Lekarze Stomatolodzy Ratują Życie Ludzkie.

advertisement
„Lekarze Stomatolodzy Ratują Życie Ludzkie”
Niepokojący w ostatnich latach wzrost liczby chorych na nowotwory złośliwe jamy ustnej
został
dostrzeżony
również
przez
parlamentarzystów
Unii
Europejskiej.
Dane
epidemiologiczne są alarmujące. Ogólna częstość występowania tego schorzenia wynosi 3,811 przypadków na 100.000, przy czym, ze względu na brak dolegliwości choroba ujawnia się
zazwyczaj w zaawansowanym stadium. Statystyki onkologiczne są bezlitosne. Mimo
nowoczesnej diagnostyki i terapii pacjenci nadal zgłaszają się do leczenia w III i IV stopniu
zaawansowania choroby nowotworowej. Rak błony śluzowej jamy ustnej zajmuje 8 miejsce
pod względem częstości występowania i jest drugą, po raku krtani przyczyną śmierci chorych
na nowotwory regionu głowy i szyi.
Z inicjatywy Prezydenta działającej przy Parlamencie Europejskim Grupy MAC ( Members
of European Parliament Agaist Cancer) Alojza Peterle, przy współpracy z Europejską Radą
Lekarzy Dentystów (CED) 23 czerwca 2015r w Brukseli odbyło się spotkanie pod hasłem
Oral Cancer – Dentists saving lives. W spotkaniu, poza parlamentarzystami grupy MAC i
członkami zarządu CED, z jej Prezydentem dr Wolfgangiem Doneusem wzięli udział
zaproszeni przedstawiciele towarzystw stomatologicznych wielu krajów Europy. Polskę, z
ramienia
Komisji
ds.
Współpracy
Międzynarodowej
Naczelnej
Rady
Lekarskiej
reprezentowała dr hab. Halina Borgiel-Marek.
Podczas spotkania wiele uwagi poświęcono roli lekarzy dentystów w profilaktyce i
wczesnej diagnostyce raka jamy ustnej. Do wygłoszenia wykładu wprowadzającego
zaproszono prof. Samana Warnakulasurija z King’s College w Londynie, który podkreślał
fakt, że obszar najbardziej dostępny do codziennej samooceny może jednocześnie dominować
w statystykach umieralności z powodu nowotworów. Wczesne rozpoznanie zmiany
nowotworowej bardzo często warunkuje powodzenie leczenia. W przypadku raka jamy ustnej
szanse na pięcioletnie przeżycie wynoszą 80% , gdy zostanie on rozpoznany we wstępnym
stadium. Niestety ponad 50% pacjentów obciążonych tą chorobą umiera w ciągu pięciu lat od
momentu rozpoznania. Jedną z największych zdobyczy współczesnej medycyny jest
wprowadzenie badań przesiewowych, które w przypadku nowotworów jamy ustnej są już
obowiązkowe w wielu krajach wysoko rozwiniętych. Badania te są podstawowym elementem
profilaktyki onkologicznej, bowiem pozwalają nie tylko na wczesne wykrycie stanu
przednowotworowego czy nowotworu, ale przede wszystkim na wyłonienie grupy
zwiększonego ryzyka wystąpienia choroby. Głównym sposobem wykrywania potencjalnie
złośliwych zmian w jamie ustnej jest badanie oglądaniem i dotykiem w gabinecie
stomatologicznym, którego czułość i swoistość szacowana jest na około 95%. W grupach
wysokiego ryzyka istotne znaczenie mogło by mieć badanie samodzielne przez pacjenta
wzorem badań skóry i piersi. Wymagałoby to jednak szerokiego programu dydaktycznego
dla pacjentów. W drugiej części spotkania przewodnicząca zespołu roboczego Zdrowia Jamy
Ustnej CED,
dr Hendrike van Drie poprowadziła dyskusję panelową, podczas której
przedstawiciele Towarzystw Dentystycznych Irlandii, Portugalii i Hiszpanii zapoznali
zgromadzonych z programami zdrowotnymi wprowadzonymi we wspomnianych krajach
