Inwestycje w akcje spółek surowcowych jako forma

advertisement
ANNALES
U N I V E R S I TAT I S M A R I A E C U R I E - S K à O D O W S K A
LU B LI N – P OL ONIA
VOL. XLVI, 4
SECTIO H
2012
Szkoáa Gáówna Handlowa w Warszawie, Katedra Rynków Kapitaáowych
JACEK TOMASZEWSKI
Inwestycje w akcje spóáek surowcowych jako forma ekspozycji..
na ryzyko rynku towarowego – analiza spóáek notowanych
na GPW SA
Investing in commodity stocks as a form of exposure to commodity risk
– an analysis of GPW SA listed companies
Sáowa kluczowe: inwestycje alternatywne, towary, rynek akcji
Key words: alternative investments, commodities, stock market
WstĊp
W ostatnich latach na Ğwiatowych rynkach finansowych obserwuje siĊ wzrost
zainteresowania inwestorów finansowych wáączaniem inwestycji alternatywnych
do portfeli inwestycyjnych záoĪonych z tradycyjnych aktywów finansowych (akcji
i obligacji).
Inwestycje alternatywne, które przez lata stanowiáy domenĊ inwestorów poszukujących wysokich stóp zwrotu przy akceptacji podwyĪszonego ryzyka inwestycyjnego,
zaczĊáy coraz czĊĞciej pojawiaü siĊ portfelach inwestorów stosujących konserwatywne
strategie inwestycyjne, takich jak fundusze emerytalne1. Z punktu widzenia tych
tradycyjnych grup inwestorów gáówną przyczyną atrakcyjnoĞci inwestycji alterna1
Wedáug badania przeprowadzonego w 2009 r. przez National Association of State Retirement Administrators and National Council on Teacher Retirement amerykaĔskie fundusze emerytalne utrzymują od
5 do 10% swoich aktywów w formie inwestycji alternatywnych.
828
JACEK TOMASZEWSKI
tywnych jest ich pozytywny wpáyw na poprawĊ dywersyfikacji portfela aktywów,
a zwáaszcza wykazywany przez wiele klas aktywów alternatywnych niski poziom
korelacji ze zmianami cen tradycyjnych aktywów finansowych oraz moĪliwoĞü ich
stosowania jako zabezpieczenia antyinflacyjnego. Dodatkowym czynnikiem atrakcyjnoĞci inwestycji na rynkach towarowych staáa siĊ, zwáaszcza w ostatnich latach,
trwaáoĞü popytu tych na rynkach, skutkująca dáugimi okresami wzrostu cen umoĪliwiającymi osiąganie stóp zwrotu wyĪszych niĪ na rynkach tradycyjnych aktywów
finansowych.
Jedną z klas aktywów alternatywnych wykazujących wspomniane powyĪej cechy są inwestycje na rynkach towarowych. Na przestrzeni ostatniej dekady nastąpiá
niespotykany wczeĞniej napáyw kapitaáów portfelowych na te rynki. Z punktu widzenia inwestora finansowego uzyskanie ekspozycji na ryzyko zmian cen towarów
wiąĪe siĊ jednak z istotnymi problemami natury logistycznej czy organizacyjnej.
BezpoĞrednie inwestycje w towary są dla tej grupy inwestorów najtrudniejsze
w realizacji ze wzglĊdu na rozproszenie gotówkowych rynków towarowych, czĊsto
znaczny stopieĔ interwencji paĔstwa, a przede wszystkim niedogodnoĞci związane
z koniecznoĞcią magazynowania i transportowania towarów. Inwestorzy finansowi
poszukują wiĊc alternatywnych narzĊdzi uzyskania ekspozycji na ryzyko towarowe.
Inwestycje towarowe inwestorów finansowych przybierają formĊ inwestycji w towarowe kontrakty futures, opcje towarowe czy produkty strukturyzowane oparte na
cenach towarów czy szczególnie popularnych w ostatnich latach indeksach rynków
towarowych2.
Najprostszą formą ekspozycji na ryzyko towarowe z punktu widzenia inwestora
portfelowego wydaje siĊ inwestycja w papiery wartoĞciowe, szczególnie w akcje spóáek
dziaáających na rynkach towarowych. W przypadku podmiotów, których dziaáalnoĞü
jest ĞciĞle skoncentrowana na rynkach towarowych, takich jak spóáki górnicze czy
spóáki z sektora rolnego bezpoĞrednio zaangaĪowane w produkcjĊ towarów rolnych,
wyniki finansowe takich przedsiĊbiorstw, a w konsekwencji ceny ich akcji powinny
wykazywaü Ğcisáe powiązanie z cenami towarów.
Celem artykuáu jest próba analizy moĪliwoĞci wykorzystania inwestycji w spóáki
towarowe notowane na Gieádzie Papierów WartoĞciowych w Warszawie jako formy
uzyskania ekspozycji na ryzyko rynku towarowego na tle analogicznych prowadzonych na rozwiniĊtych rynkach kapitaáowych.
1. Inwestycje w akcje spóáek towarowych na rynkach rozwiniĊtych
Jak wspomniano we wstĊpie, jedną z najprostszych form uzyskania przez inwestora finansowego ekspozycji na ryzyko rynku towarowego jest nabycie akcji spóáek,
2
J. Tomaszewski, Inwestycje w indeksy rynków towarowych a poziom cen i ryzyka na rynkach towarowych, Annales UMCS, sectio H: Oeconomia, vol. 46/1, Lublin 2012, s. 396.
INWESTYCJE W AKCJE SPÓàEK SUROWCOWYCH JAKO FORMA EKSPOZYCJI...
829
których wyniki finansowe są ĞciĞle powiązane z ksztaátowaniem siĊ cen towarów.
Na rozwiniĊtych rynkach kapitaáowych dostĊpna jest bardzo szeroka paleta akcji
spóáek zaangaĪowanych w róĪny sposób w dziaáalnoĞü na rynkach towarowych. Jak
wykazują badania prowadzone na rynkach rozwiniĊtych, zbudowanie portfela akcji
dającego zadowalającą ekspozycjĊ na ryzyko rynku towarowego wymaga precyzyjnego doboru spóáek, w których związek pomiĊdzy cenami towarów a ich wynikami
finansowymi bĊdzie najsilniejszy. Na przykáad inwestorzy bardzo czĊsto poszukują
ekspozycji na ryzyko cen ropy naftowej i gazu. MoĪna ją próbowaü zbudowaü przez
nabycie akcji spóáek sektora naftowego, istotne jest jednak podjĊcie decyzji, czy
wáaĞciwe bĊdzie nabycie akcji spóáek poszukiwawczych, wydobywczych, przetwórczych, zajmujących siĊ transportem czy dystrybucją produktów naftowych3. Przede
wszystkim jednak naleĪy zdawaü sobie sprawĊ z faktu, Īe inwestycja w spóáki towarowe oprócz uzyskania ekspozycji na ryzyko cen towarów zawsze niesie ze sobą
ekspozycjĊ na dwa dodatkowe rodzaje ryzyka: ryzyko specyficzne spóáki oraz ryzyko
systemowe rynku akcji. Ryzyko specyficzne jest związane z jakoĞcią zarządzania
spóáką, strukturą kapitaáową czy nawet jakoĞcią komunikacji z akcjonariuszami4.
Szczególnie istotne są, jak wynika z badaĔ, praktyki przedsiĊbiorstw w zakresie
zabezpieczania swoich ekspozycji na ryzyko cen surowców, które mogą istotnie
wpáywaü na siáĊ związku miĊdzy cenami akcji takich spóáek a cenami surowców.
Chung wykazaá wystĊpowanie takiej silnej zaleĪnoĞci w przypadku spóáek górniczych zajmujących siĊ wydobyciem záota5. Ryzyko systemowe sprawia natomiast, Īe
w przypadku czĊĞci spóáek towarowych korelacja ich cen z rynkiem akcji reprezentowanym przez szerokie indeksy rynku akcji jest silniejsza niĪ powiązanie z ryzykiem
cen towarów.
Dodatkowe czynniki ryzyka wpáywające na ksztaátowanie cen spóáek towarowych sprawiają, Īe akcje praktycznie wszystkich spóáek towarowych charakteryzują siĊ dodatnimi wartoĞciami wspóáczynników beta (a wiĊc pozytywną
kowariancją z rynkiem akcji)6. Dokáadniejsze badania dowodzą, Īe inwestycje
w akcje spóáek dziaáających w ĞciĞle okreĞlonych sektorach rynku towarowego
wykazują umiarkowane korelacje z odpowiednimi indeksami cen towarów. Z badania przeprowadzonego przez Center for International Securities and Derivatives
Markets, University of Massachussets7 wynika, Īe korelacja pomiĊdzy poziomem
indeksu GSCI Energy (indeks cen surowców energetycznych) a indeksami S&P 400
Energy i S&P Oil and Gas (indeksy cen akcji spóáek energetycznych i naftowych)
3
L. Engelke, J.C. Yuen, Types of Commodity Investments, [w:] F.J. Fabozzi, R. Fuss, D.G. Kaiser, The
Handbook of Commodity Investing, John Wiley & Sons, Hoboken 2008, s. 561–562.
4
A. Zaremba, Fakty i mity inwestowania w surowce, http://www.parkiet.com/artykul/909041.html
(6.01.2010).
5
S. Chung, Effects of Derivative Usage on Commodty-Based Corporations, Ph.D. Dissertation, University of Massachussets, 2000.
6
H. Geman, Commodities and Commodity Derivatives, John Wiley & Sons, Chichester 2005, s. 336–337.
7
The Benefits of Commodity Investment, CISDM Research Department, Amherst 2006, s. 7–9.
JACEK TOMASZEWSKI
830
ksztaátowaáa siĊ na poziomie powyĪej 0,45. Podobnie w przypadku indeksów cen
metali szlachetnych i metali bazowych a odpowiednimi subindeksami sektorowymi
indeksu akcji S&P korelacja wynosiáa powyĪej 0,50. Na szczególną uwagĊ zasáuguje fakt, Īe wspóáczynnik korelacji pomiĊdzy indeksem cen produktów rolnych
a subindeksem spóáek rolniczych indeksu S&P byá mniejszy niĪ 0,20. Tak sáaba
zaleĪnoĞü w przypadku akcji spóáek rolniczych wynika z faktu, Īe wiĊkszoĞü tych
spóáek gros swoich przychodów generuje ze sprzedaĪy wysoko przetworzonych
produktów pochodzenia rolniczego, stąd ich powiązanie z cenami produktów
rolnych jest znacznie niĪsze niĪ zaleĪnoĞü cen akcji spóáek górniczych od cen
wydobywanych przez nie surowców. Engelke i Yuen w swoich badaniach8 zwrócili dodatkowo uwagĊ na fakt, Īe korelacje cen spóáek surowcowych ze zmianami
cen surowców nie tylko nie byáy bardzo wysokie, ale takĪe charakteryzowaáy
siĊ historycznie duĪą niestabilnoĞcią, co dodatkowo utrudnia wykorzystanie inwestycji w akcje spóáek surowcowych do zbudowania ekspozycji na ryzyko cen
surowców.
2. Inwestycje w akcje spóáek towarowych notowanych na GPW SA
Gieáda Papierów WartoĞciowych w Warszawie SA (GPW SA) to podstawowy
rynek regulowany papierów wartoĞciowych w Polsce, funkcjonujący od roku 1991.
Na koniec roku 2011 na GPW SA byáy notowane akcje 426 spóáek o áącznej kapitalizacji siĊgającej blisko 450 mld PLN (dane obejmują wyáącznie akcje spóáek
krajowych, dla których GPW jest podstawowym rynkiem notowaĔ). WĞród notowanych spóáek znajduje siĊ znacząca liczba spóáek, których dziaáalnoĞü wiąĪe siĊ
z rynkami towarowymi i których akcje mogáyby stanowiü alternatywĊ dla innych
form inwestycji w rynki towarowe. Jak wynika z prezentowanych w punkcie I wyników badaĔ z rynków wysoko rozwiniĊtych, najlepsze wyniki byáy moĪliwe do
uzyskania w przypadku inwestycji w akcje spóáek górniczych, paliwowych i energetycznych. Przedmiotem dalszej analizy bĊdą wiĊc akcje takich spóáek notowanych
na GPW SA.
NajwaĪniejsze spóáki sektorów paliwowych i energetycznych notowanych na
GPW SA wchodzą w skáad dwóch subindeksów sektorowych indeksu WIG – WIG-Paliwa i WIG-Surowce. Oba subindeksy, podobnie jak indeks WIG, są obliczane
jako indeksy dochodowe, co oznacza, Īe na ich poziom wpáywają zarówno zmiany
cen akcji spóáek wchodzących w skáad indeksu, jak i dochody z dywidend i praw
poboru z tych akcji. Skáad portfeli obu indeksów (spóáki, udziaá w portfelu indeksu,
gáówna branĪa) przedstawiono w tabeli 1.
8
L. Engelke, J.C. Yuen, op. cit., s. 563.
INWESTYCJE W AKCJE SPÓàEK SUROWCOWYCH JAKO FORMA EKSPOZYCJI...
831
Tabela 1. Skáad indeksów WIG-Paliwa i WIG-Surowce
Nazwa spóáki
Udziaá w portfelu indeksu (%)
BranĪa
WIG-Paliwa
PKN Orlen
53,483
ropa naftowa
PGNiG
31,906
gaz ziemny i ropa naftowa
Lotos
8,374
ropa naftowa
MOL
3,655
ropa naftowa
KOV
1,731
ropa naftowa
Petrolinvest
0,785
ropa naftowa
CP Energia
0,066
gaz ziemny
WIG-Surowce
KGHM
68,347
miedĨ
LW Bogdanka
15,729
wĊgiel kamienny
JSW
13,194
wĊgiel kamienny
New World Resources
1,528
wĊgiel kamienny
CoalEnergy
0,983
wĊgiel kamienny
Sadovaya
0,219
wĊgiel kamienny
ħródáo: GPW SA.
Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, w skáad indeksu WIG-Paliwa wchodzą
akcje spóáek, których ceny powinny byü uzaleĪnione od zmian cen ropy naftowej
i gazu ziemnego, natomiast w skáad WIG-Surowce spóáki, których akcje powinny
zaleĪeü od zmian cen miedzi i wĊgla kamiennego.
WartoĞü indeksu WIG-Paliwa jest obliczana od początku roku 2006, a WIG-Surowce od początku 2011 r.
PowyĪsze informacje wskazują, Īe dla analizy przydatnoĞci spóáek GPW do
uzyskania ekspozycji na ryzyko rynku towarowego najbardziej odpowiednie są spóáki
z indeksu WIG-Paliwa. Dane dotyczące WIG-Surowce, ze wzglĊdu na krótka historiĊ
jego obliczania (co wynika z krótkiego okresu notowania na GPW SA wiĊkszoĞci
spóáek wchodzących w skáad indeksu) oraz specyficzną kombinacjĊ surowców, na
których rynku dziaáają spóáki, są znacznie mniej atrakcyjnym przedmiotem analizy.
W celu zbadania moĪliwoĞci wykorzystania inwestycji w spóáki surowcowe do
uzyskania ekspozycji na ryzyko rynków towarowych w pierwszej kolejnoĞci wyznaczono wspóáczynniki korelacji wartoĞci indeksów WIG-Paliwa i WIG-Surowce
z referencyjnym indeksem rynku towarowego. Jako indeks referencyjny wybrano
cieszący siĊ najwiĊkszą popularnoĞcią wĞród uczestników rynków finansowych indeks
JACEK TOMASZEWSKI
832
GSCI (Goldman Sachs Commodity Index). Jest on powszechnie wykorzystywany do
budowy instrumentów finansowych (kontrakty terminowe, opcje itp.) umoĪliwiających uzyskanie ekspozycji na ryzyko rynku towarowego. WartoĞü indeksu oblicza
siĊ na podstawie cen 24 towarów naleĪących do piĊciu grup towarowych (surowce
energetyczne, metale bazowe, metale szlachetne, artykuáy rolne pochodzenia roĞlinnego, bydáo), jednak w ponad 70% jego wartoĞü jest uzaleĪniona od cen surowców
energetycznych (ropy, gazu i produktów pochodnych), co sprawia, Īe wydaje siĊ on
adekwatnym benchmarkiem, zwáaszcza dla indeksu WIG-Paliwa.
Badany okres obejmowaá lata 2006–2011 (dla WIG-Paliwa) i rok 2011 (dla WIG-Surowce). PoniewaĪ okres ten przypada na czas globalnego kryzysu finansowego,
wyznaczono wspóáczynniki korelacji dla poszczególnych lat w celu stwierdzenia, czy
wydarzenia na rynkach finansowych miaáy wpáyw na poziom wskaĨników.
