Ogólny opis przedmiotu zamówienia

advertisement
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu
OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Żaden z obiektów Zamawiającego, nie jest obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie
w rozumieniu przepisów art. 5 ustawy ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1432 z póź zm).
1. Ochrona fizyczna osób i mienia. *)
1) Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia będzie realizowane przez koncesjonowanego
Wykonawcę za pośrednictwem osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej, na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1432 z póź zm.), zwanej dalej Ustawą.
2) Zamawiający wymaga aby pracownicy desygnowani do realizacji usług ochrony osób i mienia byli:
 umundurowani w sposób jednolity, wyposażeni w identyfikatory umożliwiające ich identyfikację oraz
identyfikację podmiotu zatrudniającego,
 środki łączności zewnętrznej i wewnętrznej umożliwiające szybki kontakt z pracownikiem ochrony, ze
stacją monitoringu, z upoważnionymi pracownikami Jednostki oraz odpowiednimi służbami (policja, staż
pożarna).
3) Zamawiający dopuszcza wyposażenie pracowników ochrony w środki przymusu bezpośredniego,
o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy z dnia
24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 628 z późn.
zm.).
4) Pracownicy Wykonawcy wykonując czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą
podlegali bezpośrednio Wykonawcy i od niego otrzymywali polecenia służbowe.
5) Uprawnieni przedstawiciele Jednostek będą mogli wydać dyspozycje pracownikom ochrony
z pominięciem osób funkcyjnych Wykonawcy usług pod warunkiem, że będą spełniły łącznie warunki:
- nie będą wykraczały poza zakres czynności ochrony,
- nie będą kolidować z przepisami prawa,
- nie będą miały negatywnego wpływu na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu i osób,
- zostaną odnotowane w książce czynności ochrony,
6) Uprawnieni przedstawiciele Jednostek będą uprawnieni do dokonywania wpisów do książki czynności
ochrony o stwierdzonych nieprawidłowościach w trakcie sprawowania ochrony osób i mienia przez
pracowników Wykonawcy oraz wnioskować w sprawie zmian organizacyjnych odnośnie realizacji
przedmiotu zamówienia.
7) Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego reagowania na ww. uwagi i wnioski.
8) Szczegółowy zakres czynności przy ochronie obiektu obejmuje:
8.1 Podejmowanie niezbędnych interwencji łącznie z ujęciem osoby w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub
naruszenia porządku publicznego włącznie z prowadzeniem obserwacji osób wchodzących do obiektu,
typowanie ich zamiarów.
8.2 Przy każdorazowym objęciu posterunku przez pracowników ochrony od poprzedniej zmiany
obowiązkowemu sprawdzeniu podlegają:
- strefy ochronne zabezpieczone dozorem czujek SEZ;
- stan przycisków napadowych;
- stan monitoringu alarmowego;
- stan sprawności telefonicznej;
- stan kluczy i zamknięć.
8.3 Prowadzenie na bieżąco książki czynności ochrony.
8.4 Odnotowywanie w książce czynności ochrony lub właściwym rejestrze, każdorazowego wejścia
pracownika ochrony do pomieszczeń zamkniętych, przy czym do pomieszczeń zaplombowanych
PN/14/2017
1
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
pracownik ochrony może wejść jedynie w obecności uprawnionej osoby (z wyłączeniem sytuacji
wymagających natychmiastowego podjęcia działań ochronnych – np. pożar).
8.5 Otwieranie furtek, bram wjazdowych i drzwi wejściowych od budynku przed rozpoczęciem pracy
i ich zamykanie po zakończeniu pracy Jednostki.
8.6 W przypadku gdy usługi ochrony nie są wykonywane przez całą dobę, pracownik ochrony w asyście
patrolu interwencyjnego otwiera siedzibę Jednostki przed rozpoczęciem pracy i zamyka
ją po jej zakończeniu pracy. Po zamknięciu budynku pracownik ochrony zabezpiecza klucze
w zaplombowanym woreczku i przekazuje je pracownikom patrolu interwencyjnego, którzy deponują je
w centrum monitoringu lub innym przystosowanym i odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu
w siedzibie Wykonawcy. Klucze od budynku wydawane są uprawnionemu pracownikowi ochrony lub
uprawnionym pracownikom Jednostki. W uzasadnionych jednostkowych przypadkach dopuszcza się
możliwość późniejszego zamknięcia budynku Jednostki po wcześniejszym uzgodnieniu przez
upoważnionego pracownika Jednostki z Wykonawcą.
