Cieplo

advertisement
Ciepło
Test
1. Jedną probówkę z wodą umieszczono w lodzie o
temperaturze 0oC, drugą w wodzie o temperaturze 0oC.
Czy woda zamarznie w którejś z probówek?
nie,
tak - w probówce umieszczonej w lodzie,
tak - w probówce umieszczonej w wodzie,
tak - w obu.
2. Pojawiające się szczególnie wiosną sople lodu na zaśnieżonych dachach domów
powstają w wyniku:
procesu topnienia śniegu,
procesu krzepnięcia wody,
kolejno topnienia śniegu i krzepnięcia wody,
kolejno krzepnięcia wody i topnienia śniegu.
3. Gdy wejdziemy zimą do ciepłego pomieszczenia, okulary nasze "pocą się", ponieważ
na szkłach:
osadza się zimno,
skrapla się para wodna zawarta w powietrzu,
paruje woda zawarta w powietrzu,
krzepnie woda zawarta w powietrzu.
4. Jaką ilość ciepła trzeba dostarczyć kawałkowi lodu o masie 0,5 kg mającemu
temperaturę -10oC, aby uległ stopieniu? Ciepło właściwe lodu wynosi 2,4 kJ/kgoC, a
ciepło topnienia lodu 334 kJ/kg
176 kJ,
179 kJ,
310 kJ,
334 kJ.
5. Wykres przedstawia zależność temperatury T
wody, znajdującej się w czajniku, od czasu t jej
ogrzewania palnikiem o stałym płomieniu. Jak długo działał palnik?
250 s,
450 s,
900 s,
1000 s.
6. W jakim stanie skupienia określona masa wody ma największą energię wewnętrzną?
stałym,
ciekłym,
lotnym,
we wszystkich stanach skupienia energia określonej masy wody ma taką samą
wartość.
7. W trakcie wrzenia wody, jej ilość w naczyniu w wyniku parowania zmniejsza się. Jak
w takiej sytuacji zmienia się energia wewnętrzna i temperatura wrzącej wody?
energia wewnętrzna zwiększa się, a temperatura pozostaje stała,
energia wewnętrzna zwiększa się, a temperatura wzrasta,
energia wewnętrzna i temperatura pozostają stałe,
energia wewnętrzna zmniejsza się, a temperatura pozostaje stała.
8. Gdy chodzisz boso po plaży, to odczuwasz, że leżący na gorącym piasku kawałek
metalu czy blachy parzy cię, a kawałek drewna jest chłodny. Zasadniczą i
bezpośrednią przyczyną tych odczuć jest różna dla tych ciał:
wartość ciepła właściwego,
zdolność przewodzenia ciepła,
zdolność wchłaniania promieniowania słonecznego,
wartość energii wewnętrznej.
9. Do ogrzania 1 kg substancji o 10oC potrzeba 3850 J ciepła. Jakie jest ciepło właściwe
tej substancji?
385 J/kg,
385 J/kgoC,
3850 J/kgoC,
3850 J/kg.
10. Wydłużenie metrowego pręta cynkowego przy wzroście jego
temperatury o 100oC wynosi 3,6 mm, a pręta miedzianego 1,65 mm.
Podczas ogrzewania bimetalu wykonanego z cynku i miedzi bimetal
będzie wyginał się:
w dół, bo miedź bardziej się rozszerza niż cynk,
w dół, bo cynk bardziej się rozszerza niż miedź,
w górę, bo miedź bardziej się rozszerza niż cynk,
w górę, bo cynk bardziej się rozszerza niż miedź.
11. W wannie znajduje się 21 kg wody o temperaturze 10oC. Ile wrzątku (100oC)
należałoby do niej dolać, aby mieszanina osiągnęła temperaturę 37oC? Straty ciepła
pomijamy.
9 kg,
7 kg,
5 kg,
1 kg.
12. Jaka jest temperatura wody tuż pod lodem i przy dnie głębokiego zbiornika wodnego
w zimie?
0oC pod lodem i 0oC przy dnie,
0oC pod lodem i około 4oC przy dnie,
około 4oC pod lodem i około 0oC przy dnie,
około 4oC pod lodem i około 4oC przy dnie.
13. Gdy lód topnieje, wówczas:
pochłania energię i coraz bardziej się ogrzewa,
pochłania energię, a jego temperatura obniża się,
pochłania energię, ale jego temperatura nie zmienia się,
nie pochłania energii i jego temperatura nie zmienia się.
14. Gdy temperatura topnienia lodu wynosi 0oC, to ile wtedy wynosi temperatura
krzepnięcia wody?
0oC,
-0,1oC,
-1oC,
-4oC.
15. Ile ciepła trzeba odebrać, aby zmniejszyć o 10oC temperaturę 10 kg wody? Ciepło
właściwe wody wynosi 4200 J/kgoC.
420 kJ,
100 kJ,
42 kJ,
0,42 kJ.
16. Kiedy wychodzimy z kąpieli morskiej na powietrze, zazwyczaj odczuwamy chłód,
chociaż temperatura powietrza jest wyższa od temperatury wody. Dzieje się tak
dlatego, że
podczas kąpieli utraciliśmy zbyt wiele ciepła,
woda, parując pobiera ciepło również z powierzchni naszego ciała,
warstwa wody izoluje naszą skórę od promieni słonecznych
warstwa wody izoluje naszą skórę od ciepłego powietrza.
17. Rysunek schematycznie przedstawia przejścia fazowe między trzema stanami
skupienia substancji. W których przemianach ciepło jest oddawane?
1,3,5,
2,3,6,
2,4,6,
1,4,5,
18. Wykres przedstawia zależność temperatury wody od czasu
dostarczania ciepła. Odcinki AB i BC wykresu w kolejności
odpowiadają procesom:
ogrzewania wody i topnienia lodu,
topnienia lodu i ogrzewania wody,
ogrzewania wody i wrzenia wody,
ogrzewania lodu i topnienia lodu.
19. Do naczyń z wodą o temperaturze 30oC wrzucono bryłki
lodu o różnych masach (1 kg i 2 kg) i jednakowej
temperaturze 0oC. W którym naczyniu temperatura
wody po stopieniu w niej lodu będzie wyższa, jeśli
założymy, że cały lód się stopił?
w naczyniu 1,
w naczyniu 2,
w obu naczyniach taka sama - większa od zera,
w obu naczyniach taka sama - mniejsza od zera.
20. Jeśli do pewnego układu ciał dostarczono 500 J ciepła, a jednocześnie układ wykonał
pracę 300 J, to energia wewnętrzna układu wzrosła o:
800 J,
150 J,
300 J,
200 J,
21. Silnie zmrożony kawałek lodu wyjęty z zamrażarki zaczyna się topić dopiero po
pewnym czasie. Przyczyną tego jest to, że lód musi najpierw:
ogrzać się do temperatury pokojowej,
oziębić się do temperatury krzepnięcia,
ogrzać się do temperatury topnienia,
zmniejszyć swą objętość do objętości wody z której powstał.
22. W celu porównania przewodnictwa cieplnego
miedzi i szkła, użyto podobnych prętów:
miedzianego i szklanego, umocowanych w
statywach, z przyklejonymi woskiem gwoździkami. Po ogrzaniu końców prętów
zaobserwowano efekt przedstawiony na rysunku. Który z prętów lepiej przewodzi
ciepło? Do którego statywu przymocowany jest pręt miedziany?
miedź, do lewego,
szkło, do lewego,
miedź, do prawego,
szkło, do prawego.
23. Po zetknięciu miedzianych prostopadłościanów o różnych
masach, ich temperatury wyrównały się. W tej sytuacji
końcowa energia wewnętrzna prostopadłościanu A była:
większa od energii wewnętrznej prostopadłościanu B,
mniejsza od energii wewnętrznej prostopadłościanu B,
równa energii wewnętrznej prostopadłościanu B,
równa zero.
24. Czy para wodna jest widoczna?
nie - jest bezbarwna,
tak - w postaci mgły,
tak - w postaci chmur,
tak - w postaci chmur i mgły.
25. Jeden gruby, czy dwa cienkie koce o łącznej grubości takiej jak gruby, lepiej ochronią
przed zimnem?
jeden gruby,
dwa cienkie,
w obu przypadkach ochronią jednakowo,
zależy to od rodzaju pogody (wiatr, wilgotność).
26. Jeżeli do odparowania 5 kg cieczy w temperaturze wrzenia potrzeba 2 000 kJ ciepła,
to ciepło parowania tej cieczy wynosi:
400 J/kg,
2 000 J/kg,
400 kJ/kg,
10 000 kJ/kg.
27. Czy linijka metalowa wycechowana w temperaturze pokojowej dobrze mierzy w
temperaturze 50oC?
tak,
nie, bo wskazuje wartość za małą,
nie, bo wskazuje wartość za dużą,
nie, ale nie można określić, czy wskazuje wartość za małą, czy za dużą.
28. Między stykającymi się ciałami ciepło zawsze przepływa z ciała:
o większej energii wewnętrznej do ciała o mniejszej energii wewnętrznej,
o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze,
o większym cieple właściwym do ciała o mniejszym cieple właściwym,
o mniejszej masie do ciała o większej masie.
29. Która z kul wykonanych z różnych metali, ale o jednakowej masie,
ogrzanych do temperatury 100oC i umieszczonych na bryle lodu o
temperaturze 0oC, stopi więcej lodu?
większa,
mniejsza,
ta, która ma większe ciepło właściwe,
obie stopią jednakową ilość.
30. W pomieszczeniu umieszczono dwa jednakowe termometry, z
których termometr b miał zbiorniczek z rtęcią owinięty watą
zwilżoną denaturatem. W tej sytuacji termometry wskazywały:
jednakową temperaturę,
różne temperatury, a wyższą wskazywał termometr a,
różne temperatury, a wyższą wskazywał termometr b,
różne temperatury, ale b nie reagował na zmiany temperatury.
31. Potrawy szybciej gotują się w szybkowarach dlatego, że:
szybkowary wykonane są ze specjalnych stopów i gotowanie w nich zachodzi w
temperaturze znacznie wyższej niż 100oC,
gotowanie w nich odbywa się pod zwiększonym ciśnieniem, a więc także w
wyższej niż 100oC temperaturze,
eliminują one zjawisko wyparowywania wody z gotowanych potraw,
potrawy w nich są bardzo dobrze izolowane od otoczenia.
Download