W przypadku WIG-Paliwa, ze wzglĊdu na powiązanie zdecydowanej wiĊkszoĞci
spóáek z indeksu z rynkiem ropy naftowej, okreĞlono równieĪ wspóáczynniki korelacji
indeksu z cenami ropy naftowej.
JednoczeĞnie wyznaczono wspóáczynniki korelacji wartoĞci indeksów sektorowych
i indeksu WIG, reprezentującego szeroki rynek akcji GPW SA, w celu porównania
siáy korelacji wartoĞci indeksów spóáek surowcowych z cenami surowców i cenami
rynku akcji.
Wyniki zostaáy zebrane w tabeli 2.
Tabela 2. Analiza korelacji indeksów WIG-Paliwa i WIG-Surowce
Indeks WIG-Paliwa
Data
Korelacja WIG-Paliwa
– GSCI Spot
Korelacja WIG-Paliwa
– ropa naftowa
Korelacja WIG-Paliwa
– WIG
2006
0,203014
0,406074838
–0,39967
2007
0,686608
0,741828144
0,75333
2008
0,552279
0,529803243
0,969362
2009
0,926702
0,813074294
0,924342
2010
0,846643
0,625326953
0,950014
2011
0,795222
–0,104518809
0,959068
WIG-Surowce
Data
Korelacja WIG-Surowce
– GSCI Spot
Korelacja WIG-Surowce
– WIG
2011
0,785052
0,888005
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GPW SA i serwisu Stooq.pl.
INWESTYCJE W AKCJE SPÓàEK SUROWCOWYCH JAKO FORMA EKSPOZYCJI...
833
Analizując dane zawarte w tabeli 2, moĪna stwierdziü, Īe dla WIG-Paliwa korelacje
wartoĞci tego indeksu z indeksem rynku towarowego GSCI w caáym badanym okresie,
z wyjątkiem roku 2006, ksztaátowaáy siĊ na poziomie wyraĨnie powyĪej 0,50, zaĞ
dla okresu 2009–2011, a wiĊc po kryzysie finansowym, powyĪej 0,75. Widaü zatem
wyraĨną korelacjĊ cen akcji z indeksu WIG-Paliwa z cenami towarów, a przy tym
znacząco wyĪszą niĪ uzyskiwana w cytowanych wczeĞniej badaniach prowadzonych
na rynkach rozwiniĊtych. NaleĪy jednak zaznaczyü, Īe badania rynków rozwiniĊtych
byáy prowadzone w okresie poprzedzającym kryzys finansowy. Równie znaczące
(z wyjątkiem roku 2011) byáy korelacje wartoĞci indeksu WIG-Paliwa ze zmianami
cen ropy naftowej.
Druga kluczowa obserwacja to stwierdzenie, Īe jednoczeĞnie w caáym badanym
okresie (z wyjątkiem roku 2006) indeks WIG-Paliwa wykazywaá wysoką dodatnią
korelacjĊ ze zmianami wartoĞci indeksu WIG. Co wiĊcej, poziom tej korelacji w kaĪdym z badanych lat byá wyĪszy niĪ korelacji WIG-Paliwa–GSCI.
Analogiczne wyniki zostaáy osiągniĊte dla WIG-Surowce. I w tym przypadku
zaobserwowano wysoki poziom korelacji z indeksem cen towarów i jeszcze wyĪszy
z WIG.
Komentarza wymagają dwa istotne odstĊpstwa od ogólnych tendencji – ujemne
korelacje pomiĊdzy indeksem WIG-Paliwa i WIG w roku 2006 oraz pomiĊdzy WIG-Paliwa i ceną ropy naftowej w roku 2011. Rok 2006 byá czasem kontynuacji trendu
wzrostowego na rynku akcji GPW SA. JednoczeĞnie pod koniec pierwszego póárocza
tego roku nastąpiáo zaáamanie cen ropy naftowej, które trwaáo przez wiĊkszoĞü drugiego póárocza. WartoĞü indeksu WIG-Paliwa podąĪyáa za spadkową tendencją cen
ropy naftowej, choü obniĪenie cen akcji spóáek paliwowych okazaáo siĊ (zwáaszcza pod
koniec roku 2006) mniej gwaátowne niĪ w przypadku cen ropy. Odwrotna sytuacja
wystąpiáa w roku 2011. Przez wiĊkszoĞü roku na rynku akcji GPW SA trwaáa bessa,
która zaowocowaáa spadkiem wartoĞci indeksu WIG o nieco ponad 21%. JednoczeĞnie
w drugiej poáowie roku nastąpiá gwaátowny wzrost cen ropy naftowej na rynkach
Ğwiatowych. Ceny akcji spóáek paliwowych pozostaáy jednak w Ğcisáym związku z cenami szerokiego rynku akcji (na co wskazuje bardzo wysoki wspóáczynnik korelacji
z indeksem WIG) i wraz z nimi znalazáy siĊ w trendzie spadkowym. NaleĪy przy tym
zauwaĪyü, Īe gwaátowny wzrost cen ropy naftowej byá w tym okresie wyjątkiem na
rynkach towarowych. Ceny wiĊkszoĞci pozostaáych surowców (z wyjątkiem záota),
w tym równieĪ innych surowców energetycznych (takĪe produktów ropopochodnych), utrzymywaáy siĊ na stabilnym poziomie lub podobnie jak ceny akcji spadaáy.
