Międzynarodowa konkurencyjność UE

advertisement
Międzynarodowa
konkurencyjność Unii
Europejskiej
http://www.kontrola-pracy.pl/komercyjne-i-darmowe-programy-do-organizacji-czasu-pracy/
Plan prezentacji
1) Teoria, definicje
2) Wskaźniki, rankingi konkurencyjności
3) Konkurencyjność Polski i innych członków Unii
Europejskiej
http://www.pomaska.pl/17023/konferencja-przyszlosc-konkurencyjnej-unii-europejskiej-polska-iwielka-brytania-w-zintegrowanej-europie-dyskusja-parlamentarna.html
3 poziomy konkurencyjności
Makro – konkurencyjność państw i regionów
Mezo – konkurencyjność sektorów lub branż
Mikro – konkurencyjność firm
i poszczególnych produktów
Poziom mikroekonomiczny konkurencyjność
Długookresowa zdolność do sprostania
konkurencji ze strony innych podmiotów
(krajowych i zagranicznych), utrzymywania i
powiększania udziałów rynkowych oraz
osiągania w związku z tym odpowiednich
zysków.
Poziom makro -konkurencyjność
międzynarodowa
Zdolność kraju do tworzenia wartości dodanej i
w ten sposób podnoszenia bogactwa
narodowego poprzez odpowiednie zarządzanie
zasobami i procesami, atrakcyjnością i
agresywnością, uwzględniające wymiar
globalny i lokalny oraz integrowanie tego
wszystkiego w jednolity, spójny model
ekonomiczny i społeczny
Teoria przewagi absolutnej –
Adam Smith
O Teoria oparta na krytyce
merkantylizmu,
O Bogactwem państwa jest
praca, dzięki której daje
się wytworzyć dobra,
O Państwo, które posiada
absolutną przewagę po
stronie kosztów lub
wydajności produkcji
danego dobra, powinno w
pełni specjalizować się w
jego wytwarzaniu oraz je
eksportować.
http://www.blupete.com/Literature/Biographies/Philosophy/Smith.ht
m
Teoria przewag
komparatywnych – David
Ricardo
O Uzupełnienie teorii A.
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
Smitha,
O Możliwa jest wymiana,
gdzie jedno państwo ma
przewagę w produkcji obu
dóbr,
O Państwo posiadające
absolutną przewagę w
produkcji obu dóbr
powinno w pełni
specjalizować się i
eksportować dobro, w
którym jego przewaga jest
największa.
Teoria obfitości zasobów Eliego
Heckschera i Bertila Ohlina
Korzystna wymiana międzynarodowa zachodzi,
gdy między państwami będą występowały
różnice względne w poziomie zasobów
czynników produkcji, czyli kapitału i pracy
http://internecon.wordpress.com/2014/03/11/%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1heckscher-ohlin/
Modele konkurencji – romb Portera
Charakter
popytu
krajowego
Obecność
konkurencyjnych
przemysłów
Czynniki
produkcji
Determinanty
Konkurencyjnoś
ci
Strategia firm,
sposób
zarządzania i
konkurowania
Modele konkurencji – romb Portera
Podejście Światowego Forum
Ekonomicznego
Metodologia polegająca na ocenie danej
gospodarki za pomocą jednego wskaźnika
obliczanego na podstawie algorytmu opartego
na wielu szczegółowych czynnikach
http://jakarta.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/y,2011,m,6,a,17556,Swiatowe_Forum_
Ekonomiczne_WEF_poswiecone_Azji_Wschodniej_12-13_czerwca_Dzakarta.html
Mierniki konkurencyjności
- Poziom produktu krajowego brutto
- Stopa bezrobocia, mierzoną jako stosunek
zasobów siły roboczej zdolnej do podjęcia pracy do
ogólnej liczby zatrudnionych,
- Stopa inflacji, mierzoną wskaźnikiem wzrostu cen
dóbr konsumpcyjnych,
- Stopa zadłużenia sektora publicznego, mierzoną
relacją salda budżetu do PKB,
- Stopa zadłużenia zagranicznego, mierzoną relacją
salda obrotów bieżących do PKB.
