POLITYKA JAKOŚCI

advertisement
POLITYKA JAKOŚCI
Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na
jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim
przedsiębiorstwem tak aby przyniosło ono zysk.
Polityka jakości to pakiet strategicznych celów organizacji wraz z określeniem sposobów i
środków, przy pomocy których cele te mogą być osiągnięte.
Polityka jakości – to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy
zarządzania jakością.


Jest formułowana przez najwyższe kierownictwo,
Musi ją opracować każde przedsiębiorstwo, które wdraża szj oparty na normie ISO 9001,

Jest całkowicie jawna

Powinna być ciągle doskonalona, rozwój przedsiębiorstwa powinien przebiegać drogą osiągania
celów jakościowych

Sama idea polityki jakości jest podobna do misji organizacji, tylko że w zakresie zawężonym do
samej problematyki zarządzania jakością,
CELE JAKOŚCI
Polityka jakości zapewnia podstawy do ustalania celów dotyczących jakości, prowadzących
do doskonalenia funkcjonowania organizacji.
Cel jakości to przedmiot starań lub zamierzeń w odniesieniu do jakości.
POWINNY BYĆ MIERZALNE
Przypisuje się je głównie do czterech obszarów:
 orientacji na klienta,
 doskonalenia systemu jakości,
 rozwoju personelu
 czynników ekonomicznych
Funkcje celów:
•
Stanowią wskazówki i nadają kierunek działania ludziom pracującym w organizacji
• Stanowią źródło motywacji dla pracowników
• Stanowią mechanizm oceny i kontroli. Przyszłe wyniki organizacji można ocenić
stopniem ich realizacji.
Według normy ISO polityka jakości powinna:
•
być dostosowana do celów organizacji: czyli wynikać bezpośrednio z misji firmy.
•
zawierać zobowiązania do spełnienia wymagań klienta oraz ciągłego doskonalenia
• być podstawą do ustanowienia celów jakości dla całej organizacji: główne
zamierzenia i cele ujęte w polityce jakości całej firmy stają się podstawą i punktem
odniesienia dla ustanowienia celów poszczególnych komórek i procesów w firmie, a
nawet poszczególnych pracowników.
•
•
być zakomunikowana i zrozumiała w całej organizacji
być poddawana przeglądom w celu zapewnienia stałej aktualności: cele postawione w
polityce jakości z czasem zostają zrealizowane, uwarunkowania zewnętrzne się
zmieniają a wymagania klienta rosną.
•
być dostosowana do dostarczanych wyrobów lub świadczonych usług
Tworząc politykę jakości powinno zwrócić się uwagę na następujące kwestie:
•
•
Jasność i zrozumiałość dla każdego klienta i pracownika: polityka jakości nie może
być napisana w sposób trudny, przy wykorzystaniu branżowych terminów i
sformułowań z dziedziny, którą zajmuję się firma.
• Zwięzłe i krótkie sformułowania.
Zgodność z innymi regułami obowiązującymi w przedsiębiorstwie: (takimi jak wizja,
misja, ogólne zasady działania firmy) polityka jakości nie może stać w sprzeczności z
innymi strategicznymi dokumentami firmy.
•
Powinna być specyficzna dla każdego przedsiębiorstwa: „test Coca-Coli”
Kryteria oceny polityki jakości:
 Klient: czy w polityce jakości są sformułowania dotyczące klienta, zaspokojenia jego
potrzeb, zadowolenia?
 Doskonalenie: czy w polityce jakości zwraca się uwagę na problematykę ciągłego
doskonalenia szj?
 Pracownik: czy w polityce jakości są stwierdzenia odnoszące się do zadowolenia
pracownika, podnoszenia kwalifikacji, szkoleń?
 Zwięzłość i zrozumiałość: jasny klarowny przekaz jesteśmy najlepsi.
 Dostawcy: czy w polityce jakości zwraca się uwagę na przyjazną współpracę z
dostawcami, zachowanie ciągłości dostaw, odpowiedni wybór dostawców?
 Konkretność: test coca – coli.
Podejście procesowe i mapa procesów
Proces to zbiór działań:
•
wzajemnie powiązanych które przekształcają wejście (dane wejściowe) na wyjście
(dane wyjściowe) możemy uważać za proces.
•
lub wzajemnie oddziaływujących, które przekształcają zasoby i informacje w wyniki.
(wejścia w wyjścia)
• W przypadku każdego procesu należy określić dane wejściowe (informacje,
dokumenty, zapisy, surowce) oraz dane wyjściowe decydujące o skuteczności jego
przebiegu.
•
Wejścia i wyjścia mogą być materialne (materiały, produkty, sprzęt, ludzie) i
niematerialne (informacja, dane w systemach komputerowych itp
RÓŻNICE POMIĘDZY ZARZADZAIEM TRADYCYJNYM A PROCESOWYM
PYTANIE
ZARZĄDZANIE TRADYCYJNE
ZARZĄDZANIE PROCESOWE
Co czyni się dla poprawienia jakości
lub wydajności pracy?
Apele do pracowników o lepszą pracę. Systemy
nagród i kar oraz
premii i upomnień.
Analiza i optymalizacja procesu z
udziałem jego wykonawców.
Kto z perspektywy indywidualnego
pracownika wyznacza standard
jakości jego pracy?
Bezpośredni przełożony.
Bezpośredni odbiorca czyli klient
wewnętrzny lub zewnętrzny.
W jaki sposób określane są zasady
postępowania przy wykonywaniu
czynności służbowych?
Określa je bezpośredni przełożony.
Często nie są one opisane,
podlegają niejasnym dla pracownika
zmianom oraz interpretacjom
zależnym od aktualnej potrzeby
przełożonego.
Są określone w procedurach
tworzonych z udziałem ich
przyszłych
wykonawców. Procedury
stanowią oficjalne dokumenty, a
wprowadzane w nich zmiany
wymagają
analizy i dyskusji z udziałem
zainteresowanych.
Jaki jest stopień samodzielności
pracownika?
Ograniczony do wykonywania
poleceń przełożonych.
Zarządzanie własnym miejscem
pracy: udział w tworzeniu
standardów.
Aby zarządzać procesami musimy je najpierw znać. Dlatego pierwszym etapem jest
identyfikacja procesów istniejących w organizacji. W tym celu zaleca się postępowanie
wg poniższego schematu:
I.
Określenie polityki jakości i celów (przez kierownictwo)
II.
Identyfikacja istniejących procesów biznesowych
III.
Określenie powiązań pomiędzy procesami
IV.
Określenie właścicieli procesów
V.
Opracowanie dokumentacji procesu
PODZIAŁ PROCESÓW:
Procesy główne bezpośrednio komunikują się z klientem oraz odpowiadają za realizację
wyrobu lub usługi.
Procesy pomocnicze są wsparciem dla procesów głównych w ich właściwym
funkcjonowaniu.
Procesy zarządzania mają na celu monitorowanie funkcjonowania całej organizacji i
podejmowanie odpowiednich działań w celu doskonalenia organizacji.
Schemat planu wdrażania w organizacji systemu zarządzania jakością
opartego na normie ISO 9001
Podjęcie decyzji o wprowadzeniu SZJ
Zarządzenie kierownictwa
FAZA PROJEKTOWANIA
- Określenie polityki jakości,
- Przegląd i ocena stanu aktualnego
- Identyfikacja procesów,
- Harmonogram prac projektowych i
wdrożeniowych
- Ustalenie listy procedur
FAZA WPROWADZENIA
- Opracowanie księgi jakości
- Szkolenia,
- Wdrażanie procedur w jednostkach,
- Przeprowadzanie audytów wewnętrznych,
- Przeprowadzanie działań korygujących
- Certyfikacja
FAZA UTRZYMANIA I DOSKONALENIA
- Przeprowadzanie audytów,
- Przeprowadzanie przeglądów,
- Działania korygujące.
Download