ekoprojektowanie

advertisement
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
z punktu widzenia organizatora systemu
mgr inż. Adrian Kołczewiak
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny
/ZSEE/
 Odpad w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o
odpadach /Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm./,
 Wyzwanie dla administracji i przedsiębiorców,
 Literalna a praktyczna definicja – czyli kiedy SEE staje się ZSEE,
 Kiedy prawo jest skuteczne – kohezja teorii i praktyki,
 System gospodarowania ZSEE – początek drogi,
 Szansa dla gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów
 Dyrektywa WEEE w aspekcie Inicjatywy flagowej „Europa
efektywnie korzystająca z zasobów”,
 Rozporządzenie Rady UE Nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
ZSEE – kim jest organizator systemu
 Dyrektywa 2002/96/EC a ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 Dualizm spojrzenia na system gospodarowania ZSEE:
 Organizator prawny,
 Organizator faktyczny,
 Jak pogodzić interesy „organizatorów” wady i zalety
dualnego podejścia do systemu gospodarowania ZSEE:
 Obowiązki organizatora prawnego,
 Obowiązki organizatora faktycznego,
System gospodarowania ZSEE
 Obejmuje wszystkie rodzaje SEE używanego przez
konsumentów;
 Zapewnia aktywny udział konsumenta,
 Zachowuje zgodność z przepisami prawa,
 Obejmuje wszystkie etapy procesu gospodarowania ZSEE,
 Zapewnia aktywność podmiotów zaangażowanych na
każdym szczeblu procesu gospodarowania ZSEE,
 Tworzy zamknięty hermetyczny układ,
 Jest efektywny ekonomicznie,
 Jest elastyczny i wykorzystuje podejście innowacyjne,
Organizator prawny - obowiązki
 Zapewnia transpozycję przepisów wspólnotowych,
 Definiuje prawa i obowiązki podmiotów zaangażowanych
w działanie systemu gospodarowania ZSEE,
 Definiuje prawa i obowiązki użytkowników SEE,
 Określa mechanizmy finansowe,
 Określa mechanizmy kontroli, nadzoru i egzakucji,
 Określa poziomy zbierania, odzysku i recyklingu ZSEE
 Wyznacza organy odpowiedzialne za nadzór nad
funkcjonowaniem systemu - GIOŚ,
 Zapewnia dostęp do informacji publicznej,
Firma przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adres, NIP, REGON
Numer i nazwa grupy oraz nazwa i rodzaj SEE
Informacja o umowie z Organizacją odzysku SEE
Decyzje z zakresu gospodarowania odpadami
Adresy zakładów przetwarzania, zdolność przetwórcza zakładów
Informacje o wdrożonych systemach jakości
Kod i nazwa rodzaju przyjmowanych odpadów
Informacja o stosowanym procesie recyklingu / odzysku i miejscu
prowadzenia tego procesu
Wykaz wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy
Organizacja odzysku SEE
Prowadzący działalność w
zakresie odzysku
Prowadzący działalność w
zakresie recyklingu
Prowadzący zakład
przetwarzania ZSEE
Zbierający ZSEE
Wprowadzający SEE
Rejestr GIOŚ – zakres informacji
Organizator faktyczny – obowiązki i cele
 Zapewnia finansowanie systemu gospodarowania ZSEE,
 Zapewnia selektywne zbieranie ZSEE,
 Zapewnia możliwość co najmniej bezpłatnego przyjęcia
ZSEE od użytkowników,
 Zapewnia, że proces przetwarzania ZSEE będzie
prowadzony tylko i wyłącznie w zakładach przetwarzania,
 Dąży do „uszczelnienia” systemu gospodarowania ZSEE,
 Dąży do osiągnięcia wymaganych prawem poziomów
zbierania, odzysku i recyklingu ZSEE,
 „Zachęca” użytkowników SEE do aktywnego uczestnictwa
w systemie gospodarowania ZSEE,
Elementy systemu gospodarowania ZSEE
 Właściwie oznakowany produkt - SEE
 Świadomy konsument,
 Punkty zbierania ZSEE,
 Bezpieczny dla środowiska transport ZSEE,
 Zakłady przetwarzania ZSEE,
 Podmioty prowadzące działalność w zakresie recyklingu /
odzysku odpadów,
 Podmioty
prowadzące
działalność
w
zakresie
unieszkodliwiania odpadów,
 Organizacja odzysku SEE,
Organizacja Odzysku SEE
 Organizacja, zarządzanie lub prowadzenie przedsięwzięć
związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem
/ odzyskiem i unieszkodliwianiem ZSEE,
 Realizacja części obowiązków, którym podlegają
wprowadzający SEE,
 Prowadzenie kampanii edukacyjnych,
 Możliwość
kreowania
funkcjonowania
systemu
gospodarowania ZSEE,
 Hierarchizacja przy tworzeniu systemu gospodarowania ZSEE,
 Definiowanie działań poszczególnych elementów systemu
gospodarowania ZSEE,
Wprowadzający SEE
 Właściwe oznakowanie wprowadzanego SEE,
 Prowadzenie akcji edukacyjnych,
 Sprawozdawczość w zakresie wprowadzonego SEE oraz należnej
opłaty produktowej,
 Organizacja i finansowanie systemu gospodarowania ZSEE,
 Zawarcie umowy z prowadzącymi zakłady przetwarzania;
 Osiągnięcie minimalnych rocznych poziomów zbierania ZSEE
/łączna masa metali, minerałów, szkła, drewna > 90% masy SEE/,
 Osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu dla
poszczególnych grup SEE /art. 30 ust. 1/,
Zbieranie ZSEE
 Selektywne zbieranie ZSEE – autonomiczne systemy zbierania
ZSEE jako alternatywa dla systemów publicznych,
 Obowiązek
przyjęcia
każdego
kompletnego
ZSEE
przekazywanego przez użytkownika,
 Co najmniej bezpłatny odbiór ZSEE pochodzącego
z gospodarstw domowych,
 Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska transportu ZSEE,
 Sprawozdanie do GIOŚ o masie zebranego ZSEE i masie ZSEE
przekazanego do zakładu przetwarzania,
 Sprzedawcy SEE przeznaczonego dla gospodarstw domowych
– nieodpłatne przyjęcie ZSEE przy sprzedaży SEE tego samego
rodzaju, podanie informacji o punktach zbierania ZSEE,
Zakład przetwarzania ZSEE
 Bezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska przetwarzania ZSEE,
 Bezpłatny odbiór ZSEE od zbierającego ZSEE przy zawarciu
umowy wskazanej normą art. 33 ust. 1,
 Niezwłoczne usunięcie ze sprzętu składników niebezpiecznych
wymienionych w Załączniku II do ustawy o ZSEE;
 Przygotowanie do ponownego użycia,
 Uzyskanie decyzji z zakresu gospodarowania odpadami,
 Spełnienie minimalnych kryteriów środowiskowych i
organizacyjnych określonych dla zakładu przetwarzania ZSEE,
 Przekazanie odpadów powstałych z przetworzenia ZSEE do
zarejestrowanych podmiotów prowadzących recykling / odzysk,
 Możliwość prowadzenia działalności w zakresie odzysku,
Prowadzący działalność w zakresie procesów
recyklingu / odzysku
 Finalny element rozwiązania systemowego,
 Uzyskanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
 Prowadzenie procesu w instalacji, urządzeniach stacjonarnych,
 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego recykling / odzysk
na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania ZSEE,
 Sprawozdanie do GIOŚ w zakresie masy odpadów
pochodzących z ZSEE poddanych recyklingowi / odzyskowi,
 Możliwość współpracy na poszczególnych szczeblach
stworzonego systemu – hermetyczność systemu,
Decyzje administracyjne – najlepszy tryb
Zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie
• Zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie
Przetwarzanie
• Informacja o wytwarzanych odpadach ,program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi, pozwolenie na wytwarzanie
odpadów,
Zbieranie, transport, przetwarzanie, odzysk,
unieszkodliwianie
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, pozwolenie na
wytwarzanie odpadów, pozwolenie zintegrowane,
Skuteczność zastosowanych rozwiązań –
wyzwania na przyszłość
 Rewizja Dyrektywy z dn. 27 stycznia 2003 r. 2002/96/WE,
 Dobór właściwych kryteriów i wskaźników,
 Nieszczelność stworzonego systemu,
 Prowadzenie „przetwarzania” ZSEE poza granicami UE
oraz niezgodnie z przyjętymi normami środowiskowymi,
 Obostrzenia i bariery natury administracyjnej,
 Brak systemu skutecznych zachęt,
 Gospodarka UE efektywna energetycznie i zasobowo,
„Niewidzialna ręka rynku” – działania UE
 Rewizja dyrektywy 2002/96/EC,
 Inicjatywa flagowa „Europa efektywnie korzystająca z
zasobów”:
 Odpad jako surowiec wtórny,
 Reduce, reuse, recycle, /waste hierarchy/,
 Dyrektywa 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.,
 Integrated Product Policy,
 7th Environment Action Programme ?