Konkurencyjność krajów UE rankingi konkurencyjności
O The World Competitiveness Yearbook
O Human Development Report
O Index of Economic Freedom
O The Global Competitiveness Report
O Transparency International Corruption
Perception Index
O Doing Business Index
O Index of Happiness
The World Competitiveness
Yearbook
Przygotowywany przez International Institute for
Management Development, jedną z
najważniejszych szkół biznesu na świecie
http://www.intelligenthq.com/education/business-executive-education-news-imd-wharton-harvardbusiness-school/
The World Competitiveness
Yearbook
K
r
y
t
e
r
i
a
Stan gospodarki
Infrastruktura
Poziom umiędzynarodowienia
Jakość rządów
Zarządzanie
Stan finansów
Nauka i technika
Czynnik ludzki
http://www.imd.org/news/World-Competitiveness-2013.cfm
Doing Business Index
Ranking Doing Business to wspólna publikacja
Banku Światowego i Międzynarodowej
Korporacji Finansowej
http://www.seoul.trade.gov.pl/pl/Raportyianalizy/article/detail,9338,Oprac
owania_i_statystyki_Banku_Swiatowego.html
http://filozoficznekrzeslo.blox.pl/tagi_b/474697/MiedzynarodowaKorporacja-Finansowa.html
Doing Business Index
20 najlepiej ocenianych
państw w latach 2013 - 2014
Kraje Unii Europejskiej w rankingach
Doing Business
Kraje Unii Europejskiej w rankingach
Doing Business
Polska - 45.
miejsce
Polska w rankingach Doing
Business
Polska jako lider w grupie dziesięciu państw,
które zrobiły największy postęp w minimum
trzech kategoriach
The Global Competitiveness
Report
Kryteria:
O Rola państwa
O Otwartość gospodarki
O Finanse
O Infrastruktura
O Technologia
O Zarządzanie
O Siła robocza
O Instytucje
http://blog.briantracy.pl/kluczowa-zasada-w-sprzedazy/istogramma2/
The Global Competitiveness Report
http://ineteconomics.org/blog/inet/inet-and-world-economic-forum-collaboratefuture-economics
The European Union’s
Competitiveness Index
http://www.essedra.com/local-food-labelling-scheme/
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFj
AA&url=http%3A%2F%2Fpublications.jrc.ec.europa.eu%2Frepository%2Fbitstream%
2F111111111%2F13666%2F1%2Frci_eur_report.pdf&ei=wHNCU4fAIoiIyAP6uoHw
AQ&usg=AFQjCNEHjVQ3lJLhNjocXhT994y8geR6Nw&bvm=bv.64125504,d.bGQ
The European Union’s Regional
Competitiveness Index - 2013
Country Competitiveness Index 2013
http://blogs.ec.europa.eu/malmstrom/singlemarket-2/
Jednolity rynek europejski
http://www.jameselles.com/2014/01/single-market-european-level-decisions-for-european-wideissues/
Korzyści wynikające ze stworzenia
jednolitego rynku europejskiego
Zniesienie barier w przepływie towarów miało
wpłynąć na zwiększenie obrotów handlowych,
2. Zniesienie barier produkcyjnych miało ułatwić
wejście na rynek i zwiększyć efektywność
przedsiębiorstw,
3. Obniżka kosztów funkcjonowania firm miała
umożliwić pełne wykorzystanie korzyści skali i
rozłożenie kosztów stałych na większą serię
produkcji,
4. Zwiększenie wydajności miało skutkować w
wyższym poziomie konkurencyjności i obniżce
kosztów przedsiębiorstw.
1.
Strategia Lizbońska
Rada Europejska obradująca w Lizbonie 23 i
24 marca 2000 r. uchwaliła strategię, której
celem jest przekształcenie Unii w ciągu 10 lat
w „najbardziej konkurencyjną i dynamiczną
gospodarkę na świecie”.
Cele gospodarcze Strategii
Lizbońskiej
O Utworzenie społeczeństwa informacyjnego,
O Utworzenie Europejskiego Obszaru Badań i
Innowacji,
O Utworzenie środowiska wspierającego
innowacyjne przedsiębiorstwa,
O Pełna integracja i wzrost efektywności
rynków finansowych,
O Konsolidacja fiskalna.
Cele modernizacji europejskiego
modelu społecznego zgodnie ze
Strategią Lizbońską
O Edukacja dla życia i pracy w społeczeństwie
opartym na wiedzy,
O Aktywna polityka zatrudnienia,
O Modernizacja opieki społecznej,
O Wzmocnienie zaangażowania społecznego.
Europa 2020
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/eu/temaer/europa-2020-strategien/
Europa 2020
„Europa 2020 to unijna strategia wzrostu na okres
od 2010 do 2020 r. Obejmuje ona o wiele więcej
niż samo wyjście z kryzysu, z którym nadal boryka
się wiele europejskich krajów. Strategia ta ma
pomóc nam skorygować niedociągnięcia
europejskiego modelu wzrostu gospodarczego i
stworzyć warunki, dzięki którym będzie on bardziej
inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu
społecznemu” [źródło: http://ec.europa.eu]
Wymiana UE ze Stanami
Zjednoczonymi
O 1953 r. – Deklaracja Transatlantycka
O 1995 r. – Nowa Agenda Transatlantycka
O 2011 r. - Powołanie U.S.-EU High-Level
Working Group on Jobs and Growth, której
głównym celem jest ocena możliwości
zdynamizowania handlowych i
inwestycyjnych relacji między Stanami
Zjednoczonymi i Unią Europejską
Wymiana handlowa Unii
Europejskiej
http://www.bbj.hu/economy/trade-surplus-up-eur118-million-yoy;-80percent-of-exports-to-eu_78220
Stosunki handlowe między UE a
USA
-Unia Europejska w 2012 roku zajmowała pozycję
największego na świecie eksportera i inwestora.
Była też głównym partnerem handlowym dla ponad
100 krajów z niemalże wszystkich regionów świata.
-W 2011 roku powołano U.S.-EU High-Level Working
Group on Jobs and Growth, której głównym celem
jest ocena możliwości zdynamizowania handlowych
i inwestycyjnych relacji między Stanami
Zjednoczonymi i Unią Europejską.
http://wyborcza.biz/biznes/51,100896,15559911.html?i=1
Stosunki handlowe między UE a
USA w latach 2009–2012
(Dane w mld Euro)
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.6.1.html
Konkurencyjność Polski i państw UE – 10
po wejściu do Unii Europejskiej
UE-10 - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska,
Czechy, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry
Konkurencyjność polskiej wymiany
handlowej po wejściu do Unii Europejskiej
w latach 2008 - 2012
Konkurencyjność polskiej wymiany
handlowej po wejściu do Unii Europejskiej
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQ
FjAC&url=http%3A%2F%2Fkolegia.sgh.waw.pl%2Fpl%2FKGS%2Fstruktura%2FIGSKGS%2Fpublikacje%2FDocuments%2FRaport_2013_PL.pdf&ei=ShJFUuyGaON7QamyoCICQ&usg=AFQjCNEo9JiFAZYhYW5AXuK19K97eLh9Ig&bvm=bv.64507335,d.ZGU
Struktura geograficzna polskiej
wymiany handlowej
Wartość polskiego eksportu w latach 2008 - 2012
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQ
FjAC&url=http%3A%2F%2Fkolegia.sgh.waw.pl%2Fpl%2FKGS%2Fstruktura%2FIGSKGS%2Fpublikacje%2FDocuments%2FRaport_2013_PL.pdf&ei=ShJFUuyGaON7QamyoCICQ&usg=AFQjCNEo9JiFAZYhYW5AXuK19K97eLh9Ig&bvm=bv.64507335,d.ZGU
Struktura geograficzna polskiej
wymiany handlowej
Wartość importu do Polski w latach 2008 - 2012
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQ
FjAC&url=http%3A%2F%2Fkolegia.sgh.waw.pl%2Fpl%2FKGS%2Fstruktura%2FIGSKGS%2Fpublikacje%2FDocuments%2FRaport_2013_PL.pdf&ei=ShJFUuyGaON7QamyoCICQ&usg=AFQjCNEo9JiFAZYhYW5AXuK19K97eLh9Ig&bvm=bv.64507335,d.ZGU
Udziały głównych grup towarów w
polskim eksporcie do UE
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQ
FjAC&url=http%3A%2F%2Fkolegia.sgh.waw.pl%2Fpl%2FKGS%2Fstruktura%2FIGSKGS%2Fpublikacje%2FDocuments%2FRaport_2013_PL.pdf&ei=ShJFUuyGaON7QamyoCICQ&usg=AFQjCNEo9JiFAZYhYW5AXuK19K97eLh9Ig&bvm=bv.64507335,d.ZGU
Udziały głównych grup towarów w
polskim eksporcie do UE
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQ
FjAC&url=http%3A%2F%2Fkolegia.sgh.waw.pl%2Fpl%2FKGS%2Fstruktura%2FIGSKGS%2Fpublikacje%2FDocuments%2FRaport_2013_PL.pdf&ei=ShJFUuyGaON7QamyoCICQ&usg=AFQjCNEo9JiFAZYhYW5AXuK19K97eLh9Ig&bvm=bv.64507335,d.ZGU
Ujawnione przewagi komparatywne Polski
Wskaźniki RCA w handlu Polski z UE w latach 2008–2012
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQ
FjAC&url=http%3A%2F%2Fkolegia.sgh.waw.pl%2Fpl%2FKGS%2Fstruktura%2FIGSKGS%2Fpublikacje%2FDocuments%2FRaport_2013_PL.pdf&ei=ShJFUuyGaON7QamyoCICQ&usg=AFQjCNEo9JiFAZYhYW5AXuK19K97eLh9Ig&bvm=bv.64507335,d.ZGU
Ujawnione przewagi
komparatywne Polski
Wskaźniki RCA w handlu Polski z UE w latach 2008–2012
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQ
FjAC&url=http%3A%2F%2Fkolegia.sgh.waw.pl%2Fpl%2FKGS%2Fstruktura%2FIGSKGS%2Fpublikacje%2FDocuments%2FRaport_2013_PL.pdf&ei=ShJFUuyGaON7QamyoCICQ&usg=AFQjCNEo9JiFAZYhYW5AXuK19K97eLh9Ig&bvm=bv.64507335,d.ZGU
Najwięksi polscy eksporterzy
O Solaris Bus&Coach SA
O Firma Oponiarska Dębica SA
O GK Grupy Lotos SA
Polska w 2011 roku została największym
eksporterem jabłek
Jest także największym eksporterem jabłek na
rynek rosyjski, wyprzedzając Chiny, Włochy,
Belgię, Francję i Niemcy.
Wymiana handlowa Polska - USA
http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+miedzynarodowa/Handel+zagraniczny/TTIP/Wymiana+handlowa+
Polska-USA
Eksport, import oraz saldo obrotów handlowych
Polski ze Stanami Zjednoczonymi w latach 20002012, w mln USD
2013 r. najwyższą wartość polski eksport do
USA osiągnął w następujących kategoriach
towarowych (wg trzycyfrowej kategorii
NAICS):
O Sprzęt transportowy, w tym silniki samolotowe i ich
części: 1,18 mld USD
(15 % wzrostu wartości w porównaniu z 2012 r.)
O Komputery i elektronika: 663,6 mln USD
(7 % spadku wartości w porównaniu z 2012 r.)
O Maszyny nieelektryczne: 506,8 mln USD
(9 % wzrostu wartości w porównaniu z 2012 r.)
O Sprzęt elektryczny i AGD: 400,8 mln USD
(6 % wzrostu wartości w porównaniu z 2012 r.)
O Meble: 320,5 mln USD
(10 % wzrostu wartości w porównaniu z 2012 r.)
Podsumowując…
http://www.merchantclipper.com/international-trade.html
Bibliografia
O Dołęgowski Tomasz, Konkurencyjność instytucjonalna i
O
O
O
O
O
O
O
O
systemowa w warunkach gospodarki globalnej
www.wneiz.pl
kolegia.sgh.waw.pl
https://www.premier.gov.pl/
http://www.doingbusiness.org/
http://www.weforum.org/reports/globalcompetitiveness-report-2013-2014
http://www.imd.org/wcc/news-wcy-ranking/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/e
urostat/home/
www.cia.gov
Download