Program praktyki

advertisement
Program praktyk dla studentów rozpoczynających naukę
w roku akademickim 2015/2016
kierunek: Finanse, rachunkowość i podatki
1. Przepisy dotyczące praktyk
Praktyki w zakładzie pracy organizowane są zgodnie z:
 Ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) z dnia 27 lipca 2005 r.,
Regulaminem Studiów PWSZ im. Witelona w Legnicy,
 Uchwałą Nr V/113 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona z dnia 25 listopada 2014 r.
w sprawie warunków zwalniania studentów z obowiązku odbywania praktyk zawodowych,
 Zarządzeniem Nr 1/15 Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zasad
realizacji praktyk zawodowych,
 Zarządzeniem Nr 3/14 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych z dnia 7 listopada 2014 r. w
sprawie regulaminu praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych
 Szczegółowym regulaminem odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych.
2. Miejsce odbywania praktyk
Praktyka powinna być realizowana w następujących jednostkach: instytucjach finansowych (banki, kasy
oszczędnościowe, zakłady ubezpieczeniowe oraz zakłady reasekuracyjne) organach podatkowych (urzędy
skarbowe, izby skarbowe, izby celne, samorządowe kolegium odwoławcze) jednostkach samorządowych,
podmiotach gospodarczych oraz jednostkach organizacyjnych zgodnych ze studiowaną specjalnością
na kierunku Finanse, Rachunkowość i Podatki.
Miejsce odbywania praktyki zatwierdza Wydziałowy opiekun praktyk w karcie zgłoszenia praktyki. Zaleca się
odbywanie praktyk zawodowych w semestrze 2 i 4 w tej samej jednostce, w celu ułatwienia zgromadzenia
dokumentacji wykorzystywanej na potrzeby pracy dyplomowej.
3. Cele praktyki i efekty kształcenia osiągane podczas praktyk
Semestr
Semestr 2
Cele kształcenia
Efekty kształcenia
1) Zaznajomienie studenta z organizacją podmiotu
(jednostki), formą organizacyjno - prawną
i strukturą organizacji.
Potrafi identyfikować organizację podmiotu, jego formę
organizacyjno-prawną oraz zachodzące w nim procesy.
Potrafi korzystać z urządzeń oraz programów
komputerowych usprawniających pracę administracyjnobiurową w zakładzie.
Zna narzędzia i kanały związane z przepływem informacji
w organizacji.
Pomaga przy wykonywaniu wybranych zadań
przypisanych do działu (działów).
2) Poznanie wewnętrznych powiązań i kanałów
informacyjnych w strukturze organizacyjnej
podmiotu (jednostki).
3) Poznanie zadań realizowanych przez dział
(działy), w którym odbywana jest praktyka.
4) Zapoznanie się z oprogramowaniem
i urządzeniami technicznymi stosowanymi
w zakładzie pracy.
1) Pogłębienie wiedzy związanej z finansami
i mechanizmami funkcjonowania podmiotu w
przekroju wszystkich jej podstawowych procedur,
funkcji lub/i zasobów.
Semestr 4
2) Nabycie umiejętności diagnozy oraz oceny
zjawisk finansowych zachodzących w podmiocie,
oceny sytuacji finansowej podmiotu,
identyfikowania elementów organizacji
rachunkowości, rozpoznawania i dokumentowania
zdarzeń gospodarczych.
3) Kształcenie umiejętności praktycznych
nabywanych w procesie kształcenia na kierunku
Finanse, Rachunkowość i Podatki, a także
umiejętności komunikacji interpersonalnej.
Student dobrze porozumiewa się z przełożonymi,
współpracownikami, wykazuje się umiejętnością
komunikacji interpersonalnej.
Zna zasoby i funkcje podmiotu rodzaje dokumentów,
sprawozdań finansowych oraz wykorzystywane przez
podmiot programów finansowo- rachunkowych.
F: Posiada podstawowe umiejętności obserwowania,
diagnozowania, racjonalnego oceniania zachodzącej
sytuacji finansowej w podmiocie.
R: Posiada podstawowe umiejętności obserwowania oraz
identyfikowania elementów organizacji rachunkowości.
F: Potrafi rozpoznawać i oceniać zjawiska finansowe,
wyjaśnić zasady i procedury podejmowania decyzji
finansowych.
R: Potrafi rozpoznawać i oceniać zdarzenia gospodarcze,
określić zasady ich dokumentowania i ujmowania w
księgach rachunkowych.
Student dobrze porozumiewa się z przełożonymi,
współpracownikami, wykazuje się umiejętnością
komunikacji interpersonalnej.
F - specjalność: Finanse podmiotów gospodarczych
R - specjalność: Rachunkowość i podatki
4. Treści programowe praktyk oraz zadania realizowane przez studenta *
Semestr 2
Treści programowe i zadania
Liczba godzin
Zapoznanie studenta ze strukturą organizacyjną na poziomie organizacji i poszczególnych jednostek
organizacyjnych a także przedmiotem działalności i formą organizacyjno-prawną.
Umożliwienie studentowi obserwacji i identyfikacji wewnętrznych powiązań, narzędzi i kanałów
przepływu informacji
Zapoznanie studenta z organizacją pracy administracyjno-biurowej oraz wykorzystywanymi przez
jednostkę systemami informatycznymi. Aktywny udział studentów w powyższych pracach
Umożliwienie obserwacji, a następnie wykonywania wybranych, prostych czynności w ramach działu z
wykorzystaniem urządzeń technicznych i programów komputerowych.