celem poprawy wykrywalności raka jamy ustnej. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę
stałej edukacji pacjentów, promocję zdrowego trybu życia oraz eliminację czynników
sprzyjających powstawaniu nowotworów jamy ustnej, wzbogacenie szkolenia przed i
podyplomowego
ze szczególnym ukierunkowaniem na warsztaty praktyczne w zakresie
diagnostyki klinicznej i biopsji zmian przenowotworowych i nowotworów regionu głowy i
szyi i wreszcie zmianę nastawienia rządzących w zakresie promocji zdrowia i poprawy
dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Wielkie wrażenie na zebranych zrobiły
wspomnienia pacjentki Lii Mills związane z drogą jaką przeszła od rozpoznania nowotworu
złośliwego jamy ustnej, poprzez cały proces diagnostyczny i terapeutyczny oraz Jej ocena
komfortu życia po zakończonym leczeniu związanym z utratą tkanek, funkcji, zaburzeniami
estetycznymi i w konsekwencji wpływie choroby na życie zawodowe i rodzinne.
Podsumowując – O nowotworach jamy ustnej od lat dyskutuje się w środowiskach
akademickich, prowadzone są kosztowne badania nad biologią i patogenezą choroby.
Nowoczesna diagnostyka oraz coraz doskonalsze techniki terapeutyczne nie zaspokoją
pokładanych nadziei póki nowotwory będą wykrywane w stadiach zaawansowania
wykluczających ich zastosowanie. Rozwijający się nowotwór przez długi okres czasu jest
bezobjawowy. Bagatelizowane są zmiany potencjalnie niebezpieczne, zarówno przez
pacjentów, jak i przez lekarzy. Leczenie owrzodzeń na błonie śluzowej ciągnie się często
miesiącami bez należytej diagnostyki i właściwego leczenia, podczas gdy nie powinno trwać
dłużej niż 2 tygodnie. Ryzyko zachorowania nie dotyczy już tylko mężczyzn po 40 r.ż. o
niskim statusie socjalnym, nałogowo palących i nadużywających alkoholu. Coraz częściej
chorują młode osoby bez przewagi płci.
Euro-Parlamentarzyści skupieni w
MAC planują działania
zmierzające do obniżenia
poziomu zachorowalności na raka jamy ustnej o 15 proc. do 2020 r. . Cel ten ma być
realizowany wspólnie z Radą Europy i Komisją Europejską. Skuteczna walka z nowotworami
jamy ustanej warunkowana jest właściwą prewencją i wzrostem finansowania tego obszaru
działalności wśród państw członkowskich UE. W osiągnięciu przełomu w walce z
nowotworami jamy ustnej konieczne jest również ograniczanie spożycia alkoholu i
papierosów.
Nie był to pierwszy raz gdy sprawy opieki stomatologicznej omawiano w Parlamencie
Europejskim.
Dzięki
staraniom
lekarzy
dentystów
działających
w
organizacjach
międzynarodowych znaczenie zdrowia jamy ustnej i stomatologii było przedmiotem
podobnych debat.
Wśród konferencji regularnie organizowanych w ubiegłych latach w siedzibie NRL przez
ówczesną przewodniczącą KS NRL Annę Lellę również podnoszono szczególne znaczenie
lekarza stomatologa jako lekarza pierwszego kontaktu i znacznie zdrowia jamy ustnej. M.in.
w 2013, który był Rokiem walki z nowotworami głowy i szyi, podkreślano jak istotną rolę w
profilaktyce i wczesnym wykrywaniu może i powinien odegrać lekarz stomatolog. Nasze
działania ukierunkowane na edukację, profilaktykę i badania przesiewowe faktycznie, jak
podaje tytuł debaty w Parlamencie Europejskim, mogą ratować życie.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards