Zgoda na wykorzystanie danych firmy

advertisement
……………………………………………….
(pieczątka firmy)
Oświadczenie o wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
W oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.,wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych teleadresowych firmy,obejmujących: nazwę firmy, logo, formę prawną,
adres korespondencyjny, adres e-mailowy, telefon, opis działalności oraz wyrażam zgodę na
wykorzystanie wizerunku firmy (logo firmy, zdjęcia wykonane podczas VII edycji
Łańcuckich Targów Pracy) do celów marketingowych, reklamowych oraz promocyjno informacyjnych na potrzeby realizacji VII edycji Łańcuckich Targów Pracy.
………………………………………………………
(data i podpis pracodawcy)
Download