arkusz obserwacji lekcji

advertisement
ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI
Arkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane notatki spełniają trzy zasadnicze
funkcje:
1. ułatwiają zbieranie informacji i ich analizę
2. stanowią dokumentację spostrzeżeń
3. pomagają hospitującemu skoncentrować się na wybranych elementach
obserwowanych lekcji lub innych działań nauczyciela pomagają hospitującemu
skoncentrować się na wybranych elementach obserwowanych lekcji lub
innych działań
Skonstruowano już wiele arkuszy hospitacyjnych. Ten jest kolejna próbą. Może być
przydatny jako model do konstruowania własnych arkuszy, wykorzystany wprost lub
modyfikowany zależnie od oczekiwań i potrzeb dyrektora i nauczycieli konkretnej
szkoły.
Od innych wyróżnia go próba skonstruowania narzędzia , które pozwalałoby na
prowadzenie zapisów z hospitacji różnego typu, a więc:




kosultacyjno - doradczej
kontrolno - oceniającej
lustrzanej
diagnozującej
Układ arkusza, formatu A3, jest zgodny z procedurą przebiegu większości hospitacji
lekcji przedmiotowych.
Na stronie pierwszej nanoszone są informacje, które raczej komentarza nie
wymagają.
Stronę drugą rozpoczynają zapisy z rozmowy przedhospitacyjnej, w której dyrektor:





zapoznaje się z charakterystyką klasy, do której się udaje.
sprawdza przestrzeganie przez nauczyciela ustaleń zawartych
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania
zostaje poinformowany o temacie lekcji
ma możliwość zorientowania się , czy nauczyciel poprawnie (mierzalnie)
formułuje operacyjne cele lekcji w powiązaniu z tematem i celami kształcenia i
wychowania
zostaje przez nauczyciela zapoznany z planowanym przebiegiem lekcji
Poniżej , w tabelach , zamieszczono przykłady opisu działań nauczyciela
w powiązaniu z ogniwami lekcji. Listy te nie są ostateczne. Można i należy rozwijać je
oraz modyfikować w ramach ewaluacji, w porozumieniu z nauczycielami danej
szkoły, a nawet poszczególnych grup przedmiotowych.
Swoje spostrzeżenia dyrektor notuje w kolumnie D w sposób przyjęty w szkole, np.



jednym lub kilkoma znakami "+" , " - "
punktami
stopniami wg skali szkolnych ocen


określeniami "tak", "nie"
lub: słabo, dobrze, świetnie, rzadko, często, itd.....
W kolumnie N swoje opinie w tej samej skali, może nanosić nauczyciel -np. przy
hospitacji lustrzanej. Powinno się to odbywać podczas rozmowy pohospitacyjnej.
Jeżeli jakieś ogniwo w obserwowanej lekcji nie było konieczne, bo tak zaplanował ją
nauczyciel, a ma w tym pełną autonomię, możemy we właściwej tabeli nanieść np.
zapis "Nie było planowane w konstrukcji lekcji".
Puste wiersze służą do dopisania zaobserwowanych działań nauczyciela, które nie
występują na przygotowanych listach.
Strona trzecia przeznaczona jest na zapisy dotyczące obserwowanych działań
i zachowań uczniów podczas obserwowanych zajęć. Ma więc zastosowanie głownie
w hospitacji diagnozującej.
W kolumnie " Wiedza przedmiotowa" i "Umiejętności przedmiotowe" wpisujemy to, co
zdaniem nauczyciela, będzie głównym programem jego lekcji i co chciałby
zaprezentować, czym się pochwalić. Ustalamy to podczas rozmowy
przedhospitacyjnej.
Poniżej, w tabelach od U1 do U8 notujemy swoje spostrzeżenia w odniesieniu
do umiejętności i kompetencji kluczowych, które w sposób szczególnie wyraźny
powinny zostać zaprezentowane właśnie podczas hospitacji diagnozującej, gdzie
zwraca się głównie uwagę na skuteczność i efekty pracy nauczyciela.
Strona czwarta arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej
lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej. Proponuje się tu stosowanie określeń: bez
zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp.. Puste
wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście.
Arkusz obserwacji lekcji
1. Hospitujący
.............................................................................................................................
...
2. Hospitowany
.............................................................................................................................
.
3. Data ......................................
klasa ...................
4. Przedmiot
.............................................................................................................................
.....
5. Rodzaj lub problematyka hospitacji
...............................................................................................
.............................................................................................................................
.....................
Rozmowa przedhospitacyjna

Ogólna charakterystyka klasy /poziom, podejście do nauki, problemy
dydaktyczno-wychowawcze/
.............................................................................................................................
.....................




.............................................................................................................................
.....................
Obudowa dydaktyczna do przedmiotu: czy nauczyciel posiada przedmiotowy
system oceniania, czy i jak przekazał uczniom i rodzicom wymagania
edukacyjne
.............................................................................................................................
.....................
.............................................................................................................................
.....................
Stosowany program nauczania - ministerialny, autorski
.............................................................................................................................
.....................
Temat obserwowanej lekcji
..........................................................................................................
Cele operacyjne
...........................................................................................................................
.............................................................................................................................
.....................
Planowane formy przeprowadzenia lekcji
.............................................................................................................................
.....................
.............................................................................................................................
.....................
Obserwowane działania (praca) nauczyciela na lekcji
D
N1. Motywowanie
N
D
N2. Rozpoznawanie poziomu
wiedzy i umiejętności
Podaje temat zajęć
Organizuje ćwiczenia
rozpoznawcze
Przedstawia operacyjne cele
lekcji
Odpytuje .....................uczniów
Uzasadnia potrzebę
opanowania tych wiad. i umiej.
Sprawdza pracę domową u
..............uczniów
Podaje przykłady
wykorzystania tych wiad i
umiej.
Angażuje
(ilu?)....................uczniów
N
Prezentuje spodziewane efekty
uczenia się
Utrzymuje przyjazną atmosferę
zajęć
Obserwuje reakcje niewerbalne
uczniów, reaguje
D
N3. Badanie - dostarczanie
N
D
N4. Ćwiczenia doskonalące
N
nowego materiału
D
i utrwalające
Prowadzi wykład
Organizuje ćwicz. w operowaniu
nowym materiałem
Dostarcza materiałów źródłowych
Obserwuje, słucha, pomaga,
doradza, koryguje
Przydziela role, wyznacza
zadania
Udziela informacji zwrotnych
Ukierunkowuje percepcję,
porządkuje informacje
Stopniowo zwiększa poziom
trudności ćwiczeń
Uruchamia bodźce
podtrzymujące zainteresowanie
Wzmacnia pozytywne
zachowania
Pobudza do wyprowadzania
wniosków
Inicjuje dyskusję, aktywnie
słucha
N5. Rozpoznawanie efektów
edukacynych
N
D
N6. Ewaluacja kształcenia
Osobiście podsumowuje i
porządkuje informacje
Porównuje planowane wyniki z
osiągniętymi
Stwarza sytuacje do pomiaru
osiągnięć zakł. celów
Określa treści dobrze i
niedostatecznie opanowane
Wystawia oceny, uzsadnia je
Informuje czego będzie wymagał
po tej lekcji
Organizuje samoocenę
uczących się
Doradza jak się uczyć i utrwalać
wiedzę
Zbiera opinie uczestników n/t
sposobu prowadz. zajęć
* Przy hospitacji lustrzanej:
D - wypełnia hospitujący
N - wypełnia hospitowany nauczyciel
Obserwowana wiedza, umiejętności, postawy uczniów
D Wiedza przedmiotowa N
Umiejętności kluczowe
D Umiejętności przedmiotowe N
N
U1
D
Planowania, organizowania i
oceniania własnej nauki,
przyjmowania za nią
odpowiedzialności
N
U2
D
Skutecznego
porozumiewania się,
prezentacji własnego
punktu widzenia, wystąpień
publ.
uczniowie wiedzą czego nie
wiedzą
słuchają, obserwują, wykonują
polecenia
znają wymagania edukacyjne
notują
potrafią zaplanować i
zorganizować miejsce pracy
wypowiadają się
N
przekonywująco prezentują
opanowaną wiedzę i um.
wypowiadają się poprawną
polszczyzną
potrafią uzasadnić swój punkt
widzenia
U3
D
U5
Współdziałania w zespole,
N
podejmowania
indywidualnych i grupowych
decyzji
U4
D
Poszukiwania, porządkowania
i wykorzyst. informacji,
posługiwania się technol.
informac.
wymieniają uwagi,
spostrzeżenia
studiują materiały źródłowe
dzielą się pracą
porządkują, klasyfikują,
wyprowadzają wnioski
każdy uczestnik pracuje,
ćwiczy umiejętności
wykorzystują, przetwarzają
wyszukane informacje
Rozwiązywania
problemów
D
N
U6
D
Stosowania wiedzy w praktyce,
tworzenia potrzebnych
doświadczeń i nawyków
w twórczy sposób
odtwarzają informacje w
formie, z którą się zetknęli
są pewni w działaniu
rozwiązują problemy
typowe
zgłaszają własne pomysły i
rozwiązania
rozwiązują problemy
nietypowe
wykonują ćwiczenia
kontrolne
N
N
U7
Rozwijania sprawności umysłowych
oraz osobistych zainteresowań
D
N
U8
POSTAWY
N
D
wykazują ................................stopień
sprawności
zaciekawienie,
nastawienie na odbiór
informacji
w operowaniu przerobionym
materiałem
pojawia się chęć
uczenia się
zadowolenie z udziału w
zajęciach
brak poczucia
zagrożenia
pobudzone są motywy
osiągania wysokich
wyników
* Przy hospitacji lustrzanej:
D - wypełnia hospitujący
N - wypełnia hospitowany nauczyciel
Wnioski z obserwacji lekcji i rozmowy pohospitacyjnej
1. konspekt
2. narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów
3. częstotliwość i formy oceniania
4. planowanie celów operacyjnych
5. przedstawianie ich uczniom, motywowanie do osiągania
6. dostosowanie form pracy do możliwości uczniów
7. odstępstwa od planu lekcji i ich uzasadnienie
8. stopień osiągnięcia zaplanowanych celów
9. relacje interpersonalne nauczyciel - uczeń
10. atmosfera na lekcji
11. stopień udziału uczniów w lekcji, zaangażowanie
12. wychowawcze oddziaływanie nauczyciela na lekcji
13. poziom wiedzy i umiejętności przedmiotowych
14. kształtowanie umiejętności kluczowych, ich poziom
15. gospodarka czasem na lekcji
Zalecenia pohospitacyjne
........................................................................................................................................
..........
........................................................................................................................................
..........
........................................................................................................................................
..........
Uwagi nauczyciela
.......................................................................................................................................
...........
........................................................................................................................................
..........
........................................................................................................................................
..........
Podpis hospitującego
....................................................
Podpis hospitowanego
.....................................................
P. Gniazdowski, Hospitacje. Materiały szkoleniowe (nie opublikowany manuskrypt)
Wróć
Pojemniejsze konto WWW, bez reklam » Republika PRO «
r
[1]
Download