etyka

advertisement
ZASADY OCENIANIA Z ETYKI
W KLASIE IV
Ocenie podlegają:
- sprawność uczniów w opisywaniu i ocenie rzeczywistości
- znajomość pojęć i teorii etycznych
- umiejętność rozpoznawania w wypowiedziach i czynach ludzkich założeń i poglądów
moralnych
- samodzielność myślenia
- stosowana argumentacja
Formy oceniania na lekcjach etyki w kl. IV
- krótkie kartkówki
- wypowiedzi ustne
- prace wytwórcze
- aktywność na lekcji
- znajomość podstawowych pojęć i terminologii z zakresu przedmiotu
Na ocenę celującą uczeń:
 wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami znacznie wykraczającymi dla
danej tematyki
 definiuje pojęcia:
autorytet moralny a autorytet kompetencyjny – podobieństwa i różnice
determinizm fizyczny a determinizm społeczny i polityczny
dobre i niedobre prawo
prawo i praworządność
prawo i przywileje
bogactwa relacji międzyosobowych
 samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy ,dąży do rozwiązania problemu
 wyczerpująco wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia posługują się
terminologią właściwą dla przedmiotu
 jest bardzo aktywny podczas zajęć
 jest pilny, systematyczny, jego stosunek do otaczającego go środowiska nie budzi
zastrzeżeń
 angażuje się w dodatkowe prace np. akcje charytatywne, konkursy, wystawy
 formułuje dojrzałe wnioski

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
 wykazuje się wiedzą z zakresu:
-rozpoznawania własnej tożsamości, posiada umiejętność mówienia o sobie
-określania siebie w kategoriach pamięci przeszłych zdarzeń, poczucia sprawczości,
odpowiedzialności, myślenia, czucia
-określania siebie w kategoriach identyfikacji wspólnotowych (jestem uczniem, bratem,
Polakiem, kolega itp.)
- rozróżniania rzeczywistości i planów
- odróżniania zalet i wad moralnych od innych cech (sprawnościowych, intelektualnych)
- opisywania osobowych i moralnych ideałów
- odróżniania znaczenia pojęć wzór, bohater, przywódca, idol, autorytet
- określania własnej wolności w kontekście wolności innych
- świadomości natury relacji z autorytetem (naśladowanie, przykład, rady)
- rozpoznawania wartości związanych z autorytetem
- rozumienia pojęcia prawa i jego źródeł (natura, rozum, społeczeństwo, władza)
- odróżniania praw i przywilejów
 prezentuje wiedzę wypowiadając się swobodnie i wyczerpująco wplatając
terminologię właściwą dla przedmiotu;
 w poruszanych tematach dostrzega związki między faktami, potrafi samodzielnie
wyciągnąć wnioski
 samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania i problemy
 odznacza się dużą aktywnością na zajęciach

umie współpracować w grupie
Na ocenę dobrą uczeń:
 wykazuje się wiedzą z zakresu
- rozpoznawania własnej tożsamości
-określania siebie w kategoriach pamięci przeszłych zdarzeń, poczucia sprawczości,
odpowiedzialności, myślenia, czucia
-określania siebie w kategoriach identyfikacji wspólnotowych (jestem uczniem, bratem,
Polakiem, kolega itp.)
- rozróżniania rzeczywistości i planów
- odróżniania zalet i wad moralnych od innych cech (sprawnościowych, intelektualnych)
- odróżniania znaczenia pojęć wzór, bohater, przywódca, idol, autorytet
- świadomości natury relacji z autorytetem (naśladowanie, przykład, rady)
- rozpoznawania wartości związanych z autorytetem
- rozumienia pojęcia prawa i jego źródeł (natura, rozum, społeczeństwo, władza)
- odróżniania praw i przywilejów
 samodzielnie udziela odpowiedzi nie wyczerpując poruszanego zagadnienia
 potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań i problemów
 konsekwentnie wykonuje zadaną pracę, stara się być aktywny na lekcji
 poprawnie rozumie uogólnienia i związki między zjawiskami oraz wyjaśnia zjawiska
wskazane przez nauczyciela
Na ocenę dostateczną uczeń:
 wykazuje się wiedzą z zakresu:
-określania siebie w kategoriach identyfikacji wspólnotowych (jestem uczniem, bratem,
Polakiem, kolega itp
- rozpoznawania zalet i wad moralnych od innych cech
- odróżniania znaczenia pojęć wzór, bohater,, autorytet
- świadomości natury relacji z autorytetem (naśladowanie, przykład, rady)
- rozpoznawania wartości związanych z autorytetem
- rozumienia pojęcia prawa i potrzeby jego przestrzegania




zna i rozumie podstawowe pojęcia używane na zajęciach
udziela odpowiedzi bez własnych przemyśleń
rozwiązuje zadania przy pomocy nauczyciela
fragmentarycznie opanował omawiany materiał

czasami angażuje się w pracę na lekcji
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
 zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia z zakresu:
- kim jestem
- wady i zalety osobowe
- kogo należy naśladować
- przestrzegania prawa
 przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na pytania
 prezentuje mało zadowalający poziom postawy i umiejętności
 wykonuje jedynie część wyznaczonego zadania
 nie angażuje się w pracę grupy

z trudem wiąże ze sobą wiadomości programowe
Na ocenę niedostateczną uczeń:
 nie opanował w stopniu elementarnym wiedzy przedmiotowej
 prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania
omawianych zjawisk
Przy wystawianiu ocen semestralnych i końcoworocznych bierze się pod uwagę
średnią arytmetyczną ocen z przedmiotu.
W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione będą zalecenia poradni, czyli:
- wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych;
- możliwość rozłożenia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenianie ich etapami;
- konieczność odczytania przez nauczyciela poleceń w formie pisemnej;
- możliwość zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną;
- zadawanie pytań naprowadzających podczas odpowiedzi ustnych
ZASADY OCENIANIA Z ETYKI
W KLASIE V
Ocenie podlegają:
- sprawność uczniów w opisywaniu i ocenie rzeczywistości
- znajomość pojęć i teorii etycznych
- umiejętność rozpoznawania w wypowiedziach i czynach ludzkich założeń i poglądów
moralnych
- samodzielność myślenia
- stosowana argumentacja
Formy oceniania na lekcjach etyki w kl. V
- krótkie kartkówki
- wypowiedzi ustne
- prace wytwórcze
- aktywność na lekcji
- znajomość podstawowych pojęć i terminologii z zakresu przedmiotu
Na ocenę celującą uczeń:
 wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami znacznie wykraczającymi dla
danej tematyki
 definiuje pojęcia:
- normy a cele i intencje zachowań
- sumienie a odpowiedzialność moralna
- doskonalenie moralne i specyficzne cechy doskonałości moralnej
- kręgi odpowiedzialności
 samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy ,dąży do rozwiązania problemu
 wyczerpująco wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia posługują się
terminologią właściwą dla przedmiotu
 jest bardzo aktywny podczas zajęć
 jest pilny, systematyczny, jego stosunek do otaczającego go środowiska nie budzi
zastrzeżeń
 angażuje się w dodatkowe prace np. akcje charytatywne, konkursy, wystawy
 formułuje dojrzałe wnioski
Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

wykazuje się wiedzą z zakresu:
- znajomości różnych norm (rodzinnych, środowiskowych, kulturowych)


- świadomości różnicy między różnymi rodzajami norm: zwyczajowymi,
obyczajowymi, prawnymi, moralnymi)
- umiejętności odróżniania obowiązków w ogóle a obowiązków moralnych
- rozumienia poszerzającego się zakresu obowiązków moralnych (bliski, bliźni,
zwierzę, przyszłe pokolenia)
- odpowiedzialności za przekroczenie norm
- zachowań odpowiedzialnych i nieodpowiedzialnych w różnych sytuacjach
- odpowiedzialności za siebie i innych
- rozumienia pojęcia osoby i wartości jej przysługujących
- odróżniania różnych znaczeń godności
- umiejętności odróżniania godności od honoru i wiązania tego ostatniego z rolą
społeczną
- określania innych wartości osobowych: szczęścia i doskonałości
prezentuje wiedzę wypowiadając się swobodnie i wyczerpująco wplatając
terminologię właściwą dla przedmiotu;
w poruszanych tematach dostrzega związki między faktami, potrafi samodzielnie
wyciągnąć wnioski
samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania i problemy
odznacza się dużą aktywnością na zajęciach

umie współpracować w grupie


Na ocenę dobrą uczeń:
 wykazuje się wiedzą z zakresu
- znajomości różnych norm (rodzinnych, środowiskowych, kulturowych)
- świadomości różnicy między różnymi rodzajami norm: zwyczajowymi,
obyczajowymi, prawnymi, moralnymi)
- rozumienia poszerzającego się zakresu obowiązków moralnych (bliski, bliźni,
zwierzę, przyszłe pokolenia)
- odpowiedzialności za przekroczenie norm
- zachowań odpowiedzialnych i nieodpowiedzialnych w różnych sytuacjach
- odróżniania różnych znaczeń godności
- umiejętności odróżniania godności od honoru
- określania innych wartości osobowych: szczęścia i doskonałości
 samodzielnie udziela odpowiedzi nie wyczerpując poruszanego zagadnienia,
potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań i problemów
 konsekwentnie wykonuje zadaną pracę, stara się być aktywny na lekcji

