Za**cznik nr 2 do Umowy nr

advertisement
Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest, dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu
rozpraw sądowych w sądach powszechnych, zwanego dalej „Systemem”, modyfikacje
Systemu oraz świadczenie usług serwisowych i wsparcia technicznego dla Systemu.
Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:
1) dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie Systemu w salach rozpraw sądów
powszechnych, w tym:
a)
wykonanie
oraz
uzgodnienie
z
użytkownikami
końcowymi
(przez
użytkowników końcowych rozumie się jednostki sądów powszechnych
zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 427) Projektów technicznych, których
celem jest dostosowanie rozmieszczenia poszczególnych urządzeń (w tym
uszczegółowienie ich liczby) w sali rozpraw;
b)
dostawę, instalację i konfigurację urządzeń technicznych na potrzeby
wdrożenia i uruchomienia Systemu w salach rozpraw;
c)
dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury do przechowywania i
zarządzania nagraniami;
d)
dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury wideokonferencyjnej;
e)
dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury udostępniania nagrań;
f)
dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury podpisu elektronicznego;
g)
instalację i konfigurację Oprogramowania „ReCourt” przekazanego przez
Zamawiającego;
h)
wdrożenie i produkcyjne uruchomienie Systemu;
i)
udzielenie gwarancji na prawidłowe działanie Systemu we wszystkich
lokalizacjach, w których System zostanie wdrożony na okres 60 miesięcy;
j)
przeszkolenie personelu technicznego - nie więcej, niż 2 osoby z każdego sądu
objętego wdrożeniem
k)
modyfikację dokumentacji systemu
Strona 1 z 10
Wykonawca przygotuje bądź zaktualizuje zgodnie z ogólnie akceptowalnymi
standardami w dziedzinie dokumentowania, następujące rodzaje dokumentacji
bezpośrednio związanej z przedmiotem zamówienia:

Dokumentację projektową

Dokumentacje systemową

Dokumentacje eksploatacyjną

Dokumentację interfejsów programistycznych
Wykonawca zobowiązuje się do opracowania każdej z wymienionych wyżej
dokumentacji w języku polskim w jednym wydrukowanym egzemplarzu oraz
w wersji elektronicznej w formacie doc i formacie PDF na nośniku CD/DVD).
2) Świadczenie przez okres 24 miesięcy usług serwisu i wsparcia technicznego dla
Zamawiającego oraz dla wszystkich Użytkowników Końcowych Systemu we
wszystkich lokalizacjach objętych System w Polsce.
Do szacunków należy przejąć że w dniu 1.01.2014 system będzie użytkowany
w 1.017 salach rozpraw w 86 sądach powszechnych na terenie Polski.
Szczegółowe zapisy odnośnie świadczenia usług wsparcia i serwisu zostały
przedstawione w załączniku nr 2.
2. Opis systemu.
Opis systemu zawiera załącznik nr 3.
3. Liczba sądów oraz sal rozpraw objętych wdrożeniem
Wdrożeniem zostanie objętych 1206 sal sądowych w 171 sądach rejonowych na obszarze
apelacji białostockiej, gdańskiej, łódzkiej, krakowskiej i warszawskiej.
4. Termin
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania
umowy.
Strona 2 z 10
5. Zestawienie ilościowe poszczególnych urządzeń
Infrastruktura sal rozpraw:
Poniższa tabela przedstawia zestawienie ilościowe urządzeń wyposażanej sali rozpraw.
Nazwa urządzenia
Lp.
1.
Liczba sztuk
1 206
5.
Jednostka centralna systemu rejestracji
Urządzenie typu terminal wideokonferencyjny lub
rozwiązanie równoważne*)
Urządzenie typu komputer „all-in-one’’
Mikrofon stacjonarny
Od 8 do16 (zgodnie z Projektem Technicznym)
Mikrofon ruchomy
6.
Monitor wielkoformatowy
1 206
7.
Kamera kolorowa – kamera na świadka
1 206
8.
Kamera kolorowa – kamera główna
1 206
9.
Kamera dokumentowa
1 206
10.
Wzmacniacz audio dla systemu nagłośnienia sali**)
1 206
11..
1 206
13.
System przywoływania stron **)
Głośniki dla systemu nagłośnienia sali
Od 1 do 20 (zgodnie z Projektem Technicznym) **)
Zasilacz awaryjny UPS
14.
Szafka do zestawu urządzeń
1 206
15.
Przełącznik sieciowy LAN
1 206
2.
3.
4.
12.
1 206
2 412
9 648
1 206
300
1 206
*) Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia rozwiązania równoważnego
zapewniającego funkcjonalność terminala wideokonferencyjnego zintegrowanego z jednostką
centralną systemu rejestracji, w jednej wspólnej obudowie.
**) System przywoływania stron:
Wymagania funkcjonalne
1
System przywoływania stron musi zapewnić możliwość przywołania na rozprawę
stron postępowania oczekujących przed salą rozpraw.
2
System przywoływania stron musi umożliwić wyemitowanie gongu (sygnału
rozpoczynającego komunikat). Administrator systemu musi mieć możliwość
włączenie oraz wyłączenia funkcjonalności gongu.
3
System przywoływania stron musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem
„ReCourt” w celu umożliwienia pełnej obsługi systemu przywoływania przez
protokolanta z poziomu interfejsu Oprogramowania „ReCourt”.
Strona 3 z 10
4
System przywoływania stron musi umożliwiać wyemitowanie komunikatu głosowego
generowanego przez syntezator mowy.
5
Użytkownik systemu (protokolant) musi mieć możliwość wprowadzenia dowolnej
treści komunikatu przy pomocy predefiniowanych szablonów.
6
Syntezator musi obsługiwać język polski (tekst wpisany w języku polskim) i musi
zawierać co najmniej 1 głos odtwarzający w języku polskim.
7
Parametry głosu z syntezatora powinny umożliwiać generowanie dźwięku o
częstotliwości próbkowania 8 kHz, 22 kHz, 48 kHz w formacie PCM 16 bit mono
Głośnik dla systemu przywoływania stron – wymagania techniczne
Zamawiający nie przewiduje konieczności dostarczenia urządzeń systemu nagłośnienia do
wszystkich sal sądowych objętych przedmiotem zamówienia. Konieczność dostawy urządzeń
wynikać będzie z Projektu Technicznego, który zostanie uzgodniony z Użytkownikiem
Końcowym. Łączna liczba wzmacniaczy audio dla systemu nagłośnienia, które dostarczy
Wykonawca nie powinna przekroczyć 300 szt.
1
Pasmo 100-18kHz
2
Sprawność SPL (1W/1m) min. 89 dB
3
Dwudrożny
4
Zakres mocy - min 3 odczepy dla różnych poziomów mocy, moc maksymalna 20 W
5
Głośniki dostępne w kolorach biały lub czarny
6
Montaż ścienny
7
Regulacja kierunku promieniowania (ruchomy uchwyt montażowy) lub montaż
natynkowy
8
Możliwość instalacji w narożniku
Infrastruktura do przechowywania i zarządzania nagraniami:
Poniższa tabela przedstawia zestawienie ilościowe urządzeń wyposażonego sądu:
Lp.
Nazwa urządzenia
1.
Serwer
342
2.
Macierz dyskowa
171
3.
Biblioteka taśmowa
171
4.
UPS
171
5.
Szafa RACK
171
6.
Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa
171
Liczba sztuk
Strona 4 z 10
Centralna infrastruktura wideokonferencyjna:
Lp.
Nazwa urządzenia
1.
Urządzenie typu mostek wideokonferencyjny
5
2.
Urządzenie do realizowania połączeń z siecią zewnętrzną
5
3.
Urządzenie typu mostek ISDN
5
Liczba sztuk
Infrastruktura udostępniania nagrań:
Lp.
1.
2.
Nazwa urządzenia
Urządzenie typu komputer „all-in-one’’
(średnio 3 szt. na sąd)
Słuchawki
Liczba sztuk
513
6 000
Infrastruktura podpisu elektronicznego:
Lp.
Nazwa oprogramowania / urządzenia
1.
Czytnik kart
Karta procesorowa wraz z sterownikami oraz
oprogramowaniem klienckim
Komponent podpisujący i weryfikujący podpis
2.
3.
Liczba sztuk
1 400
9 000
1 206
6. Charakterystyka wymaganych urządzeń
Poniższe tabele zawierają główne parametry techniczne urządzeń.
Zamawiający dokonywał już w latach ubiegłych zakupów tożsamych urządzeń, w związku z
tym w przypadku niejasności jakichkolwiek niejasności opis parametrów technicznych
zawierają następujące zamówienia publiczne:
Infrastruktura sal rozpraw:
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2013/news,5124,bof-ii-37102413.html – ogłoszono w roku 2013
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2010/news,1459,bdg-ii-38210110.html – ogłoszono w roku 2010
Infrastruktura do przechowywania i zarządzania nagraniami:
http://opole.so.gov.pl/pl/nowosci/zamowienia_publiczne/p-2150-17-12
Infrastruktura komponentów do podpisu:
http://wroclaw.sa.gov.pl/pl/nowosci/zamowienia_publiczne/ZP_PN_70_2012
Strona 5 z 10
Infrastruktura sal rozpraw:
Lp.
Nazwa urządzenia
Podstawowe parametry techniczne

