WLizak_Bliski Wschód.indd - Wydawnictwo Naukowe Scholar

advertisement
Recenzent: dr hab. Rafał Ożarowski, prof. UG
Redakcja i korekta: Jakub Dadlez
Projekt okładki: Katarzyna Juras
Zdjęcie na okładce: © Frédéric Prochasson
Copyright © by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015
ISBN 978-83-7383-790-4
Publikacja dofinansowana przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego,
Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Fundację Studiów Międzynarodowych.
Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.
ul. Wiślana 8 (róg Browarnej), 00-317 Warszawa
tel./fax 22 692 41 18; 22 826 59 21; 22 828 93 91
dział handlowy: jak wyżej, w. 108
e-mail: [email protected]
www.scholar.com.pl
Wydanie pierwsze
Skład i łamanie: WN Scholar (Jerzy Łazarski)
Druk i oprawa: Totem, Inowrocław
Spis treści
Zamiast wstępu, czyli Bliski Wschód w epoce głębokich przemian . . . . . . .
Wiesław Lizak, Anna M. Solarz
9
I
Bezpieczeństwo i perspektywy współpracy międzynarodowej
na Bliskim Wschodzie
Amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie – rozmieszczenie,
rola, wpływ na stabilność i bezpieczeństwo regionu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jarosław Jarząbek
25
„Szyicki lew” i „wielki szatan” – antyamerykanizm w polityce
Islamskiej Republiki Iranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dominika Klimowicz
35
Ewolucja międzynarodowych ról Egiptu w regionie Bliskiego Wschodu
po arabskiej wiośnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jolanta Sierańska
46
Znaczenie geopolityczne działalności państw Bliskiego Wschodu
w przestrzeni kosmicznej (wybrane zagadnienia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leonard Łukaszuk
60
Wpływ arabskich organizacji międzyrządowych na rozwój
regionów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karolina Mirys-Kijo
72
Działalność pokojowa i dobroczynna na Bliskim Wschodzie . . . . . . . . . . . .
Nina Wasilewna Tamarskaja
81
II
Izrael i Palestyna w stosunkach międzynarodowych
Uznanie Palestyny za państwo nieczłonkowskie o statusie obserwatora ONZ –
nowa rzeczywistość na Bliskim Wschodzie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
Marcin Szydzisz
Zagrożenia dla bezpieczeństwa Izraela w optyce Binjamina Netanjahu . . . .
Anna M. Solarz
Konflikt wokół politycznego i prawnego statusu Jerozolimy.
Perspektywy porozumienia, uwarunkowania porażki. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Michał Ziemowit Buśko
98
107
Rola dyplomacji II toru w bliskowschodnim procesie pokojowym . . . . . . . .
Joanna Kulska
118
Relacje między Stolicą Apostolską a Izraelem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maria Jurek
131
Kwestia pokoju na Bliskim Wschodzie w nauczaniu Jana Pawła II . . . . . . . .
Beata Kosiba
142
III
Fenomen turecki na Bliskim Wschodzie
Neoosmanizm – polityka Turcji w regionie Bliskiego Wschodu
na początku XXI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Katarzyna Urbanik
153
Kaukaz w polityce zagranicznej Turcji w okresie rządów
Partii Sprawiedliwości i Rozwoju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agnieszka Rostkowska
165
Islamski aspekt tożsamości Turcji w polityce zagranicznej
Partii Sprawiedliwości i Rozwoju wobec kryzysu w Egipcie . . . . . . . . . . . . . .
Karol Wasilewski
177
Bałkany w kontekście historycznej i współczesnej tureckiej
polityki zagranicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magdalena Ickiewicz-Sawicka
184
IV
Problemy wewnętrzne państw regionu
Ideowy fundament kapitalizmu i demokracji a kluczowe ideały islamu –
antagonizm czy zbieżność? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdzisław Kieliszek
197
Funkcje organizacji pozarządowych w krajach arabskich.
Państwo a społeczeństwo obywatelskie w Egipcie i Maroku. . . . . . . . . . . . . .
Katarzyna Brataniec
208
Uwarunkowania i rozwój dżihadyzmu w Jemenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanisław Kosmynka
220
Sułtanat Omanu – w poszukiwaniu swego miejsca
we współczesnym świecie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dorota Ściślewska
234
Perspektywy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
i demokracji w Iraku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paulina Warsza
244
Przestępczość wśród nieletnich w Izraelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anatolij Iwanowicz Kibysz
256
V
Bliski Wschód w polskiej polityce zagranicznej
Znaczenie wojny w Iraku w 2003 r. dla pozycji Polski
na scenie międzynarodowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agnieszka Orzelska-Stączek
265
Noty o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274
Indeks nazwisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276
Download