Plan wynikowy WOS

advertisement
Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania na lekcji WOS
klasa III a,b
Rok szkolny 2009/2010
Oczekiwane osiągnięcia ucznia
Standard: wyjaśnić różnice między władzą uprawnioną i nieuprawnioną
Ocena dopuszczający
Uczeń powinien:
• podać, przynajmniej jeden przykład władzy uprawnionej
• wśród podanych przez nauczyciela przykładów, wskazać chociaż po jeden władzy
uprawnionej i nieuprawnionej
• wymienić chociaż jeden przykład organu władzy w państwie
Ocena dostateczny
Uczeń powinien:
• podać, po jednym przykładzie władzy uprawnionej i nieuprawnionej w państwie
• odszukać w Konstytucji RP zasadę demokratycznego państwa prawa, wskazując odpowiedni
artykuł
• wymienić chociaż dwa przykłady organów władzy w państwie
• podać dwie cechy jakie powinny posiadać osoby sprawujące władzę w państwie
demokratycznym
Ocena dobry
Uczeń powinien:
• podać, po dwa przykłady władzy uprawnionej i nieuprawnionej w państwie
• odszukać w Konstytucji RP zasadę demokratycznego państwa prawa, wskazując odpowiedni
artykuł
• określić, czym są organy władzy w państwie i wymienić chociaż trzy ich przykłady
• podać cztery cechy jakie powinny posiadać osoby sprawujące władzę w państwie
demokratycznym
• na przykładach podanych przez nauczyciela wskazać (po jednym) zdaniu i uprawnieniu
osób piastujących funkcje publiczne
Ocena bardzo dobry
Uczeń powinien:
• podać, po dwa przykłady władzy uprawnionej i nieuprawnionej w państwie oraz uzasadnić
swój wybór
• odszukać w Konstytucji RP zasadę demokratycznego państwa prawa, wskazując odpowiedni
artykuł oraz wyjaśnić na jakich zasadach opiera się demokratyczne państwo prawa
• określić, czym są organy władzy w państwie i wymienić chociaż trzy ich przykłady
• podać cztery cechy jakie powinny posiadać osoby sprawujące władzę w państwie
demokratycznym oraz uzasadnić swój wybór
• na przykładach podanych przez nauczyciela wskazać (po dwa) zdania i uprawnienia osób
piastujących funkcje publiczne
Ocena celujący
Uczeń powinien:
• podać, po dwa przykłady władzy uprawnionej i nieuprawnionej w państwie oraz uzasadnić
swój wybór
• odszukać w Konstytucji RP zasadę demokratycznego państwa prawa, wskazując odpowiedni
artykuł oraz wyjaśnić na jakich zasadach opiera się demokratyczne państwo prawa
• określić, czym są organy władzy w państwie i wymienić chociaż trzy ich przykłady
• na przykładach podanych przez nauczyciela wskazać (po dwa) zdania i uprawnienia osób
piastujących funkcje publiczne
• przygotować kodeks zasad dobrego polityka, który sprawuje władzę w państwie
demokratycznym
Standard: objaśnić, czym jest konstytucja i jakie są jej główne funkcje we współczesnym
państwie demokratycznym
Ocena dopuszczający
Uczeń powinien:
• podać datę roczną konstytucji obowiązującej obecnie w Polsce
• wymienić chociaż dwa uregulowania (zagadnienia), które zawiera konstytucja
• wskazać chociaż jeden powód, z którego w państwie jest potrzebna konstytucja
Ocena dostateczny
Uczeń powinien:
•
•
•
•
•
podać datę roczną konstytucji obowiązującej obecnie w Polsce
wymienić chociaż cztery uregulowania (zagadnienia), które zawiera konstytucja
wskazać chociaż dwa powody, dla których w państwie jest potrzebna konstytucja
podać kto w Polsce może uchwalić konstytucję
w tekście preambuły obecnie obowiązującej konstytucji odszukać do jakich tradycji i wartości znajdują się tam
odwołania i podać chociaż dwa przykłady
Ocena dobry
Uczeń powinien:
• podać datę dzienną i roczną konstytucji obowiązującej obecnie w Polsce
• wymienić chociaż sześć uregulowań (zagadnień), które zawiera konstytucja
• wskazać chociaż dwa powody, dla których w państwie jest potrzebna konstytucja a następnie uzasadnić swoje
zdanie
• podać kto w Polsce może uchwalić konstytucję
• w tekście preambuły obecnie obowiązującej konstytucji odszukać do jakich tradycji i wartości znajdują się tam
odwołania i podać trzy przykłady
• nazwać organ ochrony prawnej, który w Polsce bada zgodność ustaw z Konstytucją
• podać jeden przykład, kiedy obywatel może złożyć skargę konstytucyjną w Polsce
Ocena bardzo dobry
Uczeń powinien:
• podać datę dzienną i roczną konstytucji obowiązującej obecnie w Polsce oraz wymienić zakres jej regulacji
• podać chociaż cztery przykłady polskich konstytucji
• wskazać chociaż trzy powody, dla których w państwie jest potrzebna konstytucja a następnie uzasadnić swój
wybór
• podać kto w Polsce może uchwalić konstytucję i na jakich zasadach (wymienić chociaż dwie zasady)
• w tekście preambuły obecnie obowiązującej konstytucji odszukać do jakich tradycji i wartości znajdują się tam
odwołania i podać cztery przykłady
• nazwać organ ochrony prawnej, który bada zgodność ustaw z Konstytucją w Polsce
• wśród podanych przez nauczyciela przykładów, wskazać przynajmniej dwa, w których doszło do złamania
konstytucji
• podać jeden przykład, kiedy obywatel może złożyć skargę konstytucyjną w Polsce
Ocena celujący
Uczeń powinien:
• podać datę dzienną i roczną konstytucji obowiązującej obecnie w Polsce oraz wymienić zakres jej regulacji
• podać przykłady polskich konstytucji
• wskazać chociaż trzy powody, dla których w państwie jest potrzebna konstytucja a następnie uzasadnić swój
wybór
• podać kto w Polsce może uchwalić konstytucję i na jakich zasadach (wymienić chociaż dwie zasady)
• w tekście preambuły obecnie obowiązującej konstytucji odszukać do jakich tradycji i wartości znajdują się tam
odwołania i podać przykłady
• nazwać organ ochrony prawnej, który bada zgodność ustaw z Konstytucją w Polsce i podać kto aktualnie
kieruje jego pracami
• wśród podanych przez nauczyciela przykładów, wskazać te, w których doszło do złamania konstytucji
• wyjaśnić pojęcie skarga konstytucyjna i odszukać odpowiedni artykuł w Konstytucji RP mówiący na ten temat
Standard: opisać cechy charakterystyczne systemu parlamentarnego, prezydenckiego i mieszanego
Ocena dopuszczający
Uczeń powinien:
• wśród podanych przez nauczyciela państw, wskazać po jednym przykładzie gdzie jest system prezydencki,
parlamentarny i mieszany
• wymienić, w którym systemie prezydent ma najwięcej uprawnień
• podać, w którym systemie jest kanclerz
Ocena dostateczny
Uczeń powinien:
• wśród podanych przez nauczyciela państw, wskazać po jednym przykładzie gdzie jest system prezydencki,
parlamentarny i mieszany
• nazwać jaki system polityczny jest w Polsce
• wskazać, w którym systemie prezydent ma najwięcej uprawnień, a w którym pełni tylko funkcje
reprezentacyjne i honorowe
• podać, w którym systemie jest kanclerz
Ocena dobry
Uczeń powinien:
• wśród podanych przez nauczyciela państw, wskazać po dwa przykłady gdzie jest system prezydencki,
parlamentarny i mieszany
• nazwać jaki system polityczny jest w Polsce
• wskazać, w którym systemie prezydent ma najwięcej uprawnień, a w którym pełni tylko funkcje
reprezentacyjne i honorowe
• porównać uprawnienia parlamentów w poszczególnych systemach, podając podobieństwa (po jednym) i
różnice (po jednym)
• podać, w którym systemie jest kanclerz i wymienić chociaż jedno jego uprawnienie
Ocena bardzo dobry
Uczeń powinien:
• wśród podanych przez nauczyciela państw, wskazać po dwa przykłady gdzie jest system prezydencki,
parlamentarny i mieszany
• nazwać jaki system polityczny jest w Polsce i uzasadnić swoje stanowisko jednym argumentem
• wskazać, w którym systemie prezydent ma najwięcej uprawnień, a w którym pełni tylko funkcje
reprezentacyjne i honorowe
• porównać uprawnienia parlamentów w poszczególnych systemach, podając (dwa) podobieństwa i (dwie)
różnice
• podać, w którym systemie jest kanclerz i wymienić chociaż jedno jego uprawnienie
Ocena celujący
Uczeń powinien:
• wśród podanych przez nauczyciela państw, wskazać gdzie jest system prezydencki, parlamentarny i mieszany
• nazwać jaki system polityczny jest w Polsce i uzasadnić swoje stanowisko dwoma argumentami
• wskazać, w którym systemie prezydent ma najwięcej uprawnień, a w którym pełni tylko funkcje
reprezentacyjne i honorowe
• porównać uprawnienia parlamentów w poszczególnych systemach, podając (dwa) podobieństwa i (dwie)
różnice
• podać, w którym systemie jest kanclerz i wymienić chociaż jedno jego uprawnienie
• zająć stanowisko w dyskusji (debacie) nt. jaki system polityczny byłby najlepszy w Polsce oraz uzasadnić je
dwoma argumentami
Standard: wyjaśnić, jakie instytucje i w jaki sposób realizują w Polsce zasadę trójpodziału władzy
Ocena dopuszczający
Uczeń powinien:
• podać przykłady władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w Polsce
• wymienić po jednej kompetencji władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w Polsce
Ocena dostateczny
Uczeń powinien:
• podać przykład władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w Polsce
• na przykładzie Polski wyjaśnić co oznacza rozdział władz
• wymienić po dwie kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w Polsce
Ocena dobry
Uczeń powinien:
• wyjaśnić zasadę trójpodziału władz i podać przykłady władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w
Polsce
• na przykładzie Polski wyjaśnić co oznacza rozdział władz i czemu służy (podać jeden argument)
• wymienić i scharakteryzować po dwie kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w
Polsce
Ocena bardzo dobry
Uczeń powinien:
• wyjaśnić zasadę trójpodziału władz i podać przykłady władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w
Polsce
• na przykładzie Polski wyjaśnić co oznacza rozdział władz i czemu służy (podać jeden argument)
• wymienić i scharakteryzować po trzy kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w
Polsce
• odszukać w przepisach Konstytucji RP zasadę trójpodziału władz
Ocena celujący
Uczeń powinien:
• wyjaśnić zasadę trójpodziału władz i podać przykłady władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w
Polsce
• na przykładzie Polski wyjaśnić co oznacza rozdział władz i czemu służy (podać dwa argumenty)
• wymienić i scharakteryzować po cztery kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w
Polsce
• odszukać w przepisach Konstytucji RP zasadę trójpodziału władz
• odwołując się do przepisów Konstytucji RP podać przykłady, jak poszczególne władze w Polsce wzajemnie się
kontrolują
Standard: podać podstawowe zasady obowiązujące w demokratycznych wyborach
Ocena dopuszczający
Uczeń powinien:
• wymienić chociaż dwie zasady, na jakich odbywają się demokratyczne wybory
• wśród podanych przez nauczyciela zasad, wybrać po dwie, na jakich odbywają się wybory do Sejmu RP, do
Senatu RP i wybory prezydenckie
• podać kto ma w Polsce czynne prawo wyborcze (kto może głosować)
Ocena dostateczny
Uczeń powinien:
• wymienić pięć zasad, na jakich odbywają się demokratyczne wybory
• wśród podanych przez nauczyciela zasad, wybrać po trzy, na jakich odbywają się wybory do Sejmu RP, do
Senatu RP i wybory prezydenckie
• wyjaśnić kto ma w Polsce czynne prawo wyborcze (kto może głosować)
• wyjaśnić co oznacza pojęcie ordynacja wyborcza
Ocena dobry
Uczeń powinien:
• wymienić pięć zasad, na jakich odbywają się demokratyczne wybory
• wśród podanych przez nauczyciela zasad, wybrać te, na jakich odbywają się wybory do Sejmu RP, do Senatu
RP i wybory prezydenckie
• wyjaśnić kto ma w Polsce czynne prawo wyborcze (kto może głosować), a kto bierne prawo wyborcze (może
kandydować)
• wyjaśnić co oznacza pojęcie ordynacja wyborcza
• podać jaki rodzaj ordynacji wyborczej obowiązuję do Sejmu RP, a jaki do Senatu RP
Ocena bardzo dobry
Uczeń powinien:
• wymienić i scharakteryzować pięć zasad, na jakich odbywają się demokratyczne wybory
• wymienić zasady wyborów do Sejmu RP, do Senatu RP i wybory prezydenckie
• wyjaśnić kto ma w Polsce czynne prawo wyborcze (kto może głosować), a kto bierne prawo wyborcze (może
kandydować)
• wyjaśnić co oznacza pojęcie ordynacja wyborcza i podać po jednej różnicy między ordynacją większościową i
proporcjonalną
• podać jaki rodzaj ordynacji wyborczej obowiązuję do Sejmu R, a jaki do Senatu RP
Ocena celujący
Uczeń powinien:
wymienić scharakteryzować pięć zasad, na jakich odbywają się demokratyczne wybory
wymienić i scharakteryzować zasady wyborów do Sejmu RP, do Senatu RP i wyborów prezydenckich
porównać pojęcia czynne i bierne prawo wyborcze
wyjaśnić co oznacza pojęcie ordynacja wyborcza i podać po jednej różnicy między ordynacją większościową i
proporcjonalną
• podać jaki rodzaj ordynacji wyborczej obowiązuję do Sejmu R, a jaki do Senatu RP
• zająć stanowisko w sprawie Czy do Sejmu RP powinny być wybory proporcjonalne, czy większościowe?;
swoje stanowisko uzasadnić dwoma argumentami
•
•
•
•
Standard: przedstawić funkcję i organizację pracy polskiego parlamentu jako władzy ustawodawczej
Ocena dopuszczający
Uczeń powinien:
• podać, nazwy obu izb polskiego parlamentu
• wyjaśnić, kto kieruje pracą Sejmu, a kto pracą Senatu (marszałkowie)
• opisać, w jaki sposób parlament podejmuje uchwały
Ocena dostateczny
Uczeń powinien:
•
•
•
•
•
podać, nazwy obu izb polskiego parlamentu
określić, jakie są dwa zasadnicze zadania parlamentu RP (stanowienie prawa oraz kontrola pracy rządu)
wyjaśnić, kto kieruje pracą Sejmu, a kto pracą Senatu (marszałkowie)
opisać, w jaki sposób parlament podejmuje uchwały, i wyjaśnić, co to jest kworum
wyjaśnić, czym są koalicja rządowa i opozycja w sejmie, i podać, jakie partie wchodzą aktualnie w ich skład
Ocena dobry
Uczeń powinien:
•
•
•
•
•
•
podać, nazwy obu izb polskiego parlamentu
określić, jakie są dwa zasadnicze zadania parlamentu RP (stanowienie prawa oraz kontrola pracy rządu)
wyjaśnić, kto kieruje pracą Sejmu, a kto pracą Senatu (marszałkowie)
opisać, w jaki sposób parlament podejmuje uchwały, i wyjaśnić, co to jest kworum
scharakteryzować dwa przykładowe uprawnienia Sejmu i Senatu
wyjaśnić, czym są koalicja rządowa i opozycja w sejmie, i podać, jakie partie wchodzą aktualnie w ich skład
Ocena bardzo dobry
Uczeń powinien:
•
•
•
•
•
podać, nazwy obu izb polskiego parlamentu
określić, jakie są dwa zasadnicze zadania parlamentu RP (stanowienie prawa oraz kontrola pracy rządu)
wyjaśnić, kto kieruje pracą Sejmu, a kto pracą Senatu (marszałkowie)
