Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr postępowania 4110

advertisement
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Nr postępowania 4110-62/BM/2017
Nr SWPP GKP/EOD/0062/2017
FORMULARZ OFERTY
Nazwa postępowania: „Budowa przepławki dla ryb na Stopniu Wodnym Grajówka”
Zamawiający: PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59 a, 00-876 Warszawa
I.
Ofertę składa :
Nazwa i adres Wykonawcy NIP, REGON
Wykonawca
Informacja o przynależności do sektora
MSP (małych i średnich przedsiębiorstw
(TAK/NIE)
II.
Osoba/y uprawniona/e do kontaktów z Zamawiającym.
Imię i nazwisko:
Firma:
Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:
III. OFERTA WYKONAWCY:
My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy co następuje:
1.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń.
2.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, akceptujemy ją i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń.
3.
Całkowita cena ryczałtowa oferty przedmiotu Zakupu określonego w SIWZ wynosi:
cena oferty (netto)
____________ zł ____ gr
(słownie:__________________________________)
podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki ...... %
____________ zł ____ gr
(słownie: _________________________________)
cena oferty (brutto)
____________ zł ____ gr
(słownie __________________________________________________________)
4.
Udzielamy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zakupu na okres ………………….. miesięcy (minimum 36).
Ponadto oświadczamy, że:
5.
Podane w Ofercie ceny obejmują pełny przedmiot i zakres Zakupu, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w SIWZ,
za realizację przedmiotu Zakupu, a także uwzględniają wszystkie składniki związane z realizacją przedmiotu Zakupu
wpływające na wysokość ceny.
6.
Wadium zostało wniesione w formie …………………………………………………………………………………
7.
W przypadku wniesienia przez nas wadium w pieniądzu, po zakończeniu postępowania, zobowiązujemy Zamawiającego
do zwrotu wadium na następujący nr konta bankowego: ………………………… (nazwa banku, nr, tytułem). Ponadto
zobowiązujemy się do niezwłocznego informowania Zamawiającego (na adres e-mail wskazany w SIWZ do kontaktu) o
wszelkich zmianach ww. nr konta bankowego po złożeniu przez nas Oferty.
8.
Przedmiot zakupu zrealizujemy w terminie do 21 grudnia 2018 r. – zgodnie z SIWZ.
9.
Oświadczamy, że posiadana przez nas polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności jest
opłacona lub nie upłynął jeszcze termin opłacenie składki.
10. Oświadczamy, że złożona oferta jest ważna przez 60 dni od dnia składania ofert.
11. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym zgodnie z Wzorem Umowy,
stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
12. Oświadczamy, że poniższe części zakupu zlecimy podwykonawcom:
L.p.
a)
b)
Zakres prac
Nazwa podwykonawcy
13. Informacje zawarte na stronach ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o
Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być
udostępniane przez Zamawiającego.
14. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w „Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PGE” oraz Dobrych
praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej oferty zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy,
osoby, przy pomocy których będziemy realizować przedmiotu zakupu, będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących
przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
15. Inne ważne informacje nie podane wyżej …………………………………………….
16. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1/ …………………………………………………………………………….
2/ …………………………………………………………………………….
3/ …………………………………………………………………………….
…………………………
Miejscowość, data
……………………………………………………………………..
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub pieczątka wraz z
podpisem
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy – pkt 6.2.6.1 Procedura Zakupów
PGE Energia Odnawialna S.A.
Nr postępowania 4110-62/BM/2017
Nr SWPP GKP/EOD/0062/2017
pieczęć Wykonawcy
Dotyczy: postępowania o udzielenie Zakupu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa przepławki dla
ryb na Stopniu Wodnym Grajówka”
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
W imieniu ……………..…………………………………………………………………………………(nazwa Wykonawcy)
niniejszym oświadczam/y, iż spełniamy warunki udziału w w/w postępowaniu, tj.:
1.
Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
2.
Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania Zakupu.
3.
Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu.
……………………………
Miejscowość, data
……………………………………………………………………..
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub pieczątka wraz z
podpisem
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy – pkt. 6.2.6.5 Procedura Zakupów
PGE Energia Odnawialna S.A.
