pobierz

advertisement
Załącznik nr 3 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Definicja równoważności:
Użyte we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ - znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
należy rozumieć jako wzorzec jakościowy. Określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie typu materiałów
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań
równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry
nie gorsze niż te, które są określone w przedmiotowych dokumentach. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
I.
INFORMACJE OGÓLNE O ZAMÓWIENIU
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Wizualizacja, aranżacja
i
wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska na targi krajowe wraz z usługami w zakresie montażu,
demontażu, obsługą techniczną, transportem oraz magazynowaniem w oparciu
o gotowy
projekt graficzno-plastyczny”
Realizacja zamówienia obejmuje szczegółowy zakres następujących zadań :
II.
Zadanie nr 1
Wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska (30m2 oraz 120m2) w oparciu o
przedstawione projekty graficzno-plastyczne stoiska stanowiące załącznik nr 7 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zadanie nr 2
Usługi w zakresie montażu, demontażu oraz transportu
i
magazynowania/składowania elementów stoiska wraz z niezbędną obsługą techniczną
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
WYKONANIE
Zadanie nr 1
Zamawiający zleca wykonanie zabudowy Wielkopolskiego stoiska (30m 2 oraz 120m2)
w
oparciu o gotowe projekty graficzno-plastyczne stoiska, których wizualizacja wraz z dokumentacją
techniczną wykonawstwa przedstawiona jest w załączniku nr 2 do umowy. Wykorzystanie
poszczególnych projektów graficznych stoiska zależne będzie od powierzchni poszczególnych targów
– Wykaz targów turystycznych z udziałem Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej na lata 2013 – 2014
w załączniku nr 1 do Umowy. Dzieło zostanie wykonane za pomocą narzędzi i materiałów
pozyskanych przez Wykonawcę.
Zadanie nr 2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
Zamawiający zleca realizację usług w zakresie montażu i demontażu elementów stoisk wraz
z niezbędną obsługą techniczną w miejscach i terminach określonych w załączniku nr 1 do umowy
Wykaz targów turystycznych z udziałem Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej na lata 2013 – 2014.
1) Warunki techniczne montażu i eksploatacji stoisk targowych określają w szczególności:
A. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401),
B. Projekty graficzno – plastyczne stoiska w wariantach zabudowy 30 m2 i 120 m2 wraz z
dokumentacją techniczną,
C. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wszelkiej pomocy technicznej w
trakcie trwania imprezy targowej oraz usług sprzątania stoiska każdorazowo po montażu i
demontażu stoiska i każdego dnia targowego przed i po zakończeniu imprez targowych
wymienionych w pkt. IV Wykaz targów turystycznych z udziałem Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej na lata 2013 – 2014 niniejszego załącznika obejmującej zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania elementów stoiska (w szczególności sprzętu elektronicznego, wiązki elektrycznej,
punktów świetlnych itp.) poprzez pracowników własnych lub pracowników wynajętych.
D. Wykonawca przy wykonywaniu LOGO oraz claimu zobowiązany jest do stosowania zasad
Systemu Identyfikacji Wizualnej, który jest własnością Zamawiającego. Założenia Systemu
Identyfikacji Wizualnej wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami zostanie przekazany
Wykonawcy
wraz
z
projektem
w
terminie
ustalonym
przez
strony,
nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
E. W każdym roku obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zabudowy stoisk
targowych przy użyciu elementów wizualizacji w formie zdjęć uwzględniających specyfikę treści
hasła przewodniego przyjętego przez Zamawiającego na dany rok kalendarzowy. Zdjęcia
dostarczane będą Wykonawcy przez Zamawiającego na 30 dni kalendarzowych przed dniem
rozpoczęcia pierwszej imprezy targowej w danym roku.
F. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych
osób trzecich i przekaże Zamawiającemu elementy stoiska w stanie wolnym od obciążeń prawami
osób trzecich.
2) Warunki odbioru wykonanych prac – montaż stoiska:
A. Odbiór prac montażowych i każdorazowe przekazanie stoiska do eksploatacji Zamawiającemu,
dokonane będzie w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia imprezy targowej na podstawie
protokołu odbioru. Bezwzględne zgłoszenie odbioru stoiska targowego musi nastąpić najpóźniej
do godziny 16:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie imprezy targowej.
B. Nieobecność Zamawiającego lub jego przedstawiciela do godziny 20:00 dnia poprzedzającego
dzień rozpoczęcia imprezy targowej Wykonawcę do dokonania odbioru jednostronnego, który
jest podstawą do wystawienia faktury VAT.
C. W przypadku stoiska 120 m2 Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest
każdorazowo do wyposażenia stoiska w media tj. prąd, wodę oraz odprowadzenie ścieków .
Natomiast w przypadku stoiska 30 m2 Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest
każdorazowo do wyposażenia stoiska w media tj. prąd.
Po zakończeniu
każdych targów Wykonawca zobowiązany jest do odłączenia w/w mediów oraz demontażu
stoiska. Wszelkie koszty przyłączy i eksploatacji mediów leżą po stronie Wykonawcy.
3) Warunki odbioru wykonanych prac – demontaż stoiska oraz transportu i magazynowania:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
A. Wykonawca i Zamawiający sporządzają w dniu zakończenia imprezy targowej protokół zdania
Wykonawcy wyposażenia stoiska targowego z opisem stanu przekazywanego wyposażenia
Wykonawcy do magazynowania
B. Każdorazowe przekazanie stoiska do przechowania Wykonawcy dokonywane będzie w dniu
zakończenia imprezy.
C. Wykonawca transportując, montując oraz demontując i magazynując stoisko, zobowiązuje się
zapewnić ochronę przekazanego mu mienia Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy.
D. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć na wypadek zaginięcia lub uszkodzenia wyposażenia i
elementów stoiska targowego z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. Ewentualne
straty Zamawiającego wynikłe z utraty lub zniszczenia elementów stoiska targowego, za które
odpowiada Wykonawca w okresie w którym posiada przedmiotowe elementy, zostaną wówczas
pokryte przez ubezpieczyciela Wykonawcy lub z jego własnych środków.
E. Wszelkie koszty przyłączy i eksploatacji mediów leżą po stronie Wykonawcy.
4) Dodatkowe informacje dotyczące wyposażenia stoisk targowych:
Szczegółowy opis dotyczący dodatkowych elementów wyposażania, jakie powinno zawierać stoisko
(poza elementami zabudowy wymienionymi w projektach graficzno-plastycznych) w podziale na 30
m2 oraz 120 m2 wygląda następująco:
A. Stoiska 30 m² (szczegóły w załączonym projekcie graficzno-plastycznym stoiska) – lata 2013-2014
Zaplecze kuchenno-magazynowe z wyposażeniem, drzwi pełne zamykane na klucz:

regał wolnostojący systemowy h – 2.5 m – 4 półki (jedna z szafek zamykana na klucz),

kosz na śmieci – 1 szt.,

wieszak płaski (na 4 haczyki) – 1 szt.,

lustro – 1 szt.,

podłączenie do prądu z 3 gniazdkami,
B. Stoiska 120 m² - TOUR SALON POZNAŃ – 2014 rok
Zaplecze podzielone jest na dwie części , każde z oddzielnym wejściem zamykanym na klucz ( każda z
części 4m2). Jako, iż zwiększając ilość lad i zmniejszając stoliki na niskie oraz krzesła, które zajmują
więcej miejsca , wejście do zaplecza i magazynu zostało przeniesione w miejscu pod plazmą, drzwi
będą wykonane tak iż będą jednolite ze ścianą.

regał wolnostojący systemowy h – 2.5 m – 4 półki

kosz na śmieci – 1 szt.,

Wieszak płaski (na 4 haczyki)- 3 szt.

Lustro - 1 szt.,

lodówka wysoka 180 l,

Szafka zamykana na klucz - 1 szt.

Szafka kuchenna ze zlewozmywakiem z termą - 1 szt.

podłączenie do prądu z 5 gniazdkami (podwójne),

Szklanki wysokie do soków- 24 szt.

Filiżanki i spodki do kawy - 24 szt.

Talerze płaskie - 6 szt.

Talerze deserowe - 6 szt.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
III.
IV.

Podwójny ekspres do kawy - 2 szt.

Czajnik elektryczny - 1 szt.

Cukiernice - 6 szt.

Kieliszki do koniaku - 12 szt.

Kieliszki do wina białego - 12 szt.

Miseczki do orzechów - 6 szt.

Łyżeczki - 24 szt.

