Analiza Danych Zastanych SYLABUS

advertisement
Analiza Danych Zastanych
SYLABUS
A. Informacje ogólne
Elementy składowe
sylabusu
Opis
Nazwa jednostki
prowadzącej kierunek
Nazwa kierunku studiów
Poziom kształcenia
Profil studiów
Forma studiów
Kod przedmiotu
Język przedmiotu
Wydział Historyczno-Socjologiczny
Rodzaj przedmiotu
Dziedzina i dyscyplina nauki
Rok studiów/semestr
Wymagania wstępne (tzw.
sekwencyjny system zajęć
i egzaminów)
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych z podziałem
na formy prowadzenia zajęć
Obowiązkowy, MK-3 metodologiczno-logiczny
Nauki społeczne, socjologia
Rok II, semestr III
Założenia i cele przedmiotu
Metody dydaktyczne oraz
ogólna forma zaliczenia
przedmiotu
Socjologia
Studia pierwszego stopnia
Ogólnoakademicki
Stacjonarne,
0500-SS1-2ADZ
polski
Wstęp do socjologii
30 godzin ćwiczeń
Zajęcia z analizy danych zastanych mają na celu:
 Przybliżenie studentom podstawowych zagadnień z zakresu analizy danych zastanych.
 Kształtowanie umiejętności projektowania badań i praktycznego zastosowania analizy
danych zastanych.
 Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań powiązanych z tematyką zajęć.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, projekt badawczy, prasówka
Forma zaliczenia:
Zaliczenie na ocenę (prasówki, projektu badawczego, kolokwium, wejściówki, obecność na
zajęciach)
Efekty kształcenia
W1. Posiada wiedzę o najważniejszych stanowiskach teoretycznych i
metodologicznych stosowanych w analizie danych zastanych.
W2. Potrafi zdefiniować i pojęcia: dane pierwotne i wtórne, badania niereaktywne,
dokumenty osobiste i urzędowe, problem rzetelności i trafności, kodowanie
rzeczowe, selektywne i teoretyczne zdjęć, weryfikacja jednostkowa i globalna danych
zastanych.
W3. Ma wiedzę o podstawowych etapach postępowania badawczego w analizie
danych zastanych
U1. Potrafi sformułować problemy i cele badawcze, stawiać i weryfikować hipotezy
badawcze w analizie danych zastanych
U2. Potrafi poprawnie zaprojektować i przeprowadzić badanie w kontekście analizy
danych zastanych
U3. Potrafi poprawnie wyselekcjonować źródła socjologiczne przydatne w procesie
badawczym, jak również dokonać ich wielostronnej interpretacji i weryfikacji z
uwzględnieniem kwestii etycznych w badaniach społecznych
U4. Potrafi posługiwać się różnymi typologiami (także konstruując własne) w
analizie danych zastanych
U5. Potrafi przygotować raport z własnych analiz, posługując się źródłami
(prasówka), jak również poprawnie argumentuje przyjęte rozwiązania badawcze,
posługując się literaturą socjologiczną
U6. Potrafi zaprezentować rezultaty swoich analiz w formie multimedialnej
K1. Potrafi pracować samodzielnie i zespołowo w realizacji projektów badawczych,
dzieląc przy tym pracę na etapy, nabywając umiejętności planowania ich w czasie
K2. Ma świadomość kwestii etycznych w badaniach społecznych, prawidłowo je
Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia
S1_W02, S1_W23
S1_W23, S1_W24
S1_W25
S1_U07
S1_U10
S1_U03, S1_U04, S1_U14, S1_U11
S1_U01
S1_U05, S1_U18
S1_U20, S1_U22
S1_K03, S1_K05
S1_K04, S1_K06, S1_K07
identyfikuje i rozwiązuje, dbając o przestrzeganie zasad rzetelności badawczej w
doborze i analizie różnych źródeł, także w kontekście ochrony własności
intelektualnej.
K3. Jest świadomy zmian zachodzących w terminologii i metodologii socjologicznej,
wykazując się otwartością na ich poznawanie
K4. Przeprowadzając proces badawczy wykazuje się zdolnością krytycznego
myślenia w kontekście analizowanych źródeł, potrafi merytorycznie uargumentować
podjęte decyzje badawcze w przypadku wystąpienia sporu naukowego
Punkty ECTS
Bilans nakładu pracy
studenta
Wskaźniki ilościowe
Data opracowania:
S1_K02
S1_K08
5
135 godzin, obejmuje:
udział w ćwiczeniach: 30
udział w konsultacjach i zaliczeniu: 5
przygotowanie do zajęć: 20
przygotowanie prasówki: 40
przygotowanie projektu i prezentacji multimedialnej: 25
przygotowanie do testu: 15
Nakład pracy studenta związany z zajęciami:
Liczba godzin
35
wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela
100
o charakterze praktycznym
01.09.1015
Koordynator
przedmiotu:
Punkty ECTS
1,3
3,7
mgr Ewa Dąbrowska
SYLABUS
B. Informacje szczegółowe
Elementy składowe sylabusu
Opis
Nazwa przedmiotu
Analiza Danych Zastanych
Kod przedmiotu
Nazwa kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Język przedmiotu
0500-SS1-2ADZ
Socjologia
Wydział Historyczno-Socjologiczny
polski
Rok studiów/ semestr
Liczba godzin zajęć dydaktycznych
oraz forma prowadzenia zajęć
Liczba punktów ECTS
Prowadzący
Rok II, semestr III
30 godz. ćwiczeń
Treści
merytoryczne
przedmiotu
Tematy i problemy:.
Efekty kształcenia
wraz ze sposobem
ich weryfikacji
efekty
5
Mgr Ewa Dąbrowska
1.Wprowadzenie do wtórnej analizy danych zastanych.
2.Źródła w badaniach socjologicznych.
3.Analiza danych urzędowych.
4.Analiza statystyk publicznych i spisu powszechnego.
5.Metoda analizy treści.
6.Metoda biograficzna w analizie danych zastanych.
7.Analiza fotografii, jako danych zastanych.
8.Badanie źródeł internetowych.
W1. Posiada wiedzę o najważniejszych stanowiskach teoretycznych i
metodologicznych stosowanych w analizie danych zastanych.
W2. Potrafi zdefiniować i pojęcia: dane pierwotne i wtórne, badania
niereaktywne, dokumenty osobiste i urzędowe, problem rzetelności i
trafności, kodowanie rzeczowe, selektywne i teoretyczne zdjęć,
weryfikacja jednostkowa i globalna danych zastanych.
W3. Ma wiedzę o podstawowych etapach postępowania badawczego
w analizie danych zastanych.
U1. Potrafi sformułować problemy i cele badawcze, stawiać i
weryfikować hipotezy badawcze w analizie danych zastanych.
U2. Potrafi poprawnie zaprojektować i przeprowadzić badanie w
kontekście analizy danych zastanych.
U3. Potrafi poprawnie wyselekcjonować źródła socjologiczne
przydatne w procesie badawczym, jak również dokonać ich
wielostronnej interpretacji i weryfikacji z uwzględnieniem kwestii
etycznych w badaniach społecznych
U4. Potrafi posługiwać się różnymi typologiami (także konstruując
własne) w analizie danych zastanych.
U5. Potrafi przygotować raport z własnych analiz, posługując się
źródłami (prasówka i projekt badawczy), jak również poprawnie
argumentuje przyjęte rozwiązania badawcze, posługując się literaturą
weryfikacja
Kolokwium,
wejściówki,
projekt
badawczy,
prasówka
Kolokwium,
wejściówki
Kolokwium,
wejściówki,
projekt
badawczy,
prasówka
Projekt
badawczy,
prasówka
Projekt
badawczy,
prasówka
Projekt
badawczy,
prasówka
Projekt
badawczy,
prasówka
Projekt
badawczy,
prasówka
socjologiczną.
U6. Potrafi zaprezentować rezultaty swoich analiz w formie
multimedialnej.
K1. Potrafi pracować samodzielnie i zespołowo w realizacji projektów
badawczych, dzieląc przy tym pracę na etapy, nabywając umiejętności
planowania ich w czasie.
K2. Ma świadomość kwestii etycznych w badaniach społecznych,
prawidłowo je identyfikuje i rozwiązuje, dbając o przestrzeganie zasad
rzetelności badawczej w doborze i analizie różnych źródeł, także w
kontekście ochrony własności intelektualnej.
K3. Jest świadomy zmian zachodzących w terminologii i metodologii
socjologicznej, wykazując się otwartością na ich poznawanie .
Forma i warunki
zaliczenia
przedmiotu
K4. Przeprowadzając proces badawczy wykazuje się zdolnością
krytycznego myślenia w kontekście analizowanych źródeł, potrafi
merytorycznie uargumentować podjęte decyzje badawcze w przypadku
wystąpienia sporu naukowego.
Ćwiczenia-zaliczenia na ocenę
Zaliczenia zajęć odbywa się na podstawie:
Projekt
badawczy
Projekt
badawczy,
prasówka
Projekt
badawczy,
prasówka
Projekt
badawczy,
prasówka
Projekt
badawczy,
prasówka

Obecności na zajęciach, która jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest 1
nieobecność w semestrze. Większą liczbę nieobecności trzeba zaliczyć u
prowadzącego w ciągu 2 tygodni od nieobecności-po przekroczeniu terminu
naliczane są punkty ujemne za każdy tydzień zwłoki (-1 pkt za każdy tydzień).
Zaliczenie odbywa się wyłącznie na dyżurze. Zaliczenie polega na wykazaniu
się znajomością zadanych na dane zajęcia tekstów. Uwzględniane są zwolnienia
lekarskie. Opuszczenie połowy zajęć skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń.
Indywidualną organizację studiów zgłasza się na początku semestru

Wejściówek z podstawowych pojęć socjologicznych. Wejściówki będą
oceniane w skali od –1 do 0pkt. Niezaliczone wejściówki(-1pkt.) można
poprawić na 0pkt w ciągu 2 tygodni podczas dyżuru. Liczba wejściówek zależy
od aktywności uczestników zajęć.

Kolokwium w formie testowej. (max.14pkt.) Uwaga: podstawą zaliczenia
zajęć jest uzyskanie z testu minimum 7 pkt.

Wykonanie obowiązkowego projektu badawczego – konceptualizacja
problemu badawczego, przedstawienie hipotez i zastosowanie analizy
określonych danych zastanych. Prezentacja projektu na zajęciach w postaci
prezentacji multimedialnej. Praca w parach. (max.10pkt)

Wykonanie obowiązkowej „prasówki” – analiza treści wybranej prasy pod
kątem problematyki badawczej przyjętej przez studenta w postaci zeszytu z
wybranymi artykułami. Praca indywidualna. (max.6pkt)
Punktacja-oceny:
Maksymalnie można uzyskać 30 punktów.






Wykaz literatury
podstawowej
i uzupełniającej
Poniżej 14pkt-ocena niedostateczna
14 - 16pkt-ocena dostateczna
17-19pkt –ocena dostateczny +
20- 23pkt-ocena dobra
24 – 26 pkt – ocena dobry+
27 - 30pkt- ocena bardzo dobra
Literatura podstawowa:
1. Ch. F. Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd.
Zysk i S-ka, Poznań 2001.
2. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 2004
3. M. Malikowski, M. Niezgoda (red.), Badania empiryczne w socjologii, Tom 1, Wyd.
Wyższej Szkoły Gospodarczej w Tycznie, Tyczno, 1997
4. A. Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Wyd. Scholar, Warszawa, 2002
5. N. Denzin, Y. Lincoln, Metody badań jakościowych, Tom 2, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca:
1. M. Makowska, Analiza Danych Zastanych. Przewodnik dla studentów,
Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2013
……………………………….
podpis osoby składającej sylabus
Download