opisać, w jaki sposób parlament podejmuje uchwały oraz uchwala ustawy i wyjaśnić, co to jest kworum
wyjaśnić, co to są komisje i kluby parlamentarne i podać ich aktualne przykłady
• scharakteryzować uprawnienia Sejmu i Senatu, wskazując na ich różne role
• wyjaśnić, czym są koalicja rządowa i opozycja w sejmie, i podać, jakie partie wchodzą aktualnie w ich skład
• wytłumaczyć, co to jest immunitet poselski, oraz określić swoje stanowisko w sporze o jego ograniczenie
Ocena celujący
Uczeń powinien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
podać, nazwy obu izb polskiego parlamentu i określić ich zadania
wyjaśnić, kto kieruje pracą Sejmu, a kto pracą Senatu i podać ich zadania
opisać, w jaki sposób parlament podejmuje uchwały oraz uchwala ustawy i wyjaśnić, co to jest kworum
wyjaśnić, co to są komisje i kluby parlamentarne i podać ich aktualne przykłady
scharakteryzować uprawnienia Sejmu i Senatu, wskazując na ich różne role
wyjaśnić, czym są koalicja rządowa i opozycja w sejmie, i podać, jakie partie wchodzą aktualnie w ich skład
wytłumaczyć, co to jest immunitet poselski, oraz określić swoje stanowisko w sporze o jego ograniczenie
wytłumaczyć, co to jest immunitet poselski, oraz określić swoje stanowisko w sporze o jego ograniczenie
podać przykłady reform, które usprawnią pracę polskiego parlamentu i uzasadnić swoje zdanie
Standard: wyjaśnić, jak powstają w Polsce ustawy
Ocena dopuszczający
Uczeń powinien:
•
•
•
•
podać, przynajmniej jeden podmiot, który może wnieść projekt ustawy do Marszałka Sejmu RP
wymienić ile czytań ustawy jest w Sejmie
wskazać chociaż jedno uprawnienie Senatu w drodze ustawodawcze
wymienić jedno uprawnienie prezydenta w drodze ustawodawczej
Ocena dostateczny
Uczeń powinien:
•
•
•
•
podać, przynajmniej trzy podmioty, które mogą wnieść projekt ustawy do Marszałka Sejmu RP
wymienić ile czytań ustawy jest w Sejmie
wskazać chociaż jedną kompetencję Senatu w drodze ustawodawcze
wymienić dwa uprawnienia prezydenta w drodze ustawodawczej
Ocena dobry
Uczeń powinien:
• podać, przynajmniej cztery podmioty, które mogą wnieść projekt ustawy do Marszałka Sejmu RP
• wymienić ile czytań ustawy jest w Sejmie i jaka większość jest potrzebna do uchwalenia projektu ustawy w
Sejmie
• wskazać chociaż dwie kompetencje Senatu w drodze ustawodawcze
• wymienić chociaż dwa uprawnienie prezydenta w drodze ustawodawczej
• podać, gdzie publikowane są ustawy po ich podpisaniu przez prezydenta
Ocena bardzo dobry
Uczeń powinien:
• podać podmioty, które mają inicjatywę ustawodawczą
• wymienić ile czytań ustawy jest w Sejmie i jaka większość jest potrzebna do uchwalenia projektu ustawy w
Sejmie
• podać kompetencje Senatu i uprawnienia prezydenta w drodze ustawodawczej
• podać, gdzie publikowane są ustawy po ich podpisaniu przez prezydenta
Ocena celujący
Uczeń powinien:
• podać podmioty, które mają inicjatywę ustawodawczą
• wymienić ile czytań ustawy jest w Sejmie i jaka większość jest potrzebna do uchwalenia projektu ustawy w
Sejmie
• podać i scharakteryzować kompetencje Senatu i uprawnienia prezydenta w drodze ustawodawczej
• wymienić gdzie publikowane są ustawy po ich podpisaniu przez prezydenta
• sporządzić i omówić schemat drogi ustawodawczej
Standard: przedstawić uprawnienia i zadania prezydenta w polskim systemie politycznym
Ocena dopuszczający
Uczeń powinien:
• podać kto obecnie jest Prezydentem RP
• wymienić chociaż jeden warunek jaki musi spełnić kandydat na prezydenta aby zostać Prezydentem RP
• nazwać przynajmniej dwie kompetencje Prezydenta RP
Ocena dostateczny
Uczeń powinien:
• podać kto obecnie jest Prezydentem RP
• wymienić jakie warunki (chociaż dwa) musi spełnić kandydat na prezydenta aby zostać Prezydentem RP
• nazwać przynajmniej cztery kompetencje Prezydenta RP
Ocena dobry
Uczeń powinien:
•
•
•
•
podać kto obecnie jest Prezydentem RP
wymienić jakie warunki musi spełnić kandydat na prezydenta aby zostać Prezydentem RP
nazwać przynajmniej sześć kompetencji Prezydenta RP
podać przynajmniej jeden przypadek, kiedy prezydent może ponosić odpowiedzialność przed Trybunałem
Stanu
Ocena bardzo dobry
Uczeń powinien:
• podać kto obecnie jest Prezydentem RP i wymienić prezydentów wybranych od 1989 r.
• wymienić i scharakteryzować warunki jakie musi spełnić kandydat na prezydenta aby zostać Prezydentem RP
• nazwać i podzielić kompetencje Prezydenta RP w zakresie uprawnień głowy państwa, funkcji wykonawczych,
uprawień ustawodawczych i uprawnień w zakresie władzy sądowniczej
• podać przynajmniej jeden przypadek, kiedy prezydent może ponosić odpowiedzialność przed Trybunałem
Stanu
Ocena celujący
Uczeń powinien:
• podać kto obecnie jest Prezydentem RP i wymienić prezydentów wybranych od 1989 r.
• wymienić i scharakteryzować warunki jakie musi spełnić kandydat na prezydenta aby zostać Prezydentem RP
• nazwać i podzielić kompetencje Prezydenta RP w zakresie uprawnień głowy państwa, funkcji wykonawczych,
uprawień ustawodawczych i uprawnień w zakresie władzy sądowniczej
• wymienić i scharakteryzować przypadki, kiedy prezydent ponosi odpowiedzialność konstytucyjną
• zająć stanowisko w sprawie: Czy w Polsce prezydent powinien posiadać szerokie uprawnienia, czy winny być
one ograniczone? oraz uzasadnić je dwoma argumentami
Standard: opisać procedurę powstawania, skąd i funkcje rządu RP
Ocena dopuszczający
Uczeń powinien:
• podać kto obecnie jest premierem
• wymienić kto tworzy rząd
• nazwać przynajmniej dwie kompetencje Rady Ministrów
Ocena dostateczny
Uczeń powinien:
•
•
•
•
podać kto obecnie jest premierem
wymienić kto tworzy rząd
wymienić w ilu krokach może być powołana Rada Ministrów
wymienić przynajmniej cztery kompetencje Rady Ministrów
Ocena dobry
Uczeń powinien:
•
•
•
•
podać kto obecnie jest premierem
wymienić kto tworzy rząd
wymienić w ilu krokach może być powołana Rada Ministrów
podać, kiedy dochodzi do zmiany rządu nie w wyniku wyborów
• wymienić przynajmniej sześć kompetencji Rady Ministrów
• podać przykłady odpowiedzialności politycznej i konstytucyjnej Rady Ministrów
Ocena bardzo dobry
Uczeń powinien:
•
•
•
•
•
•
podać kto obecnie jest premierem i wymienić przynajmniej dwóch poprzedników piastujących ten urząd
wymienić kto tworzy rząd
wymienić i scharakteryzować poszczególne kroki tworzenia Rady Ministrów
podać, kiedy dochodzi do zmiany rządu i wyjaśnić co oznacza konstruktywne wotum nieufności
wymienić i scharakteryzować przynajmniej sześć kompetencji Rady Ministrów
podać przykłady odpowiedzialności politycznej i konstytucyjnej Rady Ministrów
Ocena celujący
Uczeń powinien:
•
•
•
•
•
•
•
podać kto obecnie jest premierem i wymienić przynajmniej czterech poprzedników piastujących ten urząd
wymienić kto tworzy rząd
wymienić i scharakteryzować poszczególne kroki tworzenia Rady Ministrów
podać, kiedy dochodzi do zmiany rządu i wyjaśnić co oznacza konstruktywne wotum nieufności
wymienić i scharakteryzować przynajmniej sześć kompetencji Rady Ministrów
podać przykłady odpowiedzialności politycznej i konstytucyjnej Rady Ministrów
zająć stanowisko w sprawie: Czy w Polsce Rada Ministrów powinna posiadać szerokie uprawnienia, czy
winny być one ograniczone? oraz uzasadnić je dwoma argumentami
Standard: przedstawić ustrój administracyjny RP
Ocena dopuszczający
Uczeń powinien:
• nazwać trzy szczeble ustroju administracyjnego państwa (gminy, powiaty, województwa)
• odszukać w podręczniku pojęcie administracja publiczna i podać przynajmniej jedną cechę
Ocena dostateczny
Uczeń powinien:
• nazwać trzy szczeble ustroju administracyjnego państwa (gminy, powiaty, województwa)
• opisać przynajmniej na jednym przykładzie pojęcie administracja publiczna
• wśród podanych przez nauczyciela przykładów, wskazać po jednym przykładzie organów administracji
samorządowej i państwowej
Ocena dobry
Uczeń powinien:
• nazwać trzy szczeble ustroju administracyjnego państwa (gminy, powiaty, województwa)
• opisać przynajmniej na jednym przykładzie pojęcie administracja publiczna
• wśród podanych przez nauczyciela przykładów, wskazać po dwa przykłady organów administracji
samorządowej i państwowej
Ocena bardzo dobry
Uczeń powinien:
•
•
•
•
nazwać trzy szczeble ustroju administracyjnego państwa (gminy, powiaty, województwa)
sporządzić schemat ustroju administracyjnego Polski
zdefiniować pojęcie administracja publiczna i przytoczyć przynajmniej dwa przykłady na poparcie definicji
wśród podanych przez nauczyciela przykładów, wskazać przykłady organów administracji samorządowej i
państwowej
Ocena celujący
Uczeń powinien:
nazwać trzy szczeble ustroju administracyjnego państwa (gminy, powiaty, województwa)
sporządzić i przedstawić schemat ustroju administracyjnego Polski
zdefiniować pojęcie administracja publiczna i przytoczyć przynajmniej dwa przykłady na poparcie definicji
wśród podanych przez nauczyciela przykładów, wskazać przykłady organów administracji samorządowej i
państwowej
• wyjaśnić, jaka jest rola administracji w państwie i przytoczyć dwa argumenty na poparcie swojego stanowiska
•
•
•
•
Standard: opisać strukturę administracji rządowej i podstawowe zasady działania jej urzędników
Ocena dopuszczający
Uczeń powinien:
• z podanych przez nauczyciela pojęć (rada ministrów; wojewoda) utworzyć strukturę administracji rządowej w
Polsce
• podać przynajmniej dwie zasady, którymi powinien kierować się urzędnik publiczny
• wymienić jeden przykład decyzji administracyjnej
Ocena dostateczny
Uczeń powinien:
• z podanych przez nauczyciela pojęć (rada ministrów; wojewoda) utworzyć strukturę administracji rządowej w
Polsce
• wymienić chociaż jeden przykład organu administracji specjalnej w województwie
• podać przynajmniej trzy zasady, którymi powinien kierować się urzędnik publiczny
• wymienić chociaż jeden przykład decyzji administracyjnej
Ocena dobry
Uczeń powinien:
• z podanych przez nauczyciela pojęć (rada ministrów; wojewoda) utworzyć strukturę administracji rządowej w
Polsce
• wymienić chociaż dwa przykłady organów administracji specjalnej w województwie
• scharakteryzować pojęcie służba cywilna
• podać przynajmniej cztery zasady, którymi powinien kierować się urzędnik publiczny
• wymienić chociaż dwa przykłady decyzji administracyjnej
• po przeczytaniu przykładowej decyzji administracyjnej podać podstawę prawną, rozstrzygnięcie oraz sposób
odwołania
Ocena bardzo dobry
Uczeń powinien:
•
•
•
•
•
•
utworzyć schemat struktury administracji rządowej w Polsce
wymienić chociaż cztery przykłady organów administracji specjalnej w województwie
scharakteryzować pojęcie służba cywilna
podać sześć zasad, którymi powinien kierować się urzędnik publiczny oraz uzasadnić swój wybór
wymienić i omówić chociaż dwa przykłady decyzji administracyjnej
po przeczytaniu przykładowej decyzji administracyjnej podać podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie
oraz sposób odwołania
Ocena celujący
Uczeń powinien:
utworzyć schemat struktury administracji rządowej w Polsce i objaśnić poszczególne szczeble
wymienić chociaż cztery przykłady organów administracji specjalnej w województwie
scharakteryzować pojęcie służba cywilna
podać sześć zasad, którymi powinien kierować się urzędnik publiczny oraz uzasadnić swój wybór
wymienić i omówić chociaż dwa przykłady decyzji administracyjnej
po przeczytaniu przykładowej decyzji administracyjnej podać podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie
oraz sposób odwołania
• przygotować odwołanie od decyzji administracyjnej w przykładowej sprawie
•
•
•
•
•
•
Standard: wyjaśnić, w jaki sposób Trybunał Konstytucyjny kontroluje zgodność prawa z Konstytucją
Ocena dopuszczający
Uczeń powinien:
• podać do jakiego rodzaju władzy (ustawodawczej, wykonawczej, czy sądowniczej) zalicza się Trybunał
Konstytucyjny
• wymienić jeden przykład kompetencji Trybunału Konstytucyjnego
Ocena dostateczny
Uczeń powinien:
• podać do jakiego rodzaju władzy (ustawodawczej, wykonawczej, czy sądowniczej) zalicza się Trybunał
Konstytucyjny
• wymienić dwa przykłady kompetencji Trybunału Konstytucyjnego
Ocena dobry
Uczeń powinien:
• podać do jakiego rodzaju władzy (ustawodawczej, wykonawczej, czy sądowniczej) zalicza się Trybunał
Konstytucyjny
• wymienić trzy przykłady kompetencji Trybunału Konstytucyjnego
• odszukać w Konstytucji RP art. dotyczący skargi konstytucyjnej
Ocena bardzo dobry
Uczeń powinien:
• podać do jakiego rodzaju władzy (ustawodawczej, wykonawczej, czy sądowniczej) zalicza się Trybunał
Konstytucyjny i uzasadnić swoją wypowiedź
• wymienić nazwisko obecnego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
• wymienić i scharakteryzować trzy przykłady kompetencji Trybunału Konstytucyjnego
• odszukać w Konstytucji RP art. dotyczący skargi konstytucyjnej i wyjaśnić jego znaczenie
Ocena celujący
Uczeń powinien:
• podać do jakiego rodzaju władzy (ustawodawczej, wykonawczej, czy sądowniczej) zalicza się Trybunał
Konstytucyjny i uzasadnić swoją wypowiedź
• nazwać akty prawne wydawane przez Trybunał Konstytucyjny (orzeczenia) i określić zakres ich
obowiązywania
• wymienić nazwisko obecnego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
• wymienić i scharakteryzować cztery przykłady kompetencji Trybunału Konstytucyjnego
• odszukać w Konstytucji RP art. dotyczący skargi konstytucyjnej i wyjaśnić jego znaczenie
Standard: wymienić organy stojące na straży prawa w RP i określić ich zadania
Ocena dopuszczający
Uczeń powinien:
• wymienić przynajmniej dwa organy stojące na straży prawa w Polsce
• podać przynajmniej jedną sprawę jaką zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich
Ocena dostateczny
Uczeń powinien:
•
•
•
•
wymienić przynajmniej trzy organy stojące na straży prawa w Polsce
podać przynajmniej dwa rodzaje spraw jakimi zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich
wskazać przynajmniej jeden organy kontroli państwowej
rozwinąć skróty NIK, NSA
Ocena dobry
Uczeń powinien:
• wymienić przynajmniej trzy organy stojące na straży prawa w Polsce