Podwójne gniazdo elektryczne – 2 szt.
UBEZPIECZENIE PRAC
1.
Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt ubezpieczyć na wypadek zaginięcia lub uszkodzenia
elementów i wyposażenia stoiska targowego z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego.
2.
Wykonawca oświadcza, iż ewentualne straty Zamawiającego wynikłe z utraty lub zniszczenia
elementów i wyposażenia stoiska targowego, za które odpowiada wykonawca w okresie, w którym
posiada przedmiotowe elementy, zostaną pokryte przez ubezpieczyciela Wykonawcy.
3.
Kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej w terminie wyznaczonym przez strony.
WYKAZ TARGÓW TURYSTYCZNYCH Z UDZIAŁEM
ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ NA LATA 2013 – 2014
L.p.
IMPREZA – (miejsce
powstania stoiska)
Terminy
WIELKOPOLSKIEJ
Powierzch
nia stoiska
OPIS
Wykonanie
projektu
graficzno-plastycznego
dotyczący
stoiska
o
powierzchni 30 m² - opis
wykonania załącznik 7a do
SIWZ.
Dodatkowe
wyposażenie
rozdz. II pkt. 4 A niniejszego
Szczegółowego
opisu
przedmiotu zamówienia
Wykonanie
projektu
graficzno-plastycznego
dotyczący
stoiska
o
powierzchni 30 m² - opis
wykonania załącznik 7a do
SIWZ.
Dodatkowe
wyposażenie
rozdz. II pkt. 4 A niniejszego
Szczegółowego
opisu
przedmiotu zamówienia
ROK 2013
1.
Poland Boat Show Targi
Żeglarstwa i Sportów
wodnych w Łodzi
15-17.11.2013 rok
30 m²
2.
Boat&Fun w Berlinie w
terminie
20-24.11.2013 roku.
30 m²
ROK 2014
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
1.
Wiatr i Woda w
Warszawie luty/marzec
2014 roku.
Przełom luty/marzec
2014 roku
30 m²
2.
Poland Boat Show Targi
Żeglarstwa i Sportów
wodnych w Łodzi
Listopad 2014 roku
30 m²
3.
TOUR SALON w
Poznaniu
Październik 2014 roku
120 m²
4.
MTT we Wrocławiu
Kwiecień 2014 roku
30 m²
5.
GLOB w Katowicach
Marzec 2014 roku
30 m²
6.
LATO w Warszawie
Kwiecień 2014 roku
30 m²
Wykonanie
projektu
graficzno-plastycznego
dotyczący
stoiska
o
powierzchni 30 m² - opis
wykonania załącznik 7a do
SIWZ.
Dodatkowe
wyposażenie
rozdz. II pkt. 4 A niniejszego
Szczegółowego
opisu
przedmiotu zamówienia
Wykonanie
projektu
graficzno-plastycznego
dotyczący
stoiska
o
powierzchni 30 m² - opis
wykonania załącznik 7a do
SIWZ.
Dodatkowe
wyposażenie
rozdz. II pkt. 4 A niniejszego
Szczegółowego
opisu
przedmiotu zamówienia
Wykonanie
projektu
graficzno-plastycznego
dotyczący
stoiska
o
powierzchni 120 m² - opis
wykonania załącznik 7b do
SIWZ.
Dodatkowe
wyposażenie
rozdz. II pkt. 4C niniejszego
Szczegółowego
opisu
przedmiotu zamówienia
Wykonanie
projektu
graficzno-plastycznego
dotyczący
stoiska
o
powierzchni 30 m² - opis
wykonania załącznik 7a do
SIWZ.
Dodatkowe
wyposażenie
rozdz. II pkt. 4 A niniejszego
Szczegółowego
opisu
przedmiotu zamówienia
Wykonanie
projektu
graficzno-plastycznego
dotyczący
stoiska
o
powierzchni 30 m² - opis
wykonania załącznik 7a do
SIWZ.
Dodatkowe
wyposażenie
rozdz. II pkt. 4 A niniejszego
Szczegółowego
opisu
przedmiotu zamówienia
Wykonanie
projektu
graficzno-plastycznego
dotyczący
stoiska
o
powierzchni 30 m² - opis
wykonania załącznik 7a do
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
7.
Międzynarodowe Targi
Łodzi i Jachtów BOOT
Dusseldorf
Styczeń 2014 roku
30 m²
8.
BOOT Holland w
Leeuwarden
Luty 2014 roku
30 m²
9.
Reisen w Hamburgu
Luty 2014 roku
30 m²
10.
Amsterdam Boat Show
Marzec 2014 roku
30 m²
11.
ITB Berlin
Marzec 2014 roku
30 m2
12.
Boat&Fun w Berlinie
Listopad 2014 roku
30 m²
SIWZ.
Dodatkowe
wyposażenie
rozdz. II pkt. 4 A niniejszego
Szczegółowego
opisu
przedmiotu zamówienia
Wykonanie
projektu
graficzno-plastycznego
dotyczący
stoiska
o
powierzchni 30 m² - opis
wykonania załącznik 7a do
SIWZ.
Dodatkowe
wyposażenie
rozdz. II pkt. 4 A niniejszego
Szczegółowego
opisu
przedmiotu zamówienia
Wykonanie
projektu
graficzno-plastycznego
dotyczący
stoiska
o
powierzchni 30 m² - opis
wykonania załącznik 7a do
SIWZ.
Dodatkowe
wyposażenie
rozdz. II pkt. 4 A niniejszego
Szczegółowego
opisu
przedmiotu zamówienia
Wykonanie
projektu
graficzno-plastycznego
dotyczący
stoiska
o
powierzchni 30 m² - opis
wykonania załącznik 7a do
SIWZ.
Dodatkowe
wyposażenie
rozdz. II pkt. 4 A niniejszego
Szczegółowego
opisu
przedmiotu zamówienia
Wykonanie
projektu
graficzno-plastycznego
dotyczący
stoiska
o
powierzchni 30 m² - opis
wykonania załącznik 7a do
SIWZ.
Dodatkowe
wyposażenie
rozdz. II pkt. 4 A niniejszego
Szczegółowego
opisu
przedmiotu zamówienia
Wykonanie projektu
graficzno-plastycznego
dotyczący stoiska o
powierzchni 30 m2 - opis
wykonania załącznik 7a do
SIWZ. Dodatkowe
wyposażenie
rozdz. II pkt. 4 A niniejszego
Szczegółowego opisu
Wykonanie
projektu
graficzno-plastycznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
dotyczący
stoiska
o
powierzchni 30 m² - opis
wykonania załącznik 7a do
SIWZ.
Dodatkowe
wyposażenie
rozdz. II pkt. 4 A niniejszego
Szczegółowego
opisu
przedmiotu zamówienia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”
Download