ryzyko 2016II.

advertisement
Ustalenie akceptowalnego poziomu ryzyka w poszczególnych zadaniach realizowanych
przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku –Kamiennej w roku 2016
Zadanie
Akceptowalny poziom
ryzyka
Oszacowany
poziom ryzyka
Proponowane działanie
Zapewnienie
stosowania
zasady
jawności działania Rady Powiatu i jej
komisji
Zapewnienie efektywnego
funkcjonowania pracy urzędu oraz
organizacji pracy,
Średnie ryzyko
Niskie
--------------
Średnie ryzyko
Umiarkowane
zarządzanie
zasobami
Średnie ryzyko
Umiarkowane
Utrzymanie i rozwój
informatycznych
systemów
Średnie ryzyko
Umiarkowane
Zapewnienie zgodności
funkcjonowania z przepisami prawa
Średnie ryzyko
Średnie
Zapewnienie
starostwa
Średnie ryzyko
Umiarkowane
Monitorowanie regulaminu
organizacyjnego,
System delegowania
uprawnień, planowanych
zastępstw w razie
nieobecności pracowników.
Doskonalenie wdrożonego
systemu ISO 9001:2009,
planu doskonalenia CAF,
systemu kontroli zarządczej
Doskonalenie umiejętności
kadry kierowniczej w
zakresie zarządzania
zasobami ludzkimi
Stosowanie systemu
oceniania pracowników
oraz systemu szkoleń.
Wprowadzenie systemu
motywacyjnego
Zakup niezbędnych
komputerów,
System zabezpieczeń
informatycznych,
Stały monitoring
funkcjonowania systemów,
sprawowanie nadzoru
Przestrzeganie zasad
polityki bezpieczeństwa.
Zwiększenie systemu
nadzoru nad pracownikami
w poszczególnych
komórkach
organizacyjnych, nadzór
formalno-prawny nad
dokumentami ( uchwały,
decyzje, pisma). Stały
monitoring obowiązujących
procedur. Przestrzeganie
obowiązujących procedur.
Zwiększenie dostępności
pracowników do systemu
informacji prawnej.
Planowanie urlopów ,
stosowanie systemu
zastępstw, monitorowanie
czasu pracy urzędników,
Efektywne
ludzkimi
ciągłości
działalności
Celowe i oszczędne wydatkowanie
środków publicznych (procedury
kontroli finansowej)
Średnie ryzyko
Umiarkowane
Efektywne gromadzenie dochodów
budżetowych (procedury kontroli
finansowej)
Średnie ryzyko
Średnie
Zapewnienie efektywnego
funkcjonowania rachunkowości
Średnie ryzyko
Umiarkowane
Zapewnienie zgodności
dokonywanych wydatków z ustawą
prawo zamówień publicznych
Średnie ryzyko
Średnie
Efektywne
nieruchomościami
gospodarowanie
Średnie ryzyko
Umiarkowane
Efektywne
gospodarowanie
rzeczowymi składnikami majątku
Średnie ryzyko
Umiarkowane
Zapewnienie
efektywnej
obsługi
administracyjnej klientów (decyzje
administracyjne, pozwolenia, licencje
orzeczenia o niepełnosprawności i
inne)
Średnie ryzyko
Umiarkowane
Przestrzeganie
wprowadzonych procedur
kontroli finansowej
dokumentów, stała kontrola
zarządcza, kontrola
wydatków, wprowadzenie
EOD – oszczędność papieru
Właściwa
( oszczędna,
celowa)gospodarka
dochodami budżetu.
Przestrzeganie procedur
finansowych. Dążenie do
pozyskania dochodów
( najem, sprzedaż gruntów),
pozyskiwanie środków
zewnętrznych na inwestycje
i zadania
Monitoring polityki
rachunkowości i jej
przestrzegania ( zgodnie z
nowymi procedurami}
Przestrzeganie
obowiązujących przepisów
prawa, orzecznictwo,
doskonalenie kompetencji
pracowników w tym
zakresie, monitoring
opracowywanych
dokumentów, praca komisji
zgodnie z określonymi
procedurami.
Systematyczny monitoring
wpływów do budżetu z
tytułu wynajmu i
dzierżawy, kontrola umów
Właściwie i rzetelnie
prowadzona
inwentaryzacja,
odpowiedzialności za
powierzone mienie
określone w zakresach
obowiązków i
upoważnieniach
Opracowanie nowych kart
opisu usług i formularzy
stała informacja o pracy
urzędu, niezwłoczne
wydawanie decyzji i innych
dokumentów, telefoniczna
rejestracja w wydziale
komunikacji, badanie
stopnia zadowolenia
klientów z realizowanych
usług
Zapewnienie poradnictwa i informacji
w zakresie ochrony interesów
konsumenta
Średnie ryzyko
Umiarkowane
Utrzymanie
i
rozwój
profili
kształcenia w publicznych szkołach
ponadgimnazjalnych
Średnie ryzyko
Umiarkowane
Efektywna promocja powiatu
Średnie ryzyko
Umiarkowane
Zapewnienie ochrony systemów i sieci
teleinformatycznych oraz ochrony
przeciwpożarowej
Średnie ryzyko
Umiarkowane
Zapewnienie bezpieczeństwa mienia
Starostwa
Średnie ryzyko
Średnie
Efektywne funkcjonowanie kontroli
instytucjonalnej
Średnie ryzyko
Średnie
Efektywne funkcjonowanie
wewnętrznego
Średnie ryzyko
Umiarkowane
audytu
Praca Biura Powiatowego
Rzecznika Konsumentów,
dyżury popołudniowe,
dyżury rzecznika
konsumentów w gminach
Współpraca Zarządu i
Wydziału EK z PUP oraz
dyrektorami szkół, nowa
sieć szkół licealnych,
zwiększenie oferty w
zakresie kształcenia
zawodowego
Podejmowanie wszelkich
działań zgodnie z planem
na rok 2016, pozyskiwanie
środków zewnętrznych
(projekty)
Uregulowanie
obowiązujących procedur
dot. ochrony
przeciwpożarowej
i zabezpieczenia systemów
i sieci, zwiększenie nadzoru
w tym zakresie.
Ochrona zewnętrzna,
monitoring , system
pobierania kluczy przez
pracowników, kody
dostępu, współpraca z
policją
Plan pracy kontroli
instytucjonalnej
( zarządczej) – efektywne
wykorzystanie czasu pracy
w tym zakresie,
powoływanie doraźnych
zespołów kontrolnych,
analiza protokołów i
zaleceń pokontrolnych
Praca audytora
wewnętrznego w wymiarze
½ et. pracy. Wykonanie
zadań zgodnie z planem
audytu, szczegółowa
analiza sprawozdań
audytowych
Opracował: Zespół ds. kontroli zarządczej
Zaakceptował:
……………………………
Zatwierdził:
…………………………
Download