UMIEJĘTNOŚCI WYKONAWCZE

advertisement
…………………………………..
pieczęć szkoły
PPP w Wąbrzeźnie Załącznik nr 45
KWESTIONARIUSZ OBSERWACJI UCZNIA/WYCHOWANKA
W SZKOLE I W MIEJSCU PRACY
Opracowany na podstawie - Komputerowego programu do diagnozy młodzieży i osób
dorosłych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przygotowały – A. Bester, M. Stenzel
…………………………………………………………………………………………………………………….…
imię i nazwisko
data urodzenia
adres zamieszkania
………………………………………………………………………………………………………………………
Szkoła, adres
klasa
Na podstawie obserwacji ucznia/wychowanka proszę zaznaczyć odpowiednią odpowiedź.
UMIEJĘTNOŚCI WYKONAWCZE
1. Sortowanie przedmiotów
a) sortuje przedmioty prawidłowo lub z kilkoma błędami bez nadzoru
b) wymaga sporadycznych podpowiedzi lub często popełnia błędy bez nadzoru
c) nie sortuje przedmiotów bez podpowiedzi.
2. Składanie
a) składa przedmioty mające 3 lub więcej części po jednej lub dwu demonstracjach,
b) wymaga sporadycznych podpowiedzi lub powtórzenia demonstracji, aby złożyć przedmiot
c) nie składa samodzielnie przedmiotów.
3. Sortowanie dokumentów
a) sortuje dokumenty prawidłowo lub popełniając kilka błędów poprzez dopasowanie symboli na papierze
do symboli na dokumentach, kartkach
b) sortuje dokumenty, popełniając kilka błędów, przy kilku wskazówkach i gdy zachęcany/na jest gestykulacją
c) nie potrafi posortować dokumentów bez ciągłych wskazówek.
4. Używanie prostych maszyn i narzędzi (np.: dziurkacz, nożyczki, urządzenia kuchenne itp.)
a) potrafi używać prostych maszyn i narzędzi bez nadzoru i po jednej demonstracji
b) od czasu do czasu wymaga porad lub powtórnej demonstracji
c) nie używa maszyn i narzędzi bez stałej pomocy.
5. Rozróżnianie wymiarów
a) rozróżnia przedmioty duże i małe na podstawie ich wymiarów
b) czasami popełnia błędy
c) nie rozróżnia przedmiotów na podstawie ich wymiarów
6. Mierzenie
a) wykonuje dokładne pomiary liniowe za pomocą taśmy mierniczej, linijki, metra, rejestruje i wykorzystuje
wyniki w sposób praktyczny, waży dokładnie materiały na małej i dużej wadze, rozumie zależność wagi
mniejszej-większej
b) od czasu do czasu wymaga pomocy, aby przeprowadzić dokładny pomiar lub popełnia kilka błędów
przy pomiarach
c) nie wykonuje pomiarów, nie używa wagi.
7. Pakowanie
a) potrafi zapakować jeden zestaw przedmiotów, wkłada je do pojemnika, zamyka pojemnik i kładzie
go w odpowiednim miejscu
b) wymaga pomocy lub popełnia błędy
c) nie wykonuje czynności pakowania bez nadzoru.
8. Utrzymywanie w czystości miejsca pracy
a) utrzymuje w czystości i porządku miejsce pracy bez nadzoru lub po jednym upomnieniu
b) czasami wymaga pomocy lub kilku upomnień
c) nie utrzymuje czystości bez porad i kilku upomnień.
SAMODZIELNE FUNKCJONOWANIE
1. Toaleta osobista
a) bardzo rzadko lub w ogóle nie ma problemów z toaleta osobistą
b) wymaga pomocy przy niektórych czynnościach związanych z toaletą
c) wymaga ciągłej pomocy przy większości zabiegów związanych z toaletą.
2. Samodzielne jedzenie
a) je samodzielnie za pomocą sztućców
b) samodzielnie używa łyżki i widelca, wymaga pomocy przy smarowaniu, krojeniu, rozdrabnianiu potraw,
c) nie potrafi samodzielnie spożywać potraw, nie umie używać sztućców.
3. Zachowanie przy stole
a) zachowuje się prawidłowo, je w sposób schludny i kulturalny
b) ma braki w zachowaniu przy stole
c) rzadko zachowuje się prawidłowo przy stole, ma utrwalone nieprawidłowe nawyki.
4. Samodzielne poruszanie się
a) porusza się samodzielnie w znanym środowisku, bez uzasadnienia i przyzwolenia nie oddala się od
określonych miejsc
b) porusza się w znanym środowisku w miarę samodzielnie, sporadycznie obserwuje się trudności
c) gubi się, ma trudności w orientacji nawet gdy znajduje się w znanym sobie miejscu.
5. Przestrzeganie planu zajęć
a) ma świadomość i przestrzega wyznaczonego czasu, powraca po przerwie do zajęć,
b) wymaga sporadycznych upomnień, aby przestrzegany był plan zajęć
c) wymaga ciągłych upomnień.
6. Zmiana schematu działania
a) przechodzi chętnie i prawidłowo z jednej czynności do drugiej w sposób uważny (bez oznak podniecenia,
podenerwowania, zachowań wybuchowych, stresu)
b) wykazuje umiarkowane trudności
c) wykazuje większe lub zdecydowanie duże trudności w okresach przejściowych między zadaniami.
7. Dostosowanie się do zmiany rutyny
a) nie wykazuje wybuchowych reakcji na zmiany w ustalonym harmonogramie, w zajęciach rutynowych
lub w środowisku (np.: zmiana nauczyciela, miejsca zajęć)
b) wykazuje nieczęste lub nieznaczne zaburzenia przy zmianach w rutynowych zadaniach
c) wykazuje częste i poważne trudności w dostosowaniu się do zmian.
8. Zachowanie się w miejscach publicznych
a) zachowuje się w sposób ogólnie społecznie akceptowany
b) sporadycznie lub nieznacznie wykazuje odchylenia od prawidłowego zachowania, zwracające uwagę innych
c) często zachowuje się w sposób powszechnie uznawany za nieprawidłowy.
UMIEJĘTNOŚCI SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU
1. Korzystanie z wolnego czasu
a) w chwilach wolnych przez przynajmniej 30 minut potrafi bawić się samodzielnie lub we wspólnocie,
gra w ulubione gry, oddaje się własnemu hobby
b) angażuje się w zabawę przez okres przynajmniej 5 minut lub 30 minut, ale potrzebuje odpowiednich
wskazówek, aby się sobą zająć
c) nie potrafi rozpocząć samodzielnie czynności związanych z zagospodarowaniem wolnego czasu lub wymaga
ciągłych wskazówek.
2. Samotne spędzanie wolnego czasu
a) potrafi wolny czas przez 30 minut lub dłużej, angażuje się w 3 lub więcej różnych zajęć w jednym okresie
wolnego czasu
b) spędza wolny czas ograniczając się do 1-2 czynności i wymaga wskazówek aby kontynuować zabawę
przez 30 minut
c) nie angażuje się w samodzielne spędzanie wolnego czasu, wymaga ciągłych upomnień lub wykorzystuje czas
w sposób niewłaściwy.
3. Gra zespołowa
a) jest zainteresowany zabawą zespołową dopasowana do jego stopnia rozwoju
b) jest zainteresowany obecnością innych osób lecz niechętnie z nimi współpracuje, przeszkadza innym
w zabawie
c) nie posiada zdolności zaangażowania się w gry zespołowe, nie jest świadomy obecności zasad lub innych osób.
4. Przerwa na posiłek
a) wykorzystuje przerwę w zajęciach w sposób odpowiedni
b) angażuje się w działania związane z przerwą na posiłek przez przynajmniej ¼ tego okresu
c) wydaje się nie rozróżniać czasu pomiędzy przerwą a pracą lub nie angażuje się w działania związane z przerwą.
5. Imprezy grupowe
a) uczestniczy czynnie w spotkaniach grupowych, angażuje się w organizację
b) uczestniczy, ale jest bierny lub nie jest świadomy powodu z jakiego impreza się odbywa, nie przejawia nią
zainteresowania
c) nie uczestniczy w wydarzeniach grupowych lub nie jest świadomy tych wydarzeń.
6. Sporty
a) gra w jedna lub więcej gier sportowych, rozumie zasady gry
b) próbuje grać w przynajmniej jedna grę, nie zna jednak jej reguł
c) nie próbuje grać w żadne gry sportowe.
