Bank Żywności SOS w Warszawie został założony w 1994 roku. Jest

advertisement
Bank Żywności SOS w Warszawie został założony w 1994 roku. Jest organizacją
pozarządową non profit - nie nastawioną na zysk. Fundacja nie prowadzi działalności
gospodarczej. Celem naszej pracy jest pozyskiwanie żywności zagrożonej
zmarnowaniem, magazynowanie i przekazywanie jej najbiedniejszym mieszkańcom
województwa mazowieckiego. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
Jesteśmy członkiem Federacji Polskich Banków Żywności oraz Europejskiej Federacji
Banków Żywności.
Bank Żywności to zespół wykwalifikowanych pracowników i wolontariuszy, który w oparciu
o profesjonalne zaplecze logistyczne jest w stanie pozyskać od producentów
i dystrybutorów oraz w szybkim czasie przyjąć i rozdysponować pomiędzy najbardziej
potrzebujących nawet duże, niehandlowe partie żywności, której grozi przeterminowanie.
Wdrożyliśmy system HACCP. W 2006, 2007, 2008 roku otrzymaliśmy certyfikat
ISO 9001:2000, obecnie fundacja pracuje według tych norm.
Pozyskana żywność, za pośrednictwem średnio 200 organizacji charytatywnych, wśród
których są ośrodki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, placówki MONAR oraz Caritas, Ośrodki
Pomocy Społecznej, ośrodki szkolno-wychowawcze, noclegownie i jadłodajnie dla ubogich,
zakłady opiekuńczo-lecznicze, świetlice środowiskowe, trafia każdego miesiąca do ponad
60 000 osób, znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej. W ramach
naszej działalności przekazaliśmy potrzebującym blisko 40 tysięcy ton żywności.
Fundacja powstała jako spontaniczna reakcja ludzi na funkcjonowanie w polskiej
rzeczywistości społecznej paradoksu: z jednej strony duże ilości żywności marnują się bądź
są planowo niszczone, a z drugiej strony w mocno rozwarstwionym społeczeństwie żyją
ludzie głodni bądź chronicznie niedożywieni. Dlatego fundatorzy w taki sposób
sformułowali misję fundacji: FUNDACJA BANK ŻYWOŚCI SOS W WARSZAWIE DĄŻY DO
ZASPOKOJENIA POTRZEB ŻYWNOŚCIOWYCH NAJUBOŻSZYCH GRUP SPOŁECZNYCH
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I NIEDOPUSZCZENIA DO MARNOTRAWIENIA ŻYWNOŚCI.
Jesteśmy dumni, że wśród osób współtworzących Fundację był Jacek Kuroń. To dla nas
bardzo zobowiązujące.
Bank Żywności SOS w Warszawie oprócz codziennej działalności, czyli bezpłatnego
pozyskiwania i przekazywania żywności, realizuje wiele projektów związanych z misją
Fundacji, między innymi: Program pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii
Europejskiej – PEAD, Projekt „Wspólne Działanie na Rzecz Mazowsza”, Projekt edukacyjny
dla dzieci z placówek dziennego pobytu „Zdrowe danie - dziecięce gotowanie”, Projekt
edukacyjny dla seniorów "Edukacja żywieniowa seniorów" oraz Projekt „Ponad 3 tysiące
mieszkańców Warszawy w Akademii Wolontariatu Banku Żywności SOS”.
W ciągu roku kalendarzowego realizujemy również zbiórki żywności: Akcję „JAJO!”, czyli
Wielkanocną zbiórkę świeżych jaj, Podziel się Posiłkiem, Rockową Zbiórkę Żywności oraz
Świąteczna Zbiórkę Żywności. W przygotowaniach i w przeprowadzeniu zbiórek żywności
pomagają nam wolontariusze. W pracę Banku Żywności SOS w Warszawie zaangażowanych
jest łącznie około 4 500 wolontariuszy oraz 40 koordynatorów. Od kilku lat podczas
publicznych zbiórek żywności Bank Żywności SOS w Warszawie zbiera na terenie Warszawy
i w aglomeracji warszawskiej ponad 100 ton żywności oraz kilkanaście tysięcy świeżych
jaj.
Dzięki współpracy z tak wieloma partnerami: darczyńcami, grantodawcami oraz
beneficjentami Fundacji udało się stworzyć płaszczyznę porozumienia, współpracy
i partnerskiego współdziałania dla biznesu, administracji rządowej, samorządu
terytorialnego oraz wielu organizacji pozarządowych.
Bank Żywności SOS Warszawie
ul. ST. Bodycha 97, Reguły, 05-820 Piastów I
tel. 22 753 85 00, 723 02 71
www.bzsos.pl
Kontakt z mediami
Agnieszka Kędzierawska
[email protected]
tel. 504 127 666
Download