• w przytoczonych przez nauczyciela przykładach, odróżnić organy kontroli państwowej od organów ochrony
prawnej
• rozwinąć skróty NIK, NSA, SN
• podać przynajmniej dwa rodzaje spraw jakimi zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich
• wskazać przynajmniej po jednym rodzaju spraw jakimi zajmują się Trybunał Stanu, NSA, NIK
Ocena bardzo dobry
Uczeń powinien:
• wymienić przynajmniej cztery organy stojące na straży prawa w Polsce
• w przytoczonych przez nauczyciela przykładach, odróżnić organy kontroli państwowej od organów ochrony
prawnej
• rozwinąć skróty NIK, NSA, SN, TK, TS
• podać i omówić przynajmniej dwa rodzaje spraw jakimi zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich
• wskazać przynajmniej po dwa rodzaje spraw jakimi zajmują się Trybunał Stanu, NSA, NIK
Ocena celujący
Uczeń powinien:
• wymienić pięć organów stojących na straży prawa w Polsce
• w przytoczonych przez nauczyciela przykładach, odróżnić organy kontroli państwowej od organów ochrony
prawnej
• rozwinąć skróty NIK, NSA, SN, TK, TS
• podać i omówić przynajmniej dwa rodzaje spraw jakimi zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich
• wskazać przynajmniej po dwa rodzaje spraw jakimi zajmują się Trybunał Stanu, NSA, NIK
• na podstawie przytoczonego przez nauczyciela przykładu przygotować wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich
Standard: wytłumaczyć, co to jest norma prawna i czym się różni od innego rodzaju norm
Ocena dopuszczający
Uczeń powinien:
• podać dwa przykłady norm prawnych obowiązujących w szkole
• wymienić przynajmniej dwa rodzaje norm jakim podporządkowane są jednostki
Ocena dostateczny
Uczeń powinien:
• podać trzy przykłady norm prawnych obowiązujących w szkole
• wymienić przynajmniej trzy rodzaje norm jakim podporządkowane są jednostki
• opisać co to jest norma prawna
Ocena dobry
Uczeń powinien:
•
•
•
•
•
podać cztery przykłady norm prawnych obowiązujących w szkole
wymienić rodzaje norm jakim podporządkowane są jednostki
rozróżniać poszczególne rodzaje norm
zdefiniować pojęcie normy prawnej
podać różnice pomiędzy normą prawą a inną wybraną normą
Ocena bardzo dobry
Uczeń powinien:
•
•
•
•
•
podać cztery przykłady norm prawnych obowiązujących w szkole
wymienić rodzaje norm jakim podporządkowane są jednostki oraz je scharakteryzować
rozróżniać poszczególne rodzaje norm
zdefiniować pojęcie normy prawnej
podać różnice między poszczególnymi rodzajami norm
Ocena celujący
Uczeń powinien:
•
•
•
•
•
•
podać cztery przykłady norm prawnych obowiązujących w szkole i omówić je
wymienić rodzaje norm jakim podporządkowane są jednostki oraz je scharakteryzować
rozróżniać poszczególne rodzaje norm
zdefiniować pojęcie normy prawnej i podać przykłady tych norm
wymienić i scharakteryzować różnice między poszczególnymi rodzajami norm
zająć stanowisko w sprawie, kiedy normy prawne są przestrzegane i poprzeć je dwoma argumentami
Standard: podać fundamentalne zasady prawne i je wyjaśnić
Ocena dopuszczający
Uczeń powinien:
• podać przynajmniej jedną zasadę prawa
• wyjaśnić zasadę, dlaczego nieznajomość prawa szkodzi i czy możemy się tłumaczyć, nieznajomością prawa
kiedy np. przechodzimy na czerwonym świetle
Ocena dostateczny
Uczeń powinien:
• podać przynajmniej dwie zasady prawa
• wyjaśnić zasadę, dlaczego nieznajomość prawa szkodzi i czy możemy się tłumaczyć, nieznajomością prawa
kiedy np. przechodzimy na czerwonym świetle
• wśród podanych przez nauczyciela przykładów, wskazać przynajmniej dwa, w których doszło do naruszenia
zasad prawa
Ocena dobry
Uczeń powinien:
• podać przynajmniej trzy zasady prawa
• wyjaśnić zasadę, dlaczego nieznajomość prawa szkodzi i czy możemy się tłumaczyć, nieznajomością prawa
kiedy np. przechodzimy na czerwonym świetle
• wśród podanych przez nauczyciela przykładów, wskazać przynajmniej trzy, w których doszło do naruszenia
zasad prawa
• podać przynajmniej jedną z zasad prawa w języku łacińskim
Ocena bardzo dobry
Uczeń powinien:
• podać przynajmniej cztery zasady prawa i wyjaśnić ich znaczenie
• wyjaśnić zasadę, dlaczego nieznajomość prawa szkodzi i czy możemy się tłumaczyć, nieznajomością prawa
kiedy np. przechodzimy na czerwonym świetle
• wśród podanych przez nauczyciela przykładów, wskazać przynajmniej cztery, w których doszło do naruszenia
zasad prawa oraz uzasadnić swoje odpowiedzi
• podać przynajmniej dwie z zasad prawa w języku łacińskim
Ocena celujący
Uczeń powinien:
• podać poznane zasady prawa i wyjaśnić ich znaczenie
• wyjaśnić zasadę, dlaczego nieznajomość prawa szkodzi i czy możemy się tłumaczyć, nieznajomością prawa