7. Uczenie się nowego sposobu spędzania wolnego czasu
a) podejmuje próby nowych sposobów spędzania wolnego czasu i reaguje na sugestie wprowadzenia nowych
zabaw
b) próbuje wprowadzić nowe formy ale ma trudności z ich zrozumieniem i szybko go nudzą
c) rzadko lub w ogólne nie próbuje wprowadzać nowych form spędzania wolnego czasu.
8. Zajęcia pozalekcyjne
a) przejawia ciągłe zainteresowanie i czynnie uczestniczy w grach i zajęciach pozalekcyjnych, chętnie oddaje się
własnemu hobby
b) rzadko uczestniczy w zajęciach i zabawach pozalekcyjnych
c) nie wykazuje żadnego zainteresowań takimi zajęciami.
ADAPTACJA DO PRACY
1. Czas wykonania zadania
a) potrafi pracować nad opanowanym już zadaniem samodzielnie przez 30 minut (sortowanie, składanie, pakowanie)
b) pracuje nad opanowanym zadaniem przynajmniej 5 minut
c) nie potrafi samodzielnie pracować nawet 5 minut.
2. Wydajność pracy
a) badanego cechuje stabilna wydajność pracy przez cały czas zajęć, gdy pracuje nad znanymi zadaniami
b) pracując nad znanymi zadaniami wydajność pogarsza się wraz z upływającym czasem
c) pracując nad znanymi zadaniami wydajność pracy jest bardzo niska lub chwiejna.
3. Współczynnik błędów
a) wykonuje zadania w zakresie swoich zdolności z niskim współczynnikiem błędów
b) współczynnik błędów różni się w poszczególnych zadaniach waha się między niskim a dochodzącym do 50 %
c) wykonuje zadania z wieloma błędami – powyżej 50 %.
4. Przepisy bezpieczeństwa
a) konsekwentnie przestrzega przepisów bezpieczeństwa, prawidłowo identyfikuje narzędzia niebezpieczne,
reaguje na tablice ostrzegawcze i inne sygnały ostrzegające o niebezpieczeństwie
b) okazjonalnie łamie przepisy bezpieczeństwa lub ma trudności z odróżnianiem bardziej skomplikowanych zasad
c) często łamie przepisy bezpieczeństwa lub wymaga stałego dozoru przy wykonywaniu prac.
5. Poszanowanie dla własności, przestrzegania przepisów i regulaminu
a) uznaje czyjąś własność i ja szanuje
b) kilkakrotnie łamie ogólnie przyjęte zasady poszanowania czyjejś własności
c) często łamie zasady własności lub w ogólne ich nie uznaje.
6. Praca w pobliżu innych osób
a) przebywanie osób trzecich w pobliżu badanego podczas wykonywania przez niego czynności nie wpływa
destrukcyjnie na jego zachowanie
b) powoduje zaniepokojenie badanego – powoduje podenerwowanie apatię, zmniejsza wydajność pracy
c) powoduje duże nieprawidłowości w wykonywanej czynności.
7. Stosunek do osób o znanym autorytecie
a) uznaje autorytet pewnych osób (np.: nauczyciel, opiekun) , odpowiednio zachowuje się wobec nich
b) sporadycznie wykazuje nieprawidłowe zachowanie
c) często nie uznaje autorytetu.
8. Frekwencja w szkole i pracy (bez zwolnień)
a) uczęszcza na zajęcia regularnie
b) absencja wynosi kilka dni w miesiącu, okazjonalnie opuszcza miejsce pracy, zajęć bez zezwolenia
c) nieobecność częściej niż kilka dni w miesiącu.
KOMUNIKATYWNOŚĆ
1. Zgłaszanie podstawowych potrzeb fizjologicznych
a) zgłasza w sposób jasny i zrozumiały
b) próbuje zgłaszać lecz nie zawsze w sposób zrozumiały (źle komunikuje odpowiednie potrzeby lub wszystkie
potrzeby komunikuje w ten sam sposób)
c) nie potrafi komunikować właściwych potrzeb.
2. Zgłaszanie potrzeb w czasie zajęć
a) zgłasza potrzeby w czasie zajęć w sposób jasny i zrozumiały
b) próbuje zgłaszać lecz nie zawsze w sposób zrozumiały (źle komunikuje odpowiednie potrzeby lub wszystkie
potrzeby komunikuje ten sam sposób)
c) nie zgłasza żadnych potrzeb mimo takiej konieczności.