Monitor
wielkoformatowy





Pojemność umożliwiająca dokonanie i przechowywanie minimum 50
godzin nagrań przebiegu rozprawy.
Rejestracja co najmniej 12 kanałów audio.
Rejestracja obrazu ze wszystkich podłączonych do urządzenia źródeł
obrazu.
Urządzenie musi umożliwiać zainstalowanie oraz prawidłową pracę z
posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do
prowadzenia rozprawy, sterowania przebiegiem rejestracji rozprawy
(Oprogramowanie „ReCourt”)
Nagrywarka DVD.
Obsługa środowiska protokołów: H.323 i SIP
Wideo – obsługa różnego rodzaju rozdzielczości, w tym:
CIF (352 x 288), SXGA (1280 x 1024), VGA (640 x 480), Full HD
(1920 x 1080), HD (1280 x 720).
Rodzaj mikrofonu: stacjonarny przewodowy
Pasmo przenoszenia: 100Hz – 16000Hz
Charakterystyka pola pracy: kierunkowa
Rodzaj mikrofonu: Przenośny przewodowy
Pasmo przenoszenia: 50Hz – 16000Hz
Charakterystyka pola pracy: Kierunkowa, superkardioida.
Procesor x86 dedykowany do pracy w komputerach All in One,
Pamięć RAM: 4 GB DDR3 1333MHz, możliwość rozszerzenia do 8
GB
Dysk Twardy: min. 250 GB, SATA II, 7200 rpm
Wielkość ekranu: 19,5”-22”
Napęd optyczny: nagrywarka DVD R/W
Wielkość ekranu: 42”
Zintegrowane głośniki
7.
Kamera kolorowa –
kamera na świadka.


Rozdzielczość pozioma: Co najmniej 480 linii TV (PAL).
Powiększenie optyczne: minimum x 7.
8.
Kamera kolorowa –
kamera główna.


Rozdzielczość pozioma: Co najmniej 600 linii TV (PAL).
Pole widzenia w poziomie: co najmniej 160o.
9.
Kamera
dokumentowa


Obsługa rozdzielczości: XGA, SXGA, WXGA
Powiększenie optyczne co najmniej x 5.
10.
Wzmacniacz audio
dla systemu
nagłośnienia sali


6 niezależnych kanałów/stref nagłośnienia
Wyjścia w systemie 100V
11.
Głośnik dla systemu
nagłośnienia sali



Dwudrożny
Montaż ścienny
Pasmo 100-18kHz


1.
Jednostka centralna
systemu rejestracji
2.
Urządzenie typu
terminal
wideokonferencyjny
3.
Mikrofony
stacjonarne
4.
Mikrofony ruchome
5.
Urządzenie typu
komputer „all-in-one”
6.












Strona 6 z 10
Lp.
Nazwa urządzenia
Podstawowe parametry techniczne

12.
System
przywoływania stron
13.
Zasilacz awaryjny
UPS
14.
Szafka do zestawu
urządzeń
Możliwość przywołania na rozprawę stron postępowania
oczekujących przed salą rozpraw
 System przywoływania stron musi umożliwiać wyemitowanie
komunikatu głosowego generowanego przez syntezator mowy.
 System przywoływania stron musi umożliwiać integrację z
oprogramowaniem „ReCourt” w celu umożliwienia pełnej obsługi
systemu przywoływania przez protokolanta z poziomu interfejsu
Oprogramowania „ReCourt”.
 Moc wyjściowa: 700 W
 Napięcie wejściowe: 230 V ,50/60 Hz
 Gniazda wyjściowe: możliwość podłączenia 5 urządzeń
 Czas podtrzymanie napięcia wyjściowego przy obciążeniu 50%: min.
7 min.
Szafka musi pozwalać na zamieszczenie i praktyczne ustawienie wewnątrz
następujących urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę:
 Jednostka centralna systemu rejestracji,
 Urządzenie lub rozwiązanie równoważne do obsługi
wideokonferencji (o ile nie zostanie zintegrowane z centralną
jednostką rejestrującą)
 Listwa zasilająca,
 Przełącznik sieciowy LAN,
 Wzmacniacz audio systemu nagłośnienia sali,
 Zasilacz awaryjny UPS.
oraz dodatkowo posiadanego przez Zamawiającego terminala
wideokonferencyjnego o wymiarach szer. 387mm, głębokość 232mm, wys.
63mm wraz z zasilaczem o wymiarach: długość 110mm + kable, szerokość
48mm, wys. 33mm.
15.
Przełącznik sieciowy
LAN


Przełącznik sieciowy LAN musi obsługiwać co najmniej połączenia 1
Gb/s na każdym porcie sieciowym.
Ilość portów: co najmniej 5
Infrastruktura do przechowywania i zarządzania nagraniami w sądzie:
Lp.
Nazwa urządzenia
Podstawowe parametry techniczne


1.
Serwer




Obudowa o wysokości maksymalnie 2U, obudowa dedykowana do
instalacji w standardowej szafie typu RACK 19”, wszystkie
niezbędne fronty, szyny do montażu w szafie RACK.
Dwa procesory sześciordzeniowe klasy x86-64 bit dedykowane do
pracy w serwerach dwuprocesorowych, taktowany zegarem co
najmniej 2.5 GHz.
Płyta główna: Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch
procesorów,
Pamięć RAM: 64 GB DDR3 1333MHz,
Obsługa do 8 dysków twardych. Zainstalowane 2 dyski 300 GB,
Napęd optyczny: Wewnętrzny napęd DVD
Strona 7 z 10
Lp.
Nazwa urządzenia
Podstawowe parametry techniczne



2.
Macierz dyskowa



3.
Biblioteka taśmowa


4.
UPS



5.
Szafa RACK


Macierz musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie rack
19”. Obudowa z kontrolerami macierzy oraz półki dyskowe muszą
mieć wysokość nie większą niż 2U.
Obudowa kontrolerów macierzy musi posiadać miejsca na instalacje
co najmniej 24 dysków w technologii SAS o wielkości 2,5 cala
Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 4 dyski SAS o
pojemności co najmniej 300 GB i prędkości obrotowej 15000 obr/min
oraz 8 dysków NL SAS o pojemności 1 TB i prędkości obrotowej
7200 obr/min.
Macierz musi być wyposażona w minimum 4 zewnętrzne porty 6
Gb/s SAS lub 4 zewnętrzne porty 8 Gbit/s Fibre Channel
umożliwiające bezpośrednie podłączenie serwerów
Obudowa przystosowana do montażu w standardowej szafie rack
19’’. Maksymalna wysokość 2U.
Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w min. 1 napęd taśmowy
LTO5 połowy wysokości z natywną przepustowością min 140MBps
oraz interfejsem SAS 6 Gbit/s.
Biblioteka musi być wyposażona w nie mniej niż 12 slotów na taśmy.
UPS umożliwiający podłączenie wyspecyfikowanego powyżej
sprzętu: tj:
o 2 x serwer
o 1 x macierzy dyskowej
o 1 x biblioteki taśmowej
Typ obudowy: UPS montowany w szafie RACK 19” wraz z
zestawem szyn montażowych oraz kompletem kabli zasilających
Czas podtrzymania przy obciążeniu powyżej wymienionym sprzętem:
15 min.
Szafa RACK umożliwiająca zainstalowanie wyspecyfikowanego
powyżej sprzętu: tj:
o 2 x serwer o wysokości 1U
o macierzy dyskowej
o biblioteki tasmowej
o UPS
o oraz jednego serwera o wysokości 2U, który jest w
posiadaniu Zamawiającego.
Stopień ochrony: IP 20
Nośność: Nie mniej niż 1000 kg
Strona 8 z 10
Lp.
Nazwa urządzenia
Podstawowe parametry techniczne