Łącznie
10
35
45
180
270
* Zakres i rodzaj wykonywanych zadań wyznacza opiekun w zakładzie pracy.
Semestr 4
Treści programowe i zadania
Liczba godzin
Umożliwienie studentowi zaznajomienia się z podstawowymi zasobami organizacji (ludzkie, rzeczowe,
finansowe, informatyczne)
Zapoznanie studenta z procedurami postępowań prowadzonych przez jednostkę, udział studenta w
analizie wniosków oraz przygotowywaniu stosownych decyzji.
Zapoznanie studenta z zakładowym planem kont, zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym
ewidencjonowania majątku, rozliczeń jednostki, kosztów, przychodów oraz z zasadami ustalania
wyniku finansowego.
Zapoznanie studenta z podstawowymi dokumentami i sprawozdaniami finansowymi oraz
wykorzystywanymi programami finansowo- rachunkowymi przez jednostkę. Aktywny udział studentów
w powyższych pracach
Łącznie
20
40
60
150
270
* Zakres i rodzaj wykonywanych zadań wyznacza opiekun w zakładzie pracy.
5. Organizacja praktyk w zakładzie pracy
Praktyki w semestrze 2 oraz 4 trwają po 270 godzin każde. Przebieg praktyki jest odnotowany w karcie przebiegu
praktyk. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zgłosić się do dyrekcji zakładu w celu ustalenia zasad i
przebiegu praktyki. Praktykę student odbywa pod opieką wyznaczonego pracownika. Nieobecności studenta na
praktyce, spowodowane chorobą są usprawiedliwiane przez opiekuna praktyk na podstawie zwolnienia lekarskiego. O
zaistniałej sytuacji musi zostać poinformowany także pracownik sekcji ds. praktyk zawodowych w PWSZ im. Witelona
w Legnicy, któremu student zobowiązany jest przedstawić zwolnienie lekarskie. Nieobecność studenta na praktyce
wywołana chorobą nie może wpływać negatywnie na jakość odbywanych praktyk, tj. na poziom realizacji celów
praktyk i efektów kształcenia.
6. Obowiązki studenta podczas praktyki
Student w trakcie odbywania praktyk zobowiązany jest do:
1) zapoznania się z programem praktyk.
2) sumiennej realizacji zadań wynikających z programu praktyk.
3) przestrzegania przepisów obowiązującym w miejscu pracy.
4) złożenia bezpośrednio po zakończeniu praktyk do opiekuna praktyk karty przebiegu praktyk oraz
sprawozdania z praktyki.
7. Wymagania dotyczące zaliczania praktyk
Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z praktyk jest:
1) zaliczenie na ocenę pozytywną Karty przebiegu praktyki, która zawiera oceny poszczególnych efektów
kształcenia z obszaru umiejętności oraz kompetencji społecznych; Kartę praktyk zalicza Opiekun Praktyk w
zakładzie pracy.
2) zaliczenie na ocenę sprawozdania z praktyki; sprawozdanie zalicza Wydziałowy Opiekun Praktyk. Wymogi
dotyczące sprawozdania określono w pkt. 8 programu praktyk.
8. Wymogi merytoryczne dotyczące sprawozdania z praktyk
Semestr 2
Sprawozdanie z praktyki powinno mieć charakter raportu. Student na podstawie swoich doświadczeń z praktyki
dokonuje prezentacji i oceny jednostki/organizacji w zakresie:
 struktury organizacyjnej (w tym zalety i wady),
 formy organizacyjno-prawnej (w tym zalety i wady),
 przedmiotu działalności/zakresu działalności,
 organizacji i techniki prac administracyjno-biurowych, w tym z wykorzystaniem systemów
informatycznych,
 wewnętrznych powiązań, narzędzi i kanałów informacyjnych (w tym sposobów komunikacji interpersonalnej).
W sprawozdaniu student zamieszcza informacje dotyczące czynności wykonywanych podczas praktyki, organizacji
danej praktyki w zakładzie pracy, a także osobiste uwagi na jej temat wraz z walorami poznawczymi.
Semestr 4
Specjalności: Finanse podmiotów gospodarczych, Rachunkowość i podatki
Sprawozdanie z praktyki powinno mieć charakter raportu. Student na podstawie swoich doświadczeń z praktyki
dokonuje prezentacji i oceny jednostki/organizacji w zakresie:
 zewidencjonowania podstawowych zasobów organizacji,
 realizowanych procedur postępowań oraz przygotowywaniu stosownych decyzji,
 podstawowej dokumentacji organizacyjnej oraz sprawozdań finansowych w tym wykorzystywanymi
programami finansowo-rachunkowymi,
 oceny zachodzącej sytuacji finansowej w organizacji,
 charakterystyki jednego z elementów oceny organizacji rachunkowości.
W sprawozdaniu student zamieszcza informacje dotyczące czynności wykonywanych podczas praktyki, organizacji
danej praktyki w zakładzie pracy, a także osobiste uwagi na jej temat wraz z walorami poznawczymi.
9. Obowiązki opiekuna praktyki w jednostce
1) Opiekun podejmuje wszelkie działania organizacyjne umożliwiające realizację celów praktyki.
2) Opiekun zatwierdza Kartę przebiegu praktyk.
Download