Migracja efektorowych limfocytów T oraz innych

advertisement
,QGXNFMDRGSRZLHG]L
LPPXQRORJLF]QHM
/LPIR
F\W\7
&'
(IHNWRURZH
OLPIRF\W\7
&'
/LPIRF\W\7
&'
/LPIR
F\W\7
&'
&7/F\WR
WRNV\F]QH
OLPIRF\W\7
5R]SR]QDQLHDQW\JHQX
ZQDU]ąGDFKOLPIDW\F]Q\FK
(NVSDQVMDLUyĪQLFRZDQLH
VLĊOLPIRF\WyZ7
=UyĪQLFRZDQHHIHNWRURZH
OLPIRF\W\7SU]HFKRG]ą
GRXNáDGXNUąĪHQLD
0LJUDFMDHIHNWRURZ\FK
OLPIRF\WyZ7RUD]
LQQ\FKOHXNRF\WyZ
GRPLHMVFD]DNDĪHQLD
.RPyUNLZNWyU\FKZQĊWU]X
]QDMGXMąVLĊPLNURRUJDQL]P\
&\WRNLQ\
(IHNWRURZHOLPIRF\W\7
VSRW\NDMąQDVZRMHM
GURG]HDQW\JHQ\
ZWNDQNDFKREZRGRZ\FK
$NW\ZDFMDHIHNWRUR
Z\FKOLPIRF\WyZ7
)XQNFMHHIHNWRURZH
OLPIRF\WyZ7
$NW\ZDFMDOHXNRF\WyZ
1LV]F]HQLHNRPyUHN
]DSDOHQLHIDJRF\WR]D
]DLQIHNRZDQ\FKSU]H]
L]DELMDQLHPLNURRUJDQL]PyZ
F\WRWRNV\F]QH
OLPIRF\W\7&7/
RYCINA 5-2 Indukcja oraz fazy efektorowe odpowiedzi typu komórkowego. (1) Indukcja odpowiedzi immunologicznej: Dziewicze limfocyty T CD4+ i limfocyty T CD8+ rozpoznają peptydy pochodzące z antygenów białkowych i prezentowane
przez komórki przedstawiające antygen w obwodowych narządach limfatycznych. Limfocyty T są stymulowane do proliferacji
i różnicowania się w kierunku komórek efektorowych przechodzących do układu krążenia. (2) Migracja efektorowych limfocytów T
oraz innych leukocytów do miejsca pojawienia się antygenu: Efektorowe limfocyty T, podobnie jak inne leukocyty, migrują przez
naczynia krwionośne w tkankach obwodowych, wykorzystując zjawisko adhezji do komórek śródbłonka, które zostały aktywowane
przez cytokiny produkowane w odpowiedzi na toczące się zakażenie. (3) Funkcje efektorowe limfocytów T: Limfocyty T CD4+
rekrutują i aktywują fagocyty do niszczenia mikroorganizmów, a cytotoksyczne limfocyty T CD8+ (CTL) zabijają zakażone komórki.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards