezpieczenia ASS dla wszystkich pojazdów zgodny z
zakresem ASS dla Zarządu – dotyczy wynajmu pojazdu
zastępczego
UWAGA!!!
* Wykonawca w wolne pole wpisuje wartość ‚„TAK” lub „NIE” W przypadku wpisu „,TAK” Zamawiający
przyznaje punkty zgodnie z tabelą oceny opisaną w kryteriach wyboru oferty. W przypadku wpisu „NIE”
Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie oferuje świadczenia dodatkowego i przy ocenie oferty nie przyznaje
punktów w zakresie tego świadczenia. Pozostawienie wolnego pola (nieuzupełnienie tabeli) Zamawiający
rozpatruje analogicznie do wpisu „NIE”
Będąc upoważnionym/upoważnionymi* do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy niniejszym
oświadczam/oświadczamy*, że:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla nr sprawy 236/BZK/2017 i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń.
2. Zdobyliśmy konieczne i wyczerpujące informacje do przygotowania Oferty i wykonania przedmiotu
Zamówienia.
3. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dla nr sprawy 236/BZK/2017.
4. Akceptujemy pierwszeństwo zapisów Specyfikacji (nr sprawy: 236/BZK/2017) przed Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia.
5. Warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla nr sprawy 236/BZK/2017, w tym Istotne
postanowienia Umowy Generalnej stanowiące Załącznik nr 5a i 5b, zostały przez nas zaakceptowane i
zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej Oferty do zawarcia bez zastrzeżeń Umowy o treści zgodnej
z powyższym wzorem, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot Zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dla nr sprawy 236/BZK/2017.
7. Oświadczamy, iż wysokość oferowanych przez nas stawek w okresie obowiązywania umowy nie ulegnie
zmianie.
8. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.
9. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do
wykonania Zamówienia.
10. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie Zamówienia.
10. Nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego, ani też nie ogłoszono upadłości.
11. Załącznikami do niniejszej Oferty są:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
2) pełnomocnictwo/ pełnomocnictwa*,
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3,
4) Ogólne Warunki Ubezpieczenia,
5) oświadczenie o posiadaniu środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności oraz o posiadaniu
ulokowanych środków pieniężnych na pokrycie funduszu ubezpieczeniowego,
6) zaświadczenie albo oświadczenie własne o terminowym realizowaniu zobowiązań publicznoprawnych wobec
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych*,
7) zaświadczenie albo oświadczenie własne o terminowym realizowaniu zobowiązań wobec właściwych organów
podatkowych*,
8) parafowane Istotne Postanowienia Umowy Generalnej.
……………………………………………………………………
podpis osoby/ osób upoważnionych, pieczęcie
6
BIURO ZAKUPÓW
SPÓŁKI TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Nr sprawy: 236/BZK/2017
*niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 3
…………………………….
………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy
miejscowość, data
OŚWIADCZENIE
na potwierdzenie warunków udziału w Postępowaniu (nr sprawy: 236/BZK/2017), o których
mowa w pkt 6.1.2, 6.1.3.oraz 6.1.4. Specyfikacji.
Przystępując do udziału w Postępowaniu prowadzonym pod
oświadczamy, że:
nr sprawy: ………………………,
1)
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia oraz
dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia,
2)
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie
przedmiotu zamówienia,
3)
zaakceptujemy pierwszeństwo zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (nr
sprawy : 236/BZK/2017) przed Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.
4)
w załączeniu przedkładamy Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
Miejscowość, data ………………………………
…………………………………………………
podpis osoby/ osób* upoważnionych, pieczęcie*
*niepotrzebne skreślić
7
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards