JAN PAWEŁ II

advertisement
JAN PAWEŁ II
ENCYKLIKA
FIDES ET RATIO
Do Biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między wiarą a
rozumem
Czcigodni Bracia w biskupstwie,
pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo!
Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się
ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania
prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek poznając Go i miłując - mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie (por. Wj 33, 18;
Ps 27 [26], 8-9; 63 [62], 2-3; J 14, 8; 1 J 3, 2).
WPROWADZENIE
«POZNAJ SAMEGO SIEBIE»
1. Zarówno w dziejach Wschodu, jak i Zachodu można dostrzec, że człowiek w
ciągu stuleci przebył pewną drogę, która prowadziła go stopniowo do spotkania z
prawdą i do zmierzenia się z nią. Proces ten dokonał się - nie mogło bowiem być
inaczej - w sferze osobowego samopoznania: im bardziej człowiek poznaje
rzeczywistość i świat, tym lepiej zna siebie jako istotę jedyną w swoim rodzaju, a
zarazem coraz bardziej naglące staje się dla niego pytanie o sens rzeczy i jego
własnego istnienia. Wszystko co jawi się jako przedmiot naszego poznania, staje się
tym samym częścią naszego życia. Wezwanie «poznaj samego siebie», wyryte na
architrawie świątyni w Delfach, stanowi świadectwo fundamentalnej prawdy, którą
winien uznawać za najwyższą zasadę każdy człowiek, określając się pośród całego
stworzenia właśnie jako «człowiek», czyli ten, kto «zna samego siebie».
Wystarczy zresztą przyjrzeć się choćby pobieżnie dziejom starożytnym, aby
dostrzec wyraźnie, jak w różnych częściach świata, gdzie rozwijały się różne kultury,
ludzie równocześnie zaczynali stawiać sobie podstawowe pytania towarzyszące całej
ludzkiej egzystencji: Kim jestem? Skąd przychodzę i dokąd zmierzam? Dlaczego
istnieje zło? Co czeka mnie po tym życiu? Pytania te są obecne w świętych pismach
Izraela, znajdujemy je w Wedach, jak również w Awestach; spotykamy je w pismach
Konfucjusza czy Lao-Tse, w przepowiadaniu Tirthankhary i Buddy; są obecne w
poematach Homera czy w tragediach Eurypidesa i Sofoklesa, podobnie jak w pismach
filozoficznych Platona i Arystotelesa. Wspólnym źródłem tych pytań jest potrzeba
sensu, którą człowiek od początku bardzo mocno odczuwa w swoim sercu: od
odpowiedzi na te pytania zależy bowiem, jaki kierunek winien nadać własnemu życiu.
2. Ten proces poszukiwania nie jest - i nie może być - obcy Kościołowi. Od chwili,
kiedy w Tajemnicy Paschalnej otrzymał w darze ostateczną prawdę o życiu człowieka,
Kościół pielgrzymuje drogami świata, aby głosić, że Jezus Chrystus jest «drogą i
prawdą, i życiem» (J 14, 6). Pośród różnych posług, jakie winien pełnić dla dobra
ludzkości, jedna nakłada nań odpowiedzialność całkiem szczególną: jest to diakonia
prawdy1. Misja ta z jednej strony włącza społeczność wierzących we wspólny wysiłek,
jaki podejmuje ludzkość, aby dotrzeć do prawdy2, z drugiej zaś zobowiązuje ją, by
głosiła innym zdobytą wiedzę, zachowując wszakże świadomość, że każda odkryta
prawda jest zawsze tylko etapem drogi ku owej pełnej prawdzie, która zostanie
ukazana w ostatecznym objawieniu Bożym: «Teraz widzimy jakby w zwierciadle,
niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś
poznam tak, jak i zostałem poznany» (1 Kor 13, 12).
3. Wiele jest dróg, którymi człowiek może zmierzać do lepszego poznania prawdy,
a przez to czynić swoje życie coraz bardziej ludzkim. Wyróżnia się wśród nich
filozofia, która ma bezpośredni udział w formułowaniu pytania o sens życia i w
poszukiwaniu odpowiedzi na nie: jawi się ona zatem jako jedno z najwznioślejszych
zadań ludzkości. Termin filozofia - wedle źródłosłowu greckiego - oznacza
«umiłowanie mądrości». Istotnie, filozofia narodziła się i rozwinęła w epoce, gdy
człowiek zaczął sobie stawiać pytania o przyczynę i cel rzeczy. Na różne sposoby i w
wielu formach ukazuje ona, że pragnienie prawdy stanowi nieodłączny element
ludzkiej natury. Wrodzoną cechą umysłu ludzkiego jest skłonność do zastanawiania
się nad przyczyną zjawisk, chociaż odpowiedzi, jakich sobie stopniowo udzielał, są
osadzone w kontekście wskazującym wyraźnie na wzajemne oddziaływanie różnych
kultur, w których człowiek żyje.
Filozofia wywarła silny wpływ na ukształtowanie i rozwój kultury na Zachodzie,
nie powinniśmy jednak zapominać również o jej oddziaływaniu na sposoby
pojmowania egzystencji rozpowszechnione na Wschodzie. Każdy naród posiada
bowiem swoją pierwotną, oryginalną mądrość, stanowiącą prawdziwy skarb kultury,
która dąży do wyrażenia się w sposób dojrzały także w formach ściśle filozoficznych.
Prawdziwość tego stwierdzenia potwierdza fakt, że pewną podstawową formę wiedzy
filozoficznej, istniejącą także w naszej epoce, spotykamy nawet w postulatach,
którymi inspiruje się prawodawstwo różnych krajów oraz prawo międzynarodowe
określające reguły życia społecznego.
4. Trzeba jednak zauważyć, że za jednym słowem kryją się tu różne znaczenia. Na
wstępie należy zatem ściślej określić jego sens. Przynaglany pragnieniem odkrycia
ostatecznej prawdy swojego istnienia, człowiek stara się zdobyć pewne elementy
uniwersalnej wiedzy, które pozwalają mu lepiej rozumieć samego siebie i coraz
pełniej się realizować. Ta podstawowa wiedza bierze początek z zadziwienia, jakie
budzi w nim kontemplacja tego, co stworzone: człowiek odkrywa ze zdumieniem, że
żyje w świecie i jest związany z innymi istotami podobnymi do siebie, z którymi łączy
go wspólne przeznaczenie. W tym właśnie momencie wchodzi na drogę, którą będzie
potem zmierzał do odkrycia coraz to nowych horyzontów wiedzy. Bez zadziwienia
człowiek popadłby w rutynę, przestałby się rozwijać i stopniowo stałby się niezdolny
do życia naprawdę osobowego.
Zdolność do abstrakcyjnej refleksji właściwa dla umysłu ludzkiego pozwala, aby
nadał on - poprzez aktywność filozoficzną - ścisłą formę swojemu myśleniu i w ten
sposób wypracował wiedzę systematyczną, odznaczającą się logiczną spójnością
twierdzeń i harmonią treści. Dzięki temu procesowi w środowisku różnych kultur i w
różnych epokach osiągnięto rezultaty, które doprowadziły do zbudowania
prawdziwych systemów myślowych. W praktyce rodziło to często pokusę
utożsamiania jednego tylko wybranego nurtu z całą filozofią. Jest jednak oczywiste, że
w takich przypadkach dochodzi do głosu swoista «pycha filozoficzna», która
chciałaby nadać własnej wizji, niedoskonałej i zawężonej przez wybór określonej
perspektywy, rangę interpretacji uniwersalnej. W rzeczywistości każdy system
filozoficzny, choć zasługuje na szacunek jako pewna spójna całość, nie dopuszczająca
jakiejkolwiek instrumentalizacji, musi uznawać pierwszeństwo myślenia
filozoficznego, z którego bierze początek i któremu powinien konsekwentnie służyć.
W tej perspektywie można wyodrębnić pewien zbiór prawd filozoficznych, który
mimo upływu czasu i postępów wiedzy jest trwale obecny. Wystarczy przytoczyć tu
jako przykład zasady niesprzeczności, celowości i przyczynowości lub koncepcję
osoby jako wolnego i rozumnego podmiotu, zdolnego do poznania Boga, prawdy i
dobra; chodzi tu także o pewne podstawowe zasady moralne, które są powszechnie
uznawane. Te i inne elementy wskazują, że mimo różnorodności nurtów myślowych
istnieje pewien zasób wiedzy, który można uznać za swego rodzaju duchowe
dziedzictwo ludzkości. Mamy tu do czynienia jak gdyby z filozofią niesprecyzowaną,
dzięki której każdy człowiek ma poczucie, że zna te zasady, choćby tylko w formie
ogólnej i nieuświadomionej. Zasady te, właśnie dlatego że w pewnej mierze uznają je
wszyscy, powinny stanowić jakby punkt odniesienia dla różnych szkół filozoficznych.
Jeżeli rozum potrafi intuicyjnie uchwycić i sformułować pierwsze i uniwersalne
zasady istnienia oraz wyprowadzić z nich poprawne wnioski natury logicznej i
deontologicznej, zasługuje na miano prawego rozumu, czyli - jak mawiali starożytni orthos lógos, recta ratio.
5. Kościół ze swej strony wysoko ceni to dążenie rozumu do osiągnięcia celów,
które czynią osobowe istnienie coraz bardziej godnym tego miana. Widzi bowiem w
filozofii drogę wiodącą do poznania podstawowych prawd o życiu człowieka.
Zarazem uznaje filozofię za nieodzowne narzędzie, pomagające głębiej rozumieć
wiarę i przekazywać prawdę Ewangelii tym, którzy jeszcze jej nie znają.
Nawiązując zatem do podobnych przedsięwzięć moich Poprzedników, ja również
pragnę przyjrzeć się tej szczególnej formie aktywności rozumu. Skłania mnie do tego
przeświadczenie, że zwłaszcza w naszych czasach poszukiwanie prawdy ostatecznej
często nie ma wyraźnie określonego kierunku. Niewątpliwie wielką zasługą
współczesnej filozofii jest skupienie uwagi na człowieku. Wychodząc od tego i stając
w obliczu wielu pytań, rozum jeszcze mocniej odczuł pragnienie coraz szerszej i coraz
głębszej wiedzy. W rezultacie zbudowano złożone systemy myślowe, które
zaowocowały rozwojem różnych dziedzin wiedzy, sprzyjając postępowi w kulturze i
w dziejach. Antropologia, logika, nauki przyrodnicze, historia, język - w pewien
sposób cały obszar wiedzy został objęty tym procesem. Pozytywne osiągnięcia nie
powinny jednak przesłaniać faktu, że tenże rozum, skupiony jednostronnie na
poszukiwaniu wiedzy o człowieku jako podmiocie, wydaje się zapominać, iż
powołaniem człowieka jest dążenie do prawdy, która przekracza jego samego. Bez
odniesienia do niej każdy zdany jest na samowolę ludzkiego osądu, a jego istnienie
jako osoby oceniane jest wyłącznie według kryteriów pragmatycznych, opartych
zasadniczo na wiedzy doświadczalnej, pod wpływem błędnego przeświadczenia, że
wszystko powinno być podporządkowane technice. Rezultat jest taki, że - zamiast
wyrażać jak najlepiej dążenie do prawdy - rozum chyli się ku samemu sobie pod
brzemieniem tak rozległej wiedzy, przez co z dnia na dzień staje się coraz bardziej
niezdolny do skierowania uwagi ku wyższej rzeczywistości i nie śmie sięgnąć po
prawdę bytu. Nowoczesna filozofia zapomniała, że to byt winien stanowić przedmiot
jej badań, i skupiła się na poznaniu ludzkim. Zamiast wykorzystywać zdolność
człowieka do poznania prawdy,
uwarunkowania, jakim podlega.
woli
podkreślać
jego
ograniczenia
oraz
Doprowadziło to do powstania różnych form agnostycyzmu i relatywizmu, które
sprawiły, że poszukiwania filozoficzne ugrzęzły na ruchomych piaskach
powszechnego sceptycyzmu. W ostatnich czasach doszły też do głosu różne doktryny
próbujące podważyć wartość nawet tych prawd, o których pewności człowiek był
przekonany. Uprawniona wielość stanowisk ustąpiła miejsca bezkrytycznemu
pluralizmowi, opartemu na założeniu, że wszystkie opinie mają równą wartość: jest to
jeden z najbardziej rozpowszechnionych przejawów braku wiary w istnienie prawdy,
obserwowanego we współczesnym świecie. Od takiej postawy nie są wolne także
pewne koncepcje życia pochodzące ze Wschodu: odbierają one bowiem prawdzie
charakter absolutny, wychodząc z założenia, że objawia się ona w równej mierze w
różnych doktrynach, nawet wzajemnie sprzecznych. W takiej perspektywie wszystko
zostaje sprowadzone do rangi opinii. Mamy tu do czynienia jakby z ruchem
pozbawionym stałego kierunku: z jednej strony refleksja filozoficzna zdołała wejść na
drogę zbliżającą ją coraz bardziej do ludzkiej egzystencji i do form, w których się ona
wyraża, z drugiej zaś woli zajmować się raczej zagadnieniami egzystencjalnymi,
hermeneutycznymi lub językowymi, które omijają zasadniczą kwestię prawdy o życiu
osobowym, o bycie i o Bogu. W wyniku tego ukształtowała się w ludziach
współczesnych, a nie tylko u nielicznych filozofów, postawa ogólnego braku zaufania
do wielkich zdolności poznawczych człowieka. Pod wpływem fałszywej skromności
człowiek zadowala się prawdami cząstkowymi i tymczasowymi i nie próbuje już
stawiać zasadniczych pytań o sens i najgłębszy fundament ludzkiego życia osobowego
i społecznego. Można powiedzieć, że stracił nadzieję na uzyskanie od filozofii
ostatecznych odpowiedzi na te pytania.
6. Kościół, mocą autorytetu, który posiada jako depozytariusz Objawienia Jezusa
Chrystusa, pragnie potwierdzić konieczność refleksji na temat prawdy. Dlatego
postanowiłem zwrócić się do Was, Czcigodni Współbracia w biskupstwie, z którymi
łączy mnie misja otwartego «okazywania prawdy» (por. 2 Kor 4, 2), jak również do
teologów i filozofów, na których spoczywa obowiązek badania różnych aspektów
prawdy, a także do ludzi poszukujących, i podzielić się pewnymi refleksjami na temat
dążenia do prawdziwej mądrości, aby każdy kto żywi w sercu miłość do niej, mógł
wejść na właściwą drogę, która pozwoli mu ją osiągnąć, znaleźć w niej ukojenie dla
swych trosk i duchową radość.
Skłania mnie do tego przede wszystkim świadomość, którą wyrażają słowa Soboru
Watykańskiego II, stwierdzające, że biskupi są «świadkami Boskiej i katolickiej
prawdy»3. Świadectwo o prawdzie jest zatem zadaniem powierzonym nam, biskupom;
nie możemy się od niego uchylać, gdyż byłoby to niewiernością wobec posługi, jaką
podjęliśmy. Potwierdzając prawdę wiary, możemy przywrócić człowiekowi naszych
czasów szczerą ufność we własne zdolności poznawcze, a zarazem rzucić wyzwanie
filozofii, aby mogła odzyskać i umocnić swą pełną godność.
Jeszcze jeden szczególny motyw skłania mnie do przedstawienia tych refleksji. W
Encyklice Veritatis splendor zwróciłem uwagę na «niektóre fundamentalne prawdy
doktryny katolickiej w kontekście współczesnych prób ich podważenia lub
zniekształcenia»4. W niniejszej Encyklice pragnę kontynuować tę myśl, skupiając się
na zagadnieniu samej prawdy oraz na jej fundamencie w relacji do wiary. Nie sposób
bowiem zaprzeczyć, że przede wszystkim młode pokolenia, do których należy i od
których zależy przyszłość, w obecnym okresie szybkich i złożonych przemian mogą
czuć się pozbawione autentycznych punktów odniesienia. Potrzeba znalezienia
fundamentu, na którym można zbudować życie osobiste i społeczne, daje się
szczególnie mocno odczuć zwłaszcza wówczas, gdy człowiek przekonuje się, jak
niepełne są propozycje, które rzeczywistość doraźną i przemijającą wynoszą do rangi
wartości, budząc fałszywe nadzieje na odkrycie prawdziwego sensu istnienia. Pod ich
wpływem wielu ludzi doprowadza swoje życie na krawędź przepaści, nie zdając sobie
sprawy, co ich czeka. Przyczyną tego jest także fakt, że niejednokrotnie ci, którzy
zostali powołani, aby w różnych formach kultury ukazywać owoce swoich
przemyśleń, odwrócili spojrzenie od prawdy, przedkładając doraźny sukces nad trud
cierpliwego poszukiwania tego, co naprawdę warto uczynić treścią życia. Filozofia,
która ze względu na swą wielką odpowiedzialność za kształtowanie myśli i kultury
winna nieustannie wzywać do szukania prawdy, musi stanowczo powrócić do swego
pierwotnego powołania. Właśnie dlatego odczuwam nie tylko potrzebę, ale także
obowiązek wypowiedzenia się na ten temat, aby u progu trzeciego tysiąclecia ery
chrześcijańskiej ludzkość wyraźniej uświadomiła sobie, jak wielkimi zdolnościami
została obdarzona, i odważnie podjęła na nowo realizację planu zbawienia, w który są
wpisane jej dzieje.
ROZDZIAŁ I
OBJAWIENIE MĄDROŚCI BOŻEJ
Jezus objawia Ojca
7. U podstaw wszelkiej refleksji, jaką podejmuje Kościół, leży jego
przeświadczenie, że zostało mu powierzone orędzie, które bierze początek z samego
Boga (por. 2 Kor 4, 1-2). Wiedzy, którą pragnie przekazać człowiekowi, Kościół nie
uzyskał w drodze samodzielnych przemyśleń, choćby najwznioślejszych, ale dzięki
przyjęciu z wiarą słowa Bożego (por. 1 Tes 2, 13). U początków naszej wiary znajduje
się spotkanie, jedyne w swoim rodzaju, które oznaczało odsłonięcie tajemnicy przez
wieki ukrytej (por. 1 Kor 2, 7; Rz 16, 25-26), teraz jednak objawionej: «Spodobało się
Bogu w swej dobroci i mądrości objawić siebie samego i ujawnić nam tajemnicę woli
swojej (por. Ef 1, 9), dzięki której przez Chrystusa, Słowo Wcielone, ludzie mają
dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się uczestnikami Boskiej natury»5. Bóg
wystąpił z tą całkowicie bezinteresowną inicjatywą, aby dotrzeć do ludzkości i zbawić
ją. Bóg jest źródłem miłości i dlatego pragnie być poznany, zaś poznanie Boga przez
człowieka nadaje pełny kształt wszelkiemu innemu prawdziwemu poznaniu sensu
własnego istnienia, które ludzki umysł jest w stanie osiągnąć.
8. Podejmując prawie dosłownie nauczanie zawarte w Konstytucji Dei Filius
Soboru Watykańskiego I i uwzględniając zasady sformułowane przez Sobór
Trydencki, Konstytucja Dei verbum Soboru Watykańskiego II uczyniła kolejny krok
naprzód w odwiecznym dążeniu do zrozumienia wiary przez refleksję o Objawieniu w
świetle nauczania biblijnego i całej tradycji patrystycznej. Podczas Soboru
Watykańskiego I Ojcowie podkreślili nadprzyrodzony charakter Bożego Objawienia.
Krytyka racjonalistyczna, która w tamtym okresie zwracała się przeciwko wierze,
opierając się na błędnych, ale bardzo rozpowszechnionych tezach, pragnęła podważyć
wartość wszelkiego poznania, które nie jest owocem naturalnych zdolności rozumu.
Ten fakt kazał Soborowi stanowczo potwierdzić prawdę, że obok poznania
właściwego ludzkiemu rozumowi, który ze swej natury zdolny jest dotrzeć nawet do
samego Stwórcy, istnieje poznanie właściwe wierze. Jest to poznanie prawdy opartej
na rzeczywistości samego Boga, który się objawia, a więc prawdy niezawodnej,
ponieważ Bóg się nie myli ani nie zamierza zwieść człowieka6.
9. Sobór Watykański I naucza zatem, że prawda poznana w drodze refleksji
filozoficznej oraz prawda Objawienia ani nie są tożsame, ani też jedna nie czyni
zbyteczną drugiej: «Istnieje podwójny porządek poznania, różniący się nie tylko
źródłem, ale i przedmiotem. Różni się źródłem, bo w pierwszym przypadku
poznajemy przy pomocy naturalnego rozumu, a w drugim przy pomocy wiary. Różni
się przedmiotem, bo oprócz prawdy, do której może dojść rozum naturalny,
przedłożone nam są również do wierzenia tajemnice zakryte w Bogu: nie można ich
poznać bez Objawienia Bożego»7. Wiara, która opiera się na świadectwie Boga i
korzysta z nadprzyrodzonej pomocy łaski, rzeczywiście należy do innego porządku niż
poznanie filozoficzne. To ostatnie opiera się bowiem na postrzeganiu zmysłowym i na
doświadczeniu, a jedynym światłem jest dla niego rozum. Filozofia i różne dyscypliny
naukowe znajdują się na płaszczyźnie rozumu przyrodzonego, natomiast wiara,
oświecona i prowadzona przez Ducha, dostrzega w orędziu zbawienia ową «pełnię
łaski i prawdy» (por. J 1, 14), którą Bóg zechciał objawić w dziejach, a w sposób
ostateczny przez swego Syna Jezusa Chrystusa (por. 1 J 5, 9; J 5, 31-32).
10. Ojcowie Soboru Watykańskiego II, kierując wzrok ku Jezusowi objawiającemu,
ukazali zbawczy charakter objawienia Bożego w dziejach i opisali jego naturę w
następujących słowach: «Przez to zatem objawienie Bóg niewidzialny (por. Kol 1, 15;
1 Tm 1, 17) w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół (por. Wj
33, 11; J 15, 14-15) i obcuje z nimi (por. Ba 3, 38), aby ich zaprosić do wspólnoty z
sobą i przyjąć ich do niej. Ten plan objawienia urzeczywistnia się przez czyny i słowa
wewnętrznie z sobą powiązane, tak że czyny dokonane przez Boga w historii
zbawienia ilustrują i umacniają naukę oraz sprawy słowami wyrażone; słowa zaś
obwieszczają czyny i odsłaniają tajemnicę w nich zawartą. Najgłębsza zaś prawda o
Bogu i o zbawieniu człowieka jaśnieje nam przez to objawienie w osobie Chrystusa,
który jest zarazem pośrednikiem i pełnią całego objawienia»8.
11. Tak więc Objawienie Boże wpisuje się w czas i historię. Wcielenie Jezusa
Chrystusa następuje wręcz w «pełni czasów» (por. Ga 4, 4). Po upływie dwóch tysięcy
lat od tego wydarzenia czuję się zobowiązany, aby stanowczo potwierdzić, że «w
chrześcijaństwie czas ma podstawowe znaczenie»9. To w nim bowiem ukazuje się w
pełnym świetle całe dzieło stworzenia i zbawienia, nade wszystko zaś objawia się fakt,
że dzięki wcieleniu Syna Bożego już od tej chwili dane nam jest przeżywać i
przeczuwać to, co dokona się w pełni czasów (por. Hbr 1, 2).
Prawda, którą Bóg powierzył człowiekowi, objawiając mu samego siebie i swoje
życie, jest zatem wpisana w czas i historię. Została ona oczywiście obwieszczona raz
na zawsze w tajemnicy Jezusa z Nazaretu. Stwierdza to w bardzo wymownych
słowach Konstytucja Dei verbum : «Skoro zaś już wielokrotnie i wielu sposobami Bóg
mówił przez Proroków, na koniec w tych czasach przemówił do nas przez Syna (por.
Hbr 1, 1-2). Zesłał bowiem Syna swego, czyli Słowo odwieczne, oświecającego
wszystkich ludzi, by zamieszkał wśród ludzi i opowiedział im tajemnice Boże (por. J
1, 1-18). Jezus Chrystus więc, Słowo Wcielone, człowiek do ludzi posłany, głosi
słowa Boże (por. J 3, 34) i dopełnia dzieła zbawienia, które Ojciec powierzył Mu do
wykonania (por. J 5, 36; 17, 4). Dlatego Ten, którego gdy ktoś widzi, widzi też i Ojca
(por. J 14, 9), przez całą swoją obecność i okazanie się przez słowa i czyny, przez
znaki i cuda, zwłaszcza zaś przez śmierć swoją i pełne chwały zmartwychwstanie, a
wreszcie przez zesłanie Ducha prawdy, objawienie doprowadził do końca i do
doskonałości»10.
Historia jest zatem dla Ludu Bożego drogą, którą ma on przejść w całości, aby
dzięki nieustannemu działaniu Ducha Świętego ukazała się w pełni treść objawionej
prawdy (por. J 16, 13). Również o tym poucza nas Konstytucja Dei verbum, gdy
stwierdza, że «Kościół z biegiem wieków dąży stale do pełni prawdy Bożej, aż
wypełnią się w nim słowa Boże»11.
12. Historia staje się zatem dziedziną, w której możemy dostrzec działanie Boga dla
dobra ludzkości. On przemawia do nas przez to, co jest nam najlepiej znane i łatwo
postrzegalne, ponieważ stanowi rzeczywistość naszego codziennego życia, bez której
nie umielibyśmy się porozumieć. Wcielenie Syna Bożego pozwala nam zobaczyć
rzeczywistość owej ostatecznej syntezy, której umysł ludzki o własnych siłach nie
mógłby sobie nawet wyobrazić: Wieczność wkracza w czas, wszystko ukrywa się w
małej cząstce, Bóg przybiera postać człowieka. Prawda zawarta w Objawieniu
Chrystusa nie jest już zatem zamknięta w ciasnych granicach terytorialnych i
kulturowych, ale otwiera się dla każdego człowieka, który pragnie ją przyjąć jako
ostateczne i nieomylne słowo, aby nadać sens swojemu istnieniu. Od tej chwili
wszyscy mają w Chrystusie dostęp do Ojca; Chrystus bowiem przez swoją śmierć i
zmartwychwstanie darował nam życie Boże, które pierwszy Adam odrzucił (por. Rz 5,
12-15). W tym Objawieniu zostaje ofiarowana człowiekowi ostateczna prawda o jego
życiu i o celu dziejów: «Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w
tajemnicy Słowa Wcielonego» - stwierdza Konstytucja Gaudium et spes12. Poza tą
perspektywą tajemnica osobowego istnienia pozostaje nierozwiązywalną zagadką.
Gdzież indziej człowiek mógłby szukać odpowiedzi na dramatyczne pytania, jakie
stawia sobie w obliczu bólu, cierpienia niewinnych i śmierci, jeśli nie w świetle
promieniującym z tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa?
Rozum w obliczu tajemnicy
13. Nie należy jednak zapominać, że Objawienie pozostaje pełne tajemnic. To
prawda, że Jezus całym swoim życiem objawia oblicze Ojca, bo przyszedł przecież po
to, aby opowiedzieć tajemnice Boże13; mimo to jednak nasze poznanie tego oblicza jest
nadal tylko cząstkowe i nie może wyjść poza granice naszego pojmowania. Tylko
wiara pozwala wniknąć do wnętrza tajemnicy i pomaga ją poprawnie zrozumieć.
Sobór naucza, że «Bogu objawiającemu należy okazać posłuszeństwo wiary»14. To
zwięzłe, ale bogate w treść stwierdzenie wyraża jedną z podstawowych prawd
chrześcijaństwa. Podkreśla przede wszystkim, że wiara jest odpowiedzią wyrażającą
posłuszeństwo Bogu. Wiąże się z tym uznanie Jego boskości, transcendencji i
doskonałej wolności. Bóg, który pozwala się poznać, autorytetem swojej absolutnej
transcendencji zaświadcza o wiarygodności objawianych przez siebie prawd. Przez
wiarę człowiek wyraża akceptację tego Bożego świadectwa. Oznacza to, że w sposób
pełny i w całości uznaje za prawdę wszystko, co zostało mu objawione, ponieważ sam
Bóg jest jej rękojmią. Ta prawda, którą otrzymuje w darze i której sam nie może się
domagać, wpisuje się w kontekst relacji międzyosobowych, nakłaniając rozum, aby
otworzył się na jej przyjęcie i uznał jej głęboki sens. Właśnie dlatego akt zawierzenia
Bogu był zawsze rozumiany przez Kościół jako moment fundamentalnego wyboru,
który angażuje całą osobę. Rozum i wola wyrażają tu w najwyższym stopniu swą
naturę duchową, aby pozwolić człowiekowi na dokonanie aktu, w którym realizuje się
w pełni jego osobowa wolność15. Wolność zatem nie tylko towarzyszy wierze - jest jej
nieodzownym warunkiem. Wiecej, to właśnie wiara pozwala każdemu jak najlepiej
wyrazić swoją wolność. Innymi słowy, wolność nie wyraża się w dokonywaniu
wyborów przeciw Bogu. Czyż można bowiem uznać, że autentycznym przejawem
wolności jest odmowa przyjęcia tego, co pozwala na realizację samego siebie? Akt
wiary jest najdonioślejszym wyborem w życiu człowieka; to w nim bowiem wolność
dochodzi do pewności prawdy i postanawia w niej żyć.
Z pomocą rozumowi, dążącemu do zrozumienia tajemnicy, przychodzą także znaki
zawarte w Objawieniu. Pomagają one zejść głębiej w poszukiwaniu prawdy i
pozwalają umysłowi prowadzić niezależne dociekania także w sferze tajemnicy. Te
znaki jednak, choć z jednej strony pomnażają siły rozumu, bo dzięki nim może on
badać obszar tajemnicy własnymi środkami, do których słusznie jest przywiązany,
zarazem przynaglają go, by sięgnął poza rzeczywistość samych znaków i dostrzegł
głębszy sens w nich zawarty. W znakach tych obecna jest bowiem ukryta prawda, ku
której umysł ma się zwrócić i której nie może ignorować, nie niszcząc zarazem
samego znaku, jaki został mu ukazany.
Zostajemy tu niejako odesłani do sakramentalnego horyzontu Objawienia, a w
szczególny sposób do znaku eucharystycznego, w którym nierozerwalna jedność
między rzeczywistością a jej znaczeniem pozwala uzmysłowić sobie głębię tajemnicy.
Chrystus w Eucharystii jest naprawdę obecny i żywy, działa mocą swojego Ducha, ma
jednak rację św. Tomasz, gdy mówi: «Gdzie zmysł darmo dojść się stara, serca żywa
krzepi wiara, porządkowi rzeczy wbrew! Pod odmiennych szat figurą, w znakach
różny, nie naturą, kryje się tajemnic dziw!»16. Pascal wtóruje mu jako filozof: «Jak
Chrystus pozostał nieznany między ludźmi, tak prawda Jego między powszechnymi
mniemaniami, bez widocznej różnicy; tak Eucharystia między pospolitym chlebem»17.
Tak więc poznanie wiary nie usuwa tajemnicy, a jedynie bardziej ją uwypukla i
ukazuje jako fakt o istotnym znaczeniu dla życia człowieka. Chrystus «już w samym
objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu
człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie»18, to znaczy powołanie do
udziału w tajemnicy trynitarnego życia Bożego19.
14. Nauczanie dwóch Soborów Watykańskich otwiera zupełnie nowy horyzont
także przed wiedzą filozoficzną. Objawienie wprowadza w historię pewien punkt
odniesienia, którego człowiek nie może ignorować, jeśli chce pojąć tajemnicę swojego
istnienia; z drugiej strony jednak to poznanie odsyła nieustannie do tajemnicy Boga,
której umysł nie jest w stanie wyczerpać, lecz może jedynie przyjąć wiarą. Te dwa
momenty wyznaczają obszar działalności właściwej rozumowi, na którym może on
prowadzić swoje dociekania i szukać zrozumienia nie napotykając na żadne
ograniczenia poza swoją własną skończonością w obliczu nieskończonej tajemnicy
Boga.
Objawienie wprowadza zatem w naszą historię prawdę uniwersalną i ostateczną,
która pobudza ludzki umysł, by nigdy się nie zatrzymywał; przynagla go wręcz, by
poszerzał nieustannie przestrzeń swojej wiedzy, dopóki się nie upewni, że dokonał
wszystkiego, co było w jego mocy, niczego nie zaniedbując. W tej refleksji może nas
wspomóc jeden z najpłodniejszych i najznaczniejszych umysłów w dziejach ludzkości,
do którego słusznie odwołuje się zarówno filozofia, jak i teologia - św. Anzelm. W
swoim Proslogionie arcybiskup Canterbury tak pisze: «Często starałem się skupić
umysł na tym problemie i czasem zdawało mi się, że potrafię już uchwycić to, czego
szukałem, kiedy indziej znów, że wymyka się to całkowicie moim myślom; straciwszy
na koniec nadzieję, że mogę to znaleźć, postanowiłem zaniechać poszukiwania czegoś,
czego znaleźć nie sposób. Kiedy jednak próbowałem odegnać od siebie tę myśl, aby
nie odwracała mego umysłu od innych rozważań, z których mogłem wynieść jakiś
pożytek, zaczęła mi się narzucać z coraz większą natarczywością. (...) Czegóż się
jednak podjąłem, ja nieszczęsny, biedny syn Ewy, daleki od Boga, i czego zdołałem
dokonać? Ku czemu zmierzałem i dokąd dotarłem? Czego pragnąłem i za czym
tęsknię? (...) O Panie, nie tylko jesteś tym, czego nie zdoła przewyższyć nic, co
możemy pomyśleć (non solum es quo maius cogitari nequit), ale jesteś większy niż
wszystko, co można pomyśleć (quiddam maius quam cogitari possit) (...). Gdybyś nie
był taki, można by pomyśleć o czymś większym od Ciebie, to jednak jest
niemożliwe»20.
15. Prawda chrześcijańskiego Objawienia, którą znajdujemy w Jezusie z Nazaretu,
pozwala każdemu przyjąć «tajemnicę» własnego życia. Jako prawda najwyższa, w
niczym nie naruszając autonomii istoty stworzonej i jej wolności, zobowiązuje tę
istotę do otwarcia się na transcendencję. Relacja między wolnością a prawdą osiąga tu
swój szczyt, dzięki czemu możemy w pełni zrozumieć słowa Chrystusa: «poznacie
prawdę, a prawda was wyzwoli» (J 8, 32).
Chrześcijańskie Objawienie to prawdziwy drogowskaz dla człowieka, który podlega
zarówno uwarunkowaniom mentalności koncentrującej uwagę na subiektywnych
doznaniach, jak i ograniczeniom logiki technokratycznej; jest ostatnią daną przez Boga
szansą powrotu do pełni pierwotnego zamysłu miłości, którego początkiem było
stworzenie. Człowiek, który pragnie poznać prawdę, skoro potrafi jeszcze sięgnąć
wzrokiem poza samego siebie i poza własne zamierzenia, ma możliwość odzyskania
właściwej postawy wobec własnego życia, jeśli tylko podąża drogą prawdy. Do jego
sytuacji można trafnie zastosować słowa Księgi Powtórzonego Prawa: «Polecenie to
bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza
twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: Któż dla nas
wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. I nie jest za
morzem, aby można było powiedzieć: Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je
nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie:
w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić» (30, 11-14). Echem tych słów
jest słynna myśl świętego filozofa i teologa Augustyna: «Noli foras ire, in te ipsum
redi. In interiore homine habitat veritas»21.
Z tych rozważań wyłania się pierwszy wniosek: prawda, którą pozwala nam poznać
Objawienie, nie jest dojrzałym owocem ani najwyższym osiągnięciem myśli
wypracowanej przez rozum. Jawi się raczej jako bezinteresowny dar, pobudza do
myślenia i domaga się, by przyjąć ją jako wyraz miłości. Ta objawiona prawda jest
wpisaną w nasze dzieje zapowiedzią owej ostatecznej i doskonałej wizji, jakiej Bóg
zamierza udzielić tym, którzy w Niego wierzą lub poszukują Go szczerym sercem.
Ostateczny cel osobowego istnienia jest zatem przedmiotem badań zarówno filozofii,
jak i teologii. Jedna i druga - mimo odmienności metod i treści - wprowadza na ową
«ścieżkę życia» (Ps 16 [15], 11), której kresem - jak poucza nas wiara - jest pełna i
nieprzemijająca radość kontemplacji Boga w Trójcy Jedynego.
ROZDZIAŁ II
CREDO UT INTELLEGAM
«Mądrość wie i rozumie wszystko» (Mdr 9, 11)
16. Już w Piśmie Świętym znajdujemy zaskakująco trafne intuicje, które ukazują,
jak głęboka jest więź między poznaniem wiary a poznaniem rozumowym.
Potwierdzają to przede wszystkim Księgi mądrościowe. Wolna od uprzedzeń lektura
tych stronic Pisma uświadamia nam bardzo wyraźnie, że w tekstach tych zawarta jest
nie tylko wiara Izraela, ale także dorobek cywilizacyjny nie istniejących już kultur.
Wydaje się, że na mocy jakiegoś szczególnego zamysłu słyszymy tu znowu głos
Egiptu i Mezopotamii oraz że pewne wspólne elementy kultur starożytnego Wschodu
wracają do życia na tych stronicach, bogatych w niezwykle głębokie intuicje.
Nie jest przypadkiem, że gdy autor święty pragnie ukazać wizerunek mędrca,
opisuje go jako człowieka, który miłuje prawdę i szuka jej: «Szczęśliwy mąż, który się
ćwiczy w mądrości i który się radzi swego rozumu, który rozważa drogi jej w swym
sercu i zastanawia się nad jej ukrytymi sprawami. Wyjdź za nią jak tropiciel i na
drogach jej przygotuj zasadzkę! Kto zaglądać będzie przez jej okna, kto słucha przy jej
drzwiach; kto zamieszka blisko jej domu i wbije kołek w jej ściany; kto postawi
namiot swój przy jej boku - ten zajmie miejsce w szczęśliwym mieszkaniu, postawi
swe dzieci pod jej dachem i pod jej gałęziami będzie przebywał. Ona zasłoni go przed
żarem i odpoczywać będzie w jej chwale» (Syr 14, 20-27).
Jak widzimy, według natchnionego autora pragnienie poznania jest wspólną cechą
wszystkich ludzi. Dzięki rozumowi dana jest wszystkim - zarówno wierzącym, jak i
niewierzącym - możność «czerpania z głębokiej wody» poznania (por. Prz 20, 5).
Oczywiście, w starożytnym Izraelu poznanie świata i jego zjawisk nie dokonywało się
poprzez abstrakcję, w której celowali filozofowie jońscy czy mędrcy egipscy. Tym
bardziej też wierny Izraelita nie pojmował poznania w kategoriach właściwych epoce
nowożytnej, dążącej zdecydowanie do podziału wiedzy na dyscypliny. Mimo to świat
biblijny wniósł do wielkiego skarbca teorii poznania swój oryginalny wkład.
Na czym on polega? Cechą wyróżniającą tekst biblijny jest przeświadczenie, że
istnieje głęboka i nierozerwalna jedność między poznaniem rozumowym a poznaniem
wiary. Świat i to, co w nim zachodzi, a także historia i różne doświadczenia w życiu
narodu to rzeczywistości, które należy postrzegać, analizować i oceniać przy pomocy
środków właściwych rozumowi, tak jednak, aby wiara nie została wyłączona z tego
procesu. Wiara wkracza nie po to, by pozbawić rozum autonomii albo ograniczyć
przestrzeń jego działania, lecz po to tylko, by uzmysłowić człowiekowi, że w tych
wydarzeniach objawia się i działa Bóg Izraela. Dogłębne poznanie świata i dziejowych
wydarzeń nie jest zatem możliwe, jeśli człowiek nie wyznaje zarazem wiary w Boga,
który w nich działa. Wiara wyostrza wewnętrzny wzrok i otwiera umysł, pozwalając
mu dostrzec w strumieniu wydarzeń czynną obecność Opatrzności. Znamienne są tu
słowa z Księgi Przysłów: «Serce człowieka obmyśla drogę, lecz Pan utwierdza kroki»
(16, 9). Znaczy to, że człowiek dzięki światłu rozumu potrafi rozeznać swoją drogę,
ale może ją przemierzyć szybko, uniknąć przeszkód i dotrzeć do celu, jeśli szczerym
sercem uznaje, że jego poszukiwanie jest wpisane w horyzont wiary. Nie można zatem
rozdzielać wiary i rozumu nie pozbawiając człowieka możności właściwego poznania
samego siebie, świata i Boga.
17. Nie ma więc powodu do jakiejkolwiek rywalizacji między rozumem a wiarą:
rzeczywistości te wzajemnie się przenikają, każda zaś ma własną przestrzeń, w której
się realizuje. W tym kierunku prowadzi nas znów Księga Przysłów, której autor woła:
«Chwałą Bożą - rzecz taić, chwałą królów - rzecz badać» (25, 2). Między Bogiem a
człowiekiem - choć każdy przebywa w swoim własnym świecie - istnieje jedyna w
swoim rodzaju więź wzajemności. W Bogu znajduje się początek wszystkich rzeczy,
w Nim mieszka pełnia tajemnicy i to stanowi Jego chwałę; człowiek ma zadanie badać
rozumem prawdę i na tym polega jego godność. Jeszcze jeden kamyk do tej mozaiki
dodaje Psalmista, gdy w modlitwie wypowiada słowa: «Jak nieocenione są dla mnie
myśli Twe, Boże, jak jest ogromna ich ilość! Gdybym je przeliczył, więcej ich niż
piasku; gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą» (139 [138], 17-18).
Pragnienie poznania jest tak wielkie i rozbudza takie energie, że ludzkie serce, choć
natrafia na nieprzekraczalną granicę, tęskni za nieskończonym bogactwem ukrytym
poza nią, przeczuwa bowiem, że w nim zawarta jest wyczerpująca odpowiedź na
każde dotąd nie rozstrzygnięte pytanie.
18. Możemy zatem powiedzieć, że swoimi przemyśleniami Izrael zdołał otworzyć
rozumowi drogę ku tajemnicy. Dzięki Objawieniu Bożemu mógł badać głębiny, do
których bezskutecznie próbował dotrzeć rozumem. Opierając się na tej głębszej formie
poznania, naród wybrany pojął, że rozum musi przestrzegać pewnych podstawowych
zasad, aby jak najlepiej wyrażać swoją naturę. Pierwsza zasada polega na uznaniu
faktu, że ludzkie poznanie jest nieustanną wędrówką; druga wyraża świadomość, iż na
tę drogę nie może wejść człowiek pyszny, który mniema, że wszystko zawdzięcza
własnym osiągnięciom; trzecia zasada opiera się na «bojaźni Bożej», która każe
rozumowi uznać niczym nieograniczoną transcendencję Boga, a zarazem Jego
opatrznościową miłość w kierowaniu światem.
Gdy człowiek nie przestrzega tych zasad, naraża się na niepowodzenie i może
ostatecznie znaleźć się w sytuacji «głupca». Według Biblii tego rodzaju głupota niesie
z sobą zagrożenie dla życia. Głupiec bowiem łudzi się, że posiada rozległą wiedzę, ale
w rzeczywistości nie potrafi skupić uwagi na sprawach istotnych. Nie pozwala mu to
zaprowadzić ładu we własnym umyśle (por. Prz 1, 7) ani przyjąć właściwej postawy
wobec samego siebie i najbliższego otoczenia. Gdy wreszcie posuwa się do
stwierdzenia, że «Boga nie ma» (por. Ps 14 [13], 1), ujawnia z całkowitą jasnością, jak
znikoma jest jego wiedza i jak daleko mu jeszcze do pełnej prawdy o rzeczach, o ich
pochodzeniu i przeznaczeniu.
19. Niektóre ważne teksty, rzucające dodatkowe światło na to zagadnienie,
znajdujemy w Księdze Mądrości. Autor święty mówi w nich o Bogu, który pozwala
się poznać także poprzez przyrodę. W rozumieniu starożytnych badania przyrodnicze
miały wiele wspólnego z wiedzą filozoficzną. Stwierdziwszy najpierw, że dzięki
rozumowi człowiek jest w stanie «poznać budowę świata i siły żywiołów, (...) obroty
roczne i układy gwiazd, naturę zwierząt i popędy bestii» (7, 17. 19-20) - jednym
słowem jest zdolny do myślenia filozoficznego - tekst biblijny stawia bardzo ważny
krok naprzód. Przypominając tezę filozofii greckiej, do której zdaje się nawiązywać w
tym kontekście, autor stwierdza, iż właśnie przez rozumowe poznawanie przyrody
można dotrzeć do Stwórcy: «Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez
podobieństwo ich Stwórcę» (Mdr 13, 5). Zostaje tutaj dostrzeżony pierwszy stopień
Bożego Objawienia, czyli właśnie wspaniała «księga natury»: odczytując ją przy
pomocy narzędzi właściwych ludzkiemu rozumowi, można dojść do poznania
Stwórcy. Jeżeli człowiek mimo swej inteligencji nie potrafi rozpoznać Boga jako
Stwórcy wszystkiego, to przyczyną jest nie tyle brak właściwych środków, co raczej
przeszkody wzniesione przez jego wolną wolę i grzech.
20. W tej perspektywie należy dowartościować rozum, nie trzeba go jednak
przeceniać. Wiedza przez niego zdobyta może bowiem być prawdziwa, ale zyskuje
pełne znaczenie tylko wówczas, jeśli jej treść zostaje wpisana w szerszy kontekst
wiary. «Pan kieruje krokami człowieka, jakżeby człowiek pojął własną drogę?» (Prz
20, 24). Dlatego wedle Starego Testamentu wiara uwalnia rozum, ponieważ pozwala
mu dotrzeć w sposób zgodny z jego własnymi zasadami do przedmiotu poznania i
wpisać go w ów najwyższy porządek rzeczy, w którym wszystko zyskuje sens.
Jednym słowem, człowiek przy pomocy rozumu dociera do prawdy, ponieważ
oświecony przez wiarę odkrywa głęboki sens wszystkich rzeczy, a w szczególności
własnego istnienia. Słusznie zatem autor święty dostrzega źródło prawdziwego
poznania właśnie w bojaźni Bożej: «Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska» (Prz 1, 7;
por. Syr 1, 14).
«Nabywaj mądrości, nabywaj rozwagi» (Prz 4, 5)
21. W rozumieniu Starego Testamentu poznanie nie opiera się wyłącznie na
uważnej obserwacji człowieka, świata i historii, ale zakłada istnienie pewnej
nieodzownej więzi z wiarą i z treścią Objawienia. Tutaj kryją się wyzwania, które
naród wybrany musiał podjąć i na które odpowiedział. Zastanawiając się nad swoją
kondycją, ukazywany w Biblii człowiek odkrył, że potrafi zrozumieć samego siebie
tylko jako «byt w relacji»: w relacji z sobą, z narodem, ze światem i z Bogiem. To
otwarcie się na tajemnicę, ukazaną mu przez Objawienie, stało się dlań ostatecznie
źródłem prawdziwego poznania, które pozwoliło jego rozumowi wniknąć w przestrzeń
nieskończoności i zyskać dzięki temu nowe, niespodziewane dotąd możliwości
rozumienia.
Podejmując wysiłek poszukiwania, autor święty zaznał także trudu zmagania się z
ograniczeniami rozumu. Dostrzegamy to na przykład w słowach, którymi Księga
Przysłów wyraża znużenie człowieka próbującego pojąć tajemnicze zamysły Boże
(por. 30, 1-6). Jednak mimo zmęczenia wierzący nie poddaje się. Siłę do dalszego
dażenia ku prawdzie czerpie z przeświadczenia, że Bóg stworzył go jako «badacza»
(por. Koh 1, 13). Jego misja polega na tym, że mimo nieustannej pokusy zwątpienia
nie porzuca on niezbadanych ścieżek. Znajdując oparcie w Bogu, pozostaje zawsze i
wszędzie ukierunkowany na to co piękne, dobre i prawdziwe.
22. W pierwszym rozdziale Listu do Rzymian św. Paweł pomaga nam wyraźniej
dostrzec, jak wnikliwa jest refleksja podjęta w Księgach madrościowych. Posługując
się językiem potocznym, Apostoł przeprowadza filozoficzny wywód, w którym
wyraża głęboką prawdę: obserwacja «oczyma umysłu» rzeczywistości stworzonej
może doprowadzić do poznania Boga. Poprzez stworzenia daje On bowiem rozumowi
wyobrażenie o swojej «potędze» i «Boskości» (por. Rz 1, 20). Wyraża się w tym
uznanie, że rozum ludzki posiada zdolność, która zdaje się nieledwie przekraczać jego
własne naturalne ograniczenia: nie tylko nie jest zamknięta w sferze poznania
zmysłowego, potrafi bowiem poddać je krytycznej refleksji, ale analizując dane
zmysłowe może też dotrzeć do przyczyny, z której bierze początek wszelka
postrzegalna rzeczywistość. Językiem filozoficznym można by powiedzieć, że ten
doniosły tekst Pawłowy potwierdza, iż człowiek posiada zdolność pojmowania
metafizycznego.
Według Apostoła, na mocy pierwotnego zamysłu stwórczego rozum miał być
wyposażony w zdolność swobodnego przekraczania granic doświadczenia
zmysłowego i docierania do najgłębszego źródła wszystkiego: do Stwórcy. W
następstwie nieposłuszeństwa, przez które człowiek postanowił nadać sobie całkowitą
i absolutną autonomię w stosunku do Tego, który go stworzył, utracił tę zdolność
sięgania rozumem do Boga Stwórcy.
Księga Rodzaju opisuje obrazowo tę kondycję człowieka, opowiadając, że Bóg
umieścił go w ogrodzie Eden, pośrodku którego rosło «drzewo poznania dobra i zła»
(por. 2, 17). Znaczenie tego symbolu jest jasne: człowiek nie był w stanie
samodzielnie rozeznać i rozsądzić, co jest dobre, a co złe, ale miał kierować się
wyższą zasadą. Ślepa pycha zrodziła w naszych prarodzicach złudne przekonanie, że
są niezależni i samodzielni, mogą się zatem obyć bez wiedzy pochodzącej od Boga.
Skutki ich pierwotnego nieposłuszeństwa dotknęły wszystkich ludzi, zadając
rozumowi rany, które od tamtej chwili miały się stać przeszkodą na jego drodze do
pełnej prawdy. Ludzka zdolność poznania prawdy została zaćmiona na skutek
odwrócenia się od Tego, który jest źródłem i początkiem prawdy. Także o tym mówi
Apostoł, ukazując, jak bardzo myśli człowieka stały się na skutek grzechu
«nikczemne», a jego rozumowanie wypaczone i wiodące do fałszu (por. Rz 1, 21-22).
Oczy umysłu nie mogły już widzieć wyraźnie: stopniowo rozum stał się więźniem
samego siebie. Przyjście Chrystusa było wydarzeniem zbawczym, gdyż uwolniło
rozum od jego słabości, rozrywając kajdany, w które sam się zakuł.
23. Stosunek chrześcijanina do filozofii wymaga zatem wnikliwego rozeznania. Z
Nowego Testamentu, a zwłaszcza z Listów Pawłowych wyłania się bardzo wyraźnie
jedna prawda: przeciwstawienie między «mądrością tego świata» a mądrością Bożą
objawioną w Jezusie Chrystusie. Głębia objawionej mądrości rozrywa ciasny krąg
schematów myślowych, do których przywykliśmy, a które absolutnie nie są w stanie
należycie jej wyrazić.
Dylemat ten zostaje ukazany z całą ostrością na początku Pierwszego Listu do
Koryntian. Ukrzyżowanie Syna Bożego jest wydarzeniem historycznym, o które
rozbijają się wszelkie podejmowane przez umysł próby zbudowania - na fundamencie
czysto ludzkich argumentów - wystarczającego uzasadnienia sensu istnienia.
Problemem węzłowym, stanowiącym wyzwanie dla każdej filozofii, jest śmierć Jezusa
Chrystusa na krzyżu. Tutaj bowiem wszelka próba sprowadzenia zbawczego planu
Ojca do kategorii czysto ludzkiej logiki musi się skończyć niepowodzeniem. «Gdzie
jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg
głupstwem mądrości świata?» (1 Kor 1, 20) - zapytuje z naciskiem Apostoł. Aby
mogło się dokonać to, czego pragnie Bóg, nie wystarcza już sama mądrość ludzkich
mędrców, ale konieczne jest zdecydowane otwarcie się na przyjęcie rzeczywistości
radykalnie nowej: «Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić
mędrców (...); i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to,
co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić» (1 Kor 1, 27-28). Ludzka mądrość
nie chce uznać, że jej własna słabość stanowi warunek jej mocy, ale św. Paweł nie
waha się powiedzieć: «ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny» (2 Kor 12, 10).
Człowiek nie potrafi pojąć, w jaki sposób śmierć może być źródłem życia i miłości,
Bóg jednak wybrał właśnie to, co rozum uznaje za «szaleństwo» i «zgorszenie», aby
objawić tajemnicę swojego planu zbawienia. Posługując się językiem współczesnych
sobie filozofów, Paweł osiąga szczyt swego nauczania oraz paradoksu, który pragnie
ukazać: «Bóg wybrał właśnie to, co według świata jest niczym, by to, co jest,
unicestwić». Aby wyrazić darmowość miłości objawionej w krzyżu Chrystusa,
Apostoł nie boi się posłużyć najbardziej radykalnymi wyrażeniami, jakie stosowali
filozofowie w swoich refleksjach o Bogu. Rozum nie może sprawić, że straci sens
tajemnica miłości, której symbolem jest Krzyż, natomiast Krzyż może dać rozumowi
ostateczną odpowiedź, której ten poszukuje. Nie mądrość słów, ale Słowo Mądrości
jest tym, co św. Paweł wskazuje jako kryterium prawdy, a tym samym zbawienia.
Mądrość Krzyża przekracza zatem wszelkie granice kulturowe, jakie można by jej
narzucić, i każe otworzyć się na powszechność zawartej w niej prawdy. Jakież
wyzwanie zostaje tu rzucone naszemu rozumowi i jakąż korzyść może on odnieść,
jeśli je podejmie! Filozofia nawet o własnych siłach jest w stanie dostrzec, że człowiek
nieustannie przekracza samego siebie w dążeniu do prawdy, natomiast z pomocą
wiary może otworzyć się na «szaleństwo» Krzyża i przyjąć je jako słuszną krytykę
tych, którzy błędnie mniemają, że posiedli prawdę, choć uwięzili ją na płyciznach
swojego systemu. Orędzie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jest rafą, o
którą może się rozbić powiązanie wiary i filozofii, ale poza którą otwiera się
nieskończony ocean prawdy. Wyraźnie ujawnia się tutaj granica między rozumem i
wiarą, ale dokładnie zostaje też zakreślony obszar, na którym może dojść do ich
spotkania.
ROZDZIAŁ III
INTELLEGO UT CREDAM
Na drodze poszukiwania prawdy
24. W Dziejach Apostolskich ewangelista Łukasz opowiada, jak podczas jednej ze
swoich podróży misyjnych Paweł przybył do Aten. Miasto filozofów było pełne
posągów przedstawiających rozmaite bóstwa. Zwłaszcza jeden z ołtarzy przykuł
uwagę Pawła, który niezwłocznie skorzystał z tej inspiracji, aby znaleźć wspólną
podstawę do nawiązania rozmowy i rozpocząć od niej głoszenie kerygmatu.
«Mężowie ateńscy - przemówił (...) - widzę, że jesteście pod każdym względem
bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej,
znalazłem też ołtarz z napisem: Nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie
znając» (17, 22-23). Po takim wstępie św. Paweł zaczyna mówić o Bogu jako
Stwórcy, jako o Tym, który przerasta całą rzeczywistość i jest źródłem wszelkiego
życia. W dalszym ciągu swej mowy stwierdza: «On z jednego [człowieka]
wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił
właściwe czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go
niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas» (17, 2627).
Apostoł ukazuje tutaj prawdę, do której Kościół przywiązywał zawsze wielką wagę:
w głębi ludzkiego serca zostało zaszczepione pragnienie Boga i tęsknota za Nim.
Przypomina o tym z mocą także liturgia Wielkiego Piątku, kiedy zachęcając do
modlitwy za niewierzących, mówi: «Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś
wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując Cię, doznali pokoju»22.
Istnieje zatem droga, którą człowiek - jeśli chce - może przemierzyć; jej zaczątek
stanowi zdolność rozumu do tego, by wzniósł się ponad to, co przygodne i poszybował
w stronę nieskończoności.
Na różne sposoby i w różnych epokach człowiek dowiódł, że potrafi wypowiedzieć
to wewnętrzne pragnienie. Literatura, muzyka, malarstwo, rzeźba, architektura i
wszelkie inne wytwory jego twórczej inteligencji stały się środkami wyrażania
niepokoju, który skłania go do nieustannych poszukiwań. To dążenie znalazło
szczególne ujście w filozofii, która przy pomocy swoich środków i właściwych sobie
metod naukowych wyraziła owo uniwersalne pragnienie człowieka.
25. «Wszyscy ludzie pragną wiedzieć»23, a właściwym przedmiotem tego pragnienia
jest prawda. Nawet w życiu codziennym obserwujemy, jak bardzo każdy człowiek
stara się poznać obiektywny stan rzeczy, nie zadowalając się informacjami z drugiej
ręki. Człowiek to jedyna istota w całym widzialnym świecie stworzonym, która nie
tylko zdolna jest wiedzieć, ale także zdaje sobie sprawę z tego, że wie, i dlatego
pragnie poznać istotną prawdę tego, co postrzega. Nikomu nie może być naprawdę
obojętne, czy jego wiedza jest prawdziwa. Jeśli człowiek odkryje, że jest fałszywa,
odrzuca ją; jeśli natomiast może się upewnić o jej prawdziwości, doznaje satysfakcji.
O tym właśnie mówi św. Augustyn: «Wielu spotkałem takich ludzi, którzy chcieliby
oszukiwać, ale takiego, który by chciał być oszukiwany, nie spotkałem»24. Słusznie
uważa się, że człowiek osiągnął wiek dojrzały, jeśli potrafi o własnych siłach odróżnić
prawdę od fałszu i wyrobić sobie własny osąd o obiektywnym stanie rzeczy. Tu
właśnie znajduje się motywacja wielorakich poszukiwań, zwłaszcza w dziedzinie nauk
przyrodniczych, które w ostatnich stuleciach przyniosły tak znaczne rezultaty,
przyczyniając się do autentycznego postępu całej ludzkości.
Poszukiwania nie mniej ważne niż w sferze teoretycznej prowadzone są także w
sferze praktycznej: mam na myśli poszukiwanie prawdy odnoszącej się do dobra,
które należy spełnić. Podejmując bowiem działanie etyczne i postępując zgodnie ze
swoją wolną i prawidłowo ukształtowaną wolą, człowiek wchodzi na drogę wiodącą
do szczęścia i dąży do doskonałości. Także w tym przypadku jego celem jest prawda.
To przekonanie wyraziłem w Encyklice Veritatis splendor: «Nie istnieje moralność
bez wolności. (...) Jeśli istnieje prawo do poszukiwania prawdy na własnej drodze, to
bardziej podstawowy w stosunku do niego jest ciążący na każdym człowieku poważny
obowiązek moralny szukania prawdy i trwania przy niej, gdy się ją odnajdzie»25.
Jest zatem konieczne, aby wartości, które człowiek wybiera i do których dąży
swoim życiem, były prawdziwe, ponieważ tylko dzięki prawdziwym wartościom może
stawać się lepszy, rozwijając w pełni swoją naturę. Człowiek nie znajduje
prawdziwych wartości zamykając się w sobie, ale otwierając się i poszukując ich także
w wymiarach transcendentnych wobec niego samego. Jest to konieczny warunek,
który każdy musi spełnić, aby stać się sobą i wzrastać jako osoba dorosła i dojrzała.
26. Prawda jawi się człowiekowi najpierw pod postacią pytania: Czy życie ma sens?
Ku czemu zmierza? Na pierwszy rzut oka istnienie osobowe mogłoby się wydawać
całkowicie pozbawione sensu. Nie trzeba nawet odwoływać się do filozofów absurdu
ani do prowokacyjnych pytań, jakie stawia Księga Hioba, aby wątpić w sens życia.
Codzienne doświadczenie cierpienia własnego i cudzego, liczne wydarzenia
dokonujące się na naszych oczach, które w świetle rozumu wydają się
niewytłumaczalne - wszystko to wystarcza, aby zmusić nas do postawienia sobie
dramatycznego pytania o sens26. Trzeba tu jeszcze dodać, że pierwszą absolutnie
niepodważalną prawdą naszego istnienia - poza samym faktem, że istniejemy - jest
nieunikniona konieczność śmierci. Ta niepokojąca rzeczywistość każe nam szukać
wyczerpujacej odpowiedzi. Każdy pragnie - i musi - poznać prawdę o tym, co go
czeka. Chce wiedzieć, czy śmierć będzie ostatecznym kresem jego istnienia, czy też
jest coś, co wykracza poza śmierć; czy wolno mu zachować nadzieję na życie po
śmierci, czy też nie. Nie bez znaczenia jest fakt, że szczególną inspiracją dla myśli
filozoficznej, wyznaczającą jej kierunek od ponad dwóch tysiącleci, stała się śmierć
Sokratesa. Nieprzypadkowo zatem filozofowie, stając przed faktem śmierci, wciąż na
nowo podejmowali ten problem, a wraz z nim zagadnienie sensu życia i
nieśmiertelności.
27. Tych pytań nikt nie może uniknąć: ani filozof, ani zwykły człowiek. Od
odpowiedzi na nie zależy decydujący etap poszukiwań: czy możliwe jest osiągnięcie
prawdy uniwersalnej i absolutnej. Ze swej natury każda prawda, choćby cząstkowa,
jeśli jest rzeczywiście prawdą, jawi się jako uniwersalna. To co jest prawdziwe, musi
być prawdziwe zawsze i dla wszystkich. Jednakże ponad powszechnością tego rodzaju
człowiek szuka absolutu, który byłby w stanie dostarczyć odpowiedzi na całe jego
poszukiwanie i nadać mu sens: szuka czegoś najgłębszego, co stanowiłoby fundament
wszystkich rzeczy. Innymi słowy, szuka ostatecznej odpowiedzi, najwyższej wartości,
poza którymi nie ma już i nie może być dalszych pytań ani innych punktów
odniesienia. Hipotezy mogą fascynować, ale nie przynoszą zaspokojenia. W życiu
każdego człowieka przychodzi chwila, kiedy - bez względu na to, czy się do tego
przyznaje, czy też nie - odczuwa on potrzebę zakorzenienia swojej egzystencji w
prawdzie uznanej za ostateczną, która dałaby mu pewność nie podlegającą już żadnym
wątpliwościom.
W ciągu stuleci filozofowie starali się odkryć i wyrazić tego rodzaju prawdę,
tworząc różne systemy i szkoły. Jednakże oprócz szkół filozoficznych istnieją inne
jeszcze formy, w których człowiek próbuje wyrazić jakąś swoją «filozofię»: są to jego
osobiste przekonania i doświadczenia, tradycje rodzinne i kulturowe lub pewne «drogi
egzystencjalne», na których ufnie zawierza swój los autorytetowi mistrza. W każdej z
tych form żywe pozostaje zawsze pragnienie osiągnięcia niekwestionowanej prawdy,
która ma wartość absolutną.
Różne oblicza ludzkiej prawdy
28. Trzeba jednak przyznać, że nie zawsze poszukiwanie prawdy zmierza
konsekwentnie w tak wyraźnie określonym kierunku. Przyrodzone ograniczenia
rozumu i niestałość serca często zaciemniają ludzkie poszukiwania i sprowadzają je na
błędne drogi. Różne inne dążenia mogą się okazać silniejsze niż prawda. Zdarza się
też, że człowiek ucieka wręcz przed prawdą, gdy tylko dostrzeże ją z oddali, gdyż lęka
się jej konsekwencji. Nawet wówczas jednak, gdy jej unika, prawda wywiera wpływ
na jego życie. Człowiek nie może przecież oprzeć swego życia na czymś
nieokreślonym, na niepewności albo na kłamstwie, gdyż takie życie byłoby
nieustannie nękane przez lęk i niepokój. Można zatem określić człowieka jako tego,
który szuka prawdy.
29. Jest nie do pomyślenia, aby poszukiwanie tak głęboko zakorzenione w ludzkiej
naturze było całkowicie bezcelowe i pozbawione sensu. Już sama zdolność
poszukiwania prawdy i stawiania pytań podsuwa pierwszą odpowiedź. Człowiek nie
podejmowałby poszukiwania czegoś, o czym nic by nie wiedział i co uważałby za
absolutnie nieosiągalne. Tylko perspektywa uzyskania odpowiedzi może go nakłonić
do postawienia pierwszego kroku. Istotnie, tak właśnie dzieje się zazwyczaj w
procesie badań naukowych. Jeśli naukowiec kierujący się jakąś intuicją zaczyna
szukać logicznego i sprawdzalnego wyjaśnienia określonego zjawiska, od samego
początku jest przekonany, że znajdzie odpowiedź; stąd też nie zraża się
niepowodzeniami. Nie uważa owej pierwotnej intuicji za bezużyteczną tylko dlatego,
że nie osiągnął swojego celu; słusznie uznaje raczej, że nie udało mu się dotąd znaleźć
właściwego rozwiązania.
Te same zasady muszą kierować także poszukiwaniem prawdy w dziedzinie
zagadnień ostatecznych. Pragnienie prawdy jest tak głęboko zakorzenione w sercu
człowieka, że gdyby musiał się go wyrzec, prowadziłoby to do kryzysu
egzystencjalnego. Wystarczy przecież przyjrzeć się codziennemu życiu, by dostrzec,
że każdy z nas zadaje sobie nieustannie pewne fundamentalne pytania, a zarazem nosi
w sercu przynajmniej zarys odpowiedzi na nie. Jesteśmy przy tym przekonani o ich
prawdziwości, w czym utwierdza nas również spostrzeżenie, że nie różnią się one
istotnie od odpowiedzi, do jakich doszło wielu innych. Oczywiście, nie każda poznana
prawda ma taką samą wartość. Jednakże całość osiągniętych rezultatów potwierdza, że
człowiek jest zasadniczo zdolny dotrzeć do prawdy.
30. Warto może teraz przyjrzeć się pokrótce tym różnym formom prawdy.
Najliczniejsze są te, które opierają się na dowodach bezpośrednio dostępnych lub
które można potwierdzić eksperymentalnie. Jest to rząd prawd występujących w życiu
codziennym i w sferze badań naukowych. Na innej płaszczyźnie usytuowane są
prawdy natury filozoficznej, do których człowiek dociera dzięki zdolności
spekulatywnej rozumu. Istnieją wreszcie prawdy religijne, które w pewnej mierze
sięgają korzeniami także do filozofii. Są one zawarte w odpowiedziach, jakich różne
tradycje religijne udzielają na fundamentalne pytania27.
W odniesieniu do prawd filozoficznych należy wyjaśnić, że nie są one zawarte
wyłącznie w doktrynach zawodowych filozofów, które często zresztą okazują się
krótkotrwałe. Jak już powiedziałem, każdy człowiek jest w pewien sposób filozofem i
ma własne koncepcje filozoficzne, którymi kieruje się w życiu. W taki czy inny
sposób kształtuje swój światopogląd i udziela sobie odpowiedzi na pytanie o sens
własnego życia: w takim świetle interpretuje swoje osobiste doświadczenia i kieruje
swym postępowaniem. Tutaj właśnie powinniśmy postawić pytanie o więź między
prawdami filozoficzno-religijnymi a prawdą objawioną w Jezusie Chrystusie. Zanim
na nie odpowiemy, wypada zastanowić się nad jeszcze jednym zjawiskiem, na które
zwraca uwagę filozofia.
31. Człowiek nie jest stworzony, by żyć samotnie. Rodzi się i dorasta w rodzinie,
aby później włączyć się swoją pracą w życie społeczne. Od dnia narodzin jest zatem
włączony w różne tradycje, przejmując od nich nie tylko język i formację kulturową,
ale także liczne prawdy, w które wierzy niejako instynktownie. W okresie wzrastania i
dojrzewania osobowości te prawdy mogą zostać podważone i poddane krytycznej
ocenie, która jest szczególną formą aktywności myślowej. Gdy jednak dokona się ten
proces, zdarza się, że człowiek ponownie przyjmuje te same prawdy, opierając się na
własnym doświadczeniu albo na rozumowaniu, które przeprowadził. Mimo to w życiu
człowieka nadal o wiele więcej jest prawd, w które po prostu wierzy, niż tych, które
przyjął po osobistej weryfikacji. Któż bowiem byłby w stanie poddać krytycznej
ocenie niezliczone wyniki badań naukowych, na których opiera się współczesne
życie? Któż mógłby na własną rękę kontrolować strumień informacji, które dzień po
dniu nadchodzą z wszystkich części świata i które zasadniczo są przyjmowane jako
prawdziwe? Któż wreszcie mógłby ponownie przemierzyć drogi doświadczeń i
przemyśleń, na których ludzkość zgromadziła skarby mądrości i religijności?
Człowiek, istota szukająca prawdy, jest więc także tym, którego życie opiera się na
wierze.
32. Wierząc, człowiek zawierza wiedzy zdobytej przez innych. Można w nim
dostrzec znamienne napięcie: z jednej strony wydaje się, że wiedza oparta na wierze
jest niedoskonałą formą wiedzy, którą należy stopniowo udoskonalać, zdobywając
osobiście dowody na jej potwierdzenie; z drugiej zaś wiara w porównaniu ze zwykłym
poznaniem opartym na oczywistych dowodach jawi się często jako rzeczywistość
bogatsza o pewien ludzki wymiar, wiąże się bowiem z relacją międzyosobową i
angażuje nie tylko osobiste zdolności poznawcze, ale także głębiej zakorzenioną
zdolność zawierzenia innym ludziom, nawiązania z nimi trwalszej i ściślejszej relacji.
Warto podkreślić, że w takiej relacji międzyosobowej głównym przedmiotem
poszukiwania nie są prawdy dotyczące faktów ani prawdy filozoficzne. Szuka się tu
raczej prawdy o samej osobie: tego, kim jest i co ujawnia z własnego wnętrza.
Człowiek udoskonala się bowiem nie tylko przez zdobywanie abstrakcyjnej wiedzy o
prawdzie, ale także przez żywą relację z drugim człowiekiem, która wyraża się przez
dar z siebie i przez wierność. W tej wierności, która uzdalnia do złożenia siebie w
darze, człowiek znajduje pełnię pewności i bezpieczeństwa. Zarazem jednak poznanie
oparte na wierze, którego podstawą jest zaufanie między osobami, nie jest pozbawione
odniesienia do prawdy: wierząc, człowiek zawierza prawdzie, którą ukazuje mu druga
osoba.
Ileż przykładów można by przytoczyć, aby to zobrazować! Od razu jednak
przychodzi mi tu na myśl świadectwo męczenników. Męczennik bowiem jest
najbardziej autentycznym świadkiem prawdy o życiu. Wie, że dzięki spotkaniu z
Jezusem Chrystusem znalazł prawdę o własnym życiu, i tej pewności nikt ani nic nie
zdoła mu odebrać. Ani cierpienie, ani śmierć zadana przemocą nie skłonią go do
odstąpienia od prawdy, którą odkrył spotykając Chrystusa. Oto dlaczego po dziś dzień
świadectwo męczenników nie przestaje fascynować, znajduje uznanie, przyciąga
uwagę i pobudza do naśladowania. Powód, dla którego ufamy ich słowu, jest zaś taki,
że dostrzegamy w nich oczywiste świadectwo miłości, która nie potrzebuje długich
wywodów, aby nas przekonać, gdyż mówi do każdego człowieka o tym, co on w głębi
serca już uznaje za prawdę i czego od dawna poszukuje. Męczennik budzi w nas
głębokie zaufanie, ponieważ mówi to, co my już przeczuwamy, i wypowiada otwarcie
to, co my również chcielibyśmy umieć wyrazić.
33. Widzimy zatem, jak omawiany problem stopniowo ukazuje się nam we
wszystkich swoich aspektach. Człowiek ze swej natury szuka prawdy. Celem tego
poszukiwania nie jest tylko poznanie prawd cząstkowych, dotyczących faktów lub
zagadnień naukowych; człowiek dąży nie tylko do tego, aby w każdej ze swych
decyzji wybrać prawdziwe dobro. Jego poszukiwanie zmierza ku głębszej prawdzie,
która może mu ukazać sens życia; poszukiwanie to zatem może osiągnąć cel jedynie w
absolucie28. Dzięki przyrodzonej zdolności myślenia człowiek może znaleźć i
rozpoznać taką prawdę. Ponieważ jest to prawda o doniosłym i istotnym znaczeniu dla
jego życia, dochodzi do niej nie tylko drogą rozumowania, ale także przez ufne
zawierzenie innym osobom, które mogą poręczyć za pewność i autentyczność tejże
prawdy. Umiejętność i decyzja zawierzenia samego siebie i własnego życia innej
osobie to z pewnością jeden z aktów antropologicznie najbardziej doniosłych i
wymownych.
Nie należy zapominać, że także rozum potrzebuje oprzeć się w swoich
poszukiwaniach na ufnym dialogu i szczerej przyjaźni. Klimat podejrzliwości i
nieufności, towarzyszący czasem poszukiwaniom spekulatywnym, jest niezgodny z
nauczaniem starożytnych filozofów, według których przyjaźń to jedna z relacji
najbardziej sprzyjających zdrowej refleksji filozoficznej.
Z tego, co dotąd powiedziałem, wynika, że człowiek znajduje się na drodze
poszukiwania, którego ludzkimi siłami nie można zakończyć: poszukuje prawdy oraz
poszukuje osoby, której mógłby zawierzyć. Wiara chrześcijańska wychodzi mu
naprzeciw i ukazuje konkretną możliwość osiągnięcia celu tego poszukiwania.
Pomaga mu bowiem przekroczyć stadium zwykłego zawierzenia i wprowadza go w
porządek łaski, gdzie może on dostąpić udziału w tajemnicy Chrystusa, w Nim zaś
zyskać prawdziwe i pełne poznanie Boga w Trójcy Jedynego. Tak więc w Jezusie
Chrystusie, który jest Prawdą, wiara dostrzega najwyższe wezwanie, jakie zostaje
skierowane do ludzkości, aby mogła spełnić to, czego pragnie i za czym tęskni.
34. Ta prawda, którą Bóg objawia nam w Jezusie Chrystusie, nie jest sprzeczna z
prawdami, do jakich można dojść drogą refleksji filozoficznej. Przeciwnie, te dwa
porządki poznania prowadzą do pełni prawdy. Jedność prawdy jest podstawowym
postulatem ludzkiego rozumu, wyrażonym już w zasadzie niesprzeczności.
Objawienie daje pewność tej jedności, ukazując, że Bóg Stwórca jest także Bogiem
historii zbawienia. Ten sam jedyny Bóg jest fundamentem oraz rękojmią
poznawalności i racjonalności naturalnego porządku rzeczy, na którym z ufnością
opierają się ludzie nauki29, oraz objawia się jako Ojciec naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Ta jedność prawdy naturalnej i objawionej znajduje żywe i osobowe
wcielenie w Chrystusie, jak przypomina Apostoł: «Prawda jest w Jezusie» (por. Ef 4,
21; por. Kol 1, 15-20). On jest Słowem odwiecznym, w którym wszystko zostało
stworzone, a zarazem Słowem Wcielonym, które całą swoją osobą30 objawia Ojca (por.
J 1, 14. 18). To, czego ludzki rozum szuka «nie znając» (Dz 17, 23), znaleźć można
tylko przez Chrystusa: to bowiem, co w Nim się objawia, jest «pełnią prawdy» (por. J
1, 14-16) każdej istoty, która w Nim i przez Niego została stworzona, w Nim zatem
znajduje spełnienie (por. Kol 1, 17).
35. Na tle tych ogólnych rozważań należy teraz bliżej zbadać relację między prawdą
objawioną a filozofią. Relacja ta wymaga rozpatrzenia w podwójnej perspektywie,
jako że prawda ukazana nam przez Objawienie jest zarazem prawdą, którą mamy
pojmować w świetle rozumu. Tylko w takim podwójnym ujęciu można określić
rzeczywistą relację między prawdą objawioną a wiedzą filozoficzną. Przyjrzyjmy się
więc najpierw relacjom między wiarą a filozofią w ciągu dziejów. Na tej podstawie
można będzie wskazać pewne zasady, stanowiące punkty odniesienia, które pomogą
nam określić właściwą relację między tymi dwoma porządkami poznania.
ROZDZIAŁ IV
RELACJA MIĘDZY WIARĄ A ROZUMEM
Najważniejsze etapy spotkania między wiarą a rozumem
36. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, chrześcijańskie orędzie od samego
początku musiało się zmierzyć z różnymi współczesnymi sobie nurtami myśli
filozoficznej. Księga ta opisuje dysputę, jaką św. Paweł przeprowadził w Atenach z
«niektórymi z filozofów epikurejskich i stoickich» (por. 17, 18). Analiza egzegetyczna
jego mowy na Areopagu pozwala w niej dostrzec liczne aluzje do
rozpowszechnionych wówczas poglądów, wywodzących się głównie z myśli stoickiej.
Nie był to z pewnością przypadek. Pierwsi chrześcijanie, jeśli chcieli być rozumiani
przez pogan, nie mogli się powoływać wyłącznie na «Mojżesza i proroków»; musieli
wykorzystywać także naturalne poznanie Boga i głos sumienia każdego człowieka
(por. Rz 1, 19-21; 2, 14-15; Dz 14, 16-17). Ponieważ jednak w religii pogańskiej to
naturalne poznanie zostało zaćmione przez bałwochwalstwo (por. Rz 1, 21-32),
Apostoł uznał za najbardziej celowe nawiązanie w swym wystąpieniu do myśli
filozofów, którzy od początku przeciwstawiali mitom i kultom misteryjnym koncepcje
kładące większy nacisk na Boską transcendencję.
Jednym z głównych dążeń filozofów klasycznych było bowiem oczyszczenie
ludzkich wyobrażeń o Bogu z form mitologicznych. Jak wiemy, także religia grecka,
podobnie jak większość religii kosmicznych, miała charakter politeistyczny i
przypisywała cechy boskie nawet przedmiotom i zjawiskom przyrody. Podejmowane
przez człowieka próby zrozumienia genezy bóstw, a tym samym także wszechświata,
zostały najpierw wyrażone w poezji. Teogonie pozostają do dziś pierwszym
świadectwem tego ludzkiego poszukiwania. Zadaniem pierwszych twórców filozofii
było ukazanie powiązań między rozumem a religią. Sięgając wzrokiem dalej, ku
zasadom uniwersalnym, nie poprzestawali już oni na antycznych mitach, ale chcieli
dać racjonalną podstawę swoim wierzeniom w boskość. Wkroczyli w ten sposób na
drogę, która wychodząc od dawnych tradycji partykularnych inicjowała proces
rozwoju odpowiadający wymogom rozumu powszechnego. Celem, ku któremu
zmierzał ten proces, było krytyczne uświadomienie sobie tego, w co się wierzy.
Przedsięwzięcie to okazało się korzystne przede wszystkim dla samej koncepcji
boskości. Oddzielono od religii warstwę przesądów i przynajmniej częściowo
oczyszczono ją w drodze analizy racjonalnej. Na tej właśnie podstawie Ojcowie
Kościoła nawiązali owocny dialog ze starożytnymi filozofami, otwierając drogę dla
głoszenia i zrozumienia Boga objawionego w Jezusie Chrystusie.
37. Mówiąc o tym zjawisku zbliżania się chrześcijan do filozofii, trzeba jednak
przypomnieć, że zachowywali oni zarazem ostrożność wobec niektórych innych
elementów kultury pogańskiej, takich na przykład jak gnoza. Filozofię pojmowaną
jako praktyczna mądrość i szkoła życia łatwo można było pomylić z pewną formą
wiedzy tajemnej, ezoterycznej, zastrzeżonej dla niewielu doskonałych. Tego właśnie
typu ezoteryczne spekulacje ma zapewne na myśli św. Paweł, gdy przestrzega
Kolosan: «Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą
czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na
Chrystusie» (2, 8). Jakże aktualnie brzmią te słowa Apostoła, gdy odniesiemy je do
różnorakich form ezoteryzmu, jakie szerzą się także dzisiaj w niektórych
środowiskach ludzi wierzących, pozbawionych należytego zmysłu krytycznego.
Śladem św. Pawła inni pisarze pierwszych wieków, zwłaszcza św. Ireneusz i
Tertulian, wypowiadają się krytycznie na temat pewnej tendencji kulturowej, która
próbowała podporządkować prawdę Objawienia interpretacji filozofów.
38. Do spotkania chrześcijaństwa z filozofią nie doszło zatem natychmiast i bez
trudności. Uprawianie jej oraz uczęszczanie do szkół filozoficznych wydawało się
pierwszym chrześcijanom raczej przeszkodą niż okolicznością sprzyjającą. Za swoje
pierwsze i najpilniejsze zadanie uważali głoszenie orędzia o zmartwychwstałym
Chrystusie, które należało przedstawić w bezpośrednim spotkaniu z drugim
człowiekiem, tak aby nakłonić go do nawrócenia serca i do prośby o Chrzest. Nie
znaczy to jednak, że nie troszczyli się o głębsze zrozumienie wiary i jej uzasadnień.
Wręcz przeciwnie. Niesłuszne i bezpodstawne są zatem zarzuty Celsusa pod adresem
chrześcijan, iż są ludźmi «niepiśmiennymi i nieokrzesanymi»31. Wyjaśnienia tego
początkowego braku zainteresowania z ich strony trzeba szukać gdzie indziej. W
rzeczywistości dzięki spotkaniu z Ewangelią uzyskiwali oni tak wyczerpującą
odpowiedź na dotąd nie rozstrzygnięte pytanie o sens życia, że uczęszczanie do szkół
filozofów wydawało im się praktyką jakby oderwaną od rzeczywistości i pod
pewnymi względami przestarzałą.
Staje się to jeszcze bardziej oczywiste, gdy uświadomimy sobie, że jedną z nowości
przyniesionych przez chrześcijaństwo było uznanie powszechnego prawa do poznania
prawdy. Obalając bariery rasowe, społeczne i odnoszące się do płci, chrześcijaństwo
od początku głosiło równość wszystkich ludzi wobec Boga. Pierwsza konsekwencja
takiej wizji odnosiła się do zagadnienia prawdy. Poszukiwanie prawdy straciło
całkowicie charakter elitarny, jaki miało u starożytnych: ponieważ dostęp do prawdy
jest dobrem, które pozwala dotrzeć do Boga, wszyscy muszą mieć możność przejścia
tej drogi. Nadal istnieje wiele dróg wiodących do prawdy; ponieważ jednak prawda
chrześcijańska ma wartość zbawczą, można iść każdą z tych dróg pod warunkiem, że
doprowadzi ona do ostatecznego celu, to znaczy do objawienia Jezusa Chrystusa.
Jako pioniera konstruktywnego dialogu z myślą filozoficzną, nacechowanego co
prawda ostrożnością i rozwagą, należy wymienić św. Justyna: chociaż zachował on
wielkie uznanie dla filozofii greckiej nawet po nawróceniu, twierdził stanowczo i
jednoznacznie, że znalazł w chrześcijaństwie «jedyną niezawodną i przydatną
filozofię»32. Podobnie św. Klemens Aleksandryjski nazywał Ewangelię «prawdziwą
filozofią»33 i pojmował filozofię - przez analogię do prawa Mojżeszowego - jako
wstępne wprowadzenie w wiarę chrześcijańską34 i przygotowanie do Ewangelii35.
Ponieważ «filozofia pożąda tego rodzaju mądrości, która polega na prawości duszy i
słowa oraz czystości życia, jest życzliwa mądrości i czyni wszystko co możliwe, aby
ją osiągnąć. U nas nazywamy filozofami ludzi miłujących mądrość, która jest
stwórczym źródłem wszystkich rzeczy i o wszystkim poucza, to znaczy jest
poznaniem Syna Bożego»36. Według Aleksandryjczyka pierwszoplanowym celem
filozofii greckiej nie jest uzupełnianie lub umacnianie prawdy chrześcijańskiej, ale
raczej obrona wiary: «Nauka Zbawiciela jest sama w sobie doskonała i nie potrzebuje
oparcia, jest bowiem mocą i mądrością Bożą. Filozofia grecka nie wnosi niczego, co
by umacniało prawdę, ponieważ jednak udaremnia napaści sofistyki i odpiera
podstępne ataki przeciw prawdzie, słusznie nazwano ją szańcem i murem obronnym
winnicy»37.
39. W dziejach tego procesu można jednakże dostrzec przejawy krytycznego
przyswajania sobie myśli filozoficznej przez myślicieli chrześcijańskich. Pośród
pierwszych przykładów, jakie można napotkać, znamienna jest z pewnością postać
Orygenesa. Odpierając zarzuty wysuwane przez filozofa Celsusa, Orygenes posługuje
się filozofią platońską, aby oprzeć na niej swoje argumenty i odpowiedzi. Nawiązując
do licznych elementów myśli platońskiej, zaczyna kształtować pierwszą formę teologii
chrześcijańskiej. Aż do tamtego czasu bowiem sama nazwa oraz idea teologii jako
racjonalnej refleksji o Bogu była jeszcze związana z kulturą grecką, z której się
wywodziła. W filozofii arystotelesowskiej na przykład, termin «teologia» oznaczał
najbardziej wzniosłą część i prawdziwe szczytowe osiągnięcie refleksji filozoficznej.
Natomiast w świetle chrześcijańskiego Objawienia to, co uprzednio oznaczało ogólną
doktrynę o bóstwach, zyskiwało zupełnie nowy sens, określając refleksję podjętą przez
wierzącego w celu sformułowania prawdziwej doktryny o Bogu. Ta rozwijająca się
stopniowo nowa myśl chrześcijańska posługiwała się filozofią, zarazem jednak starała
się wyraźnie od niej odróżniać. Historia pokazuje, że nawet myśl platońska przejęta
przez teologię przeszła głębokie przekształcenia, zwłaszcza takie jej elementy jak
nieśmiertelność duszy, przebóstwienie człowieka i pochodzenie zła.
40. W tym procesie chrystianizacji myśli platońskiej i neoplatońskiej na szczególną
wzmiankę zasługują Ojcowie Kapadoccy, Dionizy zwany Areopagitą, a nade wszystko
św. Augustyn. Ten wielki Doktor Kościoła zachodniego zetknął się z wieloma
szkołami filozoficznymi, żadna jednak nie spełniła jego oczekiwań. Gdy stanął w
obliczu prawdy chrześcijaństwa, znalazł w sobie dość sił, aby dokonać owego
radykalnego nawrócenia, do jakiego nie zdołali go nakłonić filozofowie spotkani
poprzednio. On sam tak przedstawia motywy tego kroku: «...zacząłem już przyznawać
nauce katolickiej wyższość nad manichejską. Uważałem, że cechuje ją i większa
skromność, i większa rzetelność, gdy domaga się, aby w niektóre rzeczy wierzono bez
powodu - czy to dlatego, że wprawdzie można by je udowodnić, ale nie wszyscy by to
zrozumieli, czy też dlatego, że w ogóle nie można ich udowodnić»38. Tymże
platonikom, do których Augustyn w sposób szczególny nawiązywał, równocześnie
zarzucał, że chociaż znali cel, ku jakiemu należy dążyć, nie poznali drogi, która do
niego prowadzi: Słowa Wcielonego39. Biskup Hippony zdołał stworzyć pierwszą
wielką syntezę myśli filozoficznej i teologicznej, w której zbiegały się różne nurty
myśli greckiej i łacińskiej. Także u niego owa wielka jedność wiedzy, która ma
fundament w myśli biblijnej, została potwierdzona i umocniona przez głębię myśli
spekulatywnej. Synteza dokonana przez św. Augustyna miała pozostać na całe stulecia
najdoskonalszą formą refleksji filozoficznej i teologicznej znaną na Zachodzie. Bogaty
osobistym doświadczeniem i wspomagany przez niezwykłą świętość życia, Augustyn
potrafił wprowadzić do swoich dzieł liczne elementy, które przez swój związek z
doświadczeniem zwiastowały przyszły rozwój pewnych nurtów filozofii.
41. Różne zatem były formy relacji, jakie Ojcowie Wschodu i Zachodu nawiązali ze
szkołami filozoficznymi. Nie znaczy to, że utożsamiali oni treść swego nauczania z
systemami, do których się odwoływali. Pytanie postawione przez Tertuliana: «Cóż
mają wspólnego Ateny i Jerozolima? A cóż Akademia i Kościół?»40, jest wyraźnym
świadectwem krytycznej postawy, z jaką chrześcijańscy myśliciele od samego
początku podejmowali problem relacji między wiarą a filozofią, dostrzegając
wszystkie jej aspekty pozytywne i jej granice. Nie byli to myśliciele naiwni. Właśnie
dlatego, że głęboko przeżywali treści wiary, potrafili dotrzeć do najgłębszych form
spekulacji. Niesłuszny i jednostronny jest zatem pogląd, że ich dzieło polegało
wyłącznie na wyrażeniu prawd wiary w kategoriach filozoficznych. Dokonali oni
znacznie więcej. Zdołali bowiem ukazać w pełnym świetle to, co zawarte było tylko
pośrednio i we wstępnym zarysie w myśli wielkich filozofów starożytnych41.
Zadaniem tych ostatnich - jak już powiedziałem - było wskazanie, w jaki sposób
rozum uwolniony z zewnętrznych więzów może wyjść ze ślepego zaułka mitów, aby
otworzyć się pełniej na transcendencję. Rozum oczyszczony i prawidłowo
uformowany był zatem w stanie wznieść się na wyższe poziomy refleksji, tworząc
solidny fundament dla pojmowania bytu, rzeczywistości transcendentnej i absolutu.
Właśnie tutaj można dostrzec nowość dzieła Ojców. Przyjęli oni w pełni zdobycze
rozumu otwartego na absolut i wszczepili w niego bogactwa zaczerpnięte z
Objawienia. To spotkanie odbyło się nie tylko na płaszczyźnie kultur, z których jedna
mogła pozostawać pod urokiem drugiej; nastąpiło ono w głębi umysłów i było
spotkaniem stworzenia ze Stwórcą. Rozum przekroczył nawet cel, ku któremu
nieświadomie dążył mocą własnej natury, i zdołał odnaleźć najwyższe dobro i
najwyższą prawdę w osobie Wcielonego Słowa. W kontakcie z filozofiami Ojcowie
nie wahali się jednak wskazać w nich zarówno elementów wspólnych, jak i tego co
odróżniało je od Objawienia. Świadomość podobieństw nie przeszkadzała im dostrzec
różnic.
42. W teologii scholastycznej rola rozumu wykształconego w szkole filozofii staje
się jeszcze znaczniejsza, a to pod wpływem anzelmiańskiej interpretacji pojęcia
intellectus fidei. Według świętego Arcybiskupa Canterbury zasada pierwszeństwa
wiary nie sprzeciwia się niezależnym poszukiwaniom rozumu. Zadaniem rozumu nie
jest bowiem wydawanie opinii o treściach wiary; zadania tego nie mógłby podjąć,
gdyż nie jest do tego przystosowany. Jego rola polega raczej na poszukiwaniu sensu,
na odkrywaniu rozumowych uzasadnień, które pozwolą wszystkim uzyskać pewne
zrozumienie treści wiary. Św. Anzelm podkreśla, że rozum powinien poszukiwać tego,
co miłuje: im bardziej miłuje, tym usilniej pragnie poznać. Kto żyje dla prawdy, dąży
do pewnej formy poznania, która roznieca w nim coraz większą miłość ku temu, co
poznaje, choć zarazem sam musi uznać, że nie dokonał jeszcze wszystkiego, czego by
pragnął: «Ad te videndum factus sum; et nondum feci propter quod factus sum»42.
Pragnienie prawdy każe zatem rozumowi iść coraz dalej; rozum zdumiewa się wręcz
swoją wzrastającą zdolnością pojmowania tego, co odkrywa. W tym momencie jednak
rozum jest też w stanie dostrzec, gdzie znajduje się kres jego drogi: «Sądzę bowiem,
że kto bada rzecz niepojętą, powinien być zadowolony z tego, jeśli zdoła w drodze
rozumowania rozpoznać z całkowitą pewnością tę rzeczywistość, choć nie potrafi
przeniknąć umysłem jej sposobu istnienia. (...) Czy zresztą jest coś równie niepojętego
i niewysłowionego jak to, co jest ponad wszystkim? Skoro zatem to, co dotychczas
zostało powiedziane na temat najwyższej istoty, ma niezbędne uzasadnienie, to nawet
jeśli nie można jej przeniknąć umysłem, aby móc ją opisać także słowami,
niewzruszony pozostaje fundament, na którym opiera się pewność jej istnienia. Jeśli
bowiem dzięki uprzedniej refleksji umysł pojął w sposób racjonalny, że jest niepojęty
(rationabiliter comprehendit incomprehensibile esse) sposób, w jaki najwyższa
mądrość poznaje to, czego dokonała (...), to któż zdoła wyjaśnić, jak poznaje ona i
określa samą siebie - ta, o której człowiek nie może wiedzieć nic lub prawie nic?»43.
Raz jeszcze zostaje tu potwierdzona podstawowa harmonia poznania filozoficznego
i poznania wiary: wiara domaga się, aby jej przedmiot został poznany przy pomocy
rozumu; rozum, osiągając szczyt swoich poszukiwań, uznaje, jak konieczne jest to, co
ukazuje mu wiara.
Nieprzemijająca nowość myśli św. Tomasza z Akwinu
43. Bardzo szczególną rolę w tym długim procesie odegrał św. Tomasz - i to nie
tylko ze względu na treść swojej doktryny, ale także na dialogiczną relację, jaką
potrafił nawiązać ze współczesną sobie myślą arabską i żydowską. W epoce, gdy
chrześcijańscy myśliciele odkrywali na nowo skarby filozofii starożytnej, a ściślej
arystotelesowskiej, wielką zasługą Tomasza było ukazanie w pełnym świetle harmonii
istniejącej między rozumem a wiarą. Skoro zarówno światło wiary, jak i światło
rozumu pochodzą od Boga - dowodził - to nie mogą sobie wzajemnie zaprzeczać44.
Ujmując rzecz jeszcze bardziej radykalnie, Tomasz uznaje, że natura - właściwy
przedmiot badań filozofii - może się przyczynić do zrozumienia Bożego Objawienia.
Wiara zatem nie lęka się rozumu, ale szuka jego pomocy i pokłada w nim ufność. Jak
łaska opiera się na naturze i pozwala jej osiągnąć pełnię45, tak wiara opiera się na
rozumie i go doskonali. Rozum oświecony przez wiarę zostaje uwolniony od
ułomności i ograniczeń, których źródłem jest nieposłuszeństwo grzechu, i zyskuje
potrzebną moc, by wznieść się ku poznaniu tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego. Choć
Doktor Anielski podkreślał z mocą nadprzyrodzony charakter wiary, nie zapominał też
o wartości, jaką jest rozumność wiary; przeciwnie, umiał poddać ją głębokiej analizie i
dokładnie określić jej sens. Wiara mianowicie jest w pewien sposób «czynnością
myśli»; ludzki rozum nie musi zaprzeczyć samemu sobie ani się upokorzyć, aby
przyjąć treści wiary; w każdym przypadku człowiek dochodzi do nich na mocy
dobrowolnego i świadomego wyboru46.
Z tego właśnie powodu Kościół słusznie przedstawiał zawsze św. Tomasza jako
mistrza sztuki myślenia i wzór właściwego uprawiania teologii. Chciałbym
przypomnieć w tym kontekście słowa, które napisał mój Poprzednik, sługa Boży
Paweł VI, z okazji siedemsetlecia śmierci Doktora Anielskiego: «Bez wątpienia
Tomasz odznaczał się w najwyższym stopniu odwagą prawdy, wolnością ducha w
podejmowaniu nowych problemów oraz intelektualną uczciwością, która nie
dopuszcza do zarażenia chrześcijaństwa świecką filozofią, ale też jej z góry nie
odrzuca. Dlatego przeszedł do historii myśli chrześcijańskiej jako pionier wytyczający
nową drogę filozofii i kultury powszechnej. Centralnym punktem i niejako samym
jądrem rozwiązania problemu nowej konfrontacji między rozumem a wiarą, jakie
wskazał kierując się geniuszem swej proroczej intuicji, było pogodzenie świeckości
świata z radykalizmem Ewangelii, dzięki czemu uniknął nienaturalnej skłonności do
odrzucenia świata i jego wartości, nie uchybiając przy tym bynajmniej najwyższym i
niepodważalnym wymogom porządku nadprzyrodzonego»47.
44. Do wielkich intuicji św. Tomasza należy także ta, która wskazuje na rolę Ducha
Świętego w procesie dojrzewania ludzkiej wiedzy do pełni mądrości. Już od
pierwszych stronic swojej Summa Theologiae48 Akwinata pragnął ukazać
pierwszeństwo tej mądrości, która jest darem Ducha Świętego i wprowadza w
poznanie rzeczywistości Bożych. Jego teologia pozwala pojąć specyfikę mądrości w
jej ścisłym powiązaniu z wiarą i z poznaniem spraw Bożych. Mądrość poznaje dzięki
wspólnocie natury, opiera się na wierze i formułuje prawidłowy osąd, wychodząc od
prawdy samej wiary: «Mądrość wymieniana wśród darów Ducha Świętego jest różna
od tej, którą zalicza się do cnót rozumowych. Tę ostatnią bowiem zdobywa się przez
naukę, tamta natomiast zstępuje z góry, jak powiada św. Jakub. Podobnie też jest ona
różna od wiary, jako że wiara przyjmuje Bożą prawdę taką, jaka jest, natomiast cechą
daru mądrości jest to, że osądza wedle Bożej prawdy»49.
Choć Doktor Anielski uznaje pierwszeństwo tej mądrości, nie zapomina jednak o
istnieniu jej dwóch innych, komplementarnych form: mądrości filozoficznej, która
opiera się na zdolności rozumu do badania rzeczywistości w granicach wyznaczonych
przez jego naturę; oraz mądrości teologicznej, która opiera się na Objawieniu i bada
treści wiary, docierając do tajemnicy samego Boga.
Głęboko przekonany, że «omne verum a quocumque dicatur a Spiritu Sancto est»50,
św. Tomasz ukochał prawdę bezinteresowną miłością. Szukał jej wszędzie,
gdziekolwiek się objawiała, starając się jak najmocniej uwypuklić jej uniwersalność.
Magisterium Kościoła dostrzega i wysoko ceni to jego umiłowanie prawdy; jego myśl
- właśnie dlatego że nie traciła nigdy z oczu prawdy uniwersalnej, obiektywnej i
transcendentnej - osiągnęła «szczyty, których ludzki rozum nigdy nie zdołałby sobie
wyobrazić»51. Słusznie zatem można go nazywać «apostołem prawdy»52. Właśnie
dlatego, że zmierzał ku prawdzie bez wahania, potrafił w swoim realizmie uznać jej
obiektywność. Jego filozofia jest rzeczywiście filozofią bytu, nie zaś filozofią prostego
zjawiska.
Dramat rozdziału między wiarą a rozumem
45. Od powstania pierwszych uniwersytetów teologia nawiązała bardziej
bezpośredni kontakt z innymi formami badań i wiedzy naukowej. Św. Albert Wielki i
św. Tomasz, choć zachowywali organiczną więź między teologią a filozofią, jako
pierwsi uznali, że filozofia i różne dyscypliny nauki potrzebują autonomii, aby mogły
prowadzić owocne badania w swoich dziedzinach. Jednakże poczynając od późnego
średniowiecza to słuszne rozgraniczenie między dwoma obszarami wiedzy
przekształciło się w szkodliwy rozdział. Przesadny racjonalizm niektórych myślicieli
doprowadził do radykalizacji stanowisk i do powstania filozofii praktycznie oderwanej
i całkowicie autonomicznej w stosunku do treści wiary. Jedną z konsekwencji tego
rozdziału była także narastająca podejrzliwość wobec samego rozumu. Niektórzy
przyjęli postawę całkowitej nieufności, sceptycyzmu i agnostycyzmu, bądź to aby
rozszerzyć przestrzeń wiary, bądź też aby pozbawić ją wszelkich racjonalnych
odniesień.
Tak więc to, co myśl patrystyczna i średniowieczna pojmowała i ukształtowała jako
głęboką jedność - źródło wiedzy zdolnej dotrzeć do najwyższych form myślenia
abstrakcyjnego, zostało w praktyce zniszczone przez systemy, które opowiedziały się
po stronie poznania racjonalnego, oderwanego od wiary i stanowiącego dla niej
alternatywę.
46. Przejawy tej radykalizacji, które wywarły największy wpływ, są znane i łatwo
rozpoznawalne, zwłaszcza w historii Zachodu. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że
rozwój znacznej części nowożytnej myśli filozoficznej dokonywał się przy
stopniowym oddalaniu się od chrześcijańskiego Objawienia, sprowadzając ją nawet na
pozycje jawnie z nim sprzeczne. W ubiegłym stuleciu proces ten osiągnął apogeum.
Niektórzy przedstawiciele idealizmu starali się na różne sposoby przekształcić wiarę i
jej treści, nawet tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, w struktury
dialektyczne poddające się pojmowaniu racjonalnemu. Temu nurtowi przeciwstawiały
się różne formy humanizmu ateistycznego, wypracowane pod względem
filozoficznym. Uznały one wiarę za czynnik alienujący i szkodliwy dla rozwoju pełnej
racjonalności. Nie wahały się przy tym nadać sobie statusu nowych religii i stały się
podstawą programów społecznych i politycznych, prowadzących do powstania
systemów totalitarnych, które przysporzyły ludzkości wielu cierpień.
W sferze badań przyrodniczych rozpowszechniła się stopniowo mentalność
pozytywistyczna, która nie tylko zerwała wszelkie powiązania z chrześcijańską wizją
świata, ale - co ważniejsze - zrezygnowała też z wszelkich odniesień do wizji
metafizycznej i moralnej. W wyniku tego zaistniało niebezpieczeństwo, że niektórzy
ludzie nauki, rezygnując z jakichkolwiek odniesień etycznych, nie stawiają już w
centrum swej uwagi osoby ludzkiej i całości jej życia. Co więcej, część z nich,
świadoma możliwości otwartych przez rozwój techniki, wydaje się ulegać nie tylko
logice rynku, ale także pokusie zdobycia demiurgicznej władzy nad przyrodą, a nawet
nad samym bytem ludzkim.
Konsekwencje kryzysu racjonalistycznego przyjęły w końcu postać nihilizmu. Dla
naszych współczesnych ma on swoisty urok jako filozofia nicości. Według teorii jego
zwolenników poszukiwanie stanowi cel sam w sobie, nie istnieje bowiem nadzieja ani
możliwość osiągnięcia celu, jakim jest prawda. W interpretacji nihilistycznej życie jest
jedynie sposobnością do poszukiwania doznań i doświadczeń, wśród których na
pierwszy plan wysuwa się to, co przemijające. Nihilizm jest źródłem
rozpowszechnionego dziś poglądu, że nie należy podejmować żadnych trwałych
zobowiązań, ponieważ wszystko jest ulotne i tymczasowe.
47. Z drugiej strony nie należy zapominać, że we współczesnej kulturze zmieniła się
rola samej filozofii. Straciła ona status uniwersalnej mądrości i wiedzy, aby stać się
stopniowo tylko jedną z wielu dziedzin ludzkiego poznania; pod pewnymi względami
została wręcz sprowadzona do roli zupełnie drugoplanowej. Inne formy racjonalnego
poznania zdobywały w tym samym czasie coraz większe znaczenie, podkreślając
jeszcze bardziej marginesowy charakter wiedzy filozoficznej. Zamiast do kontemplacji
prawdy oraz do poszukiwania ostatecznego celu i sensu życia, te formy racjonalności
służą - a w każdym razie mogą być wykorzystywane - jako «rozum instrumentalny»,
który pozwala osiągać doraźne cele, czerpać korzyści i sprawować władzę.
Już w mojej pierwszej Encyklice wskazywałem, jakie wielkie powstają zagrożenia,
gdy człowiek przyznaje tej drodze walor absolutny: «Człowiek dzisiejszy zdaje się być
stale zagrożony przez to, co jest jego własnym wytworem, co jest wynikiem pracy
jego rąk, a zarazem - i bardziej jeszcze - pracy jego umysłu, dążeń jego woli. Owoce
tej wielorakiej działalności człowieka zbyt rychło i w sposób najczęściej nie
przewidywany nie tylko i nie tyle podlegają alienacji w tym sensie, że zostają
odebrane temu, kto je wytworzył, ile - przynajmniej częściowo, w jakimś pochodnym i
pośrednim zakresie skutków - skierowują się przeciw człowiekowi. Zostają przeciw
niemu skierowane lub mogą zostać skierowane przeciwko niemu. Na tym zdaje się
polegać główny rozdział dramatu współczesnej ludzkiej egzystencji w jej najszerszym
i najpowszechniejszym wymiarze. Człowiek coraz bardziej bytuje w lęku. Żyje w
lęku, że jego wytwory - rzecz jasna nie wszystkie i nie większość, ale niektóre, i to
właśnie te, które zawierają w sobie szczególną miarę ludzkiej pomysłowości i
przedsiębiorczości - mogą zostać obrócone w sposób radykalny przeciwko
człowiekowi»53.
W ślad za tymi przekształceniami kulturowymi niektórzy filozofowie, rezygnując z
poszukiwania prawdy dla niej samej, za jedyny cel swoich poszukiwań uznali
subiektywną pewność lub praktyczną użyteczność. W konsekwencji stracili z oczu
prawdziwą godność rozumu, któremu nie pozwala się już poznawać prawdy i szukać
absolutu.
48. Przegląd ostatniego okresu historii filozofii pozwala dostrzec w nim proces
stopniowego pogłębiania się rozdziału między wiarą a rozumem filozoficznym. Jest
oczywiście prawdą, że przyglądając się bliżej nawet refleksji filozoficznej tych, którzy
przyczynili się do zwiększenia dystansu między wiarą a rozumem, można w niej
odkryć cenne zalążki myśli, a pogłębiając je i rozwijając prawym umysłem i sercem
odkryć drogę prawdy. Takie zalążki myśli znajdują się na przykład w głębokich
analizach postrzegania i doświadczenia, wyobraźni i nieświadomości, osobowości i
intersubiektywności, wolności i wartości, czasu i historii. Także zagadnienie śmierci
może się stać dla każdego myśliciela surowym wezwaniem do poszukiwania we
własnym wnętrzu prawdziwego sensu swojego życia. Mimo to jednak obecna relacja
między wiarą a rozumem domaga się wysiłku wnikliwego rozeznania, ponieważ
zarówno rozum, jak i wiara zostały zubożone i osłabione w swych wzajemnych
odniesieniach. Rozum, pozbawiony wsparcia ze strony Objawienia, podążał bocznymi
drogami, na których istniało ryzyko zagubienia jego ostatecznego celu. Wiara,
pozbawiona oparcia w rozumie, skupiła się bardziej na uczuciach i przeżyciach, co
stwarza zagrożenie, że przestanie być propozycją uniwersalną. Złudne jest mniemanie,
że wiara może silniej oddziaływać na słaby rozum; przeciwnie, jest wówczas narażona
na poważne niebezpieczeństwo, może bowiem zostać sprowadzona do poziomu mitu
lub przesądu. Analogicznie, gdy rozum nie ma do czynienia z dojrzałą wiarą, brakuje
mu bodźca, który kazałby skupić uwagę na specyfice i głębi bytu.
Niech zatem nie wyda się niestosowne moje głośne i zdecydowane wezwanie, aby
wiara i filozofia odbudowały ową głęboką jedność, która uzdalnia je do działania
zgodnego z ich naturą i respektującego wzajemną autonomię. Odpowiedzią na odwagę
(parresia) wiary musi być odwaga rozumu.
ROZDZIAŁ V
WYPOWIEDZI MAGISTERIUM KOŚCIOŁA W DZIEDZINIE FILOZOFII
Rozeznanie Magisterium jako diakonia prawdy
49. Kościół nie głosi żadnej własnej filozofii ani nie opowiada się oficjalnie po
stronie jakiegoś wybranego kierunku filozoficznego, odrzucając inne54. Ta
powściągliwość znajduje istotne uzasadnienie w fakcie, że filozofia - także wówczas
gdy nawiązuje relacje z teologią - musi posługiwać się własnymi metodami i
przestrzegać własnych zasad; w przeciwnym razie zabrakłoby gwarancji, że
pozostanie ona skierowana ku prawdzie i będzie do niej dążyć w sposób, który poddaje
się kontroli rozumu. Filozofia, która nie postępowałaby w świetle rozumu, zgodnie z
własnymi zasadami i specyficzną metodą, byłaby mało użyteczna. Głęboki fundament
autonomii, jaką cieszy się filozofia, należy dostrzec w tym, że rozum jest ze swej natury
zwrócony ku prawdzie, a ponadto został wyposażony w niezbędne środki, aby do niej
dotrzeć. Jest oczywiste, że filozofia świadoma tej swojej «pierwotnej konstytucji»
będzie respektować także wymogi i potwierdzenia znamienne dla prawdy objawionej.
Historia pokazuje jednak, że myśl filozoficzna, zwłaszcza nowożytna, nierzadko
schodzi z właściwej drogi i popełnia błędy. Magisterium nie jest zobowiązane ani
uprawnione do interwencji, które miałyby uzupełniać luki występujące w jakimś
niedoskonałym wywodzie filozoficznym. Ma natomiast obowiązek interweniować
zdecydowanie i jednoznacznie, gdy dyskusyjne tezy filozoficzne zagrażają właściwemu
rozumieniu prawd objawionych oraz gdy szerzy się fałszywe i jednostronne teorie,
które rozpowszechniają poważne błędy, naruszając prostotę i czystość wiary Ludu
Bożego.
50. Magisterium Kościoła może zatem i powinno krytycznie oceniać - mocą swojego
autorytetu i w świetle wiary - filozofie i poglądy, które sprzeciwiają się doktrynie
chrześcijańskiej55. Zadaniem Magisterium jest przede wszystkim wskazywanie, jakie
założenia i wnioski filozoficzne byłyby nie do pogodzenia z prawdą objawioną, a tym
samym formułowanie wymogów, które należy stawiać filozofii z punktu widzenia
wiary. Ponadto, ponieważ w procesie rozwoju wiedzy filozoficznej ukształtowały się
różne szkoły myślenia, także ta wielość kierunków nakłada na Magisterium obowiązek
wyrażania własnej opinii na temat zgodności lub niezgodności podstawowych
koncepcji, którymi kierują się te szkoły, z wymogami stawianymi przez słowo Boże i
refleksję teologiczną.
Kościół zobowiązany jest wskazywać, co w danym systemie filozoficznym może być
niezgodne z wiarą, którą wyznaje. W istocie, wiele kwestii filozoficznych - takich jak
zagadnienie Boga, człowieka i jego wolności oraz postępowania etycznego - stanowi
bezpośrednie wyzwanie dla Kościoła, ponieważ dotyka prawdy objawionej,
powierzonej jego opiece. Kiedy my, biskupi, dokonujemy takiego rozeznania, mamy
być «świadkami prawdy», pełniącymi posługę pokorną, ale wytrwałą, której wartość
powinien docenić każdy filozof, gdyż jest ona oparciem dla recta ratio, to znaczy dla
rozumu rozmyślającego właściwie o prawdzie.
51. Nie należy jednak pojmować tego rozeznania przede wszystkim w wymiarze
negatywnym, jak gdyby zamiarem Magisterium było odrzucenie lub ograniczenie
wszelkich możliwych form pośrednictwa. Przeciwnie, interwencje Magisterium mają
przede wszystkim pobudzać, popierać i wspomagać myśl filozoficzną. Sami filozofowie
zresztą najlepiej rozumieją potrzebę autokrytyki i sprostowania ewentualnych błędów
oraz konieczność wyjścia poza zbyt ciasne granice, w jakich powstaje ich refleksja.
Należy zwłaszcza pamiętać, że istnieje tylko jedna prawda, choć wyraża się ona w
formach, które noszą znamię historii, a ponadto są wytworem ludzkiego umysłu
zranionego i osłabionego przez grzech. Wynika stąd, iż żadna filozofia historycznie
ukształtowana nie może zasadnie twierdzić, że ujmuje całą prawdę ani że w pełni
wyjaśnia rzeczywistość człowieka, świata oraz relacji człowieka z Bogiem.
Ponadto, kiedy trwa dziś mnożenie się systemów, metod, pojęć i argumentów
filozoficznych, nierzadko bardzo szczegółowych, narzuca się wielka potrzeba ich
krytycznego rozeznania w świetle wiary. Przedsięwzięcie to jest niełatwe, skoro
bowiem już samo określenie naturalnych i niezbywalnych zdolności rozumu, wraz z
jego ograniczeniami konstytutywnymi i historycznymi, nastręcza znaczne trudności, to
tym bardziej problematyczne bywa czasem odróżnienie w poszczególnych
propozycjach filozoficznych tego, co jest w nich cenne i owocne z punktu widzenia
wiary, od treści błędnych i niebezpiecznych. Mimo to jednak Kościół wie, że «skarby
mądrości i wiedzy są ukryte» w Chrystusie (Kol 2, 3); dlatego stara się przez swoje
wypowiedzi pobudzić refleksję filozoficzną, aby nie zarzuciła drogi, która prowadzi do
rozpoznania tajemnicy.
52. Nie tylko w ostatnim czasie Magisterium Kościoła zabiera głos, aby wyrazić
swoją opinię na temat określonych doktryn filozoficznych. Wystarczy tu przypomnieć tytułem przykładu - że w ciągu stuleci wypowiadało się na temat teorii głoszących
preegzystencję dusz56, a także różnych form bałwochwalstwa i zabobonnego
ezoteryzmu, zawartych w doktrynach astrologicznych57; na wspomnienie zasługują też
bardziej systematyczne pisma wymierzone przeciw niektórym tezom łacińskiego
awerroizmu, niezgodnym z wiarą chrześcijańską58.
Jeżeli wypowiedzi Magisterium stały się częstsze od połowy ubiegłego stulecia, to
dlatego że w tamtym okresie liczni katolicy uważali za swoją powinność
przeciwstawienie jakiejś własnej filozofii różnym nurtom myśli nowożytnej. W tej
sytuacji Magisterium Kościoła zobowiązane było czuwać, aby z kolei te filozofie nie
przybrały form błędnych i szkodliwych. Jego krytyka, wymierzona symetrycznie w
dwóch przeciwnych kierunkach, dotyczyła z jednej strony fideizmu59 i radykalnego
tradycjonalizmu 60 ze względu na ich nieufność wobec przyrodzonych zdolności
rozumu, a z drugiej - racjonalizmu61 i ontologizmu62, które przypisywały naturalnemu
rozumowi wiedzę o tym, co można poznać tylko w świetle wiary. Konstruktywne treści
tej debaty zostały formalnie ujęte w Konstytucji dogmatycznej Dei Filius, w której po
raz pierwszy zgromadzenie soborowe - a mianowicie Sobór Watykański I wypowiedziało się oficjalnie odnośnie do relacji między rozumem i wiarą. Nauczanie
zawarte w tym dokumencie wywarło silny i pozytywny wpływ na poszukiwania
filozoficzne wielu wierzących i do dziś stanowi miarodajny punkt odniesienia dla
poprawnej i spójnej refleksji chrześcijańskiej w tej szczególnej dziedzinie.
53. W swoich wypowiedziach Magisterium zajmowało się nie tyle poszczególnymi
tezami filozoficznymi, co raczej niezbędnością poznania racjonalnego - a więc w
istocie rzeczy filozoficznego - dla refleksji nad wiarą. Sobór Watykański I, ujmując
syntetycznie i potwierdzając w formie uroczystej nauczanie, które wcześniej stanowiło
treść zwyczajnego i systematycznego Magisterium papieskiego skierowanego do
wiernych, podkreślił, jak bardzo są nierozdzielne, a zarazem niesprowadzalne do
siebie nawzajem, naturalne poznanie Boga i Objawienie, rozum i wiara. Sobór
wychodził z fundamentalnego założenia, stanowiącego podstawę samego Objawienia,
iż musi być możliwe naturalne poznanie istnienia Boga, źródła i celu wszystkich
rzeczy63; kończył zaś uroczystym stwierdzeniem, przytoczonym już wcześniej: «Istnieją
dwa porządki poznania, odrębne nie tylko ze względu na swą zasadę, ale także ze
względu na przedmiot»64. Należało zatem potwierdzić, wbrew wszelkim formom
racjonalizmu, odrębność tajemnic wiary od zdobyczy filozofii oraz ich transcendencję
i pierwszeństwo wobec tych ostatnich; z drugiej strony należało się przeciwstawić
pokusom fideizmu i przypomnieć o jedności prawdy, a więc także o pozytywnym
wkładzie, jaki poznanie racjonalne może i powinno wnieść w poznanie wiary:
«Chociaż jednak wiara jest ponad rozumem, nigdy nie może zaistnieć prawdziwa
rozbieżność między wiarą a rozumem: ten sam Bóg, który objawia tajemnice i udziela
wiary, rozniecił też w ludzkim umyśle światło rozumu, nie może zatem tenże Bóg
wyprzeć się samego siebie ani też prawda nie może zaprzeczać prawdzie»65.
54. Także w naszym stuleciu Magisterium wielokrotnie zabierało głos na ten temat,
przestrzegając przed pokusą racjonalizmu. Na tym tle należy umieścić wypowiedzi
papieża św. Piusa X, który wskazywał, że modernizm opiera się na tezach
filozoficznych stanowiących przejaw fenomenalizmu, agnostycyzmu i immanentyzmu66.
Nie należy też zapominać o innym doniosłym zjawisku, a mianowicie o odrzuceniu
przez stronę katolicką filozofii marksistowskiej i ateistycznego komunizmu67.
Z kolei papież Pius XII wypowiedział się w Encyklice Humani generis,
przestrzegając przed błędnymi poglądami opartymi na tezach ewolucjonizmu,
egzystencjalizmu i historycyzmu. Tezy te - wyjaśniał - nie zostały wypracowane i nie
były głoszone przez teologów, ale zrodziły się «poza owczarnią Chrystusa»68; papież
dodawał wszakże, że odchyleń tych nie należy po prostu odrzucić, ale raczej poddać je
krytycznej ocenie: «Katoliccy filozofowie i teologowie, których ważkim zadaniem jest
obrona prawdy Boskiej i ludzkiej oraz zaszczepianie jej w umysłach ludzi, nie mogą
ignorować ani lekceważyć owych poglądów, mniej lub bardziej schodzących z
właściwej drogi. Przeciwnie, powinni je dobrze poznać, zarówno dlatego że nie można
leczyć chorób, jeśli się ich najpierw dobrze nie poznało, jak i dlatego że nawet w
fałszywych twierdzeniach kryje się czasem ziarno prawdy, a ponadto również błędy
pobudzają nasz umysł do gorliwszego badania i zgłębiania pewnych prawd
filozoficznych i teologicznych»69.
W niedawnej przeszłości również Kongregacja Nauki Wiary, spełniając właściwe
sobie zadanie w służbie nauczania powszechnego Biskupa Rzymu70, zmuszona była
interweniować, aby raz jeszcze zwrócić uwagę na zagrożenia związane z
bezkrytycznym przyjęciem przez niektórych teologów wyzwolenia tez i metodologii
wywodzących się z marksizmu71.
Tak więc w przeszłości Magisterium Kościoła wielokrotnie i w różnych
okolicznościach wyrażało stanowisko w kwestiach filozoficznych. Wkład moich
Czcigodnych Poprzedników stanowi cenny dorobek, o którym nie wolno zapominać.
55. Przyglądając się sytuacji współczesnej dostrzegamy, że problemy z przeszłości
powracają, ale w nowej postaci. Nie mamy już do czynienia wyłącznie z kwestiami,
które interesują pojedyncze osoby lub określone środowiska, ale z poglądami
rozpowszechnionymi tak szeroko, że w pewnej mierze kształtują one sposób myślenia
wszystkich. Należy do nich na przykład postawa głębokiej nieufności wobec rozumu,
dostrzegalna w najnowszych postaciach wielu nurtów refleksji filozoficznej. W tym
kontekście mówi się w wielu środowiskach o «końcu metafizyki»: postuluje się, aby
filozofia poprzestawała na zadaniach skromniejszych, takich jak interpretacja faktów
albo refleksja nad określonymi dziedzinami ludzkiej wiedzy lub nad jej strukturami.
Także w teologii powracają dawne pokusy. Na przykład w niektórych współczesnych
nurtach teologicznych dochodzi znów do głosu pewien racjonalizm, zwłaszcza
wówczas gdy twierdzenia, które zostały uznane za filozoficznie uzasadnione, są
traktowane jako wiążące dla badań teologicznych. Zdarza się to przede wszystkim w
przypadkach, gdy teolog nie mający należytej kompetencji filozoficznej ulega
bezkrytycznie wpływowi twierdzeń, które weszły już do języka potocznego i do kultury
masowej, ale pozbawione są wystarczających podstaw racjonalnych72.
Nie brak także niebezpiecznych przejawów odwrotu na pozycje fideizmu, który nie
uznaje, że wiedza racjonalna oraz refleksja filozoficzna w istotny sposób warunkują
rozumienie wiary, a wręcz samą możliwość wiary w Boga. Rozpowszechnionym dziś
przejawem tej fideistycznej tendencji jest «biblicyzm», który chciałby uczynić lekturę
Pisma Świętego i jego egzegezę jedynym miarodajnym punktem odniesienia. Dochodzi
do tego, że utożsamia się słowo Boże wyłącznie z Pismem Świętym, a w ten sposób
odmawia wszelkiego znaczenia nauczaniu Kościoła, które Powszechny Sobór
Watykański II zdecydowanie potwierdził. Konstytucja Dei verbum przypomina, że
słowo Boże jest obecne zarówno w świętych tekstach, jak i w Tradycji73, po czym
stwierdza jednoznacznie: «Święta Tradycja i Pismo św. stanowią jeden święty depozyt
słowa Bożego powierzony Kościołowi. Na nim polegając, cały lud święty zjednoczony
ze swymi pasterzami trwa stale w nauce Apostołów»74. Tak więc Pismo Święte nie
stanowi jedynego odniesienia dla Kościoła. Źródłem «najwyższego prawidła jego
wiary»75 jest bowiem jedność, jaką Duch Święty ustanowił między świętą Tradycją,
Pismem Świętym i Urzędem Nauczycielskim Kościoła, łącząc je tak silną więzią
wzajemności, że nie mogą one istnieć niezależnie od siebie76.
Nie należy też lekceważyć niebezpieczeństwa, na jakie narażeni są ci, którzy próbują
odczytywać prawdę Pisma Świętego przy pomocy jednej tylko metodologii,
zapominając o potrzebie bardziej wyczerpującej egzegezy, która pozwoliłaby im
odkryć wraz z całym Kościołem pełny sens tekstów. Kto zajmuje się badaniem Pism
Świętych, powinien zawsze pamiętać, że różne metodologie hermeneutyczne również
opierają się na określonych koncepcjach filozoficznych, należy je zatem wnikliwie
ocenić przed zastosowaniem ich do analizy świętych tekstów.
Inne przejawy ukrytego fideizmu to lekceważąca postawa wobec teologii
spekulatywnej oraz pogarda dla filozofii klasycznej, której pojęcia dopomogły w
rozumowym wyjaśnieniu prawd wiary, a nawet zostały wykorzystane w formułach
dogmatycznych. Papież Pius XII przestrzegał przed skutkami takiego zerwania z
tradycją filozoficzną oraz odrzucenia tradycyjnej terminologii77.
56. Ogólnie rzecz biorąc mamy dziś do czynienia z powszechną nieufnością wobec
twierdzeń o charakterze ogólnym i absolutnym, wyrażaną zwłaszcza przez
zwolenników poglądu, że prawda jest wynikiem umowy, a nie uznania przez rozum
rzeczywistości obiektywnej. Jest oczywiście zrozumiałe, że w świecie podzielonym na
wiele specjalistycznych dziedzin trudniejsze staje się dostrzeżenie owego pełnego i
ostatecznego sensu życia, którego tradycyjnie poszukiwała filozofia. Niemniej w
świetle wiary, która dostrzega ten ostateczny sens w Jezusie Chrystusie, pragnę
gorąco zachęcić filozofów, zarówno chrześcijańskich, jak i innych, aby zachowali
ufność w zdolności ludzkiego rozumu i nie stawiali nazbyt skromnych celów swojej
refleksji filozoficznej. Historia tysiąclecia, które zbliża się ku końcowi, poucza nas, że
należy iść tą właśnie drogą: nie wyzbywać się tęsknoty za prawdą ostateczną, z pasją
jej poszukiwać i śmiało odkrywać nowe szlaki. To wiara przynagla rozum, aby
przekraczał wszelkie bariery izolacji i nie wahał się ponosić ryzyka w poszukiwaniu
wszystkiego co piękne, dobre i prawdziwe. Wiara zatem staje się zdecydowanym i
przekonującym obrońcą rozumu.
Zainteresowanie Kościoła filozofią
57. Magisterium nie ograniczało się jednak do wskazywania błędów i wypaczeń
doktryn filozoficznych. Równie konsekwentnie starało się przypominać podstawowe
zasady, na których winna się opierać autentyczna odnowa myśli filozoficznej, a
zarazem wskazywało konkretne kierunki poszukiwań. W tym kontekście ogłoszenie
przez papieża Leona XIII Encykliki Aeterni Patris stało się wydarzeniem naprawdę
przełomowym w życiu Kościoła. Tekst ten był do tej pory jedynym dokumentem
papieskim tej miary poświęconym w całości filozofii. Wielki papież podjął w nim i
rozwinął nauczanie Soboru Watykańskiego I na temat relacji między wiarą a
rozumem, ukazując, że myśl filozoficzna ma fundamentalne znaczenie dla wiary i
wiedzy teologicznej78. Choć upłynęło ponad sto lat, wiele wskazań zawartych w tej
Encyklice nie straciło nic ze swej aktualności, zarówno z punktu widzenia
praktycznego, jak i pedagogicznego; dotyczy to przede wszystkim tezy o niezrównanej
wartości filozofii św. Tomasza. Papież Leon XIII sądził, że powrót do myśli Doktora
Anielskiego to najlepsza droga do tego, aby filozofia znów była uprawiana w sposób
zgodny z wymogami wiary. Św. Tomasz - pisał papież - «choć słusznie wprowadza
wyraźne rozróżnienie między wiarą a rozumem, zarazem łączy je ze sobą więzami
wzajemnej przyjaźni: zabezpiecza prawa obydwu stron i chroni ich godność»79.
58. Wiadomo, jak pozytywne były skutki tego papieskiego wezwania. Studia nad
myślą św. Tomasza i innych autorów scholastycznych zostały podjęte z nowym
rozmachem. Ożywiły się znacznie badania historyczne, co doprowadziło do
ponownego odkrycia skarbów myśli średniowiecznej, do tamtej pory w większości nie
znanych, i do powstania nowych szkół tomistycznych. Dzięki zastosowaniu metodologii
historycznej wiedza o dziele św. Tomasza znacznie się poszerzyła, a liczni naukowcy
potrafili śmiało włączyć tradycję tomistyczną w debatę nad problemami filozoficznymi
i teologicznymi swojej epoki. Najbardziej wpływowi teolodzy naszego stulecia, których
przemyślenia i poszukiwania stały się ważną inspiracją dla Soboru Watykańskiego II,
zostali ukształtowani przez ten ruch odnowy filozofii tomistycznej. Dzięki temu Kościół
w XX w. miał do dyspozycji liczną grupę twórczych myślicieli, wychowanych w szkole
Doktora Anielskiego.
59. Odnowa tomistyczna i neotomistyczna nie była jednak jedynym przejawem
odrodzenia się myśli filozoficznej w kulturze o inspiracji chrześcijańskiej. Już
wcześniej i niezależnie od wezwania rzuconego przez papieża Leona pojawili się liczni
teolodzy katoliccy, którzy nawiązując do nowszych nurtów myślowych i posługując się
własną metodologią, stworzyli dzieła filozoficzne o wielkiej sile oddziaływania i
trwałej wartości. Niektórzy z nich wypracowali niezwykle ambitne syntezy, w niczym
nie ustępujące wielkim systemom idealistycznym; inni położyli podwaliny
epistemologiczne pod nowy opis wiary w świetle odnowionej koncepcji sumienia; inni
znów stworzyli filozofię, która wychodząc od analizy rzeczywistości immanentnej
otwierała drogę ku transcendencji; inni wreszcie podjęli próbę pogodzenia wymogów
wiary z zasadami metodologii fenomenologicznej. Tak więc wychodząc z różnych
założeń, tworzono ciągle nowe formy spekulacji filozoficznej, które miały kontynuować
wielką tradycję myśli chrześcijańskiej, opartej na jedności wiary i rozumu.
60. Również Sobór Watykański II wypracował bardzo bogate i płodne nauczanie
dotyczące filozofii. Zwłaszcza w kontekście niniejszej Encykliki muszę przypomnieć, że
cały rozdział Konstytucji Gaudium et spes stanowi swoiste kompendium antropologii
biblijnej, która jest źródłem natchnienia także dla filozofii. Dokument ten mówi o
wartości człowieka stworzonego na obraz Boży, uzasadnia jego godność i wyższość
wobec całego stworzenia oraz ukazuje transcendentną zdolność jego rozumu80.
Gaudium et spes podejmuje też problem ateizmu i przekonująco wykazuje błędy tej
wizji filozoficznej, zwłaszcza w kontekście niezbywalnej godności człowieka i jego
wolności81. Głęboki sens filozoficzny mają też z pewnością słowa wyrażające naczelną
ideę tego tekstu, do których nawiązałem w mojej pierwszej Encyklice Redemptor
hominis i które stanowią jeden z niezmiennych punktów odniesienia dla mego
nauczania: «Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa
Wcielonego. Albowiem Adam, pierwszy człowiek, był figurą przyszłego, mianowicie
Chrystusa Pana. Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i
Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe
jego powołanie»82.
Sobór zajął się także kwestią studiów filozoficznych, jakie winni podejmować
kandydaci do kapłaństwa; jego zalecenia można zastosować szerzej do nauczania
chrześcijańskiego jako całości: «Nauki filozoficzne niech będą tak podawane stwierdza Sobór - aby przede wszystkim doprowadziły alumnów do zdobycia
gruntownego i systematycznego poznania człowieka, świata i Boga w oparciu na
wiecznie wartościowym dziedzictwie filozoficznym, przy uwzględnieniu też wyników
badań filozoficznych nowszej doby»83.
Także inne dokumenty Magisterium przypominały i rozwijały te zalecenia w trosce o
zapewnienie solidnej formacji filozoficznej przede wszystkim tym, którzy przygotowują
się do studiów teologicznych. Ze swej strony wielokrotnie podkreślałem znaczenie
formacji filozoficznej dla tych, którzy w praktyce duszpasterskiej będą musieli się
zmagać z problemami współczesnego świata i rozumieć przyczyny określonych
zachowań, aby właściwie na nie reagować84.
61. Jeżeli w różnych sytuacjach Magisterium zmuszone było interweniować w tej
materii, między innymi po to, by potwierdzać wartość intuicji Doktora Anielskiego i
usilnie zalecać studiowanie jego myśli, to dlatego, że zalecenia te nie zawsze były
realizowane z pożądaną gorliwością. W okresie po Soborze Watykańskim II w wielu
szkołach katolickich można było zauważyć pewien regres w tej dziedzinie, co było
wyrazem mniejszego poważania nie tylko dla filozofii scholastycznej, ale w ogóle dla
studium filozofii jako takiej. Ze zdziwieniem i przykrością muszę stwierdzić, że wielu
teologów podziela ten brak zainteresowania filozofią.
Różne są przyczyny tej postawy. Należy tu przede wszystkim wymienić brak zaufania
do zdolności rozumu, jaki przejawia znaczna część współczesnej filozofii, gdy
rezygnuje z refleksji metafizycznej nad ostatecznymi pytaniami człowieka i skupia się
na problemach szczegółowych i lokalnych, czasem czysto formalnych. Trzeba też
zwrócić uwagę na nieporozumienie, jakie powstało przede wszystkim w odniesieniu do
tak zwanych «nauk humanistycznych». Sobór Watykański II kilkakrotnie potwierdza
pozytywną wartość badań naukowych zmierzających do głębszego poznania tajemnicy
człowieka85. Wezwanie skierowane do teologów, aby studiowali te nauki i w miarę
potrzeby wykorzystywali je poprawnie w swoich poszukiwaniach, nie powinno jednak
być rozumiane jako pośrednie przyzwolenie na zepchnięcie filozofii na drugi plan lub
całkowite pomijanie jej w procesie formacji duszpasterskiej i w praeparatio fidei. Na
koniec trzeba jeszcze wspomnieć o nowym zainteresowaniu inkulturacją wiary.
Zwłaszcza doświadczenie młodych Kościołów pozwoliło odkryć obok wartościowego
dorobku myślowego różnorakie formy mądrości ludów. Stanowią one prawdziwe
dziedzictwo kultury i tradycji. Jednak poznawanie zwyczajów tradycyjnych winno iść
w parze ze studium filozoficznym. Studium takie pozwoli dostrzec wartościowe
elementy mądrości ludów i tworzyć niezbędne więzi między nimi a głoszeniem
Ewangelii86.
62. Pragnę stanowczo potwierdzić, że studium filozofii jest podstawowym i
nieodzownym elementem w strukturze studiów teologicznych i w formacji kandydatów
do kapłaństwa. Nieprzypadkowo program studiów teologicznych (curriculum)
przewiduje, że ma je poprzedzać pewien okres przeznaczony w głównej mierze na
studium filozofii. Praktyka ta, potwierdzona przez Sobór Laterański V87, sięga
korzeniami do doświadczeń zgromadzonych w średniowieczu, kiedy to dostrzeżono
potrzebę łączenia w harmonijną całość wiedzy filozoficznej i teologicznej. Taki
porządek studiów kształtował, ułatwiał i wspomagał - przynajmniej pośrednio - rozwój
znacznej części filozofii nowożytnej. Znamiennym tego przykładem jest wpływ dzieła
Disputationes metaphysicae Francisco Suareza, które znane było nawet na
niemieckich uniwersytetach luterańskich. Natomiast zarzucenie tej metody stało się
przyczyną poważnych zaniedbań zarówno w formacji kapłanów, jak i w samej teologii.
Jako przykład wystarczy podać brak zainteresowania współczesną myślą i kulturą,
który prowadzi do zaniku jakichkolwiek form dialogu lub też do bezkrytycznego
przyjmowania wszelkich poglądów filozoficznych.
Jestem głęboko przekonany, że te trudności zostaną przezwyciężone dzięki rozumnej
formacji filozoficznej i teologicznej, której w Kościele nigdy nie powinno zabraknąć.
63. Z powodów wyżej przedstawionych uznałem za konieczne potwierdzenie w
niniejszej Encyklice, że Kościół jest żywo zainteresowany filozofią. Istnieje wręcz
głęboka więź łącząca pracę teologa z filozoficznym poszukiwaniem prawdy. Dlatego
obowiązkiem Magisterium Kościoła jest rozeznawanie i pobudzanie rozwoju myśli
filozoficznej, która nie jest sprzeczna z wiarą. Moje zadanie polega zaś na wskazaniu
pewnych zasad i punktów odniesienia, które uważam za nieodzowny warunek
ustanowienia harmonijnej i owocnej więzi między teologią a filozofią. W ich świetle
będzie można wyraźniej dostrzec, czy i jakie relacje teologia winna nawiązać z
różnymi systemami i poglądami filozoficznymi, występującymi we współczesnym
świecie.
ROZDZIAŁ VI
WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE TEOLOGII I FILOZOFII
Nauka wiary a wymogi rozumu filozoficznego
64. Słowo Boże skierowane jest do każdego człowieka, w każdym czasie i we
wszystkich częściach ziemi, człowiek zaś jest z natury filozofem. Teologia, ze swej
strony, rozwija w sposób świadomy i naukowy rozumienie tegoż słowa w świetle
wiary, nie może się zatem obyć bez relacji z systemami filozoficznymi wypracowanymi
w ciągu wieków, a to ze względu na pewne procedury, które stosuje, oraz na zadania,
jakie ma do wykonania. Nie zamierzam tu wskazywać teologom konkretnych
metodologii, nie należy to bowiem do kompetencji Magisterium, ale raczej
przypomnieć pewne specyficzne zadania teologii, których realizacja wymaga
odwołania się do myśli filozoficznej ze względu na naturę samego objawionego słowa.
65. Struktura teologii jako nauki wiary ukształtowana jest przez podwójną zasadę
metodologiczną: auditus fidei i intellectus fidei. W świetle pierwszej z nich teologia
przyswaja sobie treści Objawienia, w miarę jak są one stopniowo wyjaśniane przez
Świętą Tradycję, Pismo Święte i żywy Urząd Nauczycielski Kościoła88. Stosując drugą
zasadę, teologia stara się spełnić specyficzne wymogi rozumu przez refleksję
spekulatywną.
W sferze przygotowania do właściwego auditus fidei filozofia wnosi właściwy sobie
wkład w teologię przez to, że rozpatruje strukturę poznania oraz porozumiewania się
osób, a zwłaszcza różne formy i funkcje języka. Równie ważny jest wkład filozofii we
właściwe rozumienie kościelnej Tradycji, orzeczeń Magisterium Kościoła oraz
wypowiedzi wielkich mistrzów teologii, jako że często występują w nich pojęcia i
struktury myślowe zapożyczone z określonej tradycji filozoficznej. W takim przypadku
teolog powinien nie tylko wyjaśnić pojęcia i terminy, jakimi Kościół posługuje się w
swojej refleksji i nauczaniu, ale także dogłębnie poznać systemy filozoficzne, które
mogły wpłynąć ewentualnie na kształt pojęć i terminologii, aby dzięki temu
wypracować poprawne i spójne interpretacje.
66. W odniesieniu do intellectus fidei, należy przede wszystkim zauważyć, że Boża
Prawda, «ukazana nam w Piśmie Świętym i właściwie tłumaczona przez nauczanie
Kościoła»89, jest sama w sobie zrozumiała, odznacza się bowiem taką logiczną
spójnością, że jawi się jako autentyczna dziedzina wiedzy. Intellectus fidei wyjaśnia tę
prawdę nie tylko przez to, że ukazuje struktury logiczne i pojęciowe twierdzeń, z
których składa się nauczanie Kościoła, ale także i przede wszystkim przez to, że
podkreśla zawartą w nich zbawczą treść, przeznaczoną dla pojedynczego człowieka i
dla ludzkości. Cały zbiór tych twierdzeń pozwala wierzącemu poznać historię
zbawienia, której ukoronowaniem jest osoba Jezusa Chrystusa i Jego tajemnica
paschalna. W tę tajemnicę chrześcijanin włącza się wyrażając przyzwolenie wiary.
Ze swej strony teologia dogmatyczna musi umieć wyrazić uniwersalny sens
tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego oraz ekonomii zbawienia zarówno w sposób
narracyjny, jak i przede wszystkim w formie argumentów. Musi to zatem uczynić
posługując się ukształtowanymi w sposób krytyczny pojęciami, które są powszechnie
komunikowalne. Bez udziału filozofii nie można by bowiem wyjaśnić takich zagadnień
teologicznych, jak - na przykład - język opisujący Boga, relacje osobowe w łonie
Trójcy, stwórcze działanie Boga w świecie, relacja między Bogiem a człowiekiem,
tożsamość Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. To
samo można powiedzieć o różnych kwestiach z dziedziny teologii moralnej, gdzie
bezpośrednio stosowane są takie pojęcia, jak prawo moralne, sumienie, wolność,
odpowiedzialność osobista, wina itp., których definicje określa się na płaszczyźnie
etyki filozoficznej.
Jest zatem konieczne, aby rozum wierzącego zdobył naturalną, prawdziwą i
uporządkowaną wiedzę o rzeczywistości stworzonej, o świecie i o człowieku, która jest
także przedmiotem Bożego Objawienia; tym bardziej też rozum powinien być w stanie
wyrazić tę wiedzę za pośrednictwem pojęć i argumentów. Spekulatywna teologia
dogmatyczna zakłada zatem i implikuje określoną filozofię człowieka, świata, a w
sposób głębszy bytu, opartą na prawdzie obiektywnej.
67. Teologia fundamentalna jako dyscyplina, której zadaniem jest uzasadnienie
wiary (por. 1 P 3, 15), powinna starać się usprawiedliwić i wyjaśnić relację między
wiarą a refleksją filozoficzną. Już Sobór Watykański I, nawiązując do nauczania
Pawłowego (por. Rz 1, 19-20), zwrócił uwagę na fakt, że istnieją prawdy dostępne
poznaniu naturalnemu, a zatem filozoficznemu. Poznanie ich stanowi niezbędny
warunek przyjęcia Bożego Objawienia. Badając Objawienie i jego wiarygodność, a
zarazem odpowiadający mu akt wiary, teologia fundamentalna winna wykazać, jak w
świetle poznania uzyskanego dzięki wierze można dostrzec pewne prawdy, do których
rozum dochodzi już w drodze samodzielnego poszukiwania. Objawienie nadaje im
pełny sens, kierując je ku bogactwu objawionej tajemnicy, w której znajdują one swój
ostateczny cel. Jako przykład można tu podać naturalne poznanie Boga, możliwość
odróżnienia Bożego Objawienia od innych zjawisk lub uznania jego wiarygodności,
zdolność ludzkiego języka do opisania w sposób znaczący i prawdziwy także tego, co
przekracza wszelkie ludzkie doświadczenie. Wszystkie te prawdy skłaniają umysł do
uznania, że rzeczywiście istnieje droga przygotowująca go do wiary, którą może dojść
do przyjęcia Objawienia, nie uchybiając w niczym swoim zasadom ani też własnej
autonomii90.
Podobnie również teologia fundamentalna powinna wykazać wewnętrzną zgodność
między wiarą a jej fundamentalną potrzebą wyrażania się za pośrednictwem rozumu
zdolnego dać swoje przyzwolenie w sposób całkowicie wolny. Dzięki temu wiara
będzie mogła «w pełni ukazać drogę rozumowi szczerze poszukującemu prawdy. Tak
więc wiara, dar Boży, choć nie opiera się na rozumie, nie może bynajmniej obyć się
bez niego; jednocześnie rozum dostrzega, że musi oprzeć się na wierze, aby odkryć
horyzonty, do których o własnych siłach nie mógłby dotrzeć»91.
68. Teologia moralna jeszcze bardziej może potrzebuje wsparcia filozofii. W Nowym
Przymierzu bowiem życie ludzkie jest regulowane przepisami w znacznie mniejszym
stopniu niż w Starym. Życie w Duchu Świętym prowadzi wierzących do wolności i
odpowiedzialności, które wykraczają poza samo Prawo. Niemniej Ewangelia i pisma
apostolskie zawierają zarówno ogólne zasady chrześcijańskiego postępowania, jak i
przepisy szczegółowe. Aby stosować je w konkretnych okolicznościach życia
osobistego i społecznego, chrześcijanin musi umieć posługiwać się w pełni swoim
sumieniem i wykorzystywać swą zdolność rozumowania. Oznacza to, innymi słowy, że
teologia moralna musi odwoływać się do właściwie uformowanej filozoficznej wizji
natury ludzkiej i społeczeństwa, a także ogólnych zasad rządzących wyborami
etycznymi.
69. Można by podnieść zastrzeżenie, że we współczesnym kontekście teolog
powinien odwoływać się nie tyle do filozofii, co raczej do innych form ludzkiej wiedzy,
takich jak historia, a zwłaszcza nauki przyrodnicze, których niezwykłe postępy w
ostatnim okresie budzą powszechny podziw. Z kolei pod wpływem zwiększonej
wrażliwości na więzi między wiarą a kulturą niektórzy utrzymują, że teologia winna
częściej sięgać do tradycyjnych form mądrości, a nie do eurocentrycznej filozofii
pochodzenia greckiego. Inni natomiast, wychodząc z błędnej koncepcji pluralizmu
kultur, zwyczajnie kwestionują uniwersalną wartość dziedzictwa filozoficznego
przejętego przez Kościół.
W poglądach tych, obecnych już zresztą w nauczaniu soborowym92, zawarta jest
pewna część prawdy. Odwołanie się do nauk przyrodniczych może być w wielu
przypadkach użyteczne, ponieważ pozwala uzyskać pełniejszą wiedzę o przedmiocie
studiów, nie należy jednak zapominać, że niezbędne jest tu pośrednictwo refleksji
typowo filozoficznej, krytycznej i zdolnej wznieść się na odpowiedni poziom ogólności.
Refleksji tej wymaga zresztą także owocna wymiana między kulturami. Pragnę zwrócić
uwagę przede wszystkim na to, że nie wolno zatrzymywać się na pojedynczym,
konkretnym przypadku, zaniedbując podstawowe zadanie, jakim jest ukazywanie
uniwersalnego charakteru treści wiary. Nie należy ponadto zapominać, że szczególny
wkład myśli filozoficznej polega na tym, iż pozwala ona rozpoznać - zarówno w
różnych koncepcjach życia, jak i w kulturach - «nie to, co ludzie myślą, ale jaka jest
obiektywna prawda»93. Tym, co może być przydatne dla teologii, nie są rozmaite
ludzkie poglądy, ale wyłącznie prawda.
70. Temat relacji z kulturami zasługuje zresztą na osobne - choć z konieczności nie
wyczerpujące - omówienie, a to ze względu na jego implikacje zarówno natury
filozoficznej, jak i teologicznej. Doświadczenie spotkania i konfrontacji z kulturami
stało się udziałem Kościoła od samego początku głoszenia Ewangelii. Polecenie
pozostawione uczniom przez Chrystusa, aby docierali wszędzie, «aż po krańce ziemi»
(Dz 1, 8), przekazując prawdę przez Niego objawioną, bardzo prędko pozwoliło
chrześcijańskiej wspólnocie przekonać się o powszechności głoszonego orędzia i
zetknąć się z przeszkodami, jakie wynikały z różnic kulturowych. Fragment z listu św.
Pawła do chrześcijan Efezu pozwala w dużej mierze zrozumieć, w jaki sposób
pierwotna wspólnota starała się rozwiązać ten problem. Pisze Apostoł: «Ale teraz w
Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew
Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił
jednością, bo zburzył rozdzielający je mur» (2, 13-14).
W świetle tego tekstu zakres naszej refleksji rozszerza się i ogarnia także przemianę,
jaka dokonywała się w poganach po przyjęciu wiary. W obliczu skarbów zbawienia,
dokonanego przez Chrystusa, upadają bariery dzielące różne kultury. Obietnica
złożona przez Boga w Chrystusie zyskuje teraz wymiar uniwersalny: nie jest już
zamknięta w granicach jednego narodu, jego jezyka i obyczajów, ale zostaje udzielona
wszystkim jako dziedzictwo, z którego każdy może swobodnie czerpać. Wszyscy ludzie,
wywodzący się z różnych krajów i tradycji, zostają powołani w Chrystusie do udziału
w jedności rodziny dzieci Bożych. To Chrystus pozwala dwóm narodom stać się
«jednym». Ci, którzy byli «dalecy», stali się «bliscy» dzięki nowej rzeczywistości,
ustanowionej przez misterium paschalne. Jezus obala mury podziałów i zaprowadza
nie znaną dotąd i doskonałą jedność przez uczestnictwo w Jego tajemnicy. Ta jedność
jest tak głęboka, że Kościół może mówić za św. Pawłem: «nie jesteście już obcymi i
przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga» (Ef 2,
19).
W tym jakże prostym stwierdzeniu zawarta jest wielka prawda: ze spotkania wiary z
różnymi kulturami zrodziła się w praktyce nowa rzeczywistość. Kultury, jeśli są
głęboko zakorzenione w ludzkiej naturze, odznaczają się typową dla człowieka
otwartością na wymiar uniwersalny i na transcendencję. Są to zatem różne drogi
wiodące do prawdy, niewątpliwie przydatne człowiekowi, jako że ukazują mu wartości,
dzięki którym jego życie staje się coraz bardziej ludzkie94. Ponadto kultury, jeśli
odwołują się do wartości dawnych tradycji, kryją w sobie - choćby w sposób pośredni,
co nie znaczy mniej realny - odniesienie do znaków obecności Boga w przyrodzie, co
widzieliśmy już wcześniej, mówiąc o pismach mądrościowych i o nauczaniu św.
Pawła.
71. Pozostając w ścisłym związku z ludźmi i z ich historią, kultury podlegają takiej
samej dynamice, jaka występuje w dziejach człowieka. Tak więc można w nich
dostrzec przekształcenia i procesy rozwojowe dokonujące się w wyniku kontaktów
między ludźmi, którzy przekazują sobie nawzajem różne modele życia. Kultury czerpią
pokarm z przekazywania wartości, zaś ich żywotność i przetrwanie zależy od ich
zdolności otwarcia na przyjęcie nowych elementów. Jak wyjaśnić tę dynamikę
rozwoju? Każdy człowiek jest włączony w jakąś kulturę, zależy od niej i na nią
oddziałuje. Człowiek jest jednocześnie dzieckiem i ojcem kultury, w której żyje. We
wszystkie przejawy swego życia wnosi coś, co odróżnia go od reszty stworzenia:
nieustanne otwarcie na tajemnicę i nieugaszone pragnienie wiedzy. W konsekwencji
każda kultura kryje w sobie i wyraża dążenie do jakiejś pełni. Można zatem
powiedzieć, że w samej kulturze zawarta jest możliwość przyjęcia Bożego Objawienia.
Również sposób, w jaki chrześcijanie przeżywają swoją wiarę, jest przeniknięty
przez kulturę otaczającego ich środowiska. Z kolei sam sposób przeżywania wiary
stanowi również jeden z czynników, które stopniowo kształtują cechy tej kultury. W
każdą kulturę chrześcijanie wnoszą niezmienną prawdę Boga, którą On sam objawił w
dziejach i w kulturze określonego narodu. W ten sposób w kolejnych stuleciach wciąż
na nowo dokonuje się wydarzenie, którego świadkami byli pielgrzymi przebywający w
Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy. Słuchając apostołów, zapytywali: «Czyż ci
wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? (...) Jakżeż więc każdy z nas
słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy
Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych
części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici,
Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła
Boże» (Dz 2, 7-11). Ewangelia głoszona w różnych kulturach domaga się wiary od
tych, którzy ją przyjmują, ale nie przeszkadza im zachować własnej tożsamości
kulturowej. Nie prowadzi to do żadnych podziałów, ponieważ cechą wyróżniającą
społeczność ochrzczonych jest powszechność, która potrafi przyjąć każdą kulturę,
wspomagając rozwój tych jej elementów, które pośrednio prowadzą ją do pełnego
wyrażenia się w prawdzie.
Wynika stąd, że określona kultura nigdy nie może się stać kryterium oceny, a tym
bardziej ostatecznym kryterium prawdy w odniesieniu do Objawienia Bożego.
Ewangelia nie przeciwstawia się danej kulturze, to znaczy w spotkaniu z nią nie chce
pozbawiać jej właściwych dla niej treści ani narzucać jej obcych, niezgodnych z nią
form. Przeciwnie, orędzie głoszone przez chrześcijanina w świecie i w różnorodności
kultur stanowi prawdziwą formę wyzwolenia od wszelkiego nieładu wprowadzonego
przez grzech, a zarazem powołania do pełni prawdy. To spotkanie niczego kulturom
nie odbiera, ale przeciwnie - pobudza je do otwarcia się na nowość ewangelicznej
prawdy, aby mogły zaczerpnąć z niej inspirację do dalszego rozwoju.
72. Fakt, że misja ewangelizacyjna napotkała najpierw na swej drodze filozofię
grecką, nie oznacza bynajmniej, iż należy odrzucić wszelkie kontakty z innymi szkołami
myślenia. Dzisiaj, w miarę jak Ewangelia dociera do obszarów kulturowych
pozostających do tej pory poza zasiegiem oddziaływania chrześcijaństwa, nowe
zadania otwierają się przed inkulturacją. Nasze pokolenie staje wobec podobnych
problemów, jakim musiał sprostać Kościół pierwszych wieków.
Myślę tu przede wszystkim o krajach Wschodu, niezwykle bogatych w bardzo dawne
tradycje religijne i filozoficzne. Szczególne miejsce wśród nich zajmują Indie. Z wielką
duchową energią myśl hinduska poszukuje doświadczenia, które wyzwalając człowieka
z ograniczeń czasu i przestrzeni miałoby wartość absolutną. W dynamice tych dążeń
do wyzwolenia osadzone są wielkie systemy metafizyczne.
Zadaniem dzisiejszych chrześcijan, zwłaszcza w Indiach, jest wydobycie z tego
bogatego dziedzictwa elementów zgodnych z ich wiarą, aby mogły one wzbogacić myśl
chrześcijańską. W tym procesie rozeznania, inspirowanego przez soborową
Deklarację Nostra aetate, winni kierować się określonymi kryteriami. Pierwsze z nich
to kryterium uniwersalizmu ludzkiego ducha, którego podstawowe dążenia można
odnaleźć w niezmienionej postaci w najbardziej różnorodnych kulturach. Kryterium
drugie, wynikające z pierwszego, jest następujące: kiedy Kościół styka się po raz
pierwszy z wielkimi kulturami, nie może wyrzec się tego, co zyskał dzięki inkulturacji w
myśli grecko-łacińskiej. Odrzucając to dziedzictwo sprzeciwiłby się opatrznościowemu
zamysłowi Boga, który wiedzie swój Kościół po drogach czasu i historii. To kryterium
zresztą obowiązuje Kościół każdej epoki, także Kościół jutra, który będzie bogatszy o
to, co zyska dzięki dzisiejszym kontaktom z kulturami wschodnimi, i z tego dziedzictwa
zaczerpnie nowe wskazania, aby nawiązać owocny dialog z kulturami, jakie ludzkość
zdoła wytworzyć i rozwinąć w swojej wędrówce ku przyszłości. Po trzecie wreszcie,
należy zważać, aby nie mylić słusznej troski o zachowanie specyfiki i oryginalności
myśli hinduskiej z poglądem, że dana tradycja kulturowa powinna pozostać zamknięta
w swojej odrębności i umacniać się przez opozycję wobec innych tradycji, co byłoby
przeciwstawne samej naturze ludzkiego ducha.
Wszystko co powiedzieliśmy o Indiach, dotyczy także dziedzictwa wielkich kultur
Chin, Japonii i innych krajów Azji, a także dorobku tradycyjnych kultur Afryki,
rozpowszechnianych głównie drogą przekazu ustnego.
73. Jak wynika z tych rozważań, pożądaną więź między teologią a filozofią należy
rozpatrywać w dwukierunkowym odniesieniu: punktem wyjścia i pierwotnym źródłem
dla teologii musi być zawsze słowo Boże objawione w dziejach, a ostatecznym celem
nic innego jak zrozumienie tegoż słowa, stopniowo pogłębiane przez kolejne
pokolenia. Z drugiej strony, skoro słowo Boże jest Prawdą (por. J 17, 17), to do
lepszego zrozumienia go przyczynia się z pewnością ludzkie poszukiwanie prawdy,
czyli refleksja filozoficzna, prowadzona zgodnie z właściwymi jej zasadami. Rzecz nie
w tym, aby w wywodzie teologicznym posłużyć się po prostu jednym czy drugim
pojęciem albo wycinkiem wybranego systemu filozoficznego; istotne jest, aby rozum
osoby wierzącej wykorzystywał swoją zdolność do refleksji w poszukiwaniu prawdy, w
ramach procesu, który wychodząc od słowa Bożego, zmierza do lepszego zrozumienia
tego słowa. Jest przy tym oczywiste, że poruszając się między tymi dwoma biegunami słowem Bożym i jego coraz lepszym rozumieniem - rozum jest jak gdyby chroniony i w
pewnej mierze prowadzony, dzięki czemu może unikać dróg, które wywiodłyby go poza
obszar Prawdy objawionej, a ostatecznie poza obszar prawdy w najprostszym sensie
tego słowa; co więcej, jest pobudzany do wejścia na ścieżki, których istnienia sam
nigdy by się nie domyślił. Dzięki takiej relacji ze słowem Bożym, które jest punktem
wyjścia i celem, filozofia zostaje wzbogacona, ponieważ rozum odkrywa nowe i
nieoczekiwane horyzonty.
74. Potwierdzeniem owocności tego rodzaju więzi jest osobiste doświadczenie
wielkich chrześcijańskich teologów, którzy wyróżnili się także jako wybitni filozofowie,
pozostawili bowiem pisma spekulatywne tak wielkiej wartości, że wolno ich
porównywać do mistrzów filozofii starożytnej. Dotyczy to zarówno Ojców Kościoła,
wśród których trzeba wymienić przynajmniej imiona św. Grzegorza z Nazjanzu i św.
Augustyna, jak i Doktorów średniowiecznych, zwłaszcza wspaniałej triady św.
Anzelma, św. Bonawentury i św. Tomasza z Akwinu. Przejawem owocnej relacji
między filozofią a słowem Bożym są też śmiałe poszukiwania podjęte przez myślicieli
bliższych nam w czasie, spośród których chciałbym wymienić takie postaci, jak John
Henry Newman, Antonio Rosmini, Jacques Maritain, Étienne Gilson i Edyta Stein w
świecie zachodnim, a w kręgu kultury wschodniej uczonych formatu Władimira S.
Sołowjowa, Pawła A. Florenskiego, Piotra J. Czaadajewa, Władimira N. Łosskiego.
Oczywiście, powołując się na tych autorów, obok których można by wymienić jeszcze
innych, nie zamierzam bynajmniej wyrazić aprobaty dla całokształtu ich poglądów, ale
jedynie wskazać ich jako znamienne przykłady pewnego typu refleksji filozoficznej,
która wiele zyskała dzięki konfrontacji z prawdami wiary. Jedno jest pewne:
zapoznanie się z drogą duchowego rozwoju tych myślicieli przyczyni się do postępu w
poszukiwaniu prawdy i pozwoli lepiej wykorzystać osiągnięte rezultaty w służbie
człowiekowi. Wypada sobie życzyć, aby ta wielka tradycja filozoficzno-teologiczna
znalazła dzisiaj i w przyszłości kontynuatorów i badaczy dla dobra Kościoła i
ludzkości.
Różne typy refleksji filozoficznej
75. Zarysowana wyżej historia związków między wiarą a filozofią ukazuje, że można
mówić o różnych typach refleksji filozoficznej z punktu widzenia jej odniesień do wiary
chrześcijańskiej. Pierwsza z nich to filozofia całkowicie niezależna od Objawienia
ewangelicznego: odmiana ta zaistniała historycznie w epokach poprzedzających
narodzenie Odkupiciela, później zaś występowała także w regionach, dokąd
Ewangelia jeszcze nie dotarła. W takiej sytuacji filozofia ujawnia słuszną ambicję, by
być przedsięwzięciem autonomicznym, to znaczy kierującym się własnymi prawami,
opierając się wyłącznie na zdolnościach rozumu. To dążenie należy popierać i
umacniać, choć ze świadomością, że wrodzona słabość ludzkiego rozumu narzuca mu
poważne ograniczenia. Refleksja filozoficzna bowiem, jako poszukiwanie prawdy w
sferze przyrodzonej, jest zawsze przynajmniej pośrednio otwarta na rzeczywistość
nadprzyrodzoną.
Co więcej, także wówczas gdy sama teologia sięga po pojęcia i argumenty
filozoficzne, należy zachować postulat właściwie rozumianej autonomiczności
myślenia. Rozumowanie przeprowadzone zgodnie ze ścisłymi kryteriami racjonalnymi
jest bowiem gwarancją osiągnięcia wyników, które są powszechnie prawdziwe. Także
tutaj sprawdza się zasada, że łaska nie niszczy natury, ale ją doskonali: przyzwolenie
wiary, ogarniające rozum i wolę, nie niszczy, ale doskonali zdolność samodzielnego
myślenia każdego człowieka wierzącego, który przyjmuje prawdy objawione.
Czymś wyraźnie różnym od tego słusznego postulatu jest teoria tak zwanej filozofii
«samowystarczalnej», wyznawana przez licznych filozofów nowożytnych. Nie głosi ona
słusznej autonomii refleksji filozoficznej, ale domaga się raczej uznania
samowystarczalności myślenia, co jest w oczywisty sposób nieuzasadnione: odrzucenie
bogactwa prawdy płynącego z Bożego Objawienia oznacza bowiem zamknięcie sobie
dostępu do głębszego poznania prawdy, ze szkodą dla samej filozofii.
76. Innym typem refleksji filozoficznej jest ta, którą wielu określa mianem filozofii
chrześcijańskiej. Określenie to jest samo w sobie uzasadnione, nie należy go jednak
błędnie rozumieć: nie powinno ono sugerować, jakoby istniała jakaś oficjalna filozofia
Kościoła, gdyż wiara jako taka nie jest filozofią. Ma ono raczej oznaczać
chrześcijańską refleksję filozoficzną, spekulację filozoficzną powstałą w żywotnym
związku z wiarą. Nie określa zatem wyłącznie filozofii wypracowanej przez filozofów
chrześcijańskich, którzy w swoich poszukiwaniach nie chcieli zaprzeczać wierze.
Mówiąc o filozofii chrześcijańskiej mamy na myśli wszystkie ważne kierunki myśli
filozoficznej, które nie powstałyby bez bezpośredniego lub pośredniego wkładu wiary
chrześcijańskiej.
Tak więc w filozofii chrześcijańskiej można dostrzec dwa aspekty: aspekt
subiektywny, który polega na oczyszczeniu rozumu przez wiarę. Jako cnota teologalna
wiara uwalnia rozum od zadufania - typowej pokusy, której łatwo ulegają filozofowie.
Piętnowali ją już św. Paweł i Ojcowie Kościoła, a w czasach nam bliższych filozofowie
tacy jak Pascal czy Kierkegaard. Dzięki pokorze filozof zdobywa się na odwagę
podjęcia także pewnych problemów, które trudno byłoby mu rozstrzygnąć, gdyby nie
uwzględnił wiedzy uzyskanej dzięki Objawieniu. Przykładem może tu być zagadnienie
zła i cierpienia, osobowa tożsamość Boga, pytanie o sens życia, a bardziej
bezpośrednio - radykalne pytanie metafizyczne: «dlaczego coś istnieje?».
Istnieje też aspekt obiektywny, dotyczący treści filozofii: Objawienie ukazuje
wyraźnie pewne prawdy, których rozum być może nigdy by nie odkrył, gdyby był zdany
na własne siły, choć nie są one niedostępne dla jego naturalnego poznania. Należą do
tej dziedziny takie zagadnienia, jak pojęcie Boga Stwórcy osobowego i wolnego, które
odegrało tak znaczną rolę w rozwoju myśli filozoficznej, a zwłaszcza filozofii bytu. W
tej sferze mieści się także rzeczywistość grzechu, tak jak jawi się ona w świetle wiary,
która pomaga poprawnie ująć w kategoriach filozoficznych problem zła. Także
koncepcja osoby jako istoty duchowej jest szczególnie oryginalnym wkładem wiary:
chrześcijańskie orędzie godności, równości i wolności ludzi bez wątpienia wywarło
wpływ na nowożytną refleksję filozoficzną. W czasach nam bliższych można wskazać
na odkrycie doniosłości, jaką posiada także dla filozofów wydarzenie historyczne,
które stanowi centrum chrześcijańskiego Objawienia. Nieprzypadkowo stało się ono
kluczowym pojęciem filozofii historii, która stanowi nowy rozdział w ludzkich
poszukiwaniach prawdy.
Obiektywnym elementem filozofii chrześcijańskiej jest też konieczność badania
racjonalności pewnych prawd zawartych w Piśmie Świętym, takich jak możliwość
nadprzyrodzonego powołania człowieka czy sam grzech pierworodny. Takie
przedsięwzięcia skłaniają rozum do uznania, że istnieje prawda i rzeczywistość
racjonalna daleko poza ciasnymi granicami, w których on sam byłby skłonny się
zamknąć. Tego rodzaju problematyka rozszerza w istocie dziedzinę racjonalnej
refleksji.
Rozważając te zagadnienia, filozofowie nie stali się teologami, nie dążyli bowiem do
zrozumienia i wyjaśnienia prawd wiary w świetle Objawienia. Kontynuowali pracę w
swojej własnej dziedzinie, stosując własne, czysto racjonalne metody, ale zarazem
poszerzając obszar swych poszukiwań o nowe dziedziny prawdy. Można powiedzieć, że
bez tego pobudzającego wpływu słowa Bożego nie powstałaby znaczna część filozofii
nowożytnej i współczesnej. Fakt ten zachowuje całe swoje znaczenie nawet w obliczu
smutnej konstatacji, że wielu myślicieli ostatnich stuleci odeszło od chrześcijańskiej
ortodoksji.
77. Z innym ważnym typem refleksji filozoficznej mamy do czynienia wówczas, gdy
sama teologia odwołuje się do filozofii. W rzeczywistości teologia zawsze
potrzebowała i nadal potrzebuje pomocy filozofii. Skoro teologia jest dziełem rozumu
krytycznego, prowadzonym w świetle wiary, to podstawą i nieodzownym warunkiem
wszelkich jej poszukiwań jest istnienie rozumu odpowiednio wykształconego i
uformowanego w sferze pojęć i argumentów. Ponadto teologia potrzebuje filozofii, aby
prowadzić z nią dialog w celu sprawdzenia, czy jej twierdzenia są zrozumiałe i
uniwersalnie prawdziwe. Nieprzypadkowo Ojcowie Kościoła i teolodzy średniowieczni
przyjmowali filozofie niechrześcijańskie, aby im powierzyć tę funkcję wyjaśniającą.
Ten fakt historyczny podkreśla znaczenie autonomiczności, jaką zachowuje także ten
trzeci typ refleksji filozoficznej, zarazem jednak wskazuje na niezbędne i głębokie
przekształcenia, jakie musi ona przejść.
W tym właśnie wymiarze niezbędnego i szlachetnego współdziałania filozofia była
nazywana już w epoce patrystycznej ancilla theologiae. Określenie to nie miało
oznaczać, że filozofia podporządkowuje się bezwolnie teologii ani że odgrywa wobec
niej rolę wyłącznie funkcjonalną. Rozumiano je raczej w takim sensie, w jakim
Arystoteles nazywał nauki doświadczalne «służkami filozofii pierwszej». Dzisiaj
trudno byłoby stosować to określenie ze względu na wspomniane wyżej zasady
autonomii, ale w ciągu dziejów posługiwano się nim, aby wskazać na potrzebę więzi
między dwiema dziedzinami nauki i na niemożliwość ich rozdzielenia.
Jeżeli teolog nie chce posługiwać się filozofią, powstaje niebezpieczeństwo, że
będzie uprawiał filozofię nieświadomie i zamknie się w strukturach myślowych mało
przydatnych do zrozumienia wiary. Gdyby natomiast filozof odrzucił wszelką więź z
teologią, poczułby się zobowiązany do przywłaszczenia sobie treści wiary
chrześcijańskiej, jak to uczynili niektórzy filozofowie nowożytni. W jednym i w drugim
przypadku powstałoby niebezpieczeństwo zniszczenia podstaw autonomii, którą każda
nauka słusznie pragnie zachować.
Rozpatrywana tutaj odmiana filozofii, ze względu na jej wpływ na rozumienie
Objawienia, w sposób bardziej bezpośredni podporządkowana jest wraz z teologią
autorytetowi Magisterium i stanowi przedmiot jego rozeznania, jak to już wyjaśniałem
poprzednio. Prawdy wiary stawiają bowiem określone wymogi, które filozofia musi
respektować, gdy nawiązuje relację z teologią.
78. W świetle tych rozważań łatwo jest zrozumieć, dlaczego Magisterium
wielokrotnie chwaliło zalety myśli św. Tomasza i ukazywało go jako przewodnika i
wzór dla teologów. Nie chciało w ten sposób zajmować stanowiska w kwestiach ściśle
filozoficznych ani też nakazywać przyjęcia określonych poglądów. Zamiarem
Magisterium było - i nadal jest - ukazanie św. Tomasza jako autentycznego wzoru dla
wszystkich poszukujących prawdy. W jego refleksji bowiem wymogi rozumu i moc
wiary połączyły się w najbardziej wzniosłej syntezie, jaką kiedykolwiek wypracowała
ludzka myśl, jako że potrafił on bronić radykalnie nowych treści przyniesionych przez
Objawienie, nie łamiąc nigdy zasad, jakimi kieruje się rozum.
79. Rozwijając nauczanie zawarte we wcześniejszych wypowiedziach Magisterium
Kościoła, zamierzam w ostatniej części tej Encykliki wskazać pewne wymogi, jakie
teologia - a przede wszystkim słowo Boże - stawia dzisiaj myśli filozoficznej i
współczesnym filozofiom. Jak już podkreślałem, filozof musi kierować się własnymi
regułami i opierać na własnych zasadach; jednakże prawda może być tylko jedna.
Treści Objawienia nigdy nie mogą umniejszać odkryć rozumu i jego słusznej
autonomii; rozum jednak ze swej strony nie powinien nigdy utracić zdolności do
refleksji nad samym sobą i do stawiania pytań, świadom, że nie może przypisać sobie
statusu absolutnego i wyłącznego. Prawda objawiona, ukazując tajemnicę bytu w
pełnym świetle, które promieniuje z samej Istoty dającej byt, rozjaśni drogę refleksji
filozoficznej. Chrześcijańskie Objawienie staje się zatem prawdziwym łącznikiem i
przestrzenią spotkania między myślą filozoficzną a teologiczną w ich wzajemnych
odniesieniach. Tak więc należy sobie życzyć, aby teologowie i filozofowie poszli za
jedynym autorytetem prawdy w celu wypracowania filozofii współbrzmiącej ze słowem
Bożym. Ta filozofia stanie się terenem spotkania między kulturami a wiarą
chrześcijańską, podstawą do porozumienia między wierzącymi i niewierzącymi. Będzie
pomocna, ponieważ wierzący przekonają się bliżej, że wiara zyskuje na głębi i
autentyczności, jeżeli idzie w parze z refleksją i nie rezygnuje z niej. Potwierdzenie
tego przekonania znajdujemy także w nauce Ojców: «Sama wiara nie jest niczym
innym jak przyzwoleniem myśli. (...) Każdy kto wierzy, myśli - wierząc myśli i myśląc
wierzy. (...) Wiara, jeśli nie jest myśleniem, nie istnieje»95. A w innym miejscu: «Jeśli
usuwamy przyzwolenie rozumu, usuwamy wiarę, ponieważ bez przyzwolenia rozumu
nie można wierzyć»96.
ROZDZIAŁ VII
POTRZEBY I ZADANIA CHWILI OBECNEJ
Niezbywalne wymogi słowa Bożego
80. W Piśmie Świętym znaleźć można cały zespół elementów, dostępnych
bezpośrednio lub pośrednio, które pozwalają zbudować wizję człowieka i świata o
znacznej wartości filozoficznej. Chrześcijanie stopniowo uświadomili sobie, jakie
bogactwo kryje się na tych świętych stronicach. Ukazują one, że rzeczywistość, którą
postrzegamy, nie jest absolutem: nie jest niestworzona i nie zrodziła się sama. Tylko
Bóg jest Absolutem. Ze stronic Biblii wyłania się ponadto wizja człowieka jako imago
Dei, która zawiera konkretne wskazania dotyczące jego istoty i wolności oraz
nieśmiertelności jego ducha. Skoro świat stworzony nie jest samowystarczalny, to
wszelkie złudne poczucie autonomii, ignorujące zasadniczą zależność każdego
stworzenia - w tym także człowieka - od Boga, prowadzi do dramatów, które
udaremniają rozumne poszukiwanie harmonii i sensu ludzkiego istnienia.
Także problem zła moralnego - najtragiczniejszej formy zła - zostaje podjęty w
Biblii, która mówi nam, że jego źródeł nie można znaleźć w jakiejś niedoskonałości
związanej z materią, ale że jest ono raną zadaną przez człowieka wyrażającego w
sposób nieuporządkowany swoją wolność. Słowo Boże stawia wreszcie pytanie o sens
istnienia i udziela na nie odpowiedzi, kierując człowieka ku Jezusowi Chrystusowi,
Wcielonemu Słowu Bożemu, które w pełni urzeczywistnia ludzką egzystencję. Lektura
świętego tekstu pozwoliłaby dostrzec inne jeszcze aspekty, jednakże na pierwszy plan
wysuwa się odrzucenie wszelkich form relatywizmu, materializmu i panteizmu.
Fundamentem tej «filozofii» zawartej w Biblii jest przekonanie, że życie ludzkie i
świat mają sens i zmierzają ku pełni, która urzeczywistnia się w Chrystusie Jezusie.
Wcielenie pozostanie zawsze centralną tajemnicą, do której należy się odwoływać, aby
zrozumieć zagadkę istnienia człowieka, świata stworzonego i samego Boga. Tajemnica
ta stawia najtrudniejsze wyzwania przed filozofią, każe bowiem rozumowi przyswoić
sobie logikę zdolną obalić mury, w których on sam mógłby się uwięzić. Tylko tutaj
jednak sens istnienia osiąga swój szczyt. Zrozumiała staje się bowiem najgłębsza
istota Boga i człowieka: w tajemnicy Wcielonego Słowa zostaje zachowana natura
Boska i natura ludzka oraz autonomia każdej z nich, a zarazem ujawnia się relacja
miłości, która jednoczy je ze sobą, oraz jedyna w swoim rodzaju więź, która unikając
wymieszania natur ujmuje je we wzajemnym odniesieniu97.
81. Można zauważyć, że jednym z najbardziej znamiennych aspektów naszej obecnej
kondycji jest «kryzys sensu». Powstało tak wiele perspektyw poznawczych, często o
charakterze naukowym, z których można patrzeć na życie i świat, że mamy w
rzeczywistości do czynienia z coraz powszechniejszym zjawiskiem fragmentaryzacji
wiedzy. Właśnie to sprawia, że tak trudne, a często daremne jest poszukiwanie sensu.
Co więcej - i jest to zjawisko jeszcze bardziej dramatyczne - w tym gąszczu informacji i
faktów, wśród których żyjemy i które zdają się stanowić samą treść życia, wielu
zastanawia się, czy ma jeszcze sens samo pytanie o sens. Wielość teorii, które
prześcigają się w próbach rozwiązania tego problemu, a także różne wizje i
interpretacje świata i ludzkiego życia pogłębiają tylko tę zasadniczą wątpliwość, która
łatwo może stać się źródłem sceptycyzmu i obojętności albo też różnych form
nihilizmu.
W konsekwencji duch ludzki zostaje często opanowany przez jakąś bliżej nie
określoną formę myślenia, wiodącą go do jeszcze większego zamknięcia się w sobie, w
granicach własnej immanencji, bez żadnego odniesienia do transcendencji. Filozofia,
która nie stawiałaby pytania o sens istnienia, byłaby narażona na poważne
niebezpieczeństwo, jakim jest sprowadzenie rozumu do funkcji czysto instrumentalnych
oraz utrata wszelkiego autentycznego zamiłowania do poszukiwania prawdy.
Aby dobrze współbrzmieć ze słowem Bożym, filozofia musi przede wszystkim
odzyskać wymiar mądrościowy jako poszukiwanie ostatecznego i całościowego sensu
życia. Ten podstawowy wymóg jest w istocie bardzo potrzebnym bodźcem dla filozofii,
gdyż każe jej przystosować się do własnej natury. Idąc tą drogą, filozofia stanie się
bowiem nie tylko decydującym autorytetem krytycznym, który wskazuje różnym
dyscyplinom wiedzy, jakie są ich podstawy i ograniczenia, ale także ostateczną
instancją jednoczącą ludzką wiedzę i działanie przez to, że pod jej wpływem zmierzają
one do jednego najwyższego celu i sensu. Ten wymiar mądrościowy jest dzisiaj tym
bardziej nieodzowny, że ogromny wzrost technicznego potencjału ludzkości każe jej na
nowo i z całą ostrością uświadomić sobie najwyższe wartości. Jeśli te środki
techniczne nie będą podporządkowane jakiemuś celowi, który wychodzi poza logikę
czystego utylitaryzmu, rychło mogą ujawnić swój charakter antyludzki, a nawet
przekształcić się w potencjalne narzędzia zniszczenia rodzaju ludzkiego98.
Słowo Boże objawia ostateczny cel człowieka i nadaje całościowy sens jego
działaniu w świecie. Właśnie dlatego wzywa filozofię, by starała się znaleźć naturalny
fundament tegoż sensu, którym jest religijność wpisana w naturę każdego człowieka.
Filozofia, która podważałaby możliwość istnienia ostatecznego i całościowego sensu,
byłaby nie tylko nieprzydatna, ale wręcz błędna.
82. Tej roli mądrościowej nie mogłaby ponadto odgrywać filozofia, która sama nie
byłaby autentyczną i prawdziwą wiedzą, to znaczy taką, która interesuje się nie tylko
szczegółowymi i relatywnymi aspektami rzeczywistości - funkcjonalnymi, formalnymi
lub praktycznymi - ale także jej prawdą całkowitą i ostateczną, to znaczy samym bytem
przedmiotu poznania. Dochodzimy tu zatem do drugiego postulatu: należy wykazać, że
człowiek jest zdolny dojść do poznania prawdy; chodzi przy tym o poznanie, które
dociera do prawdy obiektywnej poprzez adaequatio rei et intellectus, o której mówią
Doktorzy Scholastyki99. Ten wymóg, właściwy dla wiary, został jednoznacznie
potwierdzony przez Sobór Watykański II: «Umysł bowiem nie jest zacieśniony do
samych zjawisk, lecz może z prawdziwą pewnością ująć rzeczywistość poznawalną,
mimo że w następstwie grzechu jest częściowo przyciemniony i osłabiony»100.
Filozofia o charakterze zdecydowanie fenomenalistycznym czy relatywistycznym nie
byłaby w stanie dopomóc w poznawaniu bogactw zawartych w słowie Bożym. Pismo
Święte bowiem zakłada zawsze, że człowiek, choć splamił się nieuczciwością i
kłamstwem, jest w stanie pojąć czystą i prostą prawdę. W świętych księgach, a
zwłaszcza w Nowym Testamencie znaleźć można teksty i stwierdzenia dotyczące
kwestii w ścisłym sensie ontologicznych. Natchnieni autorzy pragnęli bowiem zawrzeć
w nich twierdzenia prawdziwe, to znaczy takie, które wyrażają obiektywną
rzeczywistość. Nie można utrzymywać, że tradycja katolicka popełniła błąd,
interpretując niektóre teksty św. Jana i św. Pawła jako twierdzenia dotyczące samego
bytu Chrystusa. Teologia, gdy próbuje zrozumieć i wyjaśnić te stwierdzenia,
potrzebuje zatem pomocy jakiejś filozofii, która nie zaprzecza, że możliwe jest
poznanie obiektywnie prawdziwe, nawet jeśli zawsze można je nadal doskonalić.
Wszystko, co tu powiedzieliśmy, dotyczy także osądów sumienia, co do których Pismo
Święte zakłada, że mogą być obiektywnie prawdziwe101.
83. Z dwóch powyższych wymogów wynika trzeci: potrzebna jest filozofia o zasięgu
prawdziwie metafizycznym, to znaczy umiejąca wyjść poza dane doświadczalne, aby w
swoim poszukiwaniu prawdy odkryć coś absolutnego, ostatecznego, fundamentalnego.
Wymóg ten wpisany jest zarówno w poznanie o charakterze mądrościowym, jak i
analitycznym; w szczególności zaś jest to wymóg typowy dla poznania dobra
moralnego, którego ostatecznym fundamentem jest najwyższe Dobro, sam Bóg. Nie
chcę tutaj mówić o metafizyce jako o konkretnej szkole lub określonym nurcie
powstałym w przeszłości. Pragnę jedynie stwierdzić, że rzeczywistość i prawda
wykraczają poza granice tego co faktyczne i empiryczne; chcę też wystąpić w obronie
ludzkiej zdolności do poznania tego wymiaru transcendentnego i metafizycznego w
sposób prawdziwy i pewny, choć niedoskonały i analogiczny. W tym sensie nie należy
uważać metafizyki za alternatywę antropologii, jako że to właśnie metafizyka pozwala
uzasadnić pojęcie godności osoby, wskazując na jej naturę duchową. Problematyka
osoby stanowi szczególnie dogodny teren, na którym dokonuje się spotkanie z bytem, a
tym samym z refleksją metafizyczną.
Wszędzie tam, gdzie człowiek dostrzega wezwanie absolutu i transcendencji,
otwiera się przed nim droga do metafizycznego wymiaru rzeczywistości: w prawdzie,
w pięknie, w wartościach moralnych, w drugim człowieku, w samym bycie, w Bogu.
Wielkie wyzwanie, jakie stoi przed nami u kresu obecnego tysiąclecia, wyzwanie
równie nieuniknione jak pilne, polega na przejściu od fenomenu do fundamentu. Nie
można zatrzymać się na samym doświadczeniu; także wówczas gdy wyraża ono i
ujawnia wewnętrzność człowieka i jego duchowość, refleksja racjonalna winna
docierać do poziomu istoty duchowej i do fundamentu, który jest jej podłożem. A zatem
refleksja filozoficzna, która wykluczałaby wszelkie otwarcie na metafizykę, byłaby
zupełnie nieprzydatna do pełnienia funkcji pośredniczącej w zrozumieniu Objawienia.
Słowo Boże nieustannie odwołuje się do tego, co wykracza poza granice
doświadczenia, a nawet ludzkiej myśli; ale ta «tajemnica» nie mogłaby zostać
objawiona ani teologia nie mogłaby uczynić jej w pewien sposób zrozumiałą102, gdyby
ludzkie poznanie było ograniczone wyłącznie do świata doświadczeń zmysłowych.
Dlatego metafizyka odgrywa szczególnie ważną rolę w poszukiwaniach teologicznych.
Teologia pozbawiona wymiaru metafizycznego nie potrafiłaby wyjść poza analizę
doświadczenia religijnego, a intellectus fidei nie mógłby z jej pomocą poprawnie
wyrazić uniwersalnej i transcendentnej wartości prawdy objawionej.
Kładę tak wielki nacisk na element metafizyczny, gdyż jestem przekonany, że tylko tą
drogą można przezwyciężyć kryzys, jaki dotyka dziś wielkie obszary filozofii, a w ten
sposób skorygować pewne błędne postawy rozpowszechnione w naszym
społeczeństwie.
84. Potrzeba autorytetu metafizyki staje się jeszcze bardziej oczywista, jeśli
weźmiemy pod uwagę współczesny rozwój nauk hermeneutycznych i różnych form
analizy językowej. Rezultaty tych poszukiwań mogą być bardzo przydatne dla
rozumienia wiary, ujawniają bowiem strukturę naszego myślenia i mowy oraz sens
zawarty w jezyku. Jednakże niektórzy przedstawiciele tych nauk skłonni są ograniczać
swoje poszukiwania jedynie do pytania, w jaki sposób człowiek rozumie i wyraża
rzeczywistość, nie próbują natomiast ustalić, czy rozum jest w stanie odkryć jej istotę.
Czyż nie należy dostrzec w tej postawie jeszcze jednego przejawu współczesnego
kryzysu zaufania do zdolności rozumu? Kiedy zaś pod wpływem apriorycznych założeń
nauki stwierdzenia te próbują przesłonić treści wiary lub podważyć ich uniwersalną
prawdziwość, nie tylko okazują lekceważenie rozumowi, ale same uznają własną
bezradność. Wiara bowiem zakłada jednoznacznie, że ludzki język potrafi wyrazić w
sposób uniwersalny - choć w kategoriach analogicznych, ale przez to nie mniej
doniosłych - rzeczywistość Boską i transcendentną103. Gdyby tak nie było, słowo Boże które jest przecież słowem Boga wyrażonym w ludzkim języku - nie mogłoby przekazać
żadnej wiedzy o Bogu. Próby zrozumienia tego słowa nie mogą bez końca odsyłać nas
od interpretacji do interpretacji, nie pozwalając nam dotrzeć do żadnego prawdziwego
stwierdzenia; w przeciwnym razie nie byłoby możliwe Boże Objawienie, a jedynie
wyrażanie ludzkich przekonań dotyczących Boga oraz Jego zamysłów wobec nas.
85. Zdaję sobie sprawę, że te wymogi, stawiane filozofii przez słowo Boże, mogą się
wydawać trudne dla wielu osób, które bezpośrednio zaangażowane są w prace
badawcze w dziedzinie filozofii współczesnej. Właśnie dlatego pragnę wyrazić tutaj
głębokie przekonanie - opierając się na tym, czego nauczali konsekwentnie papieże
ostatnich pokoleń i co potwierdził także Sobór Watykański II - że człowiek jest w stanie
wypracować sobie jednolitą i organiczną koncepcję poznania. Jest to jedno z zadań,
jakie myśl chrześcijańska będzie musiała podejmować w nadchodzącym trzecim
tysiącleciu ery chrześcijańskiej. Wycinkowość wiedzy wiąże się z częściową wizją
prawdy i prowadzi do fragmentaryzacji sensu, a przez to uniemożliwia współczesnemu
człowiekowi osiągnięcie wewnętrznej jedności. Czyż Kościół mógłby pozostać na to
obojętny? Sama Ewangelia nakłada na jego Pasterzy zadanie szerzenia wizji
mądrościowej i dlatego nie mogą oni uchylić się od tego obowiązku.
Jestem przekonany, że filozofowie próbujący dziś podjąć zadania, jakie słowo Boże
stawia przed ludzką myślą, powinni oprzeć swoją refleksję na powyższych postulatach
i nawiązywać konsekwentnie do wielkiej tradycji zainicjowanej przez starożytnych,
kontynuowanej przez Ojców Kościoła oraz mistrzów scholastyki i obejmującej także
fundamentalne zdobycze myśli nowożytnej i współczesnej. Filozof, który będzie umiał
czerpać z tej tradycji i znajdować w niej inspirację, z pewnością okaże się wierny
wymogom autonomii myśli filozoficznej.
Dlatego też jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji, aby niektórzy filozofowie
stali się promotorami ponownego odkrycia decydującej roli tradycji w kształtowaniu
poprawnej formy poznania. Nawiązywanie do tradycji nie jest bowiem tylko
wspominaniem przeszłości; raczej wyraża ono uznanie wartości dziedzictwa
kulturowego, należącego do wszystkich ludzi. Można by wręcz powiedzieć, że to my
należymy do tradycji i nie mamy prawa samowolnie nią rozporządzać. Właśnie to
zakorzenienie w tradycji pozwala nam dziś sformułować myśl oryginalną, nową i
otwierającą perspektywy na przyszłość. Zasada więzi z tradycją w jeszcze większym
stopniu dotyczy teologii. Nie tylko dlatego, że jej pierwotnym źródłem jest żywa
Tradycja Kościoła104, ale także dlatego, że ten właśnie fakt każe jej na nowo przyswoić
sobie zarówno głęboką tradycję teologiczną, która odegrała tak doniosłą rolę w
poprzednich epokach, jak i nieprzemijającą tradycję tej filozofii, która dzięki swej
rzeczywistej mądrości zdołała przekroczyć granice przestrzeni i czasu.
86. Nacisk kładziony na potrzebę zachowania ścisłej ciągłości między współczesną
refleksją filozoficzną a myślą wypracowaną przez tradycję chrześcijańską ma
zażegnać niebezpieczeństwo, jakie kryje się w niektórych nurtach myślowych, dzisiaj
szczególnie rozpowszechnionych. Uważam, że warto je omówić choćby pokrótce, aby
zwrócić uwagę na zawarte w nich błędy i wynikające stąd zagrożenia dla filozofii.
Pierwszy z tych nurtów określany jest mianem eklektyzmu, który to termin oznacza
postawę kogoś, kto w swoich poszukiwaniach, w nauczaniu i w argumentacji, także w
sferze teologii, ma zwyczaj posługiwać się izolowanymi ideami zaczerpniętymi z
różnych filozofii, nie bacząc ani na ich spójność i systematyczne powiązanie, ani na
ich kontekst historyczny. W ten sposób pozbawia się możliwości odróżnienia cząstki
prawdy zawartej w danej myśli od tego, co może w niej być błędne lub chybione.
Pewną skrajną postać eklektyzmu można dostrzec także w retorycznym nadużywaniu
terminów filozoficznych, do jakiego uciekają się czasem niektórzy teolodzy. Tego
rodzaju praktyka nie pomaga w poszukiwaniu prawdy i nie kształtuje nawyku myślenia
- zarówno teologicznego, jak i filozoficznego - opartego na poważnej i naukowej
argumentacji. Systematyczne i głębokie studium doktryn filozoficznych, właściwego im
języka oraz kontekstu, w jakim powstały, pomaga uniknąć zagrożeń eklektyzmu i
pozwala poprawnie je wykorzystać w argumentacji teologicznej.
87. Eklektyzm jest błędem metodologicznym, ale może także zawierać w sobie ukryte
tezy historyzmu. Aby zrozumieć poprawnie jakąś doktrynę powstałą w przeszłości,
trzeba ją osadzić we właściwym kontekście historycznym i kulturowym. Natomiast
zasadniczą cechą historyzmu jest to, że uznaje on wybraną filozofię za prawdziwą,
jeśli odpowiada ona wymogom danej epoki i spełnia wyznaczone jej zadanie
historyczne. Podważa się w ten sposób - przynajmniej pośrednio - trwałą wartość
prawdy. To co jest prawdziwe w jednej epoce - twierdzi historysta - może nie być
prawdziwe w innej. W konsekwencji historia myśli staje się dla niego jedynie zbiorem
zabytków, z którego może czerpać przykłady dawnych poglądów, dzisiaj już w znacznej
mierze przestarzałych i pozbawionych wszelkiego znaczenia dla teraźniejszości. W
rzeczywistości należy przyjąć, że nawet jeśli sama formuła jest w pewien sposób
związana z określoną epoką i kulturą, zawsze można dostrzec i rozpoznać prawdę lub
błąd w niej zawarte, niezależnie od dystansu czasowego i przestrzennego.
W refleksji teologicznej historyzm przejawia się zwykle w postaci swego rodzaju
«modernizmu». Pod wpływem słusznej skądinąd troski o aktualność refleksji
teologicznej i jej przystępność dla współczesnego człowieka, teolodzy skłonni są
posługiwać się wyłącznie najnowszymi formułami zaczerpniętymi z żargonu
filozoficznego, nie zachowując wobec nich odpowiednio krytycznej postawy, jaką w
świetle tradycji należałoby przyjąć. Ta forma modernizmu mylnie utożsamia
aktualność z prawdą i dlatego nie jest w stanie spełnić wymogów prawdy, jakim
powinna sprostać teologia.
88. Kolejnym niebezpieczeństwem, jakie należy rozważyć, jest scjentyzm. Ta
koncepcja filozoficzna nie uznaje wartości innych form poznania niż formy właściwe
dla nauk ścisłych, spychając do sfery wytworów wyobraźni zarówno poznanie religijne
i teologiczne, jak i wiedzę z dziedziny etyki i estetyki. W przeszłości tę samą ideę głosił
pozytywizm i neopozytywizm, według których twierdzenia o charakterze metafizycznym
są pozbawione sensu. Krytyka epistemologiczna wykazała bezpodstawność tego
poglądu, teraz jednak odrodził się on w nowej postaci scjentyzmu. Sprowadza on
wartości do poziomu zwykłych wytworów uczucia i odsuwa na bok pojęcie bytu,
pozostawiając miejsce tylko i wyłącznie dla tego, co należy do sfery faktów. W tym
ujęciu nauka, korzystając z postępu techniki, przygotowuje się do zdominowania
wszystkich aspektów ludzkiego życia. Niezaprzeczalne osiągnięcia nauki i
współczesnej techniki przyczyniły się do rozpowszechnienia mentalności
scjentystycznej. Jej oddziaływanie wydaje się niczym nie ograniczone, gdy widzimy,
jak przeniknęła ona do wielu różnych kultur, wywołując w nich radykalne przemiany.
Trzeba niestety stwierdzić, że scjentyzm zalicza wszystko, co dotyczy pytania o sens
życia, do sfery irracjonalnej lub do domeny wyobraźni. Trudno też pogodzić się ze
stosunkiem tego nurtu myślowego do innych wielkich zagadnień filozofii, które albo
całkowicie ignoruje, albo też poddaje analizie opartej na powierzchownych
analogiach, pozbawionych racjonalnych podstaw. Prowadzi to do zubożenia ludzkiej
refleksji przez usunięcie z jej zasięgu owych fundamentalnych pytań, które animal
rationale od początku swego życia na ziemi nieustannie sobie zadawał. Uporawszy się
w ten sposób z krytyką opartą na wartościowaniu etycznym, mentalność scjentystyczna
zdołała wpoić wielu ludziom pogląd, iż wszystko to, co technicznie wykonalne, staje się
tym samym także dopuszczalne moralnie.
89. Źródłem nie mniejszych zagrożeń jest pragmatyzm - sposób myślenia tych,
którzy dokonując wyborów nie widzą potrzeby odwołania się do refleksji teoretycznej
ani do ocen opartych na zasadach etycznych. Ten nurt myślowy ma doniosłe
konsekwencje praktyczne. W szczególności doprowadził do ukształtowania się pewnej
koncepcji demokracji, w której nie ma miejsca na jakiekolwiek odniesienie do zasad o
charakterze aksjologicznym, a więc niezmiennych: o dopuszczalności lub
niedopuszczalności określonego postępowania decyduje tu głosowanie większości
parlamentarnej105. Konsekwencje takiego założenia są oczywiste: najważniejsze
wybory moralne człowieka zostają w rzeczywistości uzależnione od decyzji
podejmowanych doraźnie przez organy instytucjonalne. Więcej - nawet sama
antropologia jest w dużej mierze uwarunkowana przez jednowymiarową wizję
człowieka, w której nie mieszczą się ani wielkie dylematy etyczne, ani też refleksja
egzystencjalna nad sensem cierpienia i ofiary, życia i śmierci.
90. Poglądy omówione do tej pory prowadzą z kolei do koncepcji ogólniejszej,
wyznaczającej dziś - jak się zdaje - wspólny horyzont wielu filozofii, które straciły
wrażliwość na zagadnienia bytu. Mam na myśli wizję nihilistyczną, która jest
jednocześnie odrzuceniem wszelkich fundamentów i negacją wszelkiej prawdy
obiektywnej. Nihilizm nie tylko pozostaje w sprzeczności z wymogami i z treścią słowa
Bożego, ale przede wszystkim jest zaprzeczeniem człowieczeństwa człowieka i samej
jego tożsamości. Nie wolno bowiem zapominać, że usunięcie w cień zagadnień bytu
prowadzi nieuchronnie do utraty kontaktu z obiektywną prawdą, a w konsekwencji z
fundamentem, na którym opiera się ludzka godność. W ten sposób stwarza się
możliwość wymazania z oblicza człowieka tych cech, które ujawniają jego
podobieństwo do Boga, aby stopniowo wzbudzić w nim destrukcyjną wolę mocy albo
pogrążyć go w rozpaczy osamotnienia. Gdy człowiekowi odbierze się prawdę, wszelkie
próby wyzwolenia go stają się całkowicie nierealne, ponieważ prawda i wolność albo
istnieją razem, albo też razem marnie giną106.
91. Komentując wymienione wyżej nurty myślowe, nie próbowałem przedstawić
pełnego obrazu obecnej sytuacji filozofii: trudno zresztą byłoby ująć ją w ramy jakiejś
jednolitej wizji. Muszę podkreślić, że w rzeczywistości w wielu dziedzinach zasoby
wiedzy i mądrości znacznie się wzbogaciły. Wystarczy tu wymienić logikę, filozofię
języka, epistemologię, filozofię przyrody, antropologię, pogłębioną analizę poznania
poprzez uczucia, egzystencjalne ujęcie zagadnienia wolności. Z drugiej strony, szeroka
akceptacja zasady immanencji, stanowiącej centralny element roszczeń
racjonalistycznych, wzbudziła już w ubiegłym stuleciu falę reakcji, które doprowadziły
do radykalnego podważenia postulatów uważanych za nienaruszalne. Powstały w ten
sposób nurty irracjonalistyczne, natomiast analiza krytyczna wykazała daremność
dążeń do absolutnego samouzasadnienia rozumu.
Nasza epoka została określona przez niektórych myślicieli mianem «epoki
postmodernizmu». Termin ten, stosowany często w bardzo różnych kontekstach,
wskazuje na pojawienie się całego zespołu nowych czynników, których oddziaływanie
jest tak rozległe i silne, że zdołało wywołać istotne i trwałe przemiany. Pierwotnie
posługiwano się tym określeniem w odniesieniu do zjawisk natury estetycznej,
społecznej czy technologicznej. Później znalazło ono zastosowanie w sferze filozofii,
zachowując jednak pewną dwuznaczność, zarówno dlatego że ocena tego co
«postmodernistyczne» jest czasem pozytywna, a czasem negatywna, jak i dlatego że
nie istnieje powszechnie przyjęte rozwiązanie trudnego problemu granic między
kolejnymi epokami historycznymi. Jedno wszakże nie ulega wątpliwości: nurty
myślowe odwołujące się do postmodernizmu zasługują na uwagę. Niektóre z nich
głoszą bowiem, że epoka pewników minęła bezpowrotnie, a człowiek powinien teraz
nauczyć się żyć w sytuacji całkowitego braku sensu, pod znakiem tymczasowości i
przemijalności. Wielu autorów, dokonując niszczycielskiej krytyki wszelkich
pewników, zapomina o niezbędnych rozróżnieniach i podważa nawet pewniki wiary.
Nihilizm ten znajduje swego rodzaju potwierdzenie w straszliwym doświadczeniu
zła, jakie dotknęło naszą epokę. W obliczu tragizmu tego doświadczenia załamał się
racjonalistyczny optymizm, który odczytywał historię jako zwycięski pochód rozumu,
źródła szczęścia i wolności; w konsekwencji jednym z największych zagrożeń jest
dzisiaj, u kresu stulecia, pokusa rozpaczy.
Pozostaje jednak prawdą, że nadal istnieje pewnego rodzaju mentalność
pozytywistyczna, która nie wyzbyła się złudzenia, iż dzięki zdobyczom nauki i techniki
człowiek może niczym demiurg zapewnić sobie całkowitą kontrolę nad swoim losem.
Aktualne zadania teologii
92. W różnych epokach dziejów teologia - jako rozumowe ujęcie Objawienia stawała zawsze przed zadaniem recepcji dorobku różnych kultur, a następnie
przyswojenia im treści wiary przy pomocy pojęć odpowiadających tym kulturom.
Także dzisiaj ma do spełnienia dwojaką misję. Z jednej strony musi bowiem
realizować zadanie, jakie w swoim czasie powierzył jej Sobór Watykański II, to znaczy
odnowić swą metodologię, aby móc skuteczniej służyć ewangelizacji. Trudno nie
przytoczyć w tym kontekście słów, które papież Jan XXIII wypowiedział otwierając
obrady Soboru: «Zgodnie z gorącym pragnieniem wszystkich, którzy szczerze miłują
wiarę chrześcijańską, katolicką i apostolską, nauka ta musi być szerzej poznawana i
głębiej rozumiana, a ludzkim umysłom należy zapewnić pełniejsze wykształcenie i
formację w tej dziedzinie; konieczne jest, aby ta pewna i niezmienna doktryna, której
należy okazywać wierność i szacunek, była pogłębiana oraz przedstawiana w sposób
odpowiadający wymogom naszych czasów»107.
Z drugiej strony teologia musi kierować wzrok ku prawdzie ostatecznej, przekazanej
jej przez Objawienie, nie zatrzymując się na etapach pośrednich. Teolog winien
pamiętać, że w jego pracy wyraża się «dynamika wpisana w samą wiarę» oraz że
właściwym przedmiotem jego poszukiwań jest «Prawda, Bóg żywy i Jego zamysł
zbawienia objawiony w Jezusie Chrystusie»108. Zadanie to, choć dotyczy w pierwszej
kolejności teologii, stanowi zarazem wyzwanie dla filozofii. Ogrom problemów, jakie
dziś przed nimi stoją, każe im bowiem współpracować, choć przy zachowaniu
odrębnych metodologii, aby prawda mogła zostać na nowo poznana i wyrażona.
Prawda, którą jest Chrystus, domaga się, by ją przyjąć jako uniwersalny autorytet,
który stanowi oparcie zarówno dla teologii, jak i dla filozofii, dostarcza im bodźców i
pozwala wzrastać (por. Ef 4, 15).
Wiara w możliwość poznania prawdy mającej wartość uniwersalną nie jest
bynajmniej źródłem nietolerancji; przeciwnie, stanowi nieodzowny warunek szczerego
i autentycznego dialogu między ludźmi. Tylko spełniając ten warunek mogą oni
przezwyciężyć podziały i razem dążyć do poznania całej prawdy, przemierzając drogi,
które zna tylko Duch zmartwychwstałego Chrystusa109. Obecnie pragnę zatem ukazać,
jakie konkretne formy przyjmuje dziś ten postulat jedności z punktu widzenia
aktualnych zadań teologii.
93. Zasadniczym celem teologii jest zrozumienie Objawienia i treści wiary.
Prawdziwym centrum refleksji teologicznej winna być zatem kontemplacja samej
tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego. Dostęp do niej otwiera refleksja nad tajemnicą
Wcielenia Syna Bożego, a więc nad tym, że stał się On człowiekiem i w konsekwencji
przyjął mękę i śmierć, a następnie chwalebnie zmartwychwstał, wstąpił do nieba i
zasiadł po prawicy Ojca, skąd zesłał Ducha Prawdy, aby ustanowił Kościół i napełniał
go życiem. Pierwszoplanowym zadaniem teologii staje się w tym kontekście
zrozumienie kenozy Boga, która jest naprawdę wielką tajemnicą dla ludzkiego rozumu,
gdyż nie potrafi on pojąć, że cierpienie i śmierć mogą wyrażać miłość, która składa
siebie w darze niczego nie żądając w zamian. W tej perspektywie fundamentalną i
pilną potrzebą staje się wnikliwa analiza tekstów: przede wszystkim tekstów biblijnych,
a z kolei tych, w których wyraża się żywa Tradycja Kościoła. W związku z tym
wyłaniają się dziś pewne problemy, częściowo tylko nowe, których poprawnego
rozwiązania nie można będzie znaleźć bez udziału filozofii.
94. Pierwsze problematyczne zagadnienie dotyczy relacji między znaczeniem a
prawdą. Jak każdy inny tekst, także źródła interpretowane przez teologa przenoszą
przede wszystkim pewien sens, który należy odkryć i ukazać. Otóż sens ten przybiera tu
postać prawdy o Bogu, przez Boga samego ukazanej za pośrednictwem świętego
tekstu. Tak więc język ludzki staje się ucieleśnieniem języka Boga, który objawia swoją
prawdę «zniżając się» przedziwnie do naszego poziomu, zgodnie z logiką Wcielenia110.
Jest zatem konieczne, aby teolog interpretujący źródła Objawienia postawił sobie
pytanie, jaką głęboką i nieskażoną prawdę pragną mu przekazać teksty, niezależnie od
ograniczeń narzuconych im przez język.
Prawda tekstów biblijnych, zwłaszcza Ewangelii, z pewnością nie polega wyłącznie
na tym, że opowiadają one o zwykłych wydarzeniach historycznych lub opisują fakty
neutralne, jak chciałby historycystyczny pozytywizm111. Teksty te, przeciwnie, mówią o
faktach, których prawdziwość nie wynika jedynie z ich historyczności, ale zawiera się
w znaczeniu, jakie mają one w historii zbawienia i dla niej. Prawda ta zostaje w pełni
wyjaśniona przez Kościół, który w ciągu wieków nieustannie odczytuje te teksty,
zachowując nienaruszony ich pierwotny sens. Istnieje zatem pilna potrzeba, aby także
z punktu widzenia filozofii postawić pytanie o relację zachodzącą między faktem a jego
znaczeniem - relację, która nadaje specyficzny sens historii.
95. Słowo Boże nie jest skierowane do jednego tylko narodu lub do jednej tylko
epoki. Również orzeczenia dogmatyczne, choć czasem można w nich dostrzec wpływy
kultury danej epoki, w jakiej zostały sformułowane, wyrażają prawdę trwałą i
ostateczną. Nasuwa się tu oczywiście pytanie, w jaki sposób można pogodzić absolutny
i uniwersalny charakter prawdy z faktem, że ujmujące ją formuły są w sposób
nieunikniony uzależnione od czynników historycznych i kulturowych. Jak
powiedziałem już wcześniej, tezy historyzmu są nie do utrzymania. Natomiast dzięki
zastosowaniu hermeneutyki otwartej na wymiar metafizyczny można ukazać, w jaki
sposób dokonuje się przejście od historycznych i zewnętrznych okoliczności, w których
powstały dane teksty, do prawdy w nich wyrażonej, która wykracza poza te
uwarunkowania.
Swoim ograniczonym i historycznie ukształtowanym językiem człowiek potrafi
wyrazić prawdy, które przekraczają ramy zjawiska językowego. Prawda bowiem nigdy
nie może być zamknięta w granicach czasu i kultury; daje się poznać w historii, ale
przerasta samą historię.
96. To rozumowanie pozwala dostrzec rozwiązanie jeszcze jednego problemu, a
mianowicie kwestii trwałej wartości pojęć stosowanych w definicjach soborowych. Już
mój Czcigodny Poprzednik Pius XII podjął to zagadnienie w Encyklice Humani
generis112.
Refleksja nad tym zagadnieniem nie jest łatwa, zmusza bowiem do wnikliwej analizy
znaczeń, jakie poszczególne słowa zyskują w różnych kulturach i epokach. Niemniej
historia myśli ukazuje, że pewne podstawowe pojęcia zachowują uniwersalną wartość
poznawczą w różnych kulturach i na kolejnych etapach ich ewolucji, a tym samym
pozostają prawdziwe sformułowania, które je wyrażają113. Gdyby tak nie było, filozofia
i różne dyscypliny naukowe nie mogłyby się wzajemnie porozumiewać, nie mogłyby też
zostać przyswojone przez kultury inne od tych, w których się zrodziły i rozwinęły. Tak
więc problem hermeneutyczny istnieje, ale jest rozwiązywalny. Z drugiej strony, mimo
realistycznego rozumienia wielu pojęć ich treść często okazuje się niewyraźna.
Refleksja filozoficzna mogłaby stać się bardzo pomocna w tej dziedzinie. Jest zatem
pożądane, aby jednym z jej szczególnie ważnych zadań stało się głębsze poznanie
relacji między językiem pojęciowym a prawdą oraz wskazanie odpowiednich dróg
wiodących do jej poprawnego zrozumienia.
97. Choć ważną misją teologii jest interpretacja źródeł, jej kolejnym, a przy tym
trudniejszym i bardziej wymagającym zadaniem jest zrozumienie prawdy objawionej,
czyli wypracowanie intellectus fidei. Jak już wspomniałem, intellectus fidei wymaga
wsparcia ze strony filozofii bytu, która pozwoli przede wszystkim teologii
dogmatycznej spełniać we właściwy sposób jej funkcje. Dogmatyczny pragmatyzm z
początków obecnego stulecia, wedle którego prawdy wiary nie są niczym innym, jak
tylko zasadami postępowania, został już zdyskwalifikowany i odrzucony114; mimo to
nadal istnieje pokusa rozumienia tych prawd w sposób wyłącznie funkcjonalny.
Oznaczałoby to jednak przyjęcie nieodpowiedniego schematu, zbyt ciasnego i
pozbawionego niezbędnej zawartości treściowej. Na przykład chrystologia
przyjmująca wyłącznie perspektywę «oddolną» - jak się dzisiaj mówi - albo
eklezjologia wzorowana wyłącznie na modelu społeczeństw cywilnych z trudnością
zdołałyby uniknąć niebezpieczeństwa takiego redukcjonizmu.
Jeżeli intellectus fidei ma ogarnąć całe bogactwo tradycji teologicznej, musi się
odwoływać do filozofii bytu. Filozofia ta winna być w stanie sformułować na nowo
problem bytu zgodnie z wymogami i z dorobkiem całej tradycji filozoficznej, także
nowszej, unikając jałowego powielania przestarzałych schematów. Filozofia bytu jest
w ramach chrześcijańskiej tradycji metafizycznej filozofią dynamiczną, która
postrzega rzeczywistość w jej strukturach ontologicznych, sprawczych i
komunikatywnych. Czerpie swą moc i trwałość z faktu, że punktem wyjścia jest dla niej
sam akt istnienia, co umożliwia jej pełne i całościowe otwarcie się na całą
rzeczywistość, przekroczenie wszelkich granic i dotarcie aż do Tego, który wszystko
obdarza spełnieniem115. W teologii, która bierze początek z Objawienia jako nowego
źródła poznania, przyjęcie tej perspektywy jest uzasadnione ze względu na ścisłą więź
między wiarą a racjonalnością metafizyczną.
98. Podobny wywód można przeprowadzić również w odniesieniu do teologii
moralnej. Powrót do filozofii jest konieczny także w sferze rozumienia prawd wiary,
które dotyczą postępowania wierzących. W obliczu współczesnych wyzwań
społecznych, ekonomicznych, politycznych i naukowych sumienie człowieka traci
orientację. W Encyklice Veritatis splendor stwierdziłem, że wiele problemów
występujących we współczesnym świecie związanych jest z «kryzysem wokół
zagadnienia prawdy. Zanik idei uniwersalnej prawdy o dobru, dostępnym poznawczo
dla ludzkiego rozumu, w nieunikniony sposób doprowadził także do zmiany koncepcji
sumienia: nie jest już ono postrzegane w swojej rzeczywistości pierwotnej, czyli jako
akt rozumowego poznania dokonywany przez osobę, która w określonej sytuacji ma
zastosować wiedzę uniwersalną o dobru i tym samym wyrazić swój sąd o tym, jaki
sposób postępowania należy uznać tu i teraz za słuszny. Powstała tendencja, by
przyznać sumieniu jednostki wyłączny przywilej autonomicznego określania kryteriów
dobra i zła oraz zgodnego z tym działania. Wizja ta łączy się z etyką
indywidualistyczną, według której każdy człowiek staje wobec własnej prawdy, różnej
od prawdy innych»116.
W całej Encyklice podkreśliłem wyraźnie podstawową rolę prawdy w dziedzinie
moralności. W kontekście większości najpilniejszych problemów etycznych prawda ta
musi się stać przedmiotem wnikliwej refleksji podjętej przez teologię moralną, która
będzie w stanie wyraźnie ukazać jej korzenie tkwiące w słowie Bożym. Aby wypełnić tę
misję, teologia moralna winna posłużyć się etyką filozoficzną, która odwołuje się do
prawdy o dobru, a więc nie jest ani subiektywistyczna, ani utylitarystyczna. Taki typ
etyki implikuje i zakłada określoną antropologię filozoficzną i metafizykę dobra.
Opierając się na tej jednolitej wizji, która jest w sposób oczywisty związana z
chrześcijańską świętością oraz z praktyką cnót ludzkich i nadprzyrodzonych, teologia
moralna będzie umiała lepiej i skuteczniej podejmować różne problemy należące do
jej kompetencji, takie jak pokój, sprawiedliwość społeczna, rodzina, obrona życia i
środowiska naturalnego.
99. Refleksja teologiczna w Kościele ma służyć przede wszystkim głoszeniu wiary i
katechezie117. Głoszenie, czyli kerygmat wzywa do nawrócenia, ukazując prawdę
Chrystusa, którą wieńczy Jego Misterium paschalne: tylko w Chrystusie bowiem
możliwe jest poznanie pełni prawdy, która zbawia (por. Dz 4, 12; 1 Tm 2, 4-6).
W tym kontekście staje się zrozumiałe, dlaczego tak istotne znaczenie ma związek
filozofii nie tylko z teologią, lecz także z katechezą: ta ostatnia ma bowiem implikacje
filozoficzne, które należy głębiej poznać w świetle wiary. Nauczanie zawarte w
katechezie ma formacyjny wpływ na człowieka. Katecheza, która jest także formą
przekazu językowego, winna przedstawiać całą i nienaruszoną doktrynę Kościoła118,
ukazując jej więź z życiem wierzących119. W ten sposób urzeczywistnia się szczególna
jedność nauczania i życia, której nie sposób osiągnąć inaczej. W katechezie bowiem
przedmiotem przekazu nie jest pewien zespół prawd pojęciowych, ale tajemnica
żywego Boga120.
Refleksja filozoficzna może się bardzo przyczynić do wyjaśnienia związku między
prawdą a życiem, między wydarzeniem a prawdą doktrynalną, zwłaszcza zaś relacji
między transcendentną prawdą a językiem zrozumiałym dla człowieka121. Wzajemna
więź, jaka powstaje między dyscyplinami teologicznymi a poglądami wypracowanymi
przez różne nurty filozoficzne, może zatem okazać się naprawdę przydatna w dążeniu
do przekazania wiary i do jej głębszego zrozumienia.
ZAKOŃCZENIE
100. Po upływie ponad stu lat od ogłoszenia Encykliki Leona XIII Aeterni Patris, do
której wielokrotnie odwoływałem się na tych stronicach, uznałem, że należy podjąć na
nowo i w sposób bardziej systematyczny rozważania na temat relacji między wiarą a
filozofią. Rola myśli filozoficznej w rozwoju kultur oraz w kształtowaniu zachowań
indywidualnych i społecznych jest oczywista. Myśl ta wywiera silny wpływ, nie zawsze
bezpośrednio odczuwany, także na teologię i na jej różne dyscypliny. Dlatego
wydawało mi się słuszne i konieczne podkreślenie wartości filozofii z punktu widzenia
rozumienia wiary, a także wskazanie ograniczeń, na jakie napotyka, gdy zapomina o
prawdach Objawienia lub je odrzuca. Kościół bowiem zachowuje niewzruszone
przekonanie, że wiara i rozum «mogą okazywać sobie wzajemną pomoc»122,
odgrywając wobec siebie rolę zarówno czynnika krytycznego i oczyszczającego, jak i
bodźca skłaniającego do dalszych poszukiwań i głębszej refleksji.
101. Gdy przyglądamy się dziejom ludzkiej myśli, zwłaszcza na Zachodzie, łatwo
możemy dostrzec w niej bogactwo służące postępowi ludzkości, jakie zrodziło się ze
spotkania filozofii z teologią i z wzajemnej wymiany ich dorobku. Teologia,
otrzymawszy w darze otwartość i oryginalność, dzięki którym może istnieć jako nauka
wiary, z pewnością nakłoniła rozum, by pozostał otwarty na radykalną nowość, jaką
zawiera w sobie Boże Objawienie. Przyniosło to niewątpliwą korzyść filozofii, gdyż
dzięki temu mogła ona otworzyć nowe horyzonty, odsłaniające przed nią kolejne
zagadnienia, które rozum ma coraz głębiej poznawać.
Właśnie w świetle tego stwierdzenia uważam za swój obowiązek podkreślić podobnie jak przypomniałem o potrzebie odzyskania przez teologię właściwej relacji z
filozofią - że również filozofia powinna dla dobra i dla postępu ludzkiej myśli
odbudować swą więź z teologią. Znajdzie w niej nie przemyślenia jednego człowieka,
które nawet gdy są głębokie i bogate, pozostają osadzone w ograniczonej
perspektywie, typowej dla myślenia jednostki, ale bogactwo refleksji wspólnotowej.
Naturalnym bowiem oparciem dla teologii poszukującej prawdy jest jej eklezjalność 123
oraz tradycja Ludu Bożego z całym jego bogactwem i wielorakością wiedzy i kultur
połączonych jednością wiary.
102. Podkreślając w ten sposób znaczenie myśli filozoficznej i jej prawdziwe
wymiary, Kościół ma na uwadze dwa cele jednocześnie - obronę godności człowieka i
głoszenie ewangelicznego orędzia. Najpilniejszym warunkiem realizacji tych zadań
jest dziś doprowadzenie ludzi do odkrycia własnej zdolności poznania prawdy124 oraz
tęsknoty za najgłębszym i ostatecznym sensem istnienia. W perspektywie tych
głębokich dążeń, wpisanych przez Boga w ludzką naturę, jaśniejsze staje się też
ludzkie i zarazem humanizujące znaczenie słowa Bożego. Dzięki pośrednictwu
filozofii, która stała się też prawdziwą mądrością, człowiek współczesny będzie się
mógł przekonać, że tym bardziej jest człowiekiem, im bardziej otwiera się na
Chrystusa zawierzając Ewangelii.
103. Filozofia jest też niejako zwierciadłem kultury narodów. Filozofia, która pod
wpływem wymogów teologicznych rozwija się, zachowując współbrzmienie z wiarą,
stanowi część owej «ewangelizacji kultury», którą Paweł VI wskazał jako jeden z
zasadniczych celów ewangelizacji125. Przypominając nieustannie o pilnej potrzebie
nowej ewangelizacji, zwracam się zarazem do filozofów, aby starali się coraz głębiej
poznawać obszary prawdy, dobra i piękna, które otwiera przed nami słowo Boże. To
zadanie staje się jeszcze pilniejsze, gdy bierzemy pod uwagę wyzwania, jakie zdaje się
nieść ze sobą nowe tysiąclecie: są one skierowane w szczególny sposób do regionów i
kultur o dawnej tradycji chrześcijańskiej. Także tę świadomość trzeba uznać za ważny
i oryginalny wkład w dzieło nowej ewangelizacji.
104. Myśl filozoficzna jest często jedynym terenem porozumienia i dialogu z tymi,
którzy nie wyznają naszej wiary. Przemiany dokonujące się współcześnie w filozofii
wymagają uważnego i kompetentnego udziału wierzących filozofów, umiejących
dostrzec oczekiwania związane z obecnym momentem dziejowym, nowe
zainteresowania i zespoły problemów. Chrześcijański filozof, który buduje swoją
argumentację w świetle rozumu i zgodnie z jego regułami, choć zarazem kieruje się też
wyższym zrozumieniem, czerpanym ze słowa Bożego, może dokonać refleksji dostępnej
i sensownej także dla tych, którzy nie dostrzegają jeszcze pełnej prawdy zawartej w
Bożym Objawieniu. Ten teren porozumienia i dialogu jest dziś szczególnie potrzebny
dlatego, że najpilniejsze problemy ludzkości - wystarczy przytoczyć problem
ekologiczny czy problem pokoju i współistnienia ras i kultur - mogą zostać rozwiązane
dzięki lojalnej i uczciwej współpracy chrześcijan z wyznawcami innych religii oraz z
tymi, którzy choć nie wyznają żadnej religii, szczerze pragną odnowy ludzkości.
Stwierdził to już Sobór Watykański II: «Powodowani pragnieniem takiego dialogu,
ożywionego jedynie umiłowaniem prawdy, z zachowaniem oczywiście stosownej
roztropności, nie wykluczamy z niego nikogo, ani tych, którzy rozwijając wspaniałe
przymioty umysłu ludzkiego, nie uznają jeszcze jego Twórcy, ani tych, którzy
przeciwstawiają się Kościołowi i prześladują go w różny sposób»126. Filozofia, w której
jaśnieje choćby tylko część prawdy Chrystusa - jedynej ostatecznej odpowiedzi na
problemy człowieka127, stanie się mocnym oparciem dla prawdziwej i zarazem
powszechnej etyki, której potrzebuje dzisiaj ludzkość.
105. Na zakończenie tej Encykliki zamierzam zwrócić się z ostatnim wezwaniem
przede wszystkim do teologów, aby poświęcili szczególną uwagę filozoficznym
implikacjom słowa Bożego i podjęli refleksję, która w pełni ukaże wartość teoretyczną
i praktyczną wiedzy teologicznej. Pragnę im podziękować za ich posługę w Kościele.
Głęboka więź między mądrością teologiczną a wiedzą filozoficzną to jeden z
najbardziej oryginalnych elementów dziedzictwa, którym posługuje się chrześcijańska
tradycja zgłębiając prawdę objawioną. Dlatego zachęcam ich, by na nowo odkryli i
jak najpełniej ukazali metafizyczny wymiar prawdy, a w ten sposób nawiązali
krytyczny i rzetelny dialog ze wszystkimi nurtami współczesnej myśli filozoficznej i
całej filozoficznej tradycji, zarówno z tymi, które pozostają w zgodzie ze słowem
Bożym, jak i z tymi, które są z nim sprzeczne. Niech pamiętają zawsze o zaleceniu
wielkiego mistrza myśli i duchowości, św. Bonawentury, który we wstępie do swego
Itinerarium mentis in Deum wzywał czytelnika do uświadomienia sobie, że «nie
wystarczy mu lektura, której nie towarzyszy skrucha, poznanie bez pobożności,
poszukiwanie bez porywów zachwytu, roztropność, która nie pozwala cieszyć się
niczym do końca, działanie oderwane od religijności, wiedza oddzielona od miłości,
inteligencja pozbawiona pokory, nauka, której nie wspomaga łaska Boża, i refleksja
nie oparta na wiedzy natchnionej przez Boga»128.
Zwracam się z wezwaniem także do odpowiedzialnych za formację kapłanów,
zarówno akademicką, jak duszpasterską, aby troszczyli się zwłaszcza o przygotowanie
filozoficzne tych, którzy będą głosili Ewangelię współczesnemu człowiekowi, a nade
wszystko tych, którzy mają się poświęcić studium i nauczaniu teologii. Niech starają
się wykonywać swoją pracę w świetle zaleceń Soboru Watykańskiego II129 i
późniejszych rozporządzeń, które wskazują na niezwykle pilne zadanie, spoczywające
na nas wszystkich: mamy wnosić nasz wkład w dzieło autentycznego i głębokiego
przekazu prawd wiary. Nie należy zapominać o poważnym obowiązku odpowiedniego
przygotowania zespołu wykładowców mających nauczać filozofii w seminariach i na
fakultetach kościelnych130. Jest konieczne, aby to nauczanie opierało się na właściwym
przygotowaniu naukowym, przedstawiało w sposób systematyczny wielkie dziedzictwo
chrześcijańskiej tradycji, a zarazem uwzględniało w należytej mierze aktualne
potrzeby Kościoła i świata.
106. Apeluję także do filozofów i do wykładowców filozofii, aby idąc śladem zawsze
aktualnej tradycji filozoficznej, mieli odwagę przywrócić myśli filozoficznej wymiary
autentycznej mądrości i prawdy, także metafizycznej. Niech otworzą się na
wymagania, jakie stawia im słowo Boże, i starają się odpowiadać na nie swoim
rozumowaniem i argumentacją. Niech dążą zawsze ku prawdzie i będą wrażliwi na
dobro w niej zawarte. Dzięki temu będą umieli zbudować autentyczną etykę, której
ludzkość tak pilnie potrzebuje, zwłaszcza w obecnym czasie. Kościół z uwagą i
życzliwością śledzi ich poszukiwania; niech zatem będą przekonani, że potrafi
uszanować słuszną autonomię ich nauki. Pragnę skierować szczególne słowa zachęty
do ludzi wierzących, pracujących na polu filozofii, aby rozjaśniali różne dziedziny
ludzkiej działalności światłem rozumu, który staje się pewniejszy i bardziej przenikliwy
dzięki oparciu, jakie znajduje w wierze.
Na koniec pragnę zwrócić się także do naukowców, których poszukiwania są dla nas
źródłem coraz większej wiedzy o wszechświecie jako całości, o niewiarygodnym
bogactwie jego różnorodnych składników, ożywionych i nieożywionych, oraz o ich
złożonych strukturach atomowych i molekularnych. Na tej drodze osiągnęli oni zwłaszcza w obecnym stuleciu - wyniki, które nie przestają nas zdumiewać. Kieruję
słowa podziwu i zachęty do tych śmiałych pionierów nauki, którym ludzkość w tak
wielkiej mierze zawdzięcza swój obecny rozwój, ale mam zarazem obowiązek wezwać
ich, aby kontynuowali swoje wysiłki nie tracąc nigdy z oczu horyzontu
mądrościowego, w którym do zdobyczy naukowych i technicznych dołączają się także
wartości filozoficzne i etyczne, będące charakterystycznym i nieodzownym wyrazem
tożsamości osoby ludzkiej. Przedstawiciele nauk przyrodniczych są w pełni świadomi
tego, że «poszukiwanie prawdy, nawet wówczas, gdy dotyczy ograniczonej
rzeczywistości świata czy człowieka, nigdy się nie kończy, zawsze odsyła ku czemuś, co
jest ponad bezpośrednim przedmiotem badań, ku pytaniom otwierajacym dostęp do
Tajemnicy»131.
107. Wszystkich proszę, aby starali się dostrzec wnętrze człowieka, którego
Chrystus zbawił przez tajemnicę swojej miłości, oraz głębię jego nieustannego
poszukiwania prawdy i sensu. Różne systemy filozoficzne wpoiły mu złudne
przekonanie, że jest absolutnym panem samego siebie, że może samodzielnie
decydować o swoim losie i przyszłości, polegając wyłącznie na sobie i na własnych
siłach. Wielkość człowieka nigdy nie urzeczywistni się w ten sposób. Stanie się to
możliwe tylko wówczas, gdy człowiek postanowi zakorzenić się w prawdzie, budując
swój dom w cieniu Mądrości i w nim zamieszkując. Tylko w tym horyzoncie prawdy
będzie mógł w pełni zrozumieć sens swojej wolności oraz swoje powołanie do
miłowania i poznania Boga jako najdoskonalsze urzeczywistnienie samego siebie.
108. Na koniec zwracam się myślą ku Tej, którą Kościół wzywa w modlitwie jako
Stolicę Mądrości. Samo Jej życie jest niczym przypowieść, zdolna rzucić światło na
rozważania, które tutaj przeprowadziłem. Można bowiem dostrzec głębokie
podobieństwo między powołaniem Błogosławionej Dziewicy a powołaniem
autentycznej filozofii. Podobnie jak Maryja Panna została wezwana do ofiarowania
całego swojego człowieczeństwa i kobiecości, aby Słowo Boże mogło przyjąć ciało i
stać się jednym z nas, tak też filozofia ma się przyczyniać swą refleksją racjonalną i
krytyczną do tego, by teologia jako rozumienie wiary była owocna i skuteczna. I
podobnie jak Maryja, wyrażając przyzwolenie na zamysł zwiastowany Jej przez
Gabriela, nie straciła bynajmniej swego prawdziwego człowieczeństwa i wolności, tak
też myśl filozoficzna, przyjmując wyzwanie, jakie rzuca jej prawda Ewangelii, nic nie
traci ze swej autonomii, gdyż dzięki temu wszelkie jej poszukiwania zostają skierowane
ku najwznioślejszym celom. Dobrze rozumieli tę prawdę świątobliwi mnisi
chrześcijańskiej starożytności, gdy nazywali Maryję «podporą rozumienia wiary»132.
Widzieli w Niej wierny wizerunek prawdziwej filozofii i byli przekonani, że należy
philosophari in Maria.
Niech Stolica Mądrości będzie bezpiecznym portem dla tych, którzy uczynili swoje
życie poszukiwaniem mądrości. Oby dążenie do mądrości, ostatecznego i właściwego
celu każdej prawdziwej wiedzy, nie napotykało już żadnych przeszkód dzięki
wstawiennictwu Tej, która rodząc Prawdę i zachowując ją w swoim sercu, na zawsze
obdarzyła nią całą ludzkość.
W Rzymie, u Św. Piotra , dnia 14 września 1998, w święto Podwyższenia Krzyża
Świętego, w dwudziestym roku mego Pontyfikatu.
Przypisy
1. Pisałem już o tym w mojej pierwszej Encyklice Redemptor hominis: "staliśmy się
uczestnikami owego posłannictwa Chrystusa-Proroka, poprzez które spełniamy wraz z
Nim posługę Bożej prawdy w Kościele. Odpowiedzialność za prawdę Bożą oznacza
równocześnie jej umiłowanie i dążność do takiego zrozumienia, które nam samym, a
także i drugim tę prawdę może przybliżyć w całej jej zbawczej mocy, w jej wspaniałości,
w całej głębi i prostocie zarazem". N. 19: AAS 71 (1979), 306.
2. Por. Sobór Wat. II, Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et
spes, 16.
3. Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 25.
4. N. 4: AAS 85 (1993), 1136.
5. Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Objawieniu Bożym Dei verbum, 2.
6. Por. Konst. dogm. o wierze katolickiej Dei Filius, rozdz. III: DS 3008.
7. Tamże, rozdz. IV: DS 3015; cyt. również w: Sobór Wat. II, Konst. duszpast. o Kościele
w świecie współczesnym Gaudium et spes, 59.
8. Konst. dogm. o Objawieniu Bożym Dei verbum, 2.
9. List apost. Tertio millennio adveniente (10 listopada 1994), 10: AAS 87 (1995), 11.
10. N. 4.
11. N. 8.
12. N. 22.
13. Por. Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Objawieniu Bożym Dei verbum, 4.
14. Tamże, 5.
15. Sobór Wat. I, na który powołuje się przytoczone wyżej zdanie, uczy, że
posłuszeństwo wierze wymaga zaangażowania umysłu i woli: "Ponieważ człowiek
całkowicie jest zależny od Boga jako Stwórcy i Pana swego, a rozum stworzony zupełnie
podlega niestworzonej prawdzie, przeto jesteśmy zobowiązani Bogu objawiającemu się
okazać przez wiarę zupełne posłuszeństwo umysłu i woli" (Konst. dogm. o wierze
katolickiej Dei Filius, rozdz. III: DS 3008).
16. Sekwencja z uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
17. Pensées, 789 (wyd. L. Brunschvicg); wyd polskie: Myśli, 638, Instytut Wydawniczy
"Pax" 1977, s. 283, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy).
18. Sobór Wat. II, Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes,
22.
19. Por. Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Objawieniu Bożym Dei verbum, 2.
20. Proemio i nn. 1. 15: PL 158, 223-224. 226. 235.
21. De vera religione, XXXIX, 72: CCL 32, 234.
22. "Ut te semper desiderando quaererent et inveniendo quiescerent": Missale Romanum.
23. Arystoteles, Metafisica, I, 1.
24. Confessiones, X, 23, 33: CCL 27, 173.
25. N. 34: AAS 85 (1993), 1161.
26. Por. Jan Paweł II, List apost. Salvifici doloris (11 lutego 1984), 9: AAS 76 (1984),
209-210.
27. Por. Sobór Wat. II, Dekl. o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra
aetate, 2.
28. Jest to rozumowanie, którym zajmuję się od dawna i o którym mówiłem przy różnych
okazjach. "'Kimże jest człowiek i jakież jest jego znaczenie? Cóż jest jego dobrem i cóż
złem jego?' (Syr 18, 8). (...) Pytania te znajdują się w sercu każdego człowieka, czego
dowodzi najlepiej fakt, że geniusz poetycki każdej epoki i każdego narodu, będący
niejako proroctwem ludzkości, nieustannie stawia 'poważne pytanie', sprawiające, że
człowiek jest rzeczywiście człowiekiem. Wyrażają one naglącą potrzebę odnalezienia
sensu istnienia, w każdym jego momencie, na jego istotnych i decydujących etapach, jak
również w chwilach jak najbardziej zwyczajnych. Pytania te świadczą o głębokiej
rozumności istnienia ludzkiego, albowiem pobudzają rozum i wolę człowieka do
poszukiwania w wolności rozwiązania, które mogłoby nadać życiu pełny sens. I dlatego
stanowią one najwyższy wyraz natury człowieka, a co za tym idzie, odpowiedź na nie jest
miarą głębi jego zaangażowania we własne istnienie. Wtedy zwłaszcza, kiedy 'przyczyna
rzeczy' poddawana jest całościowym badaniom, poszukującym ostatecznej i
wyczerpującej odpowiedzi, rozum ludzki dosięga swego szczytu i otwiera się przed
religią. Religijność bowiem stanowi najwznioślejszy wyraz osoby ludzkiej, gdyż jest
szczytem jego rozumnej natury. Wypływa ona z głębokiego dążenia człowieka do prawdy
i stanowi podstawę swobodnego i osobistego poszukiwania Boskości": audiencja
generalna 19 października 1983, 1-2: "L'Osservatore Romano", wyd. polskie, n. 10
(1983), s. 23-24.
29. "[Galileusz] wyraźnie oświadczył, że dwie prawdy, tj. wiara i nauka, nie mogą nigdy
pozostawać z sobą w sprzeczności. 'Pismo Święte i przyroda pochodzą od Słowa Bożego.
Pierwsze jako podyktowane przez Ducha Świętego, druga zaś jako wierna wykonawczyni
nakazów Bożych' - pisał w swym liście do ojca Benedetto Castellego w dniu 21 grudnia
1613 r. A Sobór Watykański II nie naucza inaczej, ale posługuje się podobnymi słowami,
kiedy mówi: 'badanie metodyczne we wszelkich badaniach naukowych, jeżeli tylko
prowadzi się je (...) z poszanowaniem norm moralnych, naprawdę nigdy nie będzie się
sprzeciwiać wierze, sprawy bowiem świeckie i sprawy wiary wywodzą swój początek od
tego samego Boga' (Gaudium et spes, 36). Galileusz odczuwał w swoich naukowych
badaniach obecność Boga, który go pobudzał, uprzedzał i wspomagał w jego intuicjach,
działając w głębi jego umysłu". Jan Paweł II, przemówienie do Papieskiej Akademii
Nauk, 10 listopada 1979: Insegnamenti, II, 2 (1979), 1111-1112.
30. Por. Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Objawieniu Bożym Dei verbum, 4.
31. Orygenes, Contra Celsum, 3, 55: SC 136, 130.
32. Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 8, 1: PG 6, 492.
33. Stromati, I, 18, 90, 1: SC 30, 115.
34. Por. tamże, I, 16, 80, 5: SC 30, 108.
35. Por. tamże, I, 5, 28, 1: SC 30, 65.
36. Tamże, VI, 7, 55, 1-2: PG 9, 277.
37. Tamże, I, 20, 100, 1: SC 30, 124.
38. Św. Augustyn, Confessiones, VI, 5, 7: CCL 27, 77-78.
39. Por. tamże, VII, 9, 13-14: CCL 27, 101-102.
40. De praescriptione hereticorum, VII, 9: SC 46, 98. "Quid ergo Athenis et
Hierosolymis? Quid academiae et ecclesiae?"
41. Por. Kongr. do Spraw Wychowania Katolickiego, Instr. o studium Ojców Kościoła w
formacji kapłańskiej (10 listopada 1989), 25: AAS 82 (1990), 617-618.
42. Św. Anzelm, Proslogion, 1: PL 158, 226.
43. Tenże, Monologion, 64: PL 158, 210.
44. Por. Św. Tomasz z Akwinu, Summa contra Gentiles, I, VII.
45. Por. Summa Theologiae, I, 1, 8 ad 2: "cum enim gratia non tollat naturam sed
perficiat".
46. Por. Jan Paweł II, przemówienie do uczestników IX Międzynarodowego Kongresu
Tomistycznego (29 września 1990): Insegnamenti, XIII, 2 (1990), 770-771.
47. List apost. Lumen Ecclesiae (20 listopada 1974), 8: AAS 66 (1974), 680.
48. Por. I, 1, 6: "Praeterea, haec doctrina per studium acquiritur. Sapientia autem per
infusionem habetur, unde inter septem dona Spiritus Sancti connumeratur".
49. Tamże, II-II, 45, 1 ad 2; por. także II-II, 45, 2.
50. Tamże, I-II, 109, 1 ad 1, podejmuje znane wyrażenie Ambrozjasty, In prima Cor 12,
3: PL 17, 258.
51. Leon XIII, Enc. Aeterni Patris (4 sierpnia 1879): ASS 11 (1878-1879), 109.
52. Paweł VI, List apost. Lumen Ecclesiae (20 listopada 1974), 8: AAS 66 (1974), 683.
53. Enc. Redemptor hominis (4 marca 1979), 15: AAS 71 (1979), 286.
54. Por. Pius XII, Enc. Humani generis (12 sierpnia 1950): AAS 42 (1950), 566.
55. Por. Sobór Wat. I, Konst. dogm. pierwsza o Kościele Chrystusowym Pastor Aeternus:
DS 3070; Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 25 c.
56. Por. Synod Konstantynopolitański: DS 403.
57. Por. Synod w Toledo I: DS 205; Synod w Bradze I: DS 459-460; Sykstus V, Bulla
Coeli et terrae Creator (5 stycznia 1586): Bullarium Romanum 44, Romae 1747, 176-179;
Urban VIII, Inscrutabilis iudiciorum (1 kwietnia 1631): Bullarium Romanum 61, Romae
1758, 268-270.
58. Por. Sobór w Vienne, Dekr. Fidei catholicae: DS 902; Sobór Laterański V, Bulla
Apostolici regiminis: DS 1440.
59. Por. Theses a Ludovico Eugenio Bautain iussu sui Episcopi subscriptae (8 września
1840): DS 2751-2756; Theses a Ludovico Eugenio Bautain ex mandato S. Cong.
Episcoporum et Religiosorum subscriptae (26 kwietnia 1844): DS 2765-2769.
60. Por. Św. Kongr. Indeksu, Dekr. Theses contra traditionalismum Augustini Bonnetty
(11 czerwca 1855): DS 2811-2814.
61. Por. Pius IX, Breve Eximiam tuam (15 czerwca 1857): DS 2828-2831; Breve
Gravissimas inter (11 grudnia 1862): DS 2850-2861.
62. Por. Św. Kongr. Św. Oficjum, Dekr. Errores ontologistarum (18 września 1861): DS
2841-2847.
63. Por. Sobór Wat. I, Konst. dogm. o wierze katolickiej Dei Filius, rozdz. II: DS 3004; i
kan. 2, 1: DS 3026.
64. Tamże, rozdz. IV: DS 3015, cytowane w: Sobór Wat. II, Konst. duszpast. o Kościele
w świecie współczesnym Gaudium et spes, 59.
65. Sobór Wat. I, Konst. dogm. o wierze katolickiej Dei Filius, rozdz. IV: DS 3017.
66. Por. Enc. Pascendi dominici gregis (8 września 1907): ASS 40 (1907), 596-597.
67. Por. Pius XI, Enc. Divini Redemptoris (19 marca 1937): AAS 29 (1937), 65-106.
68. Enc. Humani generis (12 sierpnia 1950): AAS 42 (1950), 562-563.
69. Tamże, l.c., 563-564.
70. Por. Jan Paweł II, Konst. apost. Pastor Bonus (28 czerwca 1988), art. 48-49: AAS 80
(1988), 873; Kongr. Nauki Wiary, Instr. o powołaniu teologa w Kościele Donum veritatis
(24 maja 1990), 18: AAS 82 (1990), 1558.
71. Por. Instr. o niektórych aspektach "teologii wyzwolenia" Libertatis nuntius (6 sierpnia
1984), VII-X: AAS 76 (1984), 890-903.
72. Już Sobór Watykański I w jasnych i autorytatywnych słowach potępił ten błąd,
stwierdzając z jednej strony, że "odnośnie do wiary (...), Kościół katolicki wyznaje, iż jest
ona cnotą nadprzyrodzoną, dzięki której pod natchnieniem Bożym i z pomocą łaski
uznajemy za prawdziwe treści przez Niego objawione, nie dlatego, że w świetle
naturalnego rozumowania poznajemy wewnętrzną prawdę rzeczy, ale ze względu na
autorytet samego Boga, który objawia, a który nie może się mylić ani wprowadzać w
błąd": Konst. dogm. Dei Filius, rozdz. III: DS 3008, i kan. 3, 2: DS 3032. Z drugiej strony
Sobór stwierdzał, że rozum nigdy "nie jest zdolny do wnikania w [te tajemnice] w taki
sposób, jakby były one prawdami stanowiącymi jego właściwy przedmiot": tamże, rozdz.
IV: DS 3016. Na tej podstawie wysuwał praktyczny wniosek: "Wierni chrześcijanie nie
tylko nie mają prawa bronić, jako uzasadnione osiągnięcia nauki, opinii uznanych za
przeciwne doktrynie wiary, zwłaszcza gdy są one potępione przez Kościół, ale także są
ściśle zobowiązani traktować je raczej jako błędy, które jedynie posiadają mylące
znamiona prawdy": tamże, rozdz. IV: DS 3018.
73. Por. nn. 9-10.
74. Tamże, 10.
75. Por. tamże, 21.
76. Por. tamże, 10.
77. Por. Enc. Humani generis (12 sierpnia 1950): AAS 42 (1950), 565-567; 571-573.
78. Por. Enc. Aeterni Patris (4 sierpnia 1879): ASS 11 (1878-1879), 97-115.
79. Tamże, l.c., 109.
80. Por. nn. 14-15.
81. Por. nn, 20-21.
82. Tamże, 22; por. Jan Paweł II, Enc. Redemptor hominis (4 marca 1979), 8: AAS 71
(1979), 271-272.
83. Dekr. o formacji kapłańskiej Optatam totius, 15.
84. Por. Jan Paweł II, Konst. apost. Sapientia christiana (15 kwietnia 1979), art. 79-80:
AAS 71 (1979), 495-496; Posynodalna Adhort. apost. Pastores dabo vobis (25 marca
1992), 52: AAS 84 (1992) 750-751; por. także niektóre komentarze do filozofii św.
Tomasza: przemówienie na Papieskim Uniwersytecie "Angelicum" (17 listopada 1979):
Insegnamenti II, 2 (1979), 1177-1189; przemówienie do uczestników VIII
Międzynarodowego Kongresu Tomistycznego (13 września 1980): Insegnamenti III, 2
(1980), 604-615; przemówienie do uczestników Międzynarodowego Kongresu
Towarzystwa "San Tommaso" o duszy w nauce św. Tomasza (4 stycznia 1986):
Insegnamenti IX, 1 (1986), 18-24. Ponadto, Św. Kongr. Wychowania Katolickiego, Ratio
fundamentalis institutionis sacerdotalis (6 stycznia 1970), 70-75: AAS 62 (1970) 366-368;
Dekr. Sacra Theologia (20 stycznia 1972): AAS 64 (1972), 583-586.
85. Por. Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 57; 62.
86. Por. tamże, 44.
87. Por. Sobór Laterański V, Bulla Apostolici regimini sollicitudo, Sesja VIII: Conc.
Oecum. Decreta, 1991, 605-606.
88. Por. Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Objawieniu Bożym Dei verbum, 10.
89. Św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, II-II, 5, 3 ad 2.
90. "Dla teologii fundamentalnej studium nad sytuacjami, w których człowiek stawia
sobie zasadnicze pytania o sens życia, o cel, jaki pragnie mu nadać i o to, co go czeka po
śmierci, stanowi niezbędne wprowadzenie, aby także dzisiaj wiara mogła ukazywać w
pełni drogę rozumu w jego szczerym poszukiwaniu prawdy". Jan Paweł II, List do
uczestników Międzynarodowego Kongresu o Teologii Fundamentalnej w 125 lat od Dei
Filius (30 września 1995), 4: "L'Osservatore Romano", 3 października 1995, s. 8.
91. Tamże.
92. Por. Sobór Wat. II, Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et
spes, 15; Dekr. o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes, 22.
93. Św. Tomasz z Akwinu, De Caelo, 1, 22.
94. Por. Sobór Wat. II, Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et
spes, 53-59.
95. Św. Augustyn, De praedestinatione sanctorum, 2, 5: PL 44, 963.
96. Św. Augustyn, De fide, spe et caritate, 7: CCL 64, 61.
97. Por. Sobór Chalcedoński, Symbolum, Definitio: DS 302.
98. Por. Jan Paweł II, Enc. Redemptor hominis (4 marca 1979), 15: AAS 71 (1979), 286289.
99. Por. na przykład Św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, I, 16, 1; Św.
Bonawentura, Coll. in Hex., 3, 8, 1.
100. Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 15.
101. Por. Jan Paweł II, Enc. Veritatis splendor (6 sierpnia 1993), 57-61: AAS 85 (1993),
1179-1182.
102. Por. Sobór Wat. I, Konst. dogm. o wierze katolickiej Dei Filius, rozdz. IV: DS 3016.
103. Por. Sobór Laterański IV, De errore abbatis Ioachim, II: DS 806.
104. Por. Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Objawieniu Bożym Dei verbum, 24; Dekr. o
formacji kapłańskiej Optatam totius, 16.
105. Por. Jan Paweł II, Enc. Evangelium vitae (25 marca 1995), 69: AAS 87 (1995), 481.
106. W ten sposób pisałem w mojej pierwszej Encyklice, komentując słowa Ewangelii
św. Jana: "'poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli' (8, 32) (...). W słowach tych zawiera
się podstawowe wymaganie i przestroga zarazem. Jest to wymaganie rzetelnego stosunku
do prawdy jako warunek prawdziwej wolności. Jest to równocześnie przestroga przed
jakąkolwiek pozorną wolnością, przed wolnością rozumianą powierzchownie,
jednostronnie, bez wniknięcia w całą prawdę o człowieku i o świecie. Chrystus przeto
również i dziś, po dwóch tysiącach lat, staje wśród nas jako Ten, który przynosi
człowiekowi wolność opartą na prawdzie, który człowieka wyzwala od tego, co tę
wolność ogranicza, pomniejsza, łamie u samego niejako korzenia, w duszy człowieka, w
jego sercu, w jego sumieniu". Redemptor hominis (4 marca 1979), 12: AAS 71 (1979),
280-281.
107. Przemówienie na otwarcie Soboru (11 października 1962): AAS 54 (1962), 792.
108. Kongr. Nauki Wiary, Instr. o powołaniu teologa w Kościele Donum veritatis (24
maja 1990), 7-8: AAS 82 (1990), 1552-1553.
109. Napisałem w Encyklice Dominum et Vivificantem, komentując słowa ewangelisty
św. Jana 16, 12-13: "W poprzednich słowach Chrystusa, Pocieszyciel - Duch Prawdy jest
zapowiedziany jako Ten, który 'nauczy i przypomni', jako Ten, który będzie 'świadczył' o
Chrystusie. Obecnie zaś Chrystus mówi o Nim: 'doprowadzi was do całej prawdy'. Owo
'doprowadzenie do całej prawdy' w związku z tym, czego Apostołowie 'teraz znieść nie
mogą', wydaje się przede wszystkim nieodzowne z uwagi na wyniszczenie Chrystusa
przez mękę i śmierć krzyżową, która wówczas, gdy wypowiadał te słowa, była już tak
bardzo bliska. W dalszym ciągu jednakże owo 'doprowadzenie do całej prawdy' wydaje
się nieodzowne nie tylko w związku z samym scandalum Crucis, ale także w związku ze
wszystkim, co Chrystus 'czynił i czego nauczał' (Dz 1, 1). Całkowite mysterium Christi
domaga się wiary, ona bowiem właściwie wprowadza człowieka w rzeczywistość
objawionej Tajemnicy. 'Doprowadzenie do całej prawdy' dokonuje się więc w wierze i
poprzez wiarę, co jest dziełem Ducha Prawdy i owocem Jego działania w człowieku.
Duch Święty ma być tutaj najwyższym przewodnikiem człowieka: światłem ducha
ludzkiego": n. 6: AAS 78 (1986), 815-816.
110. Por. Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Objawieniu Bożym Dei verbum, 13.
111. Por. Papieska Komisja Biblijna, Instr. o historycznej prawdzie Ewangelii (21
kwietnia 1964): AAS 56 (1964), 713.
112. "Jest oczywiste, że Kościół nie może być związany z jakimkolwiek krótkotrwałym
systemem filozoficznym: pojęcia i terminy, które katoliccy doktorzy, cieszący się
powszechnym uznaniem, wypracowali w ciągu wielu stuleci, aby w jakiejś mierze poznać
i zrozumieć dogmaty, z pewnością nie opierają się na tak nietrwałym fundamencie.
Znajdują natomiast oparcie w zasadach i pojęciach ukształtowanych przez prawdziwe
poznanie stworzenia; zdobywając zaś tę wiedzę umysł ludzki szedł za prawdą objawioną,
która za sprawą Kościoła oświecała go niczym gwiazda. Nic zatem dziwnego, że niektóre
z tych pojęć nie tylko zostały użyte przez Sobory Powszechne, ale zyskały tak
zdecydowaną ich aprobatę, że nie możemy od nich odejść". Enc. Humani generis (12
sierpnia 1950): AAS 42 (1950), 566-567; por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna,
Dok. Interpretationis problema (październik 1989): Ench. Vat. 11, nn. 2717-2811.
113. "Samo natomiast znaczenie formuł dogmatycznych zawsze pozostaje w Kościele
prawdziwe i stałe, nawet wtedy, gdy jest głębiej wyjaśniane i pełniej rozumiane. Wierni
powinni więc odrzucić opinię, według której (...) formuły dogmatyczne (lub jakiś ich
rodzaj) nie mogłyby dokładnie wyrażać prawdy, lecz tylko w jej zamiennych
przybliżeniach, które są w jakiś sposób jej zniekształceniami lub podlegają zmianie". Św.
Kongr. Nauki Wiary, Dekl. o katolickiej doktrynie o Kościele przeciw niektórym
współczesnym błędom, Mysterium Ecclesiae (24 czerwca 1973), 5: AAS 65 (1973), 403.
114. Por. Kongr. Św. Oficjum, Dekr. Lamentabili (3 lipca 1907), 26: ASS 40 (1907), 473.
115. Por. Jan Paweł II, przemówienie na Papieskim Uniwersytecie "Angelicum" (17
listopada 1979), 6: Insegnamenti, II, 2 (1979), 1183-1185.
116. N. 32: AAS 85 (1993), 1159-1160.
117. Por. Jan Paweł II, Adhort. apost. Catechesi tradendae (16 października 1979), 30:
AAS 71 (1979), 1302-1303; Kongr. Nauki Wiary, Instr. o powołaniu teologa w Kościele
Donum veritatis (24 maja 1990), 7: AAS 82 (1990), 1552-1553.
118. Por. Jan Paweł II, Adhort. apost. Catechesi tradendae (16 października 1979), 30:
AAS 71 (1979), 1302-1303.
119. Por. tamże, 22, l.c., 1295-1296.
120. Por. tamże, 7, l.c., 1282.
121. Por. tamże, 59, l.c., 1325.
122. Sobór Wat. I, Konst. dogm. o wierze katolickiej Dei Filius, rozdz. IV: DS 3019.
123. "Nikt przeto nie może uprawiać teologii jako zbioru swoich tylko poglądów, ale
musi być świadom, że pozostaje w szczególnej łączności z tym posłannictwem Prawdy,
za którą odpowiedzialny jest Kościół": Jan Paweł II, Enc. Redemptor hominis (4 marca
1979), 19: AAS 71 (1979), 308.
124. Por. Sobór Wat. II, Dekl. o wolności religijnej Dignitatis humanae, 1-3.
125. Por. Adhort. apost. Evangelii nuntiandi (8 grudnia 1975), 20: AAS 68 (1976), 18-19.
126. Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 92.
127. Por. tamże, 10.
128. Prologus, 4: Opera omnia, Florencja 1891, t. V, 296.
129. Por. Dekr. o formacji kapłańskiej Optatam totius, 15.
130. Por. Jan Paweł II, Konst. apost. Sapientia christiana (15 kwietnia 1979), art. 67-68:
AAS 71 (1979), 491-492.
131. Jan Paweł II, przemówienie z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego (8 czerwca 1997), "L'Osservatore Romano", wyd. polskie,
n. 7/1997, s. 62.
132. "He noera tés písteos trápeza", Pseudo-Epifaniusz, Homilia ku czci Matki Bożej, PG
43, 493.
Copyright © by L'Osservatore Romano and Polish Bishops Conference
Download