Relacja z konferencji „Nowe trendy w terapii pedagogicznej i

advertisement
„Nowe trendy w terapii pedagogicznej i edukacji – nowoczesne
narzędzia wspomagające pracę terapeuty pedagogicznego i nauczyciela”
Podczas konferencji, która odbyła się 7 grudnia 2016 roku w Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku, pani profesor Marta Bogdanowicz przypomniała podstawowe
założenia modelu diagnozy i pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(dysleksją, dysgrafią i dysortografią). Omówiła patomechanizm zaburzeń – ich
polietiologiczne uwarunkowania, które prowadzą do strukturalnych zmian w ośrodkowym
układzie nerwowym. Zmiany te wpływają na powstawanie dysharmonii w rozwoju
psychoruchowym, a te przekładają się na występowanie specyficznych trudności w uczeniu
się. Pani profesor zwróciła uwagę, jak ważny w procesie diagnostycznym jest wywiad
z rodzicami ucznia. Przedstawiła zaburzania rozwoju (dysfunkcje pierwotne) obserwowane
u uczniów z dysleksją (zaburzenia rozwoju funkcji wzrokowo – przestrzennych, słuchowo –
językowych, ruchowych oraz integracji percepcyjno – motorycznej) oraz trudności szkolne,
które z kolei mogą prowadzić to wystąpienia wtórnych zaburzeń rozwoju (zaburzenia
emocjonalne, motywacyjne). W przypadku wystąpienia uogólnionych zaburzeń szkolnych,
bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na ryzyko wystąpienia nieprawidłowego rozwoju
osobowości dziecka – niska samoocena, brak wiary w siebie, fobie szkolne, depresja, myśli
i czyny samobójcze. Podstawowy paradygmat modelu skutecznej pomocy to wczesna
diagnoza i wczesna interwencja.
Pani Ewa Jakacka, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, w swoim
wystąpieniu zwróciła uwagę, na ogromne znaczenie profilaktyki w zapobieganiu
występowania specyficznych trudności w uczeniu się u małych dzieci. Zauważyła, że
w szkołach zbyt mały nacisk kładzie się na rozwój analizatora słuchowego u małych dzieci
a rodzice borykają się z trudnościami w samodzielnym doborze metod do stymulacji czytania.
Ciekawą propozycją do terapii uczniów z dysgrafią jest przedstawione podczas
konferencji narzędzie Dysgrafia z rysikiem. Jest to specjalistyczny produkt z serii mTalent
przeznaczony do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz przygotowania do nauki
pisania. Celem Dysgrafii z rysikiem jest wspieranie rozwoju sprawności grafomotorycznej
dzieci w wieku przedszkolnym i rozpoczynających naukę w szkole oraz zapobieganie
wystąpienia u nich ryzyka dysgrafii. Program umożliwia skontrolowanie poziomu sprawności
grafomotorycznej oraz zaplanowanie działań o charakterze profilaktycznym lub
terapeutycznych, w odniesieniu do zauważonych u dziecka trudności. Testy przesiewowe oraz
moduły terapeutyczne zostały opracowane przez panią Małgorzatę Rożyńską,
wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Dysgrafia z rysikiem jest w pełni
dostosowana do polskiego systemu edukacyjnego i sprawdza się jako narzędzie wspierające
tradycyjne formy pracy z dzieckiem. Wykorzystanie w profilaktyce, nauce i terapii narzędzi
dostosowanych do współczesnych dzieci (tabletu), znacznie ułatwi przebieg terapii i skróci
czas oczekiwania na rezultaty. Pakiet profesjonalny przeznaczony jest do wykorzystania
w pracy dydaktycznej i terapii dla specjalistów – terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli
nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
Opracowała Dagmara Wolny
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards