strategia międzynarodowa - E-SGH

advertisement
Strategia internacjonalizacji
Tendencje w zakresie
dywersyfikacji
POZIOM DYWERSYFIKACJI
konglomeraty
dywersyfikacja
pokrewna
?
specjalizacja
1930
© Prof. dr hab. Maria Romanowska
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1950
1970
LATA
1990
2010
Tendencje w zakresie internacjonalizacji
przedsiębiorstw
POZIOM GLOBALIZACJI
wysoki
?
średni
niski
1930
© Prof. dr hab. Maria Romanowska
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1950
1970
LATA
1990
2010
PRZESŁANKI
INTERNACJONALIZACJI
BRANŻ I PRZEDSIĘBIORSTW
Maria Romanowska
Procesy
globalizacji
Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH
Czynniki globalizacji sektorów
Globalne korzyści skali
Efekt doświadczenia
Obniżka kosztów
transportu
Zróżnicowanie kosztowe krajów
Eksport i import
Wzrost kosztów badań i rozwoju
Czynniki kosztowe
Maria Romanowska
Potrzeby klientów
Globalny popyt
Globalna dystrybucja
Marketing międzynarodowy
PROCESY
GLOBALIZACJI
Czynniki konkurencyjne
Międzynarodowe
Współzależności gospodarcze
Wielonarodowi konkurenci
Globalizacja konkurencji
Czynniki polityczne
Polityka wolnego handlu
Normy techniczne
Jednolita reglamentacja
wymiany handlowej
Liberalizacja przepisów
Maria Romanowska
CECHY SEKTORÓW PODATNYCH
NA GLOBALIZACJĘ:
• Podobne potrzeby klientów na całym
świecie
• Możliwość standaryzacji produktu
• Silne kosztowe zróżnicowanie krajów
• Silny efekt skali
• Istnienie dużych firm
Aktualny i przyszły profil globalizacyjny sektora
Mierniki globalizacji
Ocena kształtowania się mierników w sektorze aktualnie
Niski
1
Średni
2
Wysoki
3
1. Udział w kosztach globalnego produktu kosztów elementów,
które mogą być wspólne dla całego świata
Poniżej 30%
Od 30-50%
Powyżej 60%
2. Udział w kosztach marketingu działań akceptowanych na całym
świecie
Powyżej 30%
Od 40-70%
Powyżej 70%
małe
średnie
duże
4. Udział w światowym rynku zapewniający minimalną
opłacalność produkcji w skali światowej
Mniej niż 5%
Od 5-20%
Powyżej 5%
5. Udział kosztów b+r w rocznych przychodach sektora
Mniej niż 2%
Od 2-6%
Powyżej 6%
6. Możliwość zmniejszenia kosztów z tytułu zakupów centralnych
7. Efekt doświadczeń
8. Wpływ regulacji rządowych na produkcję i sprzedaż produktów
sektora
Poniżej 5%
Od 5-30%
Powyżej 30%
słaby
średni
silny
duży
przeciętny
mały
9. Udział eksportu w rynku światowym
Poniżej 10%
Do 10-30%
Powyżej 30%
10. Udział importu w rynku światowym
Poniżej 10%
Od 10-30%
Powyżej 30%
11. Udział w wolumenie sprzedaży klientów dokonujących
centralnych zakupów
Poniżej 5%
Od 5-30%
Powyżej 30%
3. Zróżnicowanie kosztów działalności w różnych krajach
12. Udział
w sprzedaży
firm stosujących
strategię na
globalną
Poniżej
10%Strategia globalna,
Od 10-30% PWE, Warszawa
Powyżej 30%
Źródło:
opracowanie
własne
podstawie: G.S.
Yip,
1996, rozdz. 1 i 9
Aktualny i przyszły profil globalizacyjny sektora
Mierniki globalizacji
1. Udział w kosztach globalnego produktu kosztów elementów,
które mogą być wspólne dla całego świata
Ocena kształtowania się mierników w sektorze aktualnie i za 5 lat
Niski
1
Średni
2
2. Udział w kosztach marketingu działań akceptowanych na
całym świecie
3. Zróżnicowanie kosztów działalności w różnych krajach
4. Udział w światowym rynku zapewniający minimalną
opłacalność produkcji w skali światowej
5. Udział kosztów b+r w rocznych przychodach sektora
6. Możliwość zmniejszenia kosztów z tytułu zakupów
centralnych
7. Efekt doświadczeń
8. Wpływ regulacji rządowych na produkcję i sprzedaż
produktów sektora
9. Udział eksportu w rynku światowym
10. Udział importu w rynku światowym
11. Udział w wolumenie sprzedaży klientów dokonujących
centralnych zakupów
12. Udział w sprzedaży firm stosujących strategię globalną
- aktualne
- za 5 lat
Wysoki
3
Określanie potencjału globalizacyjnego
sektora
w oparciu o definicję Portera
50 %
0%
siły sprzyjające
Źródło: opracowanie własne
100 %
siły hamujące
Maria Romanowska
Dynamika potencjału
globalizacyjnego sektorów X, Y, Z
Potencjał
globalizacyjny
Sektor X
100 %
Sektor Y
Sektor Z
0%
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Maria Romanowska
ZASADY ZARZĄDZANIA
GLOBALNEGO
• MYŚL GLOBALNIE , DZIAŁAJ LOKALNIE:
•
•
SZUKAJ PRODUKTÓW KLASY ŚWIATOWEJ I DĄŻ DO WIELKIEJ
SKALI
DECENTRALIZUJ ŁAŃCUCH WARTOŚCI
• STWÓRZ W FIRMIE ATMOSFERĘ OTWARTOŚCI:
•
•
•
BĄDŹ OTWARTY NA NOWE IDEE
OTWÓRZ KANAŁY INFORMACYJNE
DYWERSYFIKUJ KADRĘ KIEROWNICZĄ
• POSTAW NA SZYBKOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ:
•
•
•
ZMNIEJSZ HIERARCHIĘ
TWÓRZ SPÓŁKI JOINT VENTURES I INNE ALIANSE
STAWIAJ NA ZESPOŁY
ZASADY LOKALIZACJI
OGNIW
ŁAŃUCHA WARTOŚCI
B+R W KRAJACH, KTÓRE:
•
•
•
STANOWIĄ ŹRÓDŁO INNOWACJI PRZEMYSŁOWYCH
DYSPONUJĄ WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĄ NAUKOWO-BADAWCZĄ
MAJĄ BARDZO WYMAGAJĄCYCH KONSUMENTÓW
PRODUKCJI W KRAJACH, GDZIE:
•
•
•
•
•
PANUJE DOBRY KLIMAT INWESTYCYJNY
BLISKO SĄ DUŻE RYNKI ZBYTU
PRODUKUJĄ JUŻ FIRMY GLOBALNE
ISTNIEJE EFEKT „KRAJU POCHODZENIA”
SĄ DOBRE WARUNKI PROWADZENIA PRODUKCJI /NISKI OSZT PRACY,TANIE
SUROWCE, NADMIAR DOBREJ KADRY/
MODELE
INTERNACJONALIZACJI
PRZEDSIĘBIORSTWA
Maria Romanowska
Macierz Ansoffa
nowe
dotychczasowe
ROZWÓJ
PRODUKTU
DYWERSYFIKACJA
PENETRACJA
ROZWÓJ
RYNKU
dotychczasowe
nowe
Strategie polskich grup kspitałowych
branże
niepokrewne
4
branże
pokrewne
3
2
kilka lub wszystkie
sektory branży
2
6
6
1
3
10
B
C
kilka lub wszystkie
produkty sektora
3
A
6
D
Internacjonalizacja firmy – model uppsalski
zagraniczne inwestycje bezpośrednie
Źródło: [Hollensen, 1998]
Cztery stopnie internacjonalizacji według Kortha
Internacjonalizacja
KRYTERIA
pierwszego
stopnia
drugiego stopnia
trzeciego stopnia