Nr postępowania 4110-62/BM/2017
Nr SWPP GKP/EOD/0062/2017
pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie Zakupu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa
przepławki dla ryb na Stopniu Wodnym Grajówka”
tj.: oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie
żadnego z niżej wskazanych warunków:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub innych wymagań określonych przez Zamawiającego,
Wykonawca nie wykonał umowy zawartej z Zamawiającym lub z innymi Spółkami z GK PGE lub wykonał ją nienależycie,
bądź znajduje się w sporze ze Spółką GK PGE,
Ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe
bądź likwidacyjne,
Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom
organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa,
Wykonawcę, który złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu nie będąc zaproszonym do udziału w
Postępowaniu,
Wykonawca został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie Zakupu, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Niniejszy warunek odnosi się do członków zarządu, wspólników,
partnerów, komplementariuszy.
……………………………
Miejscowość, data
……………………………………………………………………..
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub pieczątka wraz z
podpisem
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy – pkt. 6.2.6.6 Procedura Zakupów
PGE Energia Odnawialna S.A.
Nr postępowania 4110-62/BM/2017
Nr SWPP GKP/EOD/0062/2017
pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie Zakupu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Budowa przepławki dla ryb na Stopniu Wodnym Grajówka”
Oświadczam, że:
wspólnika/partnera/członka zarządu/komplementariusza/urzędującego członka organu zarządzającego* u Wykonawcy, którego
reprezentuję ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**
będącego spółką jawną/ spółką partnerską/ spółką komandytową/ spółką komandytowo-akcyjną/osobą prawną*/***, bądź
osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zakupu, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
……………………………
Miejscowość, data
……………………………………………………………………..
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub pieczątka wraz z
podpisem
* niepotrzebne skreślić
** w miejscu wykropkowanym należy wpisać nazwę Wykonawcy.
*** dla oświadczenia złożonego w imieniu reprezentowanej Spółki Akcyjnej lub Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością
należy pozostawić osobę prawną i przekreślić wszystkie inne rodzaje spółek, a także wykreślić wskazanie o osobie fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą i równocześnie niepotrzebne zapisy należy skreślić .
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Nr postępowania 4110-62/BM/2017
Nr SWPP GKP/EOD/0062/2017
Pieczęć Wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
zgodnie z warunkami określonymi
w Sekcji V A ust. 1 pkt 2 SIWZ
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zakupu tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu przepławki dla ryb, której wartość wynosiła min. 750.000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy
złotych)netto lub jednej roboty polegającej na budowie przebudowie rozbudowie budowli hydrotechnicznej (jaz, elektrownia wodna, zapora) o wartości robót co najmniej 750.000,00 PLN (słownie: siedemset
pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Lp
Nazwa zadania
Podstawowy zakres roboty budowlanej
Wartość netto w PLN
Data zakończenia prac
(dd/mm/rrrr)
Nazwa inwestora
1)
2)
Do wykazu załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w wykazie robót budowlanych (np. referencje, protokół końcowy). Dokumenty wystawione są przez odbiorcę zakupu
……………………………
Miejscowość, data
……………………………………………………………………..
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy lub pieczątka wraz z podpisem
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Nr postępowania 4110-62/BM/2017
Nr SWPP GKP/EOD/0062/2017
pieczęć Wykonawcy
WYKAZ OSÓB
zgodnie z warunkami określonymi
w Sekcji V A ust. 1 pkt 3 SIWZ
Dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zakupu, które będą wykonywać lub
uczestniczyć w realizacji zakupu, posiadającymi niezbędne kwalifikacje tj. dysponujemy co najmniej:
a)
jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej
hydrotechnicznej bez ograniczeń, wydane na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
uprawniają do sprawowania samodzielnej funkcji w zakresie kierowania robotami na podstawie odrębnych przepisów
prawa. Wymaga się, aby osoba ta wpisana była na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Na równi z
ww. kwalifikacjami traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych dla obywateli państw członkowskich UE.
Osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy musi legitymować się doświadczeniem w pełnieniu funkcji
kierownika budowy dla co najmniej jednej przepławki dla ryb, której wartość wynosiła min. 750.000,00 PLN (słownie:
siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto
L.p. Imię i
osoby
nazwisko
Opis doświadczenia:
(realizacja przepławki o
wartości 750.000 PLN
netto lokalizacja/inwestor
Specjalność i zakres uprawnień
Posiadane uprawnienia: oznaczenie
organu wydającego, nr świadectwa, data
uzyskania uprawnień (dd-mm-rrrr