zadania z fizyki na

advertisement
ZADANIA Z FIZYKI NA EGZAMIN
Termodynamika
1.
Elektromagnetyzm – Równania Maxwella
1.
2.
3.
4.
Fale elektromagnetyczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Optyka
1.
2.
3.
Na układ szczelin, jak w doświadczeniu Younga, pada wiązka światła emitowana przez
wzbudzone atomy wodoru.
a) Narysuj schemat doświadczenia. 5 pkt
b) Wyprowadź wzór wiążący długość fali z parametrami doświadczenia. 10 pkt
c) Oblicz kąt ugięcia dla widma trzeciego rzędu, pochodzącego od linii atomu wodoru
przy przejściu z poziomu 3 na 2, jeśli wiadomo, że: energia atomu wodoru w stanie
podstawowym wynosi: E1= 13.6 eV, ładunek elektronu e=1.6 10-19 C, stała Plancka
h=6.63 10-34Js, prędkość światła c=3 108 m/s 15 pkt
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wiazka swiatła czerwonego o długosci fali 0,75 μm pada z pró&ni na płyte szklana czesciowo
odbijajac sie od powierzchni szkła, a czesciowo załamujac sie w nim. Wiazka odbita jest
prostopadła do wiazki promieni załamanych.
Predkosc swiatła w pró&ni: 3×108 m/s ; w szkle: 2×108 m/s.
a) Zrób odpowiedni rysunek.
b) Oblicz kat padania swiatła.
c) Oblicz długosc fali w szkle.
Teoria względności
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zjawiska korpuskularno-falowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a)
Podaj i wyjaśnij równanie zasady zachowania energii dla zjawiska fotoelektrycznego
zewnętrznego.
5 pkt
b) Ile razy zmieni się prędkość elektronów wybijanych z metalu jeżeli dwukrotnie
zmniejszymy długość fali padającej. Praca wyjścia z tego metalu równa jest 2/3 energii
padających fotonów. 10 pkt
c) Zrób wykres zależności energii kinetycznej tych elektronów od długości padającego
światła.
5 pkt
Fale materii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Podaj postać równania Schroedingera zależnego od czasu i położenia. Jaka funkcja jest
rozwiązaniem tego równania – podaj jawną postać tej funkcji ?
Fizyka atomu
1.
2.
3.
4.
Oblicz ile wynosi stosunek magnetycznego do orbitalnego momentu pędu elektronu ?
5.
Wyjaśnij zakaz Pauliego na przykładzie konfiguracji elektronowej dla litu (Li)
6.
Na czym polega zjawisko emisji wymuszonej i emisji rezonansowej.
a) wyjaśnij boltzmanowski i antyboltzmanowski rozkład obsadzeń stanów
energetycznych.
b) Wyjaśnij na czym polega akcja laserowa.
Elementy fizyki ciała stałego
1.
2.
3.
4.
5.
Download