Dziecko 5-letnie i 6-letnie w szkole

advertisement
Przygotowała:
Renata Jamorska

Podstawowa różnica między sześciolatkiem a siedmiolatkiem polega na tym, że
dziecko sześcioletnie jest ciągle dzieckiem i tak powinno być traktowane, a
dziecko siedmioletnie powoli dorasta do roli ucznia i stopniowo powinno być
traktowane jak uczeń .

Rozwój psychoruchowy jest procesem ciągłym, stopniowym z
dwoma
wyjątkami. Jeden skok rozwojowy przypada na około 6 rok życia, drugi na okres
dorastania. (skok rozwojowy polega na dokonywaniu się w organizmie
znacznych zmian w stosunkowo krótkim czasie). U prawidłowo rozwijającego
się dziecka w wieku 5,5 do około 6,5 roku w ciągu pół roku dokonują się istotne
zmiany rozwojowe we wszystkich sferach. Spowodowane są one uaktywnieniem
układu hormonalnego, który wpływa na rozwój fizyczny, wpływa na
różnicowanie się wielu cech związanych z płcią, przyspiesza dojrzewanie układu
nerwowego.

.






rosną stopy i powoli zanika fizjologiczne płaskostopie, kości stóp wysklepiają
się;
wydłużają się i twardnieją kości kończyn, rosną zęby stałe, zmieniają się
proporcje ciała, powoli kształtuje się większa odporność na zmęczenie związane
z przebywaniem w jednej pozycji;
rozpoczyna się pierwszy etap kostnienia nadgarstka- część chrząstek zmienia
się w kości, ruchy dłoni stają się bardziej odporne na zmęczenie, poprawia się
płynność i szybkość ruchów;
mięśnie stają się silniejsze, wzrasta siła skurczu, wzrasta siła zwieraczy –
dziecko nie musi już tak często załatwiać potrzeb fizjologicznych;
rozwijają się wszystkie narządy wewnętrzne - lepiej pracuje serce, płuca –
lepsze dotlenienie, jednocześnie rośnie potrzeba ruchu, zwiększa się pojemność
żołądka- zmniejsza się częstotliwość przyjmowania pokarmów a zwiększa
objętość przyjmowanej jednorazowo porcji;
dzieci są bardziej odporne na choroby.

u chłopców rozwija się pas barkowy, u dziewcząt pas miednicowy;

u chłopców kości długie grubieją bardziej niż u dziewczynek, do tego
dopasowuje się układ mięśniowy. Z tego powodu u chłopców pojawia się głód
ruchu- ogromna potrzeba biegania, skakania, rywalizacji, siłowania się. Chłopcy
w tym wieku muszą biegać i krzyczeć, grać w piłkę, jeździć na rowerze. Ta
potrzeba ruchu dominuje dominuje do około 9-10 roku życia. Jest to także
kryterium oceny społecznej w grupie rówieśniczej. Zdarza się, że dzieciom
mniej sprawnym dokucza się. Dziewczynki preferują aktywność ruchową
wymagającą większej precyzji skakanie przez gumę, taniec;

Kościec kształtuje się około 1,5 do 2 lat dłużej u chłopców niż u dziewczynek. W
związku z tym dziewczynki bardziej lubią wycinać, rysować malować, zeszyty
dziewcząt są bardziej schludne, pismo staranniejsze;

W związku z tymi zmianami inaczej kształtują się zainteresowania, pojawia się
poczucie my dziewczyny ,my chłopaki. Ułatwia to integrację dzieci określonej
płci i stopniowe uczenie się społecznych ról męskich i kobiecych.








