Informacja o prawach pacjenta

advertisement
Informacja o prawach pacjenta
Podstawowe prawa pacjenta:
Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej.
Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia oraz proponowanych metodach leczenia i ich oczekiwanych
rezultatach i rokowaniach.
Pacjent ma prawo do odmówienia wysłuchania informacji o swoim stanie zdrowia.
Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego. W przypadku zabiegu operacyjnego lub
badania diagnostycznego stwarzającego podwyższone ryzyko dla pacjenta zgoda wyrażona być musi w formie pisemnej.
Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych.
Pacjent ma prawo do dokumentacji medycznej, która go dotyczy.
Pacjent ma prawo do obecności osoby bliskiej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.
Pacjent ma prawo do intymności i godności.
Pacjent ma prawo do sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza.
Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.
Pacjent ma prawo do przechowania w depozycie rzeczy wartościowych.
Pacjent ma prawo zwrócenia się do Rzecznika Praw Pacjenta.
Adres: 01-171
Warszawa, Młynarska 46 Infolinia Rzecznika: 800 190 590 (pn.– pt. 9:00 – 21:00)
Prawa pacjenta zawarte są w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.)
PEŁNY TEKST USTAWY O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA DOSTĘPNY JEST W REJESTRACJACH I PUNKTACH PIELĘGNIARSKICH
Informacja dla Pacjentów
Informujemy, że zgodnie z ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dziennik Ustaw
z 2016 r, poz. 186 z późń. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (DZ.U. z 2015 r. poz. 2069) pacjent ma
prawo do:
złożenia oświadczenia o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i
udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych do
kontaktu z tą osoba, albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia;
złożeniu oświadczenia o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, ze wskazaniem
imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia.
Download