Kierunki genetycznych modyfikacji roślin

advertisement
Kierunki
genetycznych
modyfikacji
roślin
Anna Białas
Plan seminarium:
• Co to są modyfikacje genetyczne?
– Modyfikacje w obrębie jednego gatunku
– Modyfikacje międzygatunkowe
• Rozwój modyfikacji genetycznych
• Rośliny modyfikowane genetycznie
• Wady i zalety modyfikacji
Organizm modyfikowany
genetycznie
to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał
genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w
warunkach naturalnych wskutek:
– krzyżowania lub
– naturalnej rekombinacji.
Jeżeli wymieniamy geny w obrębie jednego gatunku, mówimy o
organizmach modyfikowanych genetycznie.
Jeśli dokonujemy wymiany genów między roślinami lub
zwierzętami nie spokrewnionymi, mamy do czynienia z
organizmami transgenicznymi, a przenoszony gen to tzw.
transgen.
Po przeniesieniu transgenu jest on na stałe włączony do
genomu gospodarza i od tej pory będzie obecny u wszystkich
organizmów potomnych.
Krzyżowanie
Polega na kojarzeniu płciowym 2 genetycznie
różnych osobników w wyniku zapylania
kontrolowanego wybranych roślin.
Prowadzi do powstania mieszańców, które mają inne
kombinacje cech niż rodzice i stanowią materiał
wyjściowy do wyhodowania nowych odmian.
Efektem krzyżowania jest transgresja:
P AA x aa
F1 Aa
F2
♀♂ A
a
A
a
AA Aa
Aa aa
Pod względem charakteru,
modyfikacje dzielimy na trzy
grupy:
1. Zmieniona zostaje aktywność genów
naturalnie występujących w danym
organizmie, ale w jego komórkach nie
pojawia się żaden nowy gen (pomidor
FlavrSavr).
2. Do organizmu wprowadzone zostają
dodatkowe kopie jego własnych genów.
3. Do organizmu wprowadzony zostaje gen
pochodzący z organizmu innego gatunku.
Kroki milowe w badaniach molekularnych i
bioinżynierii roślin
Rok
Co zrobiono
Źródło
Co stwierdzono/ co z tego
wyniknęło
1953
Odkrycie struktury DNA
Budowa- podwójna helisa
Watson i Crick
1958
Wyizolowanie polimerazy DNA z E.
coli
Można syntetyzować DNA
in vitro
Kornberg
1963
Odkrycie kodu genetycznego
Poznanie zasad
trójkowego kodowania
informacji genetycznej
Crick
1967
Wyizolowanie ligazy DNA
Możliwość łączenia
między sobą fragmentów
DNA
Olivera & Lehman
1970
Izolacja nowego rodzaju enzymówenzymów restrykcyjnych
Można ciąć fragmenty
DNA w miejscach
rozpoznawanych przez
dany enzym
Smith & Wilcox
1972
Otrzymanie pierwszego rekombinanta
DNA
Połączono między sobą
fragmenty DNA po ich
przecięciu przez ER
Jackson i zespół
1973
Wprowadzenie obcego DNA do
komórek E. coli przez
zrekombinowany plazmid
Możliwość namnażania
biologicznego
zrekombinowanego DNA
w kom. bakterii
Cohen i zespół
Kroki milowe w badaniach molekularnych i
bioinżynierii roślin c.d.
Rok
Co zrobiono
Co stwierdzono/ co z tego
wyniknęło
Źródło
1975
Praktyczna metoda
sekwencjonowania fragmentów DNA
Rozpoczął się szybki rozwój
metod sekwencjonowania
DNA
Sanger
1984
Otrzymanie pierwszej transgenicznej
petunii z wykorzystaniem agroinekcji
do jej transformacji
Opracowanie powszechnie
obecnie używanej metody
transformacji roślin
dwuliściennych
De Block i in.,
Horsch i in.
1984
Otrzymanie transgenicznego tytoniu
metodą PEG
Opracowanie metody
transformacji poprzez
bezpośrednie wprowadzenie
DNA do protoplastów
Paszkowski i in.
1986
Odkrycie łańcuchowej reakcji
polimerazy (PCR)
Przedstawiono możliwość
namnażania DNA in vitro.
Następuje gwałtowny rozwój
technologii PCR
Mullis, Ausbel i
zespół
1990
Otrzymanie kukurydzy
transgenicznej z zastosowaniem
strzelby genowej
Opracowanie metody
transformacji roślin
jednoliściennych
Gordon- Kamm i
in.