6.
Oprogramowanie do
wykonywania kopii
zapasowej



Oprogramowanie powinno posiadać elastyczną architekturę (serwer
zarządzający/media-serwer/klient) celem sprostania rozwojowi
środowiska informatycznego
Musi umożliwiać zapis danych na taśmach
Musi wspierać najnowsze wersje środowisk Vmware vSphere 4.0/5.0
i wspierać backup za pomocą mechanizmu vStorage API
Musi wspierać dla technologii wirtualizacyjnych firmy Microsoft
(Hyper-V), z możliwością odtwarzania pojedynczych plików z
maszyn wirtualnych Windows. Wsparcie musi uwzględniać
najnowsze wersje oprogramowania Windows Server 2012
Pełne wsparcie dla backupu online MS SQL 2012.
Musi mieć możliwość szyfrowania komunikacji pomiędzy klientem
(serwerem produkcyjnym) a serwerem backupowym za pomocą SSL.
Centralna infrastruktura wideokonferencyjna:
Lp.
Nazwa urządzenia
Podstawowe parametry techniczne

1.
Urządzenie typu
mostek
wideokonferencyjny
2.
Urządzenie do
realizowania połączeń
z siecią zewnętrzną
3.
Urządzenie typu
brama ISDN










minimalna liczba obsługiwanych uczestników wideokonferencji
480p/30 (przy więcej niż dwóch uczestnikach jednej
wideokonferencji) w sumie: 40
minimalna liczba obsługiwanych uczestników wideokonferencji
720p/30 (przy więcej niż dwóch uczestnikach jednej
wideokonferencji) w sumie: 10
Protokoły sygnałowe: co najmniej H.323, SIP,
Urządzenie przygotowane do osadzenia w szafie rack 19”
Liczba równoczesnych połączeń: 100
Liczba zarejestrowanych urządzeń: 600
Szyfrowanie AES
Urządzenie przygotowane do osadzenia w szafie rack 19”
Interfejs: 1 ISDN PRI T1/E1
Pojemność systemu przy E1 min: 30 połączeń głosowych, 15
połączeń wideo 128Kbps, 5 połączeń wideo 384 Kbps, 2 połączenia
wideo 768 Kbps
Urządzenie przygotowane do osadzenia w szafie rack 19”
Infrastruktura udostępniania nagrań:
Lp.
Nazwa urządzenia
Podstawowe parametry techniczne


1.
Urządzenie typu „allin-one’’
2.
Słuchawki






Procesor x86 dedykowany do pracy w komputerach All in One,
Pamięć RAM: min. 4 GB DDR3 1333MHz, możliwość rozszerzenia
do 8 GB
Dysk Twardy: min. 250 GB, SATA II, 7200 rpm
Wielkość ekranu: 19,5”-22”
Matryca: Matowa dotykowa
Napęd optyczny: nagrywarka DVD R/W
Słuchawki wyposażone w mikrofon
Rodzaj słuchawek: nauszne, zamknięte
Strona 9 z 10
Infrastruktura podpisu elektronicznego:
Lp.
Nazwa urządzenia
Podstawowe parametry techniczne

1.
Czytnik kart
2.
Karta procesorowa
wraz z sterownikami
oraz
oprogramowaniem
klienckim



3.
Komponent
podpisujący i
weryfikujący podpis


Czytnik wspiera następujące typy kart: 5V, 3V, 1.8V Smart Card oraz
karty typu ISO 7816 klasy A, B i C
Urządzenie obsługuje karty rozmiaru ID-1
Urządzenie ma możliwość podłączenia przy pomocy interfejsu USB
2.0.
Karty wykonane są z materiału laminowanego nieulegającemu
odkształceniu i rozwarstwieniu o wymiarach i właściwościach
fizycznych, zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych
formatu ID-1, określonymi w normie ISO 7810 dla kart
identyfikacyjnych – właściwości fizyczne.
Sterowniki do karty procesorowych wraz z oprogramowaniem
klienckim.
Komponent podpisujący i weryfikujący podpis, zapewniający
poprawną pracę w środowisku infrastruktury sądowej (Windows
Server 2012, Windows XP, Windows 7, Linux).
Strona 10 z 10
Download