Prawne aspekty ekoprojektu
Dyrektywy nowego podejścia
 Zawierają wyłącznie bardzo ogólne, ale obowiązkowe
wymagania zasadnicze,
 Harmonizacja wymagań dotyczy wyłącznie zakresu
bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska,
 Zapewniają swobodny obrót na terenie UE wyrobów
spełniających wymagania zasadnicze,
 Dyrektywa 2002/96/WE
/WEEE/
 Dyrektywa 2009/125/WE
/Ekoprojekt PWE/
Dyrektywa 2009/125/WE
Ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z
energią
 Ekoprojekt – oznacza uwzględnienie aspektów
środowiskowych przy projektowaniu produktu celem
poprawy ekologiczności Produktu Wykorzystującego
Energię /PWE/podczas jego całego cyklu życia,
 Aspekt środowiskowy – oznacza element lub funkcję
danego produktu, która może wchodzić w interakcję ze
środowiskiem podczas cyklu życia produktu,
Ekoprojekt – dlaczego etap projektowania
Podjęcie działań na etapie projektowania uwzględnia:
 przeprowadzenie analizy dotyczącej zanieczyszczeń
powstających podczas cyklu życia produktu,
 możliwość
realizacji
procesów
decyzyjnych
dotyczących kosztów związanych z środowiskowymi
aspektami produktu,
 ocenę pełnego cyklu życia produktu w fazie projektu
 ujęcie prognostyczne pozwalające na rozważenie
możliwych interakcji środowiskowych i związanych z
tym kosztów, a tym samym scedowania prawie
wszystkich prognozowanych kosztów,
Praktyka czyni mistrza
Ekoprojekt w aspekcie WEEE –
dlaczego warto?
 Bezpieczeństwo, jakość, ergonomika , efektywność ekonomiczna – zachowanie
podstawowych kryteriów projektowania tradycyjnego,
 Ocena projektu z punktu widzenia jego oddziaływania na środowisko – nowy
wymiar projektowania,
Ekoprojektowanie – dlaczego warto?
 Wprowadzenie mechanizmów udoskonalania produktów i procesów
technologicznych,
 Redukcja kosztów poprzez weryfikację i modyfikację wyrobu w początkowym
stadium cyklu życia produktu,
 Elastyczność na rynku – możliwość dostosowania asortymentu do zmieniających
się oczekiwań klientów,
 Kreatywność – tworzenie nowych potrzeb i wymagań klientów,
 Aspekt Środowiskowy = Zysk – poprawa materiałochłonności i energochłonności
produktów w pełnym cyklu życia /reduce, reuse, recycle/,
 Redukcja kosztów produkcyjnych, eksploatacyjnych i zagospodarowania ZSEE,
 Zmniejszenie masy produktów /nowe trwalsze i lżejsze polimery/ i ich opakowań,
Dziękuję za uwagę
mgr inż. Adrian Piotr Kołczewiak
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Download