1994
Pomidor transgeniczny Flavr- Savr
na rynku USA
Pierwsza roślina
transgeniczna w uprawie
Monsanto
Metody tworzenia genetycznie
zmodyfikowanych organizmów
1.
Metoda z wykorzystaniem wektora.
Polega na zastosowaniu wektora do wprowadzenia
materiału genetycznego do komórek roślinnych.
Wektorami są bakterie z rodzaju Rhizobium:
•
Agrobacterium tumefaciens i
•
Agrobacterium rhizogenes,
które posiadają naturalną zdolność do wprowadzania
swojego DNA do roślin.
Przykład metody tworzenia genetycznie
zmodyfikowanych organizmów z wykorzystaniem
wektora i mikrowstrzeliwania
Metody tworzenia genetycznie
zmodyfikowanych organizmów
2. Metody bez wykorzystania wektora.
Są to metody polegające na bezpośrednim
wprowadzeniu DNA do komórek roślinnych.
Aby fragment DNA mógł być wprowadzony do
komórki gospodarza, ta musi być pozbawiona ściany
komórkowej (oprócz mikrowstrzeliwania). W tym celu
można poddać ją działaniu enzymów degradujących.
Otrzymuje się w ten sposób tzw. protoplast, którego
błona komórkowa stanowi koleją barierę dla transgenu,
wprowadzanego do komórek.
Do pokonania przeszkody, jaka jest błona komórkowa
służą metody fizyczne i chemiczne.
• Metody
fizyczne:
- Elektroporacja,
polega na wykorzystaniu serii impulsów elektrycznych, które naruszają
strukturę błony, powodując powstanie w niej porów, przez które DNA
może przeniknąć do wnętrza komórki. Podejście to może być stosowane
też przy wprowadzaniu genów do innych komórek - zwierzęcych,
bakteryjnych.
- Mikrowstrzeliwanie,
wykorzystuje mikroskopijne kulki ze złota lub wolframu o średnicy 0,5 - 5
mikrometra. Fragmenty DNA które pragnie się wprowadzić do komórek
są opłaszczane na kulkach, a następnie wstrzeliwane do komórek
roślinnych. Używana jest do tego tzw. "armatka genowa" (ang. particle
gun).
• Metody
chemiczne:
- Z użyciem PEG,
polega na wykorzystaniu glikolu polietylenowego (PEG od ang. polyethylene
glycol), który powoduje zwiększenie przepuszczalności błony komórkowej,
poprzez prowadzenie do jej chwilowej, odwracalnej dezorganizacji. To pozwala na
wniknięcie transgenu do komórek, wraz z DNA nośnikowym.
- Fuzja liposomów
tworzone są liposomy, wewnątrz których znajdują się cząsteczki DNA. Tworzy się
je poprzez utworzenie podwójnej błony lipidowej na roztworze z cząsteczkami
DNA i wstrząsanie- nie powstają wtedy "kuleczki" błonowe z DNA w środku.
Liposomy łączą się z protoplastami komórek wprowadzając do środka DNA.
-Mikroiniekcja
polega na wprowadzeniu DNA za pomocą igły mikromanipulatora, doświadczenie
wykonywanie jest ręcznie przez człowieka.
Modyfikacje roślin - typy
1. Odporność na herbicydy - chemiczne środki
ochrony roślin, środki chwastobójcze.
Są to najpowszechniejsze modyfikacje roślin.
Uzyskana odporność rośliny, pozwala na stosowanie
herbicydu, bez obawy o zniszczenie upraw.
Modyfikowana roślina posiada albo zupełnie nowe,
albo dodatkowe kopie obecnego już w niej genu, który
odpowiedzialny jest za wytwarzanie enzymów
rozkładających herbicydy.
Roślina mogąca rozkładać herbicydy staje się na nie
odporna.
-odporność na herbicyd RoundUp (glifosat)
2. Odporność na choroby powodowane
przez grzyby, wirusy, bakterie.
Wprowadzenie transgenu kodującego enzymy:
-hitynaza,
-glukanaza,
które niszczą ścianę komórkową grzybów i bakterii.
Odporność na wirusy uzyskuje się poprzez
wprowadzenie do rośliny genów białek płaszcza
(kapsydu) danego wirusa, a także jego enzymów:
-replikazy,
-proteazy.
3. Odporność na owady - szkodniki.
Gen do nadania takiej odporności - gen Bt –
uzyskuje się z bakterii glebowej Bacillus thuringensis.
Gen ten koduje specyficzne białko – Cry, które jest
toksyczne dla owadów.
Szkodnik po zjedzeniu komórek rośliny umiera.
Białko uzyskuje swoją toksyczność tylko wewnątrz
przewodu pokarmowego określonych gatunków
szkodników, nie jest toksyczne dla innych organizmów
np. człowieka.
4. Odporność na niekorzystne warunki
środowiska:
- zbyt niską lub zbyt wysoka temperaturę,
- suszę,
- zasolenie gleby
- nadmierne promieniowanie
- zanieczyszczenie środowiska (metale ciężkie
znajdujące się w glebie).
5. Poprawa cech jakościowych oraz
użytkowych roślin:
• zwiększenie zawartości suchej masy,
• opóźnienie dojrzewania (zwiększenie trwałości),
• wprowadzenie genów odpowiedzialnych za:
• produkcję białek odżywczych,
• większą zawartość mikroelementów,
• nadanie lepszego smaku i intensywniejszego aromatu,
• usuwanie substancji alergizujących,
• zmiana intensywności i odcienia zabarwienia.
Zakres, cel i przykłady modyfikacji
genetycznej roślin uprawnych
Zakres
Cel
Przykłady
I0
Pożądane zmiany w
wegetatywnych częściach
roślin bez znaczących zmian
składu chemicznego
generatywnych części
•zwiększenie tolerancji na działanie
herbicydów, choroby wirusowe i grzybowe
•zmiany architektury roślin oraz terminu
kwitnienia i dojrzewania
•zwiększenie tolerancji na stres środowiskowy
II0
Zmiany w składzie
chemicznym i wartości
użytkowej jadalnych części
roślin
zwiększenie
zawartości
niedoborowych
aminokwasów
„projektowanie olejów roślinnych”,
poprawa cech sensorycznych produktu
III0
Synteza specyficznych,
zazwyczaj gatunkowo obcych,
substancji chemicznych
•produkcja farmaceutyków i szczepionek
roślinnych,
•zmiany kompleksu celulozowo-ligninowego
oraz właściwości skrobi przydatnych w
produkcji naturalnych biodegradowalnych
opakowań,
•zwiększenie zdolności wybranych roślin do
kumulowania w glebie składników
niepożądanych
Początki modyfikacji
genetycznych
roślin:
•
•
•
•
•
1986 r.- tytoń
1994 r.- pomidory FlavrSavr
1995 r.- dynia
1996 r.- kukurydza, soja
1997 r.- rzepak
Na liście żywności lub jej składników pochodzących z roślin
transgenicznych występującej na rynku UE do kwietnia 2004
umieszczono 16 produktów:
•
•
•
•
•
5 - pochodzących z kukurydzy,
7- z rzepaku,
2 - z bawełny (olej z nasion),
1 - z soi,
witamina B2.
Najczęściej uprawiane rośliny
modyfikowane genetycznie, w 2004
roku:
Rośliny transgeniczne –przykłady
Soja
•Odporność na wirusy, herbicydy, szkodniki
•Obniżenie zawartości kw. palmitynowego
Rzepak
•Odporność na herbicydy,
•Zmniejszona zawartość nienasyconych kw.
tłuszczowych
•Większa zawartość kw. laurynowego
Kukurydza
•Odporność na owady
•„źródło żelaza”
Pomidory
•Spowolnienie dojrzewania, większa trwałość
•Większa zawartość suchej masy,
•Intensywniejsza barwa, cieńsza skórka
Ziemniaki
•Wzrost zawartości skrobi
•Odporność na wirusy, herbicydy, stonkę
ziemniaczaną
•Odporność na ciemnienie pouderzeniowe, większa
trwałość
Rośliny transgeniczne –przykłady
Truskawki
• Wyższa słodkość owoców,
• Spowolnienie dojrzewania
• Odporność na mróz
Buraki cukrowe
• Odporność na herbicydy, szkodniki
• Dłuższy okres przechowywania bez strat w
zawartości cukru
Ryż
• Zwiększona produkcja β-karotenu
Sałata
• Produkująca szczepionkę na zapalenie wątroby
typu B
Pszenica
• Zwiększenie zawartości glutenu
Dynia
• Odporność na grzyby
Banany
• Odporność na wirusy i grzyby
Winogrona
• Odmiany bezpestkowe
Seler, marchew
•Zachowanie kruchości
Kraje o największej powierzchni upraw
transgenicznych:
Żywność genetycznie
modyfikowana
Jest to żywność wyprodukowana z roślin lub zwierząt lub za ich pomocą,
które zostały wcześniej ulepszone za pomocą technik inżynierii genetycznej.