kiedy np. przechodzimy na czerwonym świetle
• wśród podanych przez nauczyciela przykładów, wskazać przynajmniej, w których doszło do naruszenia zasad
prawa oraz uzasadnić swoje odpowiedzi
• podać przynajmniej cztery z zasad prawa w języku łacińskim
Standard: scharakteryzować podstawowe dziedziny prawa
Ocena dopuszczający
Uczeń powinien:
• wymienić przynajmniej jedną gałąź (dziedzina) prawa
• w podanych przez nauczyciela przykładach, połączyć dziedziny prawa z ich opisami (przynajmniej raz
poprawnie)
Ocena dostateczny
Uczeń powinien:
• wymienić przynajmniej dwie gałęzie (dziedziny) prawa
• w podanych przez nauczyciela przykładach, połączyć dziedziny prawa z ich opisami (przynajmniej da razy
poprawnie)
• nazwać gałąź prawa, która dotyczy umów zawieranych w sklepach
Ocena dobry
Uczeń powinien:
•
•
•
•
•
wymienić przynajmniej trzy gałęzie (dziedziny) prawa
w podanych przez nauczyciela przykładach, połączyć dziedziny prawa z ich opisami
nazwać gałęzie prawa, które dotyczą umów zawieranych w sklepach oraz zawarcia umowy o pracę
scharakteryzować prawo karne jako gałąź prawa
wyjaśnić pojęcie system prawa i podać rodzaje systemów prawa
Ocena bardzo dobry
Uczeń powinien:
• wymienić cztery gałęzie (dziedziny) prawa
• w podanych przez nauczyciela przykładach, połączyć dziedziny prawa z ich opisami
• nazwać gałęzie prawa, które dotyczą umów zawieranych w sklepach, umowy o pracę oraz relacji między
obywatelami a władzą
• scharakteryzować prawo karne jako gałąź prawa
• podać źródła prawa do przynajmniej dwóch gałęzi prawa
• wyjaśnić pojęcie system prawa i podać rodzaje systemów prawa
• wskazać jakie systemy prawa występują w poszczególnych państwach
Ocena celujący
Uczeń powinien:
• wymienić cztery gałęzie (dziedziny) prawa
• w podanych przez nauczyciela przykładach, połączyć dziedziny prawa z ich opisami
• nazwać gałęzie prawa, które dotyczą umów zawieranych w sklepach, umowy o pracę oraz relacji między
obywatelami a władzą
• scharakteryzować prawo karne jako gałąź prawa
• podać źródła prawa do przynajmniej dwóch gałęzi prawa
• wyjaśnić pojęcie system prawa i podać rodzaje systemów prawa
• wymienić i scharakteryzować podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi systemami prawa
• wskazać jakie systemy prawa występują w poszczególnych państwach
Standard: przedstawić główne elementy procedury sądowej w procesie cywilnym oraz karnym
Ocena dopuszczający
Uczeń powinien:
• nazwać strony w procesie cywilnym (powód i pozwany) oraz w procesie karnym (oskarżony i oskarżyciel)
• podać po jednym przykładzie sprawy rozpatrywanej przez sądy cywilne i po jednym przykładzie sprawy
rozpatrywanej przez sądy karne
Ocena dostateczny
Uczeń powinien:
• nazwać strony w procesie cywilnym (powód i pozwany) oraz w procesie karnym (oskarżony i oskarżyciel)
• podać po dwa przykłady spraw rozpatrywanych przez sądy cywilne i po dwa przykłady spraw rozpatrywanych
przez sądy karne
• sporządzić (schemat) jak wygląda sala sądowa w procesie karnym
Ocena dobry
Uczeń powinien:
• nazwać strony w procesie cywilnym (powód i pozwany) oraz w procesie karnym (oskarżony i oskarżyciel)
• podać po trzy przykłady spraw rozpatrywanych przez sądy cywilne i po trzy przykłady spraw rozpatrywanych
przez sądy karne
• sporządzić (schemat) jak wygląda sala sądowa w procesie karnym
• podać przynajmniej dwa prawa świadka jakie ma w procesie karnym
• wymienić jakie warunki (chociaż dwa) trzeba spełnić aby zostać ławnikiem
Ocena bardzo dobry
Uczeń powinien:
• nazwać strony w procesie cywilnym (powód i pozwany) oraz w procesie karnym (oskarżony i oskarżyciel)
• podać po trzy przykłady spraw rozpatrywanych przez sądy cywilne i po trzy przykłady spraw rozpatrywanych
przez sądy karne
• sporządzić (schemat) jak wygląda sala sądowa w procesie karnym
• podać przynajmniej dwa prawa świadka jakie ma w procesie karnym
• wymienić jakie warunki trzeba spełnić aby zostać ławnikiem
• podać przykładowe elementy pozwu
Ocena celujący
Uczeń powinien:
• nazwać strony w procesie cywilnym (powód i pozwany) oraz w procesie karnym (oskarżony i oskarżyciel)
• podać po trzy przykłady spraw rozpatrywanych przez sądy cywilne i po trzy przykłady spraw rozpatrywanych
przez sądy karne
• wymienić i omówić różnice między procesem karnym a cywilnym
• sporządzić (schemat) i omówić jak wygląda sala sądowa w procesie karnym
• podać i omówić przynajmniej trzy prawa świadka jakie ma w procesie karnym
• wymienić jakie warunki trzeba spełnić aby zostać ławnikiem
• napisać przykładowy pozew w prostej sprawie (np. zwrotu pożyczki).
Download