Cele operacyjne - Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce

advertisement
Program Profilaktyki
i
Plan Pracy Profilaktycznej
w roku szkolnym 2009/2010
1
Podstawa prawna:

ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485 ze zm.),

ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231; Dz.
U. z 2007r. Nr 70, poz. 473).

ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10,
poz. 55 ze zm.),

ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 ze zm.),

rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i
młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226),

rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96),

rozporządzenie MENiS z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół,

rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
2
OPIS PROGRAMU.
Program Profilaktyki opracowany został w oparciu o następujące standardy:
 Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces; zapewnia rozwój osobowy ucznia.
 Program profilaktyczny uwzględnia potrzeby wychowawcze uczniów, a uczniowie zachęcani są do wysiłku i pracy nad
sobą..
 Metody pracy z uczniami są właściwie dobrane, zróżnicowane i przynoszą oczekiwane efekty zmiany postaw.
 Realizację zadań szkoły zapewniają kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej
Program skorelowany został z Programem Wychowawczo - Opiekuńczym oraz planami pracy dydaktycznej oraz
wychowawczo- opiekuńczej ZSP Nr 1 w Kobyłce.








Cele długofalowe:
promowanie zdrowego stylu życia poprzez uświadamianie odpowiedzialności za własne zdrowie
wzmacnianie dobrej samooceny jako jeden z czynników chroniących przed zachowaniami nieakceptowanymi społecznie.
dbanie o dobre samopoczucie uczniów i polepszenie atmosfery interpersonalnej w szkole.
motywowanie dorosłych i uczniów do zaangażowania się w profilaktykę.
stosowanie opracowanych procedur postępowania w trudnych sytuacjach
zapobieganie patologicznym zachowaniom uczniów i zminimalizowanie niepożądanych w szkole zjawisk.
niwelowanie deficytów umiejętności społecznych, które to deficyty utrudniają prawidłowe funkcjonowanie ucznia w
środowisku społecznym.
przeciwdziałanie powstawaniu patologii i uzależnień.
3
Diagnoza potrzeb i problemów:
Potrzeby uczniów w zakresie zadań profilaktycznych są na bieżąco monitorowane poprzez badania ankietowe,
obserwacje, ankiety ewaluacyjne zajęć warsztatowych, systematyczną analizę problemów wychowawczych w zespołach
klasowych.
Występujące problemy:
o Najczęściej występującymi przejawami agresji jest wyśmiewanie, przezywanie, wulgaryzmy słowne oraz
popychanie, szturchanie podczas przerw;
o Uczniowie nie zawsze właściwie reagują na niepowodzenia szkolne, mają trudności z wyrażaniem swoich uczuć;
o Uczniowie nie potrafią stosować prawidłowych technik rozwiązywania problemów, radzić sobie ze stresem i
sytuacjami konfliktowymi.
o Mają trudności w komunikacji interpersonalnej i unikaniu bójek
o Celowym byłoby wzmożenie opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych poprzez organizowanie zajęć
terapeutycznych, integracyjno – sportowych obejmujących dzieci ze środowisk patologicznych.
Zakresy działania:
Program obejmuje swoim działaniem wychowawczo – specjalistycznym uczniów, nauczycieli i rodziców. Praca
profilaktyczna odbywać się będzie w wymiarze całej szkoły, klasy, wyłonionych grup oraz indywidualnych osób.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
Szkoła współpracować będzie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Komisariatem Policji w Kobyłce, Komendą Policji w Wołominie oraz
świetlicami środowiskowymi i w miarę potrzeb, innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły..
4
Odbiorcy działań profilaktycznych:





