Regulamin konkursu - MSKOK w HPR Dąbrowa Górnicza

advertisement
Regulamin konkursu
„SKOK w Dąbrowie Górniczej – Polecam”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „SKOK w Dąbrowie Górniczej – Polecam” jest Międzyzakładowa
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w HPR Dąbrowa Górnicza z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej, KRS: 0000170781, NIP: 629-10-61-497, REGON: 272791870.
2. Użyte w niniejszym regulaminie konkursu pojęcia oznaczają:
a) Regulamin – regulamin konkursu „SKOK w Dąbrowie Górniczej – Polecam”;
b) SKOK lub Organizator – Międzyzakładowa Spółdzielcza Kasa OszczędnościowoKredytowa w HPR Dąbrowa Górnicza;
c) Uczestnik – osoba fizyczna, która zaakceptuje Regulamin;
d) Polecenie – działanie Uczestnika, polegające na przekazaniu osobie trzeciej informacji
o SKOK, przy czym w wyniku tego działania musi dojść do udzielenia przez SKOK
pożyczki lub kredytu osobie trzeciej;
e) Osoba Polecona – osoba niebędąca członkiem SKOK na dzień rozpoczęcia konkursu,
której na skutek Polecenia udzielona zostanie przez SKOK pożyczka lub kredyt;
f)
Potwierdzenie Polecenia – pisemne oświadczenie Osoby Poleconej o skorzystaniu
z oferty pożyczkowej lub kredytowej SKOK na skutek Polecenia, wraz ze wskazaniem
informacji identyfikujących Uczestnika, który dokonał Polecenia.
g) Pula Uczestnika – wartość będąca sumą kwot pożyczek udzielonych przez SKOK na
skutek jego Poleceń;
h) Nagroda – nagroda pieniężna za skompletowanie Puli Uczestnika o określonej wartości.
Zasady konkursu
1. W ramach konkursu Uczestnik poleca wybranym przez siebie osobom korzystanie
z pożyczek i kredytów oferowanych przez SKOK, przy czym osoby, którym polecana jest
oferta pożyczkowa i kredytowa Organizatora, nie mogą być aktywnymi członkami
Międzyzakładowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w HPR Dąbrowa
Górnicza.
2. Jeżeli osobie, której na skutek działań Uczestnika, zostanie udzielona przez SKOK pożyczka
lub kredyt, wówczas taka osoba staje się Osobą Poleconą, a wartość udzielonej jej pożyczki
lub kredytu zalicza się do Puli Uczestnika, który dokonał Polecenia, z zastrzeżeniem
pkt 3 i 4.
3. Celem zaliczenia do Puli Uczestnika wartości udzielonej Osobie Poleconej pożyczki lub
kredytu, wymagane jest Potwierdzenie Polecenia.
4. Ze względu na możliwość – na podstawie odrębnych przepisów – odstąpienia przez Osobę
Poleconą od zawartej umowy pożyczki lub kredytu, wartość udzielonej Osobie Poleconej
pożyczki lub kredytu jest wliczana do Puli Uczestnika po upływie 14 dni od dnia zawarcia
wspomnianej umowy.
5. W przypadku, gdy Pula Uczestnika osiągnie wartość co najmniej 5.000 zł, Uczestnik
zdobywa Nagrodę.
6. Osiągnięcie Puli Uczestnika o wartości 5.000 zł, zeruje ją.
7. Po wyzerowaniu Puli Uczestnika, Uczestnik ma prawo do dokonywania dalszych Poleceń,
zgodnie z regułami opisanymi powyżej, w pkt 1-6. Polecenia od nowa są zaliczane do Puli
Uczestnika. Ponowne zgromadzenie Puli Uczestnika w wartości co najmniej 5.000 zł
skutkuje zdobyciem kolejnej Nagrody.
Nagroda
1. Wysokość Nagrody wynosi 100 zł netto.
2. Wypłacana Nagroda uwzględnia odprowadzony przez Organizatora 10%
dochodowy od osób fizycznych, od Nagrody w kwocie brutto wynoszącej 111 zł.
podatek
3. Nagroda wypłacana jest Uczestnikowi w sposób indywidualnie z nim ustalony (gotówka,
przelew), po uzyskaniu przez Uczestnika prawa do niej, z zastrzeżeniem pkt 4.
4. Nagrodę można odebrać w okresie 3 m-cy od dnia jej zdobycia. Po tym okresie Nagroda
przepada.
Postanowienia końcowe
1. Czas trwania konkursu jest nieoznaczony. O zakończeniu konkursu decyduje Organizator,
a informacja o dacie zakończenia konkursu podana zostanie do wiadomości na tablicy
ogłoszeń w biurze Organizatora, w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Tysiąclecia 10, na co
najmniej 30 dni przed zaplanowanym zakończeniem konkursu.
2. SKOK będzie przetwarzał dane Uczestników w zakresie, w jakim jest to niezbędne do
realizacji uprawnień Uczestników i obowiązków SKOK, wynikających z niniejszego
Regulaminu i obowiązujących przepisów ogólnych.
3. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi przez Osobę Poleconą danych
pozwalających na zidentyfikowanie go i umożliwiających skontaktowanie się Organizatora
z Uczestnikiem, w celu realizacji praw nabytych przez Uczestnika w ramach niniejszego
konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, przy czym
ewentualne zmiany nie mogą naruszyć praw Uczestników już nabytych na podstawie
obowiązującej w danym momencie treści Regulaminu.
Akceptuję postanowienia regulaminu konkursu „SKOK w Dąbrowie Górniczej – Polecam”.
Download