poprawnie rozumie uogólnienia i związki między zjawiskami oraz wyjaśnia zjawiska wskazane
przez nauczyciela
Na ocenę dostateczną uczeń:
 wykazuje się wiedzą z zakresu:
- znajomości różnych norm (rodzinnych, środowiskowych, kulturowych)




- rozumienia poszerzającego się zakresu obowiązków moralnych (bliski, bliźni,
zwierzę, przyszłe pokolenia)
- odpowiedzialności za przekroczenie norm
- zachowań odpowiedzialnych i nieodpowiedzialnych w różnych sytuacjach
- odróżniania różnych znaczeń godności
- określania innych wartości osobowych: szczęścia i doskonałości
zna i rozumie podstawowe pojęcia używane na zajęciach
udziela odpowiedzi bez własnych przemyśleń
rozwiązuje zadania przy pomocy nauczyciela
fragmentarycznie opanował omawiany materiał

czasami angażuje się w pracę na lekcji
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
 zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia z zakresu:
- normy rodzinne i społeczne
- przestrzeganie norm
- odpowiedzialność za swoje czyny
- szczęście osobiste
 przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na pytania
 prezentuje mało zadowalający poziom postawy i umiejętności
 wykonuje jedynie część wyznaczonego zadania
 nie angażuje się w pracę grupy

z trudem wiąże ze sobą wiadomości programowe
Na ocenę niedostateczną uczeń:
 nie opanował w stopniu elementarnym wiedzy przedmiotowej
 prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania
omawianych zjawisk
Przy wystawianiu ocen semestralnych i końcoworocznych bierze się pod uwagę
średnią arytmetyczną ocen z przedmiotu.
W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione będą zalecenia poradni, czyli:
- wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych;
- możliwość rozłożenia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenianie ich etapami;
- konieczność odczytania przez nauczyciela poleceń w formie pisemnej;
- możliwość zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną;
- zadawanie pytań naprowadzających podczas odpowiedzi ustnych
ZASADY OCENIANIA Z ETYKI
W KLASIE V
Ocenie podlegają:
- sprawność uczniów w opisywaniu i ocenie rzeczywistości
- znajomość pojęć i teorii etycznych
- umiejętność rozpoznawania w wypowiedziach i czynach ludzkich założeń i poglądów
moralnych
- samodzielność myślenia
- stosowana argumentacja
Formy oceniania na lekcjach etyki w kl. V
- krótkie kartkówki
- wypowiedzi ustne
- prace wytwórcze
- aktywność na lekcji
- znajomość podstawowych pojęć i terminologii z zakresu przedmiotu
Na ocenę celującą uczeń:
 wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami znacznie wykraczającymi dla
danej tematyki
 definiuje pojęcia:
- normy a cele i intencje zachowań
- sumienie a odpowiedzialność moralna
- doskonalenie moralne i specyficzne cechy doskonałości moralnej
- kręgi odpowiedzialności
 samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy ,dąży do rozwiązania problemu
 wyczerpująco wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia posługują się
terminologią właściwą dla przedmiotu
 jest bardzo aktywny podczas zajęć
 jest pilny, systematyczny, jego stosunek do otaczającego go środowiska nie budzi
zastrzeżeń
 angażuje się w dodatkowe prace np. akcje charytatywne, konkursy, wystawy
 formułuje dojrzałe wnioski
Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

wykazuje się wiedzą z zakresu:
- znajomości różnych norm (rodzinnych, środowiskowych, kulturowych)