Zmiany w układzie nerwowym są tak znaczące, że to one decydują o
istotnych różnicach między dziećmi:
Wydłużają się wypustki komórek nerwowych, dojrzewają drogi nerwowe,
dzięki czemu poprawia się koordynacja ruchów.
Poprawia się ostrość wzroku i wrażliwość na barwy, polepsza się zdolność
odbioru bodźców słuchowych, smakowych, węchowych dotykowych
Dojrzewają okolice ruchowe kory mózgowej - polepsza się koordynacja i
płynność ruchów- pojawia się automatyzacja pisania
Dojrzewają struktury kory mózgowej odpowiedzialne za czynności typowo
szkolne- dzieci łatwiej różnicują kształty liter podobnych do siebie , mają
lepszą analizę słuchową, jest lepsza analiza i synteza wyrazowa.
Pojawiają się początki myślenia konkretno –wyobrażeniowego, operacyjnego
na konkretach, umożliwia to tworzenie pierwszych pojęć, np.: zrozumienie
że odejmowanie jest odwrotnością dodawania.
Poprawia się zdolność do skupienia uwagi, lepsza pamięć trwała
Sprawniej przebiegają procesy hamowania i pobudzania – kontrola emocji

Dojrzałość emocjonalno-społeczna:

Dziecko jest w znacznym stopniu samodzielne;

Łatwo i chętnie nawiązuje kontakty zarówno z rówieśnikami
jak i nauczycielem;

Posiada umiejętność współdziałania i współpracy w grupie, potrafi
podporządkować się niezbędnym wymaganiom dyscypliny;

Jest obowiązkowe, wytrwałe i wrażliwe na opinię nauczyciela;

Cieszy się z osiągnięć całej grupy;

Jest odpowiedzialne za podjęte zadania, np.: rolę dyżurnego;

Rozpoczętą pracę stara się doprowadzić do końca, pomimo zmęczenia.


O dojrzałości emocjonalnej możemy mówić wówczas,
gdy…..

dziecko cechuje pewna równowaga psychiczna, gdy siła jego reakcji jest adekwatna
do działającego nań bodźca

Dziecko niezrównoważone emocjonalnie z błahego powodu wybucha, złości się,
płacze, często jest agresywne, drażliwe, lękliwe i napięte.

Osiągnięcie dojrzałości emocjonalnej pozwala mu przeżywać pozytywne emocje
solidarności, życzliwości i przyjaźni.

Dojrzałość do czytania i pisania

Uczeń umie dokonywać analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej, niezbędnej w
procesie różnicowania kształtów, dźwięków, ich rozpoznawania, porównywania i
odtwarzania.

Rozumie znaczenie wyrazów, jako graficznych odpowiedników słów. Posiada
orientację przestrzenną, która umożliwia mu rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków
położenia i proporcji, wymiarów odwzorowanych form graficznych;

Posiada umiejętność kontrolowania wzrokiem własnych ruchów, pozwala mu
świadomie nimi kierować.

Zabawa- dominuje w działaniach dziecka


Uwaga- przeważa uwaga mimowolna, czas skupienia na czynności szkolnych około
15 minut, nie potrafi skupić uwagi na kilku czynnościach jednocześnie
Szybko się męczy, najlepiej odpoczywa w zabawach ruchowych
Przeważa pamięć mechaniczna, nowe treści powinny być często utrwalane z
wykorzystaniem wielu zmysłów( dlatego ważne jest uczestnictwo w lekcjach )
Ruch- mają słaby kościec i słabe mięśnie, muszą często zmieniać pozycję

Nie należy karać dzieci za ich właściwości rozwojowe

Pisanie - silne napięcie mięśniowe
Stosunki przestrzenne- konieczność rozwijania znaczenia pojęć prawo-lewo, nad,
obok, pod, przed.
Słuchanie – konieczność rozwijania i rozumienia pojęć: zdanie, wyraz, sylaba, głoska.
Spostrzeżenia zmysłowe i wyobrażeniowe- kształtowanie pojęć czasowych,
wzbogacać słownik, właściwe rozumienie słów dla dzieci np.: kura i kogut to jest to
samo tylko inaczej wyglada.
Emocje i motywacje – labilność emocjonalna uczenie empatii, umiejętności
przepraszania, bycia w grupie






Download