Uczniowie szkoły podstawowej
Uczniowie gimnazjum
Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym
Rodzice
Nauczyciele
Ewaluacja:
Skuteczność pracy wychowawczo – profilaktycznej zbadana zostanie poprzez przeprowadzenie ankiet we wszystkich
grupach odbiorców programu, zebranie opinii uczniów na temat prowadzonych zajęć oraz opracowanie wniosków do
dalszej pracy.
5
Uczniowie Szkoły Podstawowej
Cele operacyjne
Formy oddziaływań
Wykształcenie
nawyków zdrowego
stylu życia.
Promowanie zdrowego
stylu życia.
1.Praca w zespołach klasowych; programy własne wychowawców,
dostosowane do specyfiki klasy;
2. Udział w ogólnopolskich akcjach „Mleko z klasą” i „Owoc w szkole”
3.Realizacja treści programowych zawartych w przedmiocie
„wychowanie do życia w rodzinie”.
4. Realizacja zewnętrznego programu prozdrowotnego w klasach VI
”Między nami kobietkami „
5.Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla klas IV „ Szanujmy
zdrowie”
6.Udział uczniów w zajęciach sekcjach sportowych w ramach UKS
Wyposażenie uczniów
w umiejętności
prospołeczne chroniące
przed uzależnieniami.
Kształcenie
umiejętności
rozwiązywania
problemów na drodze
mediacji i negocjacji.
Rozwijanie
umiejętności
psychologicznych i
społecznych.
1. Realizacja programów w klasach I-III „ Cukierki” i „Magiczne
Kryształy”
2.Praca w zespołach klasowych; programy własne wychowawców,
dostosowane do specyfiki klasy;
3. Realizacja programu dla uczniów klas I-III „ Przyjaciele Zippiego”
1. Uwzględnienie w tematyce godzin wychowawczych zagadnień dot.
umiejętności prospołecznych m.in. radzenia sobie z presją grupy,
rozwiązywania konfliktów.
2.Szkolny Teatr Profilaktyczny- przygotowanie inscenizacji na „ Dzień
profilaktyki”
3.Systematyczne rozwiązywanie zaistniałych sytuacji konfliktowych,
zawieranie kontraktów i ugody.
6
Osoby odpowiedzialne
Wychowawcy klas
Termin realizacji
Cały rok
Dyrektor
p. B. Pergoł
pedagog
X/09- VI/10
Cały rok
IV/ 2010
Pedagog
psycholog
Nauczyciele w-f
XI/09
M. Szymanowska;
X-XII/2009
Wychowawcy klas
M. Skowrońska
M. Falkowska
Cały rok
Cały rok
X/09- V/10
Cały rok
Wychowawcy klas
X/09-XII/09
M. Borowa
Wg zaistniałych potrzeb
Wychowawcy klas,
psycholog, pedagog,
Wyposażenie uczniów
w niezbędną wiedzę
dotyczącą zasad
bezpieczeństwa .
1.„Na wszelki wypadek”- udział w V ogólnopolskiej akcji
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym
2.Praca w zespołach klasowych; programy własne wychowawców,
dostosowane do specyfiki klasy;
3. Kurs pierwszej pomocy dla uczniów klas III.
4. Kurs na kartę rowerową w ramach wychowania komunikacyjnego
7
W. Blicharska
X/09-XII/10
Wychowawcy klas
M. Falkowska
E. Buszkowska
Cały rok
Uczniowie Gimnazjum
Cele operacyjne
Formy oddziaływań
Promowanie zdrowego stylu życia.
Rozwijanie własnych zainteresowań
1.Praca w zespołach klasowych; programy własne Wychowawcy
wychowawców dostosowane do specyfiki klasy
2.Udział uczniów w zajęciach sekcji sportowych w
ramach UKS
Nauczyciele w-f
Nauczyciele
3. Zachęcanie uczniów do udziału w kołach
Osoby odpowiedzialne
Termin realizacji
cały rok
Cały rok
zainteresowań
Kształcenie umiejętności
rozwiązywania problemów na drodze
mediacji i negocjacji. Rozwijanie
umiejętności psychologicznych i
społecznych.
Wyposażenie dzieci w umiejętności
prospołeczne chroniące przed
uzależnieniami.
Wyposażenie uczniów w niezbędną
wiedzę dotyczącą zasad
bezpieczeństwa .
1.Uwzględnienie w tematyce godzin wychowawczych
zagadnień dot. uzależnień, radzenia sobie z presją grupy,
umiejętności prospołecznymi..
2. Szkolny Teatr Profilaktyczny- przygotowanie
inscenizacji profilaktycznej
3.Systematyczne rozwiązywanie zaistniałych sytuacji
konfliktowych, zawieranie kontraktów i ugody.
Wychowawcy
Wg planu
wychowawczego klasy
mgr D. Cymbalak
X-XII/09
Wychowawcy, Zespół
Wychowawczy, pedagog,
psycholog
w zespołach klasowych; programy własne Wychowawcy
Wg zaistniałych potrzeb
1.Praca
wychowawców dostosowane do specyfiki klasy
2.Warsztaty profilaktyczne "Spójrz inaczej na używki” Psycholog, pedagog
dla uczniów klas I gimnazjum
3.Zewnętrzny program profilaktyczny dla klas II i III
pedagog
„NOE”
Wg planu
wychowawczego klasy
III-IV/10
1.Praca w zespołach klasowych; programy własne wychowawcy
wychowawców dostosowane do specyfiki klasy
Wg planu
wychowawczego klasy
2. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
3. Zapoznanie uczniów z regulaminami
klasopracowni oraz sali gimnastycznej i
systematyczne egzekwowanie ich podczas zajęć.
4. Edukacja prawna uczniów- pogadanki nt
przepisów prawnych dotyczących postępowania w
sprawach nieletnich
8
II/10
E. Buszkowska
IV/10
Opiekunowie pracowni
Nauczyciele w-f
IX/09; cały rok
pedagog
IX/09
9
Download