W konsekwencji korelacja pomiĊdzy indeksem WIG-Paliwa i szerokim indeksem cen
towarów pozostaáa stosunkowo wysoka. NaleĪy takĪe zauwaĪyü, Īe najwaĪniejsze
spóáki z WIG-Paliwa, choü dziaáają w sektorze ropy naftowej, są „konsumentami”
ropy naftowej, dlatego stosują aktywne techniki zabezpieczenia przed ryzykiem
zmian (zwáaszcza wzrostu) cen ropy. W konsekwencji ich wyniki są w mniejszym
stopniu uzaleĪnione od zmian cen ropy, a w wiĊkszym od zmian cen produktów
ropopochodnych, które w roku 2011 nie odnotowaáy tak dynamicznego wzrostu.
834
JACEK TOMASZEWSKI
Podsumowując wyniki analizy korelacji, naleĪy stwierdziü, Īe w badanym okresie
akcje spóáek paliwowych notowanych na GPW SA okazaáy siĊ zaskakująco dobrą
formą ekspozycji na ryzyko cen surowców. JednoczeĞnie jednak przez caáy badany
okres (z wyjątkiem roku 2006) utrzymywaáa siĊ bardzo wysoka korelacja cen tych
akcji z trendem cenowym na szerokim rynku akcji reprezentowanym przez WIG.
Co wiĊcej, zwáaszcza w okresie 2008–2011 korelacja z indeksem WIG byáa nie tylko
bardzo wysoka, ale równieĪ bardzo stabilna, podczas gdy korelacja z GSCI, choü znacząca, wykazywaáa znacznie wiĊkszą zmiennoĞü w poszczególnych latach. Inwestycje
w indeks WIG-Paliwa nie mogáy wiĊc zostaü skutecznie wykorzystane do zwiĊkszenia dywersyfikacji portfela, a zatem nie speániaáy jednej z podstawowych funkcji
decydujących o atrakcyjnoĞci inwestycji towarowych dla inwestorów portfelowych.
Stosunkowo wysokie wartoĞci wspóáczynników korelacji WIG-Paliwa z indeksem
cen rynku towarowego i cenami ropy naftowej mogą wiĊc stanowiü potwierdzenie
formuáowanej w wielu nowych badaniach tezy o nasilaniu siĊ zjawisku tzw. finansjalizacji rynków towarowych ( financialization of commodities), przejawiającej siĊ
znaczącym wzmocnieniem korelacji pomiĊdzy cenami towarów a cenami akcji oraz
wzrostem korelacji pomiĊdzy cenami poszczególnych grup towarów, co sprawia, Īe
rynek towarowych staje sie cenowo coraz bardziej homogeniczny9. Dodatkowym
potwierdzeniem tej ostatniej tezy moĪe byü zaobserwowana wysoka korelacja WIG-Surowce z indeksem GSCI wystĊpująca pomimo faktu, Īe spóáki z WIG-Surowce są
zaangaĪowane w produkcjĊ towarów odgrywających niewielką rolĊ w GSCI. Warto
takĪe zauwaĪyü, Īe wysoka korelacja WIG-Paliwa z WIG wynika takĪe z faktu, iĪ
spóáki z indeksu paliwowego to przede wszystkim firmy o duĪej kapitalizacji, odgrywające istotną rolĊ w WIG (kapitalizacja portfela indeksu WIG-Paliwa stanowi
ok 10% kapitalizacji WIG).
