Uchwała Nr XLV/477/09

advertisement
Uchwała Nr XLV/477/09
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 29 października 2009r.
w sprawie: likwidacji komórki organizacyjnej – „laboratorium” Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.” Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 36, art. 43 ust. 1 i 2, ustawy z dnia
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 14, poz. 89.)
Rada Miasta w Piekarach Śląskich
uchwala:
§1
1. Z dniem 01 listopada 2009r. rozpocząć likwidację komórki organizacyjnej – „laboratorium”
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.” Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich.
2. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych i udzielania przez laboratorium świadczeń ustalić
na dzień 31 stycznia 2010r.
§2
Zadania likwidowanej komórki przejmie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rudzkie Laboratorium
Analityczno-Bakteriologiczne S.C. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Solskiego 15, który zapewni
dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych
na dotychczasowych warunkach i z zachowaniem właściwej jakości.
§3
1. Sprzęt znajdujący się w likwidowanej komórce organizacyjnej - laboratorium zostanie
wydzierżawiony na zasadach określonych w Uchwale Nr XL/441/09 Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia,
oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej pn. „Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich, Niepublicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej Rudzkie Laboratorium Analityczno-Bakteriologiczne S.C.
2. Prawa i zobowiązania cywilne i publiczno-prawne likwidowanej komórki organizacyjnej
o której mowa w § 1 obciążają Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. ” Szpital
Miejski” w Piekarach Śląskich.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
/-/ Krzysztof Seweryn
Uzasadnienie
Likwidacja laboratorium podyktowana jest przede wszystkim względami finansowymi.
Wyłoniono w drodze konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Rudzkie Laboratorium Analityczno-Bakteriologiczne spółka cywilna pozwoli na znaczną
redukcję kosztów. Zostaną wyeliminowane koszty osobowe oraz koszty utrzymania pomieszczeń
laboratoryjnych. Koszty zakupu sprzętu, odczynników niezbędnych do badań laboratoryjnych
przeniesione zostaną na wykonawcę. Zewnętrzne laboratorium zapewnia przejęcie pracowników
laboratorium na podstawie art. 23¹ „Kodeksu Pracy”.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za podjęciem decyzji o wyłączeniu laboratorium
jest konieczność dostosowania laboratorium do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
21 marca 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 213, poz. 1568).
NZOZ Laboratorium Analityczno-Bakteriologiczne zapewni ciągłość udzielania świadczeń
laboratoryjnych i mikrobiologicznych przy zachowaniu dotychczasowych warunków i jakości.
Pozytywną opinię w zakresie likwidacji komórki organizacyjnej – laboratorium podjęła Rada
Społeczna Szpitala Miejskiego w dniu 15 września 2009 roku.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards