działania resortu polityki społecznej w zakresie integracji społecznej

advertisement
Europejski Fundusz
na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich
na lata 2007-2013
w ramach
programu ogólnego „Solidarność i
zarządzanie przepływami migracyjnymi”
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pomocy
i Integracji Społecznej
Program ogólny
”Solidarność i zarządzanie
przepływami migracyjnymi”

Europejski Fundusz na rzecz Integracji
Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata
2008-2013

Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013

Fundusz Powrotu Imigrantów na lata 2008-2013
Europejski Fundusz na Rzecz Integracji
Obywateli Państw Trzecich
na lata 2007-2013
Cel ogólny to wspieranie działań
podejmowanych przez PC związanych z
przyjmowaniem i integracją obywateli państw
trzecich w celu umożliwienia im osiedlania się
i brania aktywnego udziału we wszystkich
aspektach życia społecznego
Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli
Państw Trzecich
na lata 2007-2013
Grupa docelowa
(tzw. beneficjenci ostateczni)obywatele państw trzecich, którzy
zastosowali się do konkretnych środków
poprzedzających wyjazd lub spełnili
warunki określone w prawie krajowym,
w tym warunki dotyczące zdolności do
integracji ze społeczeństwem danego
państwa członkowskiego.
Europejski Fundusz na Rzecz Integracji
Obywateli Państw Trzecich
na lata 2007-2013
Budżet (2007-2013) - 825 mln Euro
-
-
Roczny podział środków na PC:
Kwota stała -500 tys. Euro;
Kwota zmienna -uwzględniająca
ogólną liczbę obywateli państw
trzecich legalnie przebywających na
terytorium danego państwa oraz
nowo przybyłych w danym okresie
odniesienia.
Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli
Państw Trzecich na lata 2007-2013 –
alokacja dla Polski







2007 rok – 1.209.620,02 Euro
2008 rok – 1.733.891,06 Euro
2009 rok – 2.159.084,20 Euro
2010 rok – 2.027.000 Euro (budżet indykatywny)
2011 rok – 2.460.000 Euro (budżet indykatywny)
2012 rok – 2.977.000 Euro (budżet indykatywny)
2013 rok – 3.311.000 Euro (budżet indykatywny)
Europejski Fundusz na Rzecz Integracji
Obywateli Państw Trzecich
na lata 2007-2013
-
Wkład finansowy Funduszu ma
postać dotacji:
Indywidualny grant nie może
przekroczyć 75 % wartości projektu.
Dotacje dla beneficjentów
posiadających status organizacji
pozarządowej – do 10 % wartości
projektu
Europejski Fundusz na Rzecz Integracji
Obywateli Państw Trzecich
na lata 2007-2013
Decyzja Rady UE z dnia 25 czerwca 2007r.
Ustanawiająca Europejski Fundusz na Rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich jako
część programu ogólnego „Solidarność i
zarządzanie przepływami migracyjnymi”
(2007/435/WE)
Europejski Fundusz na Rzecz Integracji
Obywateli Państw Trzecich
na lata 2007-2013



Struktura programowania:
Komisja zatwierdza Strategiczne Wytyczne
określające ramy interwencji Funduszu.
Cele Funduszu realizowane są przez PC w
ramach wieloletniego okresu programowania w
latach 2007-2013 poprzez krajowy program
wieloletni.
Programy wieloletnie są realizowane przez
przygotowywane corocznie programy roczne.
Dialog międzykulturowy w EFI- decyzja
Rady 2007/435/WE
Art. 4. Działania kwalifikowalne:
(….) tworzenie platform konsultacji dla
obywateli państw trzecich i wymiany
informacji między zainteresowanymi
stronami oraz platform dialogu
międzykulturowego, między religiami i w
obrębie religii pomiędzy społecznościami
lub pomiędzy społecznościami a
organami określającymi politykę i
podejmującymi decyzje;
Dialog międzykulturowy w EFI- strategiczne
wytyczne
Strategiczne wytyczne:
PRIORYTET 1: działania mające na celu
wdrożenie „Wspólnych podstawowych
zasad integracji”:
„Częste kontakty imigrantów z obywatelami
Państw Członkowskich stanowią podstawowy
mechanizm integracji. Wspólne fora, dialog
międzykulturowy, nauczanie o imigrantach i
ich kulturze (…) przyczyniają się do
intensyfikacji kontaktów imigrantów z
obywatelami Państw Członkowskich”.
Dialog międzykulturowy w EFI- strategiczne
wytyczne
Strategiczne wytyczne c.d.:
PRIORYTET 1: działania mające na celu
wdrożenie „Wspólnych podstawowych
zasad integracji”:
”Możliwość pielęgnowania różnych kultur i
religii (…) musi być przestrzegana, chyba że
koliduje to z innymi nienaruszalnymi,
gwarantowanymi na poziomie UE prawami
lub z prawem krajowym”.
Dialog międzykulturowy w EFIstrategiczne wytyczne
Dodatkowo szczególny priorytet 4; „dialog
międzykulturowy”:
Działania zachęcające do wzajemnej interakcji i
wymiany doświadczeń takie jak rozwijanie
dialogu międzykulturowego mającego na celu
rozwiązywanie potencjalnych konfliktów
wywoływanych różnicami w praktykach
kulturowych lub religijnych i zapewnienie w
ten sposób lepszej integracji obywateli państw
trzecich ze społecznościami, wartościami i
trybem życia w państwach członkowskich.
Dialog międzykulturowy w EFIdziałania w programie 2007 i 2008





Działania skierowane do obywateli państw
trzecich
Działania skierowane do społeczeństwa
przyjmującego
Działania na rzecz budowania dialogu
międzykulturowego
Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją
Działania na rzecz budowy systemu
instytucjonalnego
Dialog międzykulturowy w programie
rocznym 2007-przykładowe działania



Tworzenie platform współpracy; w tym budowanie
płaszczyzny spotkań i współpracy między
przedstawicielami polskich stowarzyszeń, fundacji,
instytucji kulturalnych i wszelkich innych wspólnot
społecznych, a przedstawicielami organizacji
imigranckich i indywidualnymi migrantami;
Działania dające wsparcie organizacjom zrzeszającym
migrantów w zakresie aktywnego współistnienia w
społeczeństwie obywatelskim (m.in. reprezentacja
interesów, promocja własnej społeczności);
Przygotowanie wsparcia dla szkół, w których uczą się
dzieci migranci oraz prowadzenie działań
skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży z
różnych kultur, zmierzających do stworzenia
warunków, które ułatwią dialog międzykulturowy.
Dziękuję za uwagę
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
e-mail: [email protected]
tel. 022 66 11 668, fax 022 66 11 140
http://www.mpips.gov.pl zakładka „Fundusze unijne”
Download