8.7 Wydawanie kluczy do pomieszczeń biurowych, magazynowych i technicznych uprawnionym osobom
oraz ich przyjmowanie po pracy (prowadzenie rejestru wydawanych i przyjmowanych kluczy do
pomieszczeń). Przyjmowanie i wydawanie kluczy pracownikom sprzątającym pomieszczenia w budynku
wg wykazu osób dostarczonego przez Jednostkę.
8.8 Ścisłe rejestrowanie przyjęcia i wydania kluczy osobom uprawnionym do pomieszczeń podlegających
szczególnej ochronie.
8.9 Udostępnianie pomieszczeń poza godzinami pracy osobom nie będącym pracownikami Jednostki na
podstawie pisemnego zgłoszenia Jednostki (prowadzenie rejestru zgłoszeń).
8.10 Poświadczanie wejścia i wyjścia na druku „Polecenie/Upoważnienie” do pracy w godzinach
nadliczbowych lub do przebywania w pomieszczeniu Jednostki poza godzinami służbowymi lub
w dniach wolnych od pracy.
8.11 W sposób rzeczowy i kulturalny udzielanie informacji interesantom w uzgodnionym zakresie.
8.12 Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym.
8.13 Sprawdzenie prawidłowości zaplombowania wyznaczonych pomieszczeń podlegających tej procedurze,
natychmiastowe informowanie osób uprawnionych o ewentualnych nieprawidłowościach.
8.14 Prowadzenie obserwacji urządzeń i instalacji będących w ruchu ciągłym oraz informowanie
o zauważonych nieprawidłowościach właściwych osób, według przyjętych procedur.
8.15 Ochrona majątku znajdującego się w chronionym obiekcie i jego otoczeniu, a w szczególności przy
wynoszeniu sprzętów z chronionego budynku, sprawdzanie czy wykonywane jest to za wiedzą i zgodą
właściwych osób, według przyjętych uzgodnień.
8.16 Doraźne rezerwowanie miejsca postoju przed obiektem.
8.17 Natychmiastowe
informowanie
kierownictwa
Jednostki
o
wszystkich
zauważonych
nieprawidłowościach rzutujących na bezpieczeństwo Jednostki.
8.18 W szczególnych sytuacjach na żądanie Jednostki zapewnienie odpowiedniej, dodatkowej odpłatnej
ochrony obiektu oraz jego otoczenia.
8.19 W przypadku zaistnienia zdarzeń na terenie podlegającym ochronie:
- niezwłoczne powiadamianie stosownych do zdarzenia służb ratunkowo – interwencyjnych
i przedstawiciela Jednostki;
- prowadzenie działań ratunkowo - interwencyjnych celem przywrócenia stanu pożądanego lub
minimalizacji strat i zabezpieczenia miejsca zdarzenia celem niedopuszczenia do zatarcia śladów.
8.20 Udział w ćwiczeniach Obrony Cywilnej, przeciwpożarowych, ewakuacyjnych.
9) Pracownicy wykonujący czynności ochrony fizycznej w obiekcie w godzinach nocnych 20:00 – 6:00
zobowiązani będą do składania meldunków do centrali Wykonawcy. W przypadku braku 2 kolejnych
meldunków i niemożnością nawiązania kontaktu przez centralę Wykonawcy z osobą pełniącą służbę
ochrony, Wykonawca ma obowiązek wysłania patrolu interwencyjnego celem skontrolowania obiektu
i ewentualnego zapewnienia ochrony obiektu, oraz odnotowywania powyższych czynności w książce
czynności ochrony.
10)
PN/14/2017
2
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
11) Wybrany Wykonawca zostanie zapoznany z wewnętrznymi regulacjami funkcjonującymi w Jednostce
w zakresie ochrony obiektu, których będzie zobowiązany bezwzględnie przestrzegać.
12) Wybrany Wykonawca zapozna się z warunkami świadczenia usług ochrony fizycznej osób i mienia
w godzinach pracy Jednostki, które są wskazane w pkt 6 Załączników od Nr 2a do Nr 2e do
Ogłoszenia o zamówieniu „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla poszczególnych Jednostek,
najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przystąpienie Jednostki do umowy.
2. Monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu. *)
1) Wykonawca będzie świadczyć w sposób ciągły usługi zdalnego monitorowania sygnałów włamania
i napadu jedynie w Jednostkach wskazanych w pkt 2, ppkt 2.2. Załączników od Nr 2a do Nr 2e do
Ogłoszenia o zamówieniu „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla poszczególnych Jednostek.
Monitoring sygnału włamania i napadu Wykonawca będzie realizować za pośrednictwem dowolnego
środka technicznego. W przypadku konieczności zainstalowania urządzenia do zdalnego monitorowania
sygnału napadu i włamania, koszt zamontowania urządzenia, jego eksploatacji w okresie realizowania
usługi i demontażu po zakończeniu realizacji usługi Wykonawca wliczy w miesięczną stawkę za usługę
monitoringu. Urządzenia do zdalnego monitoringu wybrany Wykonawca zainstaluje i przeprowadzi ich
techniczny rozruch nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
2) W przypadku odebrania sygnału o naruszeniu systemu sygnalizacji włamania i napadu, Wykonawca jest
zobowiązany do zapewnienia patrolu interwencyjnego, wyposażonego w środki łączności
umożliwiające szybki kontakt z pracownikiem ochrony, ze stacją monitoringu, z upoważnionymi
pracownikami Jednostki oraz odpowiednimi służbami (policja, straż pożarna), poruszającego się
oznakowanym pojazdem.
Załogę patrolu interwencyjnego muszą stanowić pracownicy ochrony, z których każdy musi posiadać
wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
3) Zamawiający wymaga aby:
- czasu dojazdu patrolu interwencyjnego całodobowo – był nie dłuższy niż 20 minut od chwili odebrania
sygnału o naruszeniu systemu,
- centrala wykonawcy, po odebraniu sygnału alarmowego, natychmiast powiadomiła wyznaczonych na tą
okoliczność pracowników Jednostki,
- patrol interwencyjny zapewnił dozór obiektu Jednostki do czasu przywrócenia sprawności systemu
alarmowego,
- zdarzenie/incydent było odnotowanie w książęce czynności ochrony.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania w kwartale 1 (jednego) próbnego alarmu w każdej
Jednostce.
5) Wybrany Wykonawca zapewni warunki techniczne do wykonywania usług monitorowania systemu
sygnalizacji włamania i napadu najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie świadczenia
usługi w godzinach pracy Jednostki, co potwierdzi wpisem w książęce czynności ochrony.
3. Konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu. *)
1) Harmonogram świadczenia usługi konserwacji systemu włamania i napadu, systemu kontroli dostępu,
charakterystyka systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz systemów kontroli dostępu
w poszczególnych Jednostkach zawarty jest ppkt 9.3.1 - 9.3.5 Załączników od Nr 2a do Nr 2e do
Ogłoszenia o zamówieniu „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla poszczególnych Jednostek.
2) Czynności konserwacji systemu włamania i napadu oraz systemu dostępu mogą wykonywać jedynie
pracownicy Wykonawcy posiadający wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia
technicznego.
3) Wymagany zakres konserwacji systemów włamania i napadu i systemu kontroli dostępu winien być
tożsamy z zakresem zalecanym przez producentów urządzeń (określonych w DTR) i obejmować m.in.:
3.1 sprawdzenie układów zasilających (podstawowego i awaryjnego) wraz ze sprawdzeniem automatycznego
systemu przełączenia na zasilanie awaryjne,
3.2 kontrolę poprawności działania central i modułów rozszerzenia,
3.3 sprawdzenie mocowania i poprawności działania czujek i sygnalizatorów akustycznych,
PN/14/2017
3
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
3.4 kontrolę systemu dostępu kontrolowanego (czytników, zamków elektromagnetycznych, aktualności
kodów dostępu, ewentualne zmiany kodów w systemach itp.),
3.5 bieżące usuwanie awarii na wezwanie Jednostki,
3.6 wpisywanie na bieżąco do Książki Przeglądów każdej wykonanej czynności związanej z systemami,
z zastrzeżeniem, że zakres ten jest zależny od rozwiązań technicznych posiadanych przez Jednostkę oraz
sporządzanie raz w miesiącu wydruku załączeń i wyłączeń systemu alarmowego,
3.7 w kosztach usługi konserwacji systemów Wykonawca uwzględni koszt materiałów i preparatów
(środków czystości) niezbędnych do konserwacji systemu,
3.8 Wykonawca zobowiązuje się podczas pierwszej okresowej konserwacji w Izbie Administracji Skarbowej
w Warszawie do sprawdzenia zgodności i potwierdzenia, poprzez wydanie deklaracji zgodności, klasy
systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu funkcjonującego w strefie ochronnej II (dla
zespołu pomieszczeń 210), zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących systemów alarmowych
i sygnalizacji włamania – PN-EN-50131-1:2009.
