CHEMIA NIEORGANICZNA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

advertisement
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
CHEMIA NIEORGANICZNA
W ŻYCIU CZŁOWIEKA
Kierownik bloku specjalizacyjnego:
prof. dr hab. Przemysław Kita
Kierownik laboratorium: dr Olga Impert
Osoby prowadzące zajęcia laboratoryjne:
dr Olga Impert
dr Aleksandra Radtke
dr Adrian Topolski
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
CHEMIA NIEORGANICZNA
W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bloki przedmiotów specjalnościowych:
-
Biologiczne i medyczne zastosowanie
chemii nieorganicznej
-
Od kosmochemii do nowych reagentów i
materiałów nieorganicznych
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
Skład pojedynczego bloku:
-
30 h wykład
15 h ćwiczenia
45 h laboratorium
Sposób zaliczenia pojedynczego bloku: suma punktów
uzyskanych z laboratorium (25%), z ćwiczeń (15%) i 2 testów
zaliczeniowych po przerobieniu każdego działu (60%).
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
Tematyka wykładów:
Biologiczne i medyczne zastosowanie chemii
nieorganicznej
I.
Chemia bionieorganiczna:
- występowanie i rozpowszechnienie pierwiastków w
układach biologicznych, związki nieorganiczne w
komórce, biomineralizacja;
- rola metali i ligandów w układach biologicznych,
transport, transfer i transkrypcja;
- witaminy: B12, B6, C – rola metali w ich działaniu;
- przykłady procesów katalitycznych: fotosynteza,
cykl azotowy, wodorowy, metaloenzymy biorące
udział w reakcjach O2 i H2O2.
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
II.
Związki nieorganiczne, w tym z radioizotopami, w
terapii, diagnostyce i profilaktyce medycznej:
- terapia: leczenie ditlenem (PDT), związkami złota, litu,
bizmutu i lantanowców, leczenie cukrzycy i otyłości
związkami chromu i wanadu, rola NO i związków
wydzielających NO w leczeniu chorób serca, leczenie chorób
nowotworowych związkami platyny i rutenu oraz terapia
BNCT;
- diagnostyka: metoda PET, znaczenie lantanowców w
rezonansie magnetycznym, kontrasty (BaSO4 i związki jodu);
- związki nieorganiczne jako suplementy żywności i
konserwanty żywności; gazy w zmodyfikowanej atmosferze
osłaniającej żywność (MAP).
III. Wykłady prowadzone przez lekarza i pracownika z
Instytutu Jabłońskiego
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
Tematyka wykładów:
Od kosmochemii do nowych reagentów i
materiałów nieorganicznych
I. Pierwiastki i związki nieorganiczne jako
katalizatory i reagenty „zielonej chemii”:
- pojęcia podstawowe, profile przemian energetycznych
reakcji katalizowanych i niekatalizowanych, katalizatory
homo- i heterogeniczne, przykłady, postęp w rozwoju
katalizatorów;
- przykłady słynnych reakcji katalitycznych – od wiązania
N2 do katalizatora samochodowego;
- reagenty i katalizatory „zielonej chemii”, problemy
związane z utlenianiem ditlenu, nadtlenku wodoru i
nadtlenkami,
zastępowanie
chlorowych
utleniaczy,
fotokatalityczne właściwości TiO2.
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
II.
Związki nieorganiczne we współczesnych
materiałach i nanomateriałach, ich zastosowanie:
- defekty sieciowe, związki niestechiometryczne,
elektrolity stałe;
- synteza materiałów oraz ich właściwości magnetyczne,
optyczne i elektryczne;
- rodzaje materiałów: ceramiczne i szkła, polimery
nieorganiczne (silikony, fosfazezy, tiazeny), włókna z boru,
węgla, Al2O3, SiC oraz kamienie szlachetne;
- struktura wybranych materiałów;
- nanomateriały i nanotechnologie:
metody wytwarzania, charakterystyka,
nanometale, nanotlenki, bionieorganiczne
nanomateriały.
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
III. Związki nieorganiczne w gospodarstwie
domowym, rolnictwie i wojsku:
- nieorganiczne składniki proszków do prania,
past do zębów, past czyszczących i w
apteczce domowej;
- nawozy sztuczne, suplementy pasz i związki miedzi w
przeciwgrzybicznej ochronie roślin;
- materiały wybuchowe i paliwa rakietowe.
IV. Chemia w kosmosie:
- powstawanie pierwiastków;
łączenie się pierwiastków w
„zimnych” i „gorących”
miejscach kosmosu;
- metodyka badawcza.
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
Tematyka zajęć laboratoryjnych:
W trakcie zajęć laboratoryjnych student
zapozna się z prostymi metodami syntezy wybranych
grup związków nieorganicznych, w tym związków
koordynacyjnych, technikami separacyjnymi
opartymi na kolumnowej chromatografii
jonowymiennej, z rejestracją i z zastosowaniem
elektronowych widm absorpcyjnych w roztworach do
identyfikacji związków i oznaczeń ...
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
Propozycja zadań laboratoryjnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Synteza, badanie właściwości związków chromu(III) z
kwasami pirydynokarboksylowymi.
Synteza, badanie właściwości związków wanadu z
asetyloacetoniane; kwasami pirydynokarboksylowymi.
Synteza, badanie właściwości związków chromu(III)
ze związkami z grupy witamin B6.
Oznaczanie metali w preparatach biologicznych.
- FeIII, CoII; CrIII
Synteza leków antynowotworowych na bazie platyny –
obieg zamknięty platyny.
Synteza, badanie właściwości kompleksów metali z
tlenkiem azotu.
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Wydzielanie kwasu tetraoksofosforowego(V) z cocacoli i oznaczanie jego stężenia .
Oznaczanie kwasu askorbinowego i kwasu
cytrynowego wydzielonych z napoi.
Trwałość nadtlenku wodoru, nadtlenek wodoru jako
ekologiczny utleniacz i reduktor.
Synteza środków antyseptycznych – tlenojodek
bizmutu i kwas borowy.
Pomiary licznikowe promieniowania jonizującego
Oznaczanie hormonów tarczycy z użyciem jodu-125;
Dozymetria promieniowania
Nanomateriały – ZnO i nanosrebro
Kompleksy miedzi(II) z glicyną i triglicyną, synteza,
charakterystyka, stałe trwałości kompleksów.
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
Tematyka ćwiczeń audytoryjnych:

Poszerzone zostaną niektóre tematy
omawiane na wykładzie. Przedyskutowane
zostaną podstawy teoretyczne niezbędne do
zrozumienia każdego z bloków
tematycznych.
Z metodyką i instrumentarium badań
kosmochemicznych zapoznany zostanie
student w Centrum Astronomii w
Piwnicach.
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
Informacje dotyczące nowej specjalności i przedmiotów
do wyboru dostępne na stronie Katedry:
www.chem.uni.torun.pl/KChNiK/
Download