Charakter kontaktów z
rynkami zagranicznymi
Pośredni,
bierny
Bezpośredni,
czynny
Bezpośredni czynny
Umiejscowienie
operacji
międzynarodowych
W kraju
W kraju
W kraju i za granicą
Orientacja firmy
Na kraj
czwartego stopnia
Bezpośredni czynny
W kraju i za granicą
Na kraj
Głównie na kraj
Międzynarodowa
(operacje krajowe są
traktowane jako część
całości)
Handel zagraniczny,
kontrakty pomocy
zagranicznej,
bezpośrednie
inwestycje za granicą
Struktura globalna
Rodzaje działalności
międzynarodowej
Handel
zagraniczny
Handel
zagraniczny
Handel zagraniczny,
kontrakty pomocy
zagranicznej,
bezpośrednie
inwestycje za granicą
Struktura organizacyjna
Tradycyjna
Wydział
międzynarodowy
Filia międzynarodowa
Źródło: [Korth, 1985, s. 7], podaję za: [Stoner, Wankel, 1997, s. 507]
Internacjonalizacja i podejście sieciowe: cztery możliwe sytuacje
stopień internacjonalizacji sieci
niski
wysoki
niski
WCZEŚNIE
ZACZYNAJĄCY
(THE EARLY STARTER)
PÓŹNO
ZACZYNAJĄCY
(THE LATE STARTER)
wysoki
SAMOTNY
INTERNACJONAŁ
(THE LONELY
INNTERNATIONAL)
INTERNACJONAŁ
W ZINTERNACJONALIZOWANYM
OTOCZENIU
(THE INTERNATIONAL AMONG
OTHERS)
stopień
internacjonaliz
acji firmy
Źródło: [Johanson, Mattsson, 1993, s. 310]
Rodzaje nowych przedsiębiorstw międzynarodowych NPM
Nieliczne działania
podlegają koordynacji
międzynarodowej
(głównie logistyka)
I
Nowe firmy typu
eksport/import
Międzynarodowi
pośrednicy
(eksport/import start-up)
(multinational traders)
Liczba obszarów
łańcucha wartości
podlegających
koordynacji
Liczne działania
podlegają koordynacji
międzynarodowej
II
III
IV
Nowe firmy skoncentrowane
pod względem
geograficznym
Nowe firmy globalne
(goegraphically focused start-up)
(global start-up)
Źródło: [Oviatt i McDougall, 1994, s. 59]
Maria Romanowska
Koncentracja na kosztach
STRATEGIE PONADNARODOWE
Strategia
globalna
Strategia
transnarodowa
Strategia
międzynarodowa
Strategia
wielonarodowa
mała
duża
Koncentracja na lokalnych dostosowaniach
Źródło: A. Zorska,Ku globalizacji? PWN, Warszawa 1998
Maria Romanowska
STRATEGIA MIĘDZYNARODOWA
• Transfer zasobów i umiejętności z kraju
macierzystego- przewaga wynikająca z różnic
technologicznych i jakości wyrobów,
• duży efekt skali wynikający ze standaryzacji
produktów i działalności,
• bardzo duża centralizacja - mała
samodzielność oddziałów prowadzących
tylko działalność operacyjną,
• strategia skuteczna w krajach, w których nie
ma dobrych firm krajowych.
Maria Romanowska WIELONARODOWA
STRATEGIA
(MULTILOKALNA)
• Transfer zasobów i umiejętności do filii,
• duża samodzielność filii, pełny łańcuch
wartości w każdym kraju,
• silne dostosowanie produktu i sposobu
działania do kraju działalności - skutecznie
konkuruje z krajowymi firmami,
• mała skala - produkcja dla kraju lub regionu,
brak efektu zróżnicowania kosztowego kraju,
• skuteczna na rynkach silnie chronionych , o
odmiennej kulturze.
