UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI w czasie trwania stosunku

advertisement
-WZÓR-
UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI
w czasie trwania stosunku pracy
Zawarta w dniu ......... w Białymstoku, pomiędzy:
Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku reprezentowanym przez:
prof. dr hab. Elżbietą Skrzydlewską- Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej na podstawie pełnomocnictwa Rektora,
zwanym dalej Pracodawcą,
a
.....................................................................................zamieszkałym w ................................,
zatrudnionym
(podać
nazwę
jednostki
organizacyjnej
UMB
)……………………......................
na stanowisku …………………………………………,
zwanym dalej Pracownikiem.
1.
2.
3.
4.
§1
Zgodnie z postanowieniami prawa pracy Pracownik oświadcza, że w okresie
obowiązywania stosunku pracy ani on sam osobiście ani za pośrednictwem osób
trzecich nie będzie ani prowadził działalności konkurencyjnej wobec Wydziału i
Uczelni, w tym w szczególności na poziomie działań organizacyjnych oraz
dydaktyczno-naukowych, ani świadczył pracy na rzecz innej uczelni lub innego
podmiotu, który taką działalność prowadzi, w ramach stosunku pracy lub na innej
podstawie prawnej.
Działalnością konkurencyjną jest także działalność o charakterze nieformalnym.
Działalność konkurencyjna może mieć charakter zarówno odpłatny jak i nieodpłatny.
Za działalność konkurencyjną Pracownika, strony przyjmują w szczególności:
 uczestniczenie w organizacji kierunku studiów lub prowadzeniu zajęć w innej
uczelni bądź instytucie na kierunku studiów podobnym programowo do kierunku
prowadzonego przez Uczelnię,
 afiliowanie innych uczelni wyższych w publikacjach pracowników Uczelni, w
których zatrudniony jest pracownik Uczelni, a prowadzących kierunek studiów
podobny programowo do kierunku prowadzonego przez Uczelnię,
 pozyskiwanie lub udział w grantach naukowych, badawczo-rozwojowych lub
projektach inwestycyjnych prowadzonych przez inne uczelnie, jednostki
naukowe/badawczo-rozwojowe bez uwzględnienia udziału Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku lub Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w
Białymstoku,
Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w
Białymstoku lub Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku spółka z o.o.
 udział w patentach, badaniach naukowych, publikacjach naukowych
prowadzonych przez inne uczelnie lub jednostki naukowe/badawczo-rozwojowe
bez uwzględnienia udziału Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku lub
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Uniwersyteckiego
Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku lub Specjalistycznej Lecznicy
Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku spółka z o.o.
§2
1. Zakaz działalności konkurencyjnej obejmuje obszar ………………………
2. Zakaz, o którym mowa w § 1, obejmuje działalność podmiotów istniejących w chwili
podpisywania niniejszej Umowy, jak i podmiotów mogących powstać do dnia
wygaśnięcia zakazu konkurencji, działających na rynku usług edukacyjnych i
działalności naukowo-badawczej.
§3
1. W razie niewykonania przez Pracownika obowiązków określonych w niniejszej
umowie, Pracodawca może dochodzić od niego naprawienia poniesionej szkody na
zasadach określonych w art. 114-122 Kodeksu pracy.
2. Niezależnie od odpowiedzialności materialnej, określonej w ust. 1, Pracodawca może
zastosować wobec Pracownika naruszającego postanowienia umowy odpowiedzialność porządkową, odwołać z funkcji kierownika, a w uzasadnionych przypadkach
rozwiązać stosunek pracy.
§4
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
..........................
Pracodawca
..................................
Pracownik
Białystok,………………
………………….
(imię i nazwisko pracownika)
…………………
(Jednostka organizacyjna)
…………………..
(stanowisko)
……………………..
(Wydział)
OŚWIADCZENIE
Pracownika o powstrzymaniu się od działalności konkurencyjnej
Niniejszym Pracownik oświadcza, że:
1) W okresie obowiązywania stosunku pracy ani on sam osobiście ani za pośrednictwem
osób trzecich nie będzie ani prowadził działalności konkurencyjnej wobec Wydziału i
Uczelni, w tym w szczególności na poziomie działań organizacyjnych oraz
dydaktyczno-naukowych, ani świadczył pracy na rzecz innej uczelni lub innego
podmiotu, który taką działalność prowadzi, w ramach stosunku pracy lub na innej
podstawie prawnej.
2) Działalnością konkurencyjną jest także działalność o charakterze nieformalnym.
3) Działalność konkurencyjna może mieć charakter zarówno odpłatny jak i nieodpłatny.
4) Za działalność konkurencyjną Pracownika, strony przyjmują w szczególności:
 uczestniczenie w organizacji kierunku studiów lub prowadzeniu zajęć w innej
uczelni bądź instytucie na kierunku studiów podobnym programowo do kierunku
prowadzonego przez Uczelnię,
 afiliowanie innych uczelni wyższych w publikacjach pracowników Uczelni, w
których zatrudniony jest pracownik Uczelni, a prowadzących kierunek studiów
podobny programowo do kierunku prowadzonego przez Uczelnię,
 pozyskiwanie lub udział w grantach naukowych, badawczo-rozwojowych lub
projektach inwestycyjnych prowadzonych przez inne uczelnie, jednostki
naukowe/badawczo-rozwojowe bez uwzględnienia udziału Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku lub Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w
Białymstoku,
Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w
Białymstoku lub Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku spółka z o.o.
 udział w patentach, badaniach naukowych, publikacjach naukowych
prowadzonych przez inne uczelnie lub jednostki naukowe/badawczo-rozwojowe
bez uwzględnienia udziału Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku lub
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Uniwersyteckiego
Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku lub Specjalistycznej Lecznicy
Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku spółka z o.o.
5) Zakaz działalności konkurencyjnej obejmuje obszar ………………………
6) Zakaz, o którym mowa w § 1, obejmuje działalność podmiotów istniejących w chwili
podpisywania niniejszej Umowy, jak i podmiotów mogących powstać do dnia
wygaśnięcia zakazu konkurencji, działających na rynku usług edukacyjnych i
działalności naukowo-badawczej.
…………………………
(podpis pracownika)
Download