Są to artykuły spożywcze zawierające produkty modyfikacji genetycznej:
– żywność będąca GMO (np. świeże pomidory i ziemniaki),
– żywność zawierająca przetworzone GMO
(np. koncentraty zup z pomidorów, frytki mrożone),
– żywność zawierająca przetworzone GMO
(np. czekolada zawierająca lecytynę z transgenicznej soi),
– żywność produkowana z zastosowaniem GMO
(np. chleb pieczony z wykorzystaniem transgenicznych drożdży, piwo i
inne produkty fermentacji alkoholowej produkowane z zastosowaniem
drożdży transgenicznych),
– produkty żywnościowe pochodne GMO, lecz nie zawierające żadnych
komponentów „ transgenicznych”
(np. olej rzepakowy otrzymywany z transgenicznego
rzepaku, cukier z transgenicznych buraków).
Klasyfikacja i przykłady obaw związanych z
upowszechnieniem produktów zawierających
GMO
Charakter zastrzeżeń
Przykłady
Wątpliwości natury
etycznej
Niechęć wielu osób w stosunku do działań odbieranych jako „poprawiania
natury”.
Obawy przed
niekorzystnymi
skutkami ekologicznymi
• Możliwość zdominowania upraw przez odmiany zmodyfikowane i groźbę
ograniczenia bioróżnorodności;
• Możliwość pojawienia się superchwastów odpornych na herbicydy;
• Kłopoty z zachwaszczeniem upraw przez odporne na herbicydy rośliny
uprawiane w poprzednim roku;
• Groźba transferu wprowadzonych fragmentów DNA do innych
organizmów skutkującego pojawieniem się nowych patogennych bakterii i
wirusów;
• Możliwy niekorzystny wpływ transgenów, np. produkujących Bt toksyny,
na organizmy bytujące w środowisku, np. pożyteczne owady.
Ryzyko negatywnych
następstw
ekonomicznych
• Możliwość, że tańsze produkty z GMO będą wypierać rodzimą produkcję
konwencjonalnych surowców spożywczych i paszowych;
• Możliwość działania dumpingowego konsorcjów biotechnologicznych,
obliczonego na późniejszą, rekompensatę ekonomiczną.
Zagrożenia dla
odżywczych i
zdrowotnych
właściwości pasz i
żywności
Możliwość ujawnienia się niekorzystnego, niezamierzonego efektu
transgenezy, przeoczonego standardowymi technikami analitycznymi lub
występującego w dłuższym okresie stosowania pasz i żywności z
surowców transgenicznych.
Podsumowanie
•
Modyfikacje roślin prowadzą do otrzymania odmian odpornych na choroby
powodowane przez różnego rodzaju patogenny, jak np. grzyby czy wirusy, a to
z kolei może pozwolić na ograniczenie zużycia środków ochrony roślin. Tym
samym dzięki GMO uprawy mogą stać się bardziej przyjazne dla środowiska.
•
Poprawiają się też ich cechy użytkowe, smak, wygląd, skład chemiczny.
np. transgeniczna odmiany pomidora, które odznaczają się większą trwałością,
a tym samym mogą być dłużej przechowywane i łatwiej znoszą transport.
•
Dzięki inżynierii genetycznej możliwe jest też poprawienie składu
otrzymywanych produktów. Przykładem może być rzepak, którego modyfikacje
doprowadziły do uzyskania odmian o zmniejszonej zawartości nienasyconych
kwasów tłuszczowych lub ryż, który produkuje większe ilości β-karotenu
będącego prekursorem witaminy A.
•
Nie bez znaczenia są też względy ekonomiczne. Rośliny GMO odznaczają się
często lepszym smakiem, ładniej wyglądają, są bardziej dorodne, co może
oczywiście skłaniać klienta do ich zakupu. Podobnie możliwość zmniejszonego
użycia chemicznych środków ochrony roślin, może prowadzić do obniżenia
kosztów produkcji, a tym samym do obniżenia cen produktów proponowanych
odbiorcy.
•
Odporność na trudne warunki wzrostu (susza, zasolenie gleby) oraz
potencjalnie wyższe plony, w porównaniu z tradycyjnymi odmianami,
sprawiają, że genetycznie modyfikowane rośliny mogą pomóc w eliminacji
problemu głodu w krajach Trzeciego Świata.
Dziękuję za uwagę 
Download