Źródło: A. Zorska,Ku globalizacji? PWN, Warszawa 1998
Maria Romanowska
STRATEGIA TRANSNARODOWA
• Dostosowanie produktu do lokalnych
warunkach przy silnej integracji funkcjonalnej,
• rozerwany łańcuch wartości, silna kooperacja
z innymi firmami,
• niskie koszty wynikające z efektu skali,
standaryzacji i różnic kosztowych krajów,
• bardziej zdecentralizowana niż strategia
globalne,
• skuteczna w każdym kraju
Źródło: A. Zorska,Ku globalizacji? PWN, Warszawa 1998
Maria Romanowska
Firma globalna
• ma globalny produkt
• ma znaczący udział w światowej produkcji
• sprzedaje swoje produkty na wszystkich
kontynentach, a co najmniej w krajach Triady
• ma rozerwany łańcuch wartości i kieruje się w
decyzjach inwestycyjnych kosztami i korzyściami
komparatywnymi
• jest dość wyspecjalizowana
• prowadzi globalny marketing
• bilansuje efekty i nakłady w skali całego świata
• ma międzynarodowy menedżment i kulturę
• jest zarządzana w sposób scentralizowany
Maria Romanowska
Firma globalna
• ma globalny produkt
• ma znaczący udział w światowej produkcji
• sprzedaje swoje produkty na wszystkich
kontynentach, a co najmniej w krajach Triady
• ma rozerwany łańcuch wartości i kieruje się w
decyzjach inwestycyjnych kosztami i korzyściami
komparatywnymi
• jest dość wyspecjalizowana
• prowadzi globalny marketing
• bilansuje efekty i nakłady w skali całego świata
• ma międzynarodowy menedżment i kulturę
• jest zarządzana w sposób scentralizowany
PROFIL GLOBALIZACYJNY FIRMY
ALFA
Cechy firmy globalnej
0
 Globalny produkt
 Udział w światowej produkcji
 Dywersyfikacja przychodów
ze sprzedaży
 Rozdzielenie ogniw łańcucha
wartości
 Globalny marketing
 Udział centralnych zakupów
 Międzynarodowy
menedżment i kultura
 Struktura wyspecjalizowana
według produktów i marek
© Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH
1
2
•
•
•
•
3
•
•
•
•
Kraj
A
B
Działalność
Analiza sektorów
Skrajnie zglobalizowany łańcuch
wartości dodanej
B+R
Projektowanie
Zakupy
C
Wytwarzanie
D
E
F
Marketing
Maria Romanowska
G
H
Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH
Sprzedaż
Dystrybucja
Serwis
ŁAŃCUCH WARTOŚCI GE
ŚWIAT
POLSKA
Prod.
B+R Zaop.
Dystr. Mark. Sprz. Serw.
/Usł.
BCP
Siln. lot.
(IL)
Serwis
Siln. lot.
j.v. z LOT
OBR
w Gliwicach
GE Capital Bank
GE Bank Mieszk.
Apena
Elester
GE Power
Controls
Źródło: M. Czekański, GE chce inwestować w Polsce, [w:] Rzeczpospolita, nr 255, 29 X 2004, s. B1
Kraje goszczące na swym terytorium
oddział Hewlett-Packard
Maria Romanowska
Ocena stopnia
umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa
Wskaźnik
transnacjonalizacji
Udział
sprzedaży
zagranicznej
(w %)
Udział
aktywów
zagranicznych
(w %)
Udział
zatrudnienia
za granicą
(w %)
Według UNCTAD (Konferencja Narodów Zjednoczonych
d/s Handlu i Rozwoju)
1999 r.
0%
GE
Wal-Mart Stores
© Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH
Procter&Gamble
Nestle Thomson
ABB
100%
Wskaźnik rozproszenia sieci
(Network Spread Index, NSI)
liczba krajów działalności
---------------------------------liczba możliwych krajów działalności
x 100
W 2002 roku liczba możliwych krajów działalności wynosiła 195
Wskaźnik internacjonalizacji
(Internationalisation Index, II)
liczba oddziałów zagranicznych
------------------------------------------ x 100
liczba wszystkich oddziałów
Zestaw wskaźników stosowany w
statystykach ONZ
• Wskaźnik transnacjonalizacji (Transnationality
Index, TNI), UNCTAD
• Wskaźnik rozproszenia sieci (Network Spread
Index, NSI),
• Wskaźnik internacjonalizacji (Internationalisation
Index, II),
• Liczba krajów obecności,
• Aktywa zagraniczne,
• Sprzedaż zagranicą,
• Zatrudnienie zagranicą
Download