ZakoĔczenie
Badania prowadzone na rynkach rozwiniĊtych wykazują, Īe strategie inwestycji
w spóáki towarowe traktowane jako forma uzyskania ekspozycji na ryzyko cenowe
rynku towarowego zapewniają tylko umiarkowany poziom korelacji z cenami towarów, przy istotnej niestabilnoĞci tej korelacji w czasie. Badanie przeprowadzone dla
spóáek paliwowych notowanych na GPW SA skupionych w subindeksie WIG-Paliwa
wykazaáo znacząco wyĪszy poziom korelacji cen akcji spóáek surowcowych z indeksem cen towarów (GSCI) oraz z ceną ropy naftowej, jednak przy równoczeĞnie
bardzo wysokim poziomie korelacji z indeksem cen szerokiego rynku akcji (WIG).
Badanie przeprowadzone dla lat 2006–2011 obejmuje bardziej aktualny przedziaá
czasowy niĪ cytowane badania rynków rozwiniĊtych i moĪe stanowiü dowód na
9
M. Falkowski, Financialization of commodities, „Contemporary Economics” December 2011, vol. 5,
issue 4, s. 4–5.
INWESTYCJE W AKCJE SPÓàEK SUROWCOWYCH JAKO FORMA EKSPOZYCJI...
835
potwierdzenie formuáowanej w literaturze tezy o finansjalizacji rynków towarowych,
oznaczającej wzrost wpáywu inwestorów finansowych na ksztaátowanie cen na rynkach towarowych, co skutkuje istotnym zwiĊkszeniem stopnia korelacji cen towarów,
i aktywów finansowych oraz wewnĊtrznych korelacji cen róĪnych grup towarów. Tak
wiĊc badanie rynku polskiego wykazaáo, Īe akcje spóáek paliwowych w badanym
okresie stanowiáy wzglĊdnie dobre narzĊdzie ekspozycji na ryzyko cenowe rynków
towarowych, jednoczeĞnie jednak dowiodáy istotnego spadku przydatnoĞci inwestycji
towarowych jako narzĊdzia umoĪliwiającego wzrost dywersyfikacji ryzyka tradycyjnych portfeli inwestycyjnych.
Bibliografia
1. Chung S., Effects of Derivative Usage on Commodty-Based Corporations, Ph.D. Dissertation,
University of Massachussets 2000.
2. Engelke L., Yuen J.C., Types of Commodity Investments, [w:] F.J. Fabozzi, R. Fuss, D.G. Kaiser,
The Handbook of Commodity Investing, John Wiley & Sons, Hoboken 2008.
3. Falkowski M., Financialization of commodities, „Contemporary Economics” December 2011,
vol. 5, issue 4.
4. Geman H., Commodities and Commodity Derivatives, John Wiley & Sons, Chichester 2005.
5. Public Fund Survey for Fiscal year 2009, National Association of State Retirement Administrators, November 2010.
6. The Benefits of Commodity Investment, CISDM Research Department, Amherst 2006.
7. Tomaszewski J., Inwestycje w indeksy rynków towarowych a poziom cen i ryzyka na rynkach
towarowych, Annales UMCS, sectio H: Oeconomia, vol. 46/1, Lublin 2012.
8. Zaremba A., Fakty i mity inwestowania w surowce, http://www.parkiet.com/artykul/909041.html
(6.01.2010).
Investing in commodity stocks as a form of exposure to commodity risk
– an analysis of GPW SA listed companies
The theory of alternative investments claims that addition of alternative assets such as commodities to traditional portfolios of financial assets can increase diversification, provide antiinflation hedge
and increase portfolio rate of return. The addition of commodities into financial portfolio may however
pose logistic problems due to specific nature of that class of assets. Thus investing in commodity related equities may be considered a simplified form of gaining exposure to commodity price risk, better
tailored to the needs of many financial investors.
The paper presents results of a research of usability of commodity related companies listed on
the Warsaw Stock Exchange (primarily oil and gas related companies) as tools of gaining exposure to
commodity price risk. The research shows relatively high correlation of commodity related stock prices
with commodity price index and with crude oil price but accompanied by very high correlation of these
stock prices with broad stock market index. This result seems to be consistent with the hypothesis of
increasing financialization of commodity markets.
Download