Możliwości dla MŚP w 7. Programie Ramowym Badań i Rozwoju

advertisement
Finansowanie projektów
w 7. Programie Ramowym UE
Ewa Kocińska
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel. (61) 8279748; e-mail: [email protected]
www.ppnt.poznan.pl/rpk
Zmiany w terminologii w
porównaniu z 6.PR
CONTRACT
GRANT AGREEMENT
(kontrakt)
(umowa o dotację)
CONTRACTOR
BENEFICIARY
(wykonawca)
(beneficjent)
INSTRUMENTS
FUNDING SCHEMES
(instrumenty)
(systemy finansowania)
CERTIFICATE ON
AUDIT CERTIFICATE
FINANCIAL STATEMENT
(certyfikat audytora)
sprawozdań
(świadectwo kontroli
finansowych)
Kwalifikowanie do finansowania (1)



podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim
lub stowarzyszonym, lub które zostały stowarzyszone na mocy
prawa wspólnotowego
podmioty prawne mające siedzibę w kraju partnerskim
współpracy międzynarodowej (ICPC)
organizacje międzynarodowe o znaczeniu europejskim
(organizacja międzynarodowa, której większość członków
stanowią państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone i
której głównym celem jest wspieranie współpracy naukowej i
technologicznej w Europie)
Kwalifikowanie do finansowania (2)
W przypadku podmiotów innych niż wymienione w poprzednim
slajdzie, dofinansowanie KE może być przyznane pod
warunkiem spełnienia przynajmniej jednego z poniższych
warunków:
 w programach szczegółowych lub w odpowiednim programie pracy
przewidziano taką możliwość
 dofinansowanie to ma istotne znaczenie dla realizacji projektu
 finansowanie takie jest przewidziane w dwustronnej umowie o
współpracy naukowej i technicznej lub w innej umowie zawartej
między Wspólnotą a państwem, w którym podmiot prawny ma
swoją siedzibę
Kraje ICPC
Lista krajów partnerskich współpracy międzynarodowej
(International cooperation partner countries – ICPC)
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/icpc_countries_e
n.pdf
Wkład finansowy KE



Jednorazowa zaliczka – będzie wypłacona w ciągu 45 dni od
wejścia w życie umowy o dotację
Płatności okresowe – będą wypłacane na podstawie
przedstawionych sprawozdań
Ostateczna wypłata na zakończenie projektu
Suma płatności wynikających z wypłaconej zaliczki i płatności
okresowych nie może przekroczyć
90% maksymalnego
dofinansowania ze strony KE
Wysokość zaliczki
 w przypadku projektów trwających dłużej niż dwa okresy
sprawozdawcze wynosi 160% średniego finansowania
wspólnotowego na jeden okres
 w przypadku projektów obejmujących jeden lub dwa
okresy
sprawozdawcze
będzie
wynosić
60-80%
całkowitego wkładu KE
Odsetki od zaliczki wypłaconej
przez KE
 odsetki od wstępnego finansowania należy wykazać w
przypadku dofinansowania przekraczającego 50.000 euro
 w konsekwencji przy określaniu przez KE kwoty kolejnej
płatności, kwota odsetek od zaliczki będzie uwzględniona
 koordynator sprawozdaje jedynie odsetki od zaliczki, nie od
kolejnych płatności okresowych
Fundusz gwarancyjny (1)
 jest to własność beneficjentów stanowiąca zabezpieczenie
przed ryzykiem finansowym
 Fundusz składa się z wkładów wnoszonych przez wszystkich
uczestników,
które
wynoszą
5%
maksymalnego
dofinansowania KE należnego uczestnikowi
 Kwota ta nie jest wpłacana na konto koordynatora, lecz
przelewana przez KE bezpośrednio na Fundusz
Fundusz gwarancyjny (2)
 z chwilą ostatecznej wypłaty na zakończenie realizacji projektu
kwota ta zostanie zwrócona beneficjentom przez koordynatora
 całość wkładu odzyskują podmioty publiczne
 pozostałe jednostki odzyskują całość wkładu, w przypadku gdy
indeks Funduszu będzie równy bądź wyższy od 1
 jeżeli indeks Funduszu będzie mniejszy niż jeden odzyskują
wkład pomniejszony (o nie mniej niż 1% ostatecznego wkładu
KE dla danego beneficjenta)
Koszty kwalifikowalne
Muszą być:
 rzeczywiste – faktycznie poniesione
 poniesione przez beneficjenta, dla wszystkich kosztów należy
zachować dowody zapłaty
 poniesione w trakcie realizacji projektu (wyjątek to koszty
ostatecznych sprawozdań i świadectw kontroli sprawozdań
finansowych, które mogą być poniesione w okresie 60 dni od
zakończenia projektu)
 ustalone zgodnie ze zwykłymi zasadami i praktykami rachunkowości i
zarządzania beneficjenta
 poniesione wyłącznie dla osiągnięcia celów i oczekiwanych wyników
projektu
 wykazane w zapisach księgowych beneficjenta
 wskazane w szacowanym całkowitym budżecie
Koszty niekwalifikowalne
podatki pośrednie, w tym podatek VAT
cła
odsetki od zapłaty
rezerwy na straty lub opłaty
straty na różnicy kursowej, koszty zwrotu z kapitału
koszty deklarowane, poniesione lub zwrócone w
ramach innego projektu wspólnotowego
 zadłużenie i koszty zadłużenia
 koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
wniosku






Wpływy do projektu
 dochód wytworzony przez projekt
 przelewy finansowe lub równoważne
beneficjenta od osób trzecich
środki
otrzymane
przez
 wkłady rzeczowe osób trzecich
 wpływy do projektu powinny być wzięte pod uwagę na etapie
tworzenia budżetu, jeżeli można je w tym momencie przewidzieć
 w przypadku każdego beneficjenta dofinansowanie KE nie może
przekroczyć kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o wpływy do
projektu
Koszty bezpośrednie i pośrednie
w projektach
Koszty bezpośrednie – to wszystkie koszty związane
bezpośrednio z realizacją projektu i wykazane jako takie
przez beneficjenta
Koszty pośrednie – takie, których beneficjent nie może
wykazać jako bezpośrednie wynikające z projektu, są to
koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z
realizacją danego projektu (np. koszty administracji i
zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków, usług
telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności,
ogrzewania,
wyposażenia
biurowego,
zatrudnienia
personelu administracyjnego
Koszty bezpośrednie
 personel – w ramach tych kosztów mogą być rozliczane
jedynie koszty godzin rzeczywiście przepracowanych przez
osoby bezpośrednio wykonujące prace w ramach projektu
 Czas pracy musi być ewidencjonowany!
 obliczanie kosztów osobowych w projektach – pismo Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rektorów Szkół Wyższych i
Dyrektorów Naukowych z dn. 7 września 2006 roku
http://www.nauka.gov.pl/mein/_gAllery/18/43/18433/list.pdf
Sposoby sprawozdawania kosztów
pośrednich w projektach
 wyliczenie i sprawozdanie rzeczywistych kosztów pośrednich,
dla instytucji posiadających księgowość analityczną
 rozliczanie metodą ryczałtową, wg stawki ustalonej przez KE
jako
procent
od
poniesionych
wyłączeniem podwykonawstwa
kosztów
bezpośrednich
z
Wysokość ryczałtu na koszty pośrednie
 podstawowa stawka – 20%
 stawka 60% dla podmiotów publicznych nie nastawionych na zysk,
szkół średnich i wyższych, instytucji badawczych oraz MŚP, gdy
uczestniczą w projektach zawierających działania w zakresie badań i
rozwoju technologicznego oraz działania demonstracyjne – ma ona
zastosowanie
do dotacji przyznanych na podstawie konkursów
zamkniętych do 1 stycznia 2010r.; po tej dacie KE zmieni stawkę na
niższą, nie mniejszą niż 40%
Stawka 7% w projektach typu akcje koordynujące i wspierające
Stawka 20% w programie IDEAS
Stawka 10% w projektach badawczo-szkoleniowych Marie-Curie
Wysokość dofinansowania KE

działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne – do 50%
(wyjątkiem jest do 75% dla podmiotów publicznych nie
nastawionych na zysk, szkół średnich i wyższych, instytucji
badawczych i MŚP)
badania skierowane na zdobycie nowej wiedzy, która będzie
wykorzystana w celu rozwoju nowych produktów, procesów lub
usług lub też doprowadzi do znaczącej poprawy istniejących
produktów, procesów lub usług

działania demonstracyjne – do 50%
działania związane ze sprawdzeniem w badaniach przemysłowych
nowych lub poprawionych produktów, procesów lub usług,
włącznie z prototypami, jeżeli nie mogą być one bezpośrednio
skomercjalizowane
Wysokość dofinansowania KE cd.
Inne działania – do 100% obejmują m.in. działania w zakresie

zarządzania

upowszechniania wiedzy (np. tworzenie strony internetowej,
publikacje, prezentacja projektu podczas konferencji)

koordynacji, sieci współpracy (np. organizacja spotkań,
seminariów, koszty podróży dot. koordynacji i rozwoju
współpracy)

ochrony praw własności intelektualnej

badań dotyczących
wyników

organizacji szkoleń
społeczno-ekonomicznych
oddziaływań
Wysokość dofinansowania KE cd.
Dofinansowanie do 100% dla:
Projekty typu akcje koordynujące i wspierające
Badania pionierskie – program IDEAS
Projekty badawczo-szkoleniowe Marie-Curie
Zarządzanie konsorcjum
 wydatki związane z obsługą/utrzymaniem umowy konsorcjum, o
ile jest ona obowiązkowa
 ogólne zarządzanie prawno-finansowo-administracyjne (w tym
uzyskiwanie świadectw kontroli sprawozdań finansowych,
świadectw metodologii) oraz koszty związane z kontrolami
finansowymi i przeglądami technicznymi
 organizacja przetargów wyłaniających nowych beneficjentów, o ile
wymaga tego umowa
 wszelkie pozostałe działania w zakresie zarządzania przewidziane
w umowie z wyjątkiem działań w zakresie badań i rozwoju
technologicznego
Zadania koordynatora
przesłanie płatności otrzymanych z KE na rzecz beneficjentów
prowadzenie dokumentacji pozwalającej na stwierdzenie w dowolnym
momencie, jaka część dofinansowania KE została wypłacona na rzecz
każdego z beneficjentów

informowanie KE o rozdysponowaniu płatności w wypadku, gdy jest to
wymagane na podstawie umowy lub gdy zarządza tego KE
kontrolowanie sprawozdań w celu zweryfikowania ich zgodności z
zadaniami projektu przed przekazaniem sprawozdań Komisji
monitorowanie wypełniania przez beneficjentów ich zobowiązań
wynikających z umowy
Podwykonawstwo w projektach
 KE w drodze wyjątku, gdy umowa o dofinansowanie przewiduje,
że pewne części prac mogą być zlecone podwykonawcom
 Umowy z podwykonawcami zwykle nie dotyczą samych prac
badawczych lecz obejmują zadania lub czynności niezbędne do
prowadzenia badań
 Podwykonawcy nie można zlecić zadań koordynatora, takich jak
podział środków finansowych, analizy sprawozdań itp.
Świadectwo kontroli
sprawozdań finansowych
 jest obowiązkowe tylko wtedy gdy łączna żądana wysokość dofinansowania
do danego projektu z KE na rzecz pojedynczego uczestnika, w ujęciu
kumulatywnym za wszystkie okresy, za które świadectwo kontroli sprawozdań
finansowych nie było przedstawiane, wynosi 375.000 euro lub więcej
 po przekazaniu świadectwa próg 375.000 euro nalicza się na nowo dla
kolejnych wypłat od KE
 dla projektów trwających dwa lata lub krócej, od uczestnika wymaga się tylko
jednego świadectwa kontroli sprawozdań finansowych na zakończenie
projektu
 świadectwo kontroli sprawozdań finansowych musi obejmować wszystkie
wydatki kwalifikowalne i należy je złożyć po poniesieniu kosztów wyłącznie w
formie elektronicznej
Więcej informacji:

7. Program Ramowy: http://cordis.europa.eu/fp7

Strony w języku polskim:
KPK: http://www.kpk.gov.pl/7pr/finanse/index.html
RPK: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk (Newsletter)
Biuletyn: http://www.grantyeuropejskie.pl
Dziękuję Państwu za uwagę!
Download