- świadomości różnicy między różnymi rodzajami norm: zwyczajowymi,
obyczajowymi, prawnymi, moralnymi)
- umiejętności odróżniania obowiązków w ogóle a obowiązków moralnych
- rozumienia poszerzającego się zakresu obowiązków moralnych (bliski, bliźni,
zwierzę, przyszłe pokolenia)
- odpowiedzialności za przekroczenie norm
- zachowań odpowiedzialnych i nieodpowiedzialnych w różnych sytuacjach
- odpowiedzialności za siebie i innych
- rozumienia pojęcia osoby i wartości jej przysługujących
- odróżniania różnych znaczeń godności
- umiejętności odróżniania godności od honoru i wiązania tego ostatniego z rolą
społeczną
- określania innych wartości osobowych: szczęścia i doskonałości
prezentuje wiedzę wypowiadając się swobodnie i wyczerpująco wplatając
terminologię właściwą dla przedmiotu;
w poruszanych tematach dostrzega związki między faktami, potrafi samodzielnie
wyciągnąć wnioski
samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania i problemy
odznacza się dużą aktywnością na zajęciach

umie współpracować w grupie


Na ocenę dobrą uczeń:
 wykazuje się wiedzą z zakresu
- znajomości różnych norm (rodzinnych, środowiskowych, kulturowych)
- świadomości różnicy między różnymi rodzajami norm: zwyczajowymi,
obyczajowymi, prawnymi, moralnymi)
- rozumienia poszerzającego się zakresu obowiązków moralnych (bliski, bliźni,
zwierzę, przyszłe pokolenia)
- odpowiedzialności za przekroczenie norm
- zachowań odpowiedzialnych i nieodpowiedzialnych w różnych sytuacjach
- odróżniania różnych znaczeń godności
- umiejętności odróżniania godności od honoru
- określania innych wartości osobowych: szczęścia i doskonałości
 samodzielnie udziela odpowiedzi nie wyczerpując poruszanego zagadnienia
 potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań i problemów
 konsekwentnie wykonuje zadaną pracę, stara się być aktywny na lekcji

poprawnie rozumie uogólnienia i związki między zjawiskami oraz wyjaśnia zjawiska wskazane
przez nauczyciela
Na ocenę dostateczną uczeń:
 wykazuje się wiedzą z zakresu:
- znajomości różnych norm (rodzinnych, środowiskowych, kulturowych)
- rozumienia poszerzającego się zakresu obowiązków moralnych (bliski, bliźni,
zwierzę, przyszłe pokolenia)




- odpowiedzialności za przekroczenie norm
- zachowań odpowiedzialnych i nieodpowiedzialnych w różnych sytuacjach
- odróżniania różnych znaczeń godności
- określania innych wartości osobowych: szczęścia i doskonałości
zna i rozumie podstawowe pojęcia używane na zajęciach
udziela odpowiedzi bez własnych przemyśleń
rozwiązuje zadania przy pomocy nauczyciela
fragmentarycznie opanował omawiany materiał

czasami angażuje się w pracę na lekcji
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
 zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia z zakresu:
- normy rodzinne i społeczne
- przestrzeganie norm
- odpowiedzialność za swoje czyny
- szczęście osobiste
 przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na pytania
 prezentuje mało zadowalający poziom postawy i umiejętności
 wykonuje jedynie część wyznaczonego zadania
 nie angażuje się w pracę grupy

z trudem wiąże ze sobą wiadomości programowe
Na ocenę niedostateczną uczeń:
 nie opanował w stopniu elementarnym wiedzy przedmiotowej
 prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania
omawianych zjawisk
Przy wystawianiu ocen semestralnych i końcoworocznych bierze się pod uwagę
średnią arytmetyczną ocen z przedmiotu.
W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione będą zalecenia poradni, czyli:
- wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych;
- możliwość rozłożenia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenianie ich etapami;
- konieczność odczytania przez nauczyciela poleceń w formie pisemnej;
- możliwość zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną;
- zadawanie pytań naprowadzających podczas odpowiedzi ustnych
ZASADY OCENIANIA Z ETYKI
W KLASIE V I
Ocenie podlegają:
- sprawność uczniów w opisywaniu i ocenie rzeczywistości
- znajomość pojęć i teorii etycznych
- umiejętność rozpoznawania w wypowiedziach i czynach ludzkich założeń i poglądów
moralnych
- samodzielność myślenia
- stosowana argumentacja
Formy oceniania na lekcjach etyki w kl. VI
- krótkie kartkówki
- wypowiedzi ustne
- prace wytwórcze
- aktywność na lekcji
- znajomość podstawowych pojęć i terminologii z zakresu przedmiotu
Na ocenę celującą uczeń:
 wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami znacznie wykraczającymi dla
danej tematyki
 umiejętnie odróżnia zdania opisujące fakty od ocen, dostrzega różnicę między
weryfikacją faktów, uzasadnieniem twierdzeń, argumentacją, perswazją i manipulacją
 uzasadnia słuszność własnych przekonań poprzez odwoływanie się do autorytetów
 definiuje pojęcia:
- państwo a naród
- wartość egzystencjalna, perfekcjonistyczna i moralna pracy
- sprawiedliwość a słuszność
- prawda jako wartość logiczna, prawdomówność jako wartość moralna
 samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy ,dąży do rozwiązania problemu
 wyczerpująco wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia posługują się
terminologią właściwą dla przedmiotu
 jest bardzo aktywny podczas zajęć
 jest pilny, systematyczny, jego stosunek do otaczającego go środowiska nie budzi
zastrzeżeń
 angażuje się w dodatkowe prace np. akcje charytatywne, konkursy, wystawy
 formułuje dojrzałe wnioski
Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

wykazuje się wiedzą z zakresu:
- rozumienie wspólnoty jako grupy ludzi powiązanych tradycją i wartościami
- określenie terminów: nacjonalizm, patriotyzm , tolerancja
- wartości patriotyzmu
- zagrożenia płynące z nacjonalizmu
- wartości moralne postawy tolerancyjnej
- znaczenie i waga najważniejszych wartości wspólnotowych: uczciwość,
sprawiedliwość, praca
- rola uczuć w budowaniu więzi międzyludzkich: życzliwości, troski, przyjaźni
- złożony charakter takich wartości jak solidarność czy lojalność
- różnice między wiedzą, wiarą, opinią
- sposoby ustalania prawdy
 prezentuje wiedzę wypowiadając się swobodnie i wyczerpująco wplatając
terminologię właściwą dla przedmiotu;
 w poruszanych tematach dostrzega związki między faktami, potrafi samodzielnie
wyciągnąć wnioski
 samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania i problemy
 odznacza się dużą aktywnością na zajęciach

umie współpracować w grupie
Na ocenę dobrą uczeń:
 wykazuje się wiedzą z zakresu
- określenie terminów: nacjonalizm, patriotyzm , tolerancja
- wartości patriotyzmu
- zagrożenia płynące z nacjonalizmu
- wartości moralne postawy tolerancyjnej
- znaczenie i waga najważniejszych wartości wspólnotowych: uczciwość,
sprawiedliwość, praca
- rola uczuć w budowaniu więzi międzyludzkich: życzliwości, troski, przyjaźni
- różnice między wiedzą, wiarą, opinią
 samodzielnie udziela odpowiedzi nie wyczerpując poruszanego zagadnienia
 potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań i problemów
 konsekwentnie wykonuje zadaną pracę, stara się być aktywny na lekcji

poprawnie rozumie uogólnienia i związki między zjawiskami oraz wyjaśnia zjawiska wskazane
przez nauczyciela

Na ocenę dostateczną uczeń:
 wykazuje się wiedzą z zakresu:
- określenie terminów: nacjonalizm, patriotyzm , tolerancja
- wartości moralne postawy tolerancyjnej
- znaczenie i waga najważniejszych wartości wspólnotowych: uczciwość,
sprawiedliwość, praca
- rola uczuć w budowaniu więzi międzyludzkich: życzliwości, troski, przyjaźni
- różnice między wiedzą, wiarą, opinią




zna i rozumie podstawowe pojęcia używane na zajęciach
udziela odpowiedzi bez własnych przemyśleń
rozwiązuje zadania przy pomocy nauczyciela
fragmentarycznie opanował omawiany materiał

czasami angażuje się w pracę na lekcji
Na ocenę dopuszczającą uczeń
 wykazuje się wiedzą z zakresu:
- niebezpieczeństwa płynące z nacjonalizmu
- wartości postawy tolerancyjnej
- znaczenie i waga najważniejszych wartości wspólnotowych: uczciwość,
sprawiedliwość, praca
- rola uczuć w budowaniu więzi międzyludzkich: życzliwości, troski, przyjaźni
 przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na pytania
 prezentuje mało zadowalający poziom postawy i umiejętności
 wykonuje jedynie część wyznaczonego zadania
 nie angażuje się w pracę grupy

z trudem wiąże ze sobą wiadomości programowe
Na ocenę niedostateczną uczeń:
 nie opanował w stopniu elementarnym wiedzy przedmiotowej
 prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania
omawianych zjawisk
Przy wystawianiu ocen semestralnych i końcoworocznych bierze się pod uwagę
średnią arytmetyczną ocen z przedmiotu.
W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione będą zalecenia poradni, czyli:
- wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych;
- możliwość rozłożenia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenianie ich etapami;
- konieczność odczytania przez nauczyciela poleceń w formie pisemnej;
- możliwość zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną;
- zadawanie pytań naprowadzających podczas odpowiedzi ustnych
Download