skrypt-gaca-kaminska

advertisement
53
"Kodeks Hammurabiego.
Zbiór pochodzący z czasów państwa starobabilońskiego. Wydał go Hammurabi (ok.17281686r.p.n.e.), król I dynastii babilońskiej.
Pełny tekst tego kodeksu był wyryty w bloku diorytu w języku akkadyjskim. Został on odnaleziony
w 1902r. w Suzie.
Prolog – wywodzi prawo z pewnego wiecznego i niezmiennego porządku ustanowionego przez
bogów. Hammurabi głosił w nim,
że został powołany przez bogów i wyposażony w moc prawodawczą dla przywrócenia
„sprawiedliwego i słusznego prawa”."
"Prawodawstwo Drakona.
Drakon (prawodawca ateński) jest twórcą pierwszego pisanego kodeksu praw z VII w.p.n.e. W
621r.p.n.e. został on archontem –
wysoko postawionym urzędnikiem w Atenach, dzięki czemu otrzymał specjalne pełnomocnictwa do
ogłoszenia praw.
Kompetencje Drakona ograniczały się wyłącznie do wymiaru sprawiedliwości. Uregulował on
postępowanie sądowe w sprawach
dotyczących rozlewu krwi, ustanawiając sąd apelacyjny. Wprowadził także rozróżnienie zabójstwa"
Historia powszechna prawa I. Powszechna historia prawa sądowego
1. Kodeks Hammurabiego.
Zbiór pochodzący z czasów państwa starobabilońskiego. Wydał go Hammurabi (ok.17281686r.p.n.e.), król I dynastii babilońskiej. Pełny tekst tego kodeksu był wyryty w bloku diorytu w ję
zyku akkadyjskim. Został on odnaleziony w 1902r. w Suzie. Prolog –
wywodzi prawo z pewnego wiecznego i niezmiennego porządku ustanowionego przez bogów. Ham
murabi głosił w nim, że został powołany przez bogów i wyposażony w moc prawodawczą dla przyw
rócenia „sprawiedliwego i słusznego prawa”. Epilog –
tu Hammurabi twierdzi, że kazał wyryć prawa, by: „kraj prawem się rządził […], aby dla poszkodo
wanego było uzyskane wynagrodzenie”. Domagał się dodatkowo błogosławieństwa dla tych, co resp
ektują prawo, a przekleństwa dla tych, którzy by go nie przestrzegali. Część normatywna kodeksu za
wierała wyrywkowo ujęte normy (prawo sądowe, materialne, procesowe). Kodeks Hammurabiego c
harakteryzował się kazuistyką –
posługiwał się opisem szczegółowych przypadków zamiast ujęć generalizujących. Kary: wyrządzen
ie sprawcy krzywdy identycznej z doznaną –
jest to zasada talionu. Miała jednak ona zastosowanie tylko wobec osób równych sobie stanowiskie
m społecznym. Z przepisów kodeksu wynika, iż niewolnik był uważany za przedmiot, część inwent
arza, a nie za osobę. Zabicie niewolnika powodowało obowiązek wynagrodzenia szkody jego właści
cielowi. Z kolei przestępstwo dokonane prze niewolnika kwitowano najczęściej obcięciem ucha. Inn
ym sposobem karania charakterystycznym dla kodeksu było zastosowanie kar odzwierciedlających.
Miały one na celu unaocznienie sposobu popełnienia przestępstwa. Kodeks przewidywał tu np., że:
„jeśli syn uderzy ojca swego, utną mu jego rękę”. Taka sama kara spotykała również lekarza za nieu
miejętne przeprowadzenie operacji. 2. Prawodawstwo Drakona.
Drakon (prawodawca ateński) jest twórcą pierwszego pisanego kodeksu praw z VII w.p.n.e. W 621r.
p.n.e. został on archontem –
wysoko postawionym urzędnikiem w Atenach, dzięki czemu otrzymał specjalne pełnomocnictwa d
o ogłoszenia praw. Kompetencje Drakona ograniczały się wyłącznie do wymiaru sprawiedliwości.
Uregulował on postępowanie sądowe w sprawach dotyczących rozlewu krwi, ustanawiając sąd apela
cyjny. Wprowadził także rozróżnienie zabójstwa (nieumyślne spowodowanie śmierci) i morderstwa
(umyślne spowodowanie śmierci), zastrzegając możliwość darowania kary, ale tylko przy uzyskaniu
zgody
Kodeksy karne rosyjskie-opracowanie
Prawo karne - ogólne wiadomości
Prawo karne - definicja
Przestępstwo i kara według kodeksu karnego
Prawo i Sąd pod zaborami - Prawo karne
Historia państwa i prawa - wykład 11
Reklama
Powiązane zagadnienia

System dwupartyjny




Sejm krajowy
Wielkie Księstwo Poznańskie
Kodeks Napoleona
Ludwik XVIII































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download