4. Konserwacja systemu telewizji dozorowej (CCTV). *)
1) Harmonogram świadczenia usługi konserwacji systemu telewizji dozorowej i charakterystyka systemów
telewizji dozorowej CCTV w poszczególnych Jednostkach zawarte są w pkt 9.3.1 - 9.3.4 Załączników
od Nr 2a do Nr 2e do Ogłoszenia o zamówieniu „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla
poszczególnych Jednostek.
2) Czynności konserwacji systemu telewizji dozorowej CCTV mogą wykonywać jedynie pracownicy
Wykonawcy posiadający wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, na
podstawie Ustawy.
3) Wymagany zakres konserwacji systemów telewizji dozorowej (CCTV) winien być tożsamy z zakresem
zalecanym przez producentów urządzeń (określonych w DTR) i obejmować m.in.:
3.1 sprawdzenie prawidłowości działania kamer i rejestratorów w tym czyszczenie kamer i rejestratorów;
3.2 sprawdzenie prawidłowości rejestracji danych z kamer;
3.3 bieżące usuwanie awarii na wezwanie Jednostki;
3.4 wpisywanie na bieżąco do Książki Przeglądów czynności związanej z każdą wykonywaną konserwacją;
z zastrzeżeniem, że zakres konserwacji jest zależny od rozwiązań technicznych posiadanych przez
Jednostkę.
4) W kosztach usługi konserwacji systemu Wykonawca uwzględni koszt materiałów i preparatów (środków
czystości) niezbędnych do konserwacji systemu.
5. Zamawiający w okresie świadczenia usług przewiduje konieczność usuwania awarii systemów
sygnalizacji włamania i napadu, systemów kontroli dostępu oraz systemu telewizji dozorowej
w poszczególnych Jednostkach.
1) Zamawiający na usuwanie ewentualnych awarii systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów
kontroli
dostępu
oraz
systemu
telewizji
dozorowej
przeznacza
15
roboczogodzin
w poszczególnych Jednostkach. Ilość szacowanych roboczogodzin usuwania awarii w poszczególnych
Jednostkach Zamawiający podał w kolumnie14 Załączników Nr 3a-3e do Oferty - Zestawienie cen
ofertowych przedmiotu zamówienia.
2) Koszt materiałów/podzespołów/części użytych przy usuwania awarii będzie obciążał Zamawiającego.
3) Wykonawca przed usunięciem zgłoszonej awarii przedłoży Zamawiającemu kosztorys zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do umowy, po zaakceptowaniu kosztorysu przez kierownika Jednostki lub osobę
upoważnioną Wykonawca przystępuje do usunięcia awarii/usterki.
4) Po usunięciem zgłoszonej awarii przedłoży Zamawiającemu:
- potwierdzenie z usunięcia awarii/usterki podpisany przez pracownika zabezpieczenia technicznego
i kierownika Jednostki lub osobę upoważnioną na Protokole wykonania usług zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do umowy,
- fakturę za usunięcia awarii/usterki łącznie z fakturami źródłowymi na zużyte materiały
i podzespoły,
PN/14/2017
4
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
5) Do zakupionych urządzeń, materiałów, podzespołów i części zamiennych Wykonawca nie będzie
doliczał dodatkowych kosztów (narzutów i marż).
6. Jednostki objęte przedmiotem zamówienia udostępnią pracownikom Wykonawcy ochrony,
pomieszczenia socjalne pod warunkiem, że możliwości lokalowe w danych Jednostkach na to pozwalają.
7. W przypadku zmian organizacyjnych związanych z procesem konsolidacji w administracji
podatkowej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub ograniczenia przedmiotu
zamówienia (odstąpienia od wykonywania zadań ochrony w obiekcie) w przypadku zaprzestania
użytkowania obiektu (np. wygaszenie trwałego zarządu do nieruchomości, przekazanie obiektu
innej jednostce) w ramach prawa opcji w ilości:
- jednostek przystępujących i odstępujących do udziału w postępowaniu,
- obiektów objętych ochroną osób i mienia,
- usług konserwacji wszelkich systemów,
- usług zdalnego monitoringu systemu sygnalizacji włamania i napadu,
w wysokości ± 10 % w stosunku do założeń przyjętych na dzień wszczęcia postępowania.
Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń względem Zamawiającego.
PN/14/2017
5
Download