3. Reakcja na proste polecenia
a) wykonuje znane, proste zadania bez dodatkowych wskazówek
b) wymaga dodatkowych wskazówek lub poprawek, aby wykonać polecenie, może być niekonsekwentny w
wykonywaniu poleceń
c) rzadko lub w ogóle nie wykonuje poleceń bez przypominania i wskazówek.
4. Reakcja na zakazy
a) najczęściej słucha zakazów bez potrzeby powtarzania
b) nie zawsze słucha zakazów
c) bardzo rzadko słucha zakazów lub nie słucha ich w ogóle.
5. Liczenie przedmiotów
a) liczy bezbłędnie 10 przedmiotów
b) liczy bezbłędnie od 5 do 9 przedmiotów
c) nie potrafi policzyć bezbłędnie 5 przedmiotów.
6. Pisanie imienia
a) pisze poprawie swoje imię (pismem drukowanym lub zwykłym)
b) pisze swoje imię ale z drobnymi błędami i wymaga wskazówek
c) samodzielnie nie pisze swojego imienia.
7. Rozumienie nazw kształtów, liter i cyfr
a) zna podstawowe kształty geometryczne, kolory, zdecydowaną większość liter i cyfry 0-9
b) rozumie niektóre nazwy barw, kształtów i kolorów, zna niektóre litery i cyfry
c) nie rozróżnia żadnych kolorów, kształtów, cyfr i liter.
8. Polecenia wymagające decyzji
a) wykonuje polecenia wymagające podjęcia decyzji
b) nie zawsze wykonuje polecenia wymagające podjęcia decyzji, lub wymaga powtórzenia polecenia
c) nie jest w stanie wykonać takiego polecenia.
ZACHOWANIE INTERPERSONALNE
1. Reakcja na obecność innych osób
a) jest świadomy obecności innych osób (obserwuje, komunikuje, itp.)
b) czasami wydaje się być nieświadomy, nie reaguje na zawołanie, „wyłącza się”
c) często wydaje się być nieświadomy obecności innych osób lub w ogóle ich nie dostrzega.
2. Właściwe zachowania względem znajomych
a) właściwie zachowuje się, inicjuje kontakt
b) czasami współdziała właściwie
c) rzadko przejawia właściwe zachowania interpersonalne.
3. Właściwe zachowania względem obcych
a) właściwie zachowuje się, inicjuje kontakt
b) czasami współdziała właściwie
c) rzadko przejawia właściwe zachowania interpersonalne.
4. Niewłaściwe zachowania interpersonalne
a) wykazuje rzadko niewłaściwe zachowania interpersonalne (brak zachowań agresywnych, seksualnych,
wybuchowych)
b) wykazuje podwyższone niewłaściwe zachowania personalne (rzadkie próby stosowania przemocy i agresji,
umiarkowane zachowania seksualne)
c) wykazuje łagodne, negatywne zachowania codziennie lub incydentalnie bardzo negatywne zachowania
5. Zachowania podczas indywidualnych zajęć: samokontrola
a) badany pracuje spokojnie i cicho, rzadko swoim zachowanie przeszkadza innym
b) okazjonalnie przejawia złe zachowania, które w sposób umiarkowany przeszkadzają innym, po upomnieniu
zaprzestaje tych zachowań
c) często demonstruje złe zachowania, zakłóca prace innym, nie zaprzestaje po upomnieniu, jest wybuchowy i
agresywny.
6. Nie przeszkadzanie innym podczas indywidualnych zajęć
a) nie przeszkadza innym, nie zabiera im przedmiotów,
b) sporadycznie przeszkadza innym osobom
c) codziennie swoim zachowaniem przeszkadza innym.
7. Zachowanie w grupie
a) przestrzega zasad i kolejności np.: w grach, dzieli się materiałami,
b) czasami staje się bierny, wybuchowy, nie przestrzega obowiązujących zasad
c) rzadko lub w ogóle nie uczestniczy w zajęciach grupowych.
8. Szukanie towarzystwa innych osób
a) aktywnie i konsekwentnie wybiera jedna lub kilka osób z którymi się kontaktuje
b) darzy sympatią kilka osób, utrzymuje powierzchowne kontakty
c) wykazuje małe zainteresowanie innymi osobami.
…………………………………………………….
podpis nauczyciela/wychowawcy
…………………………………………
pieczątka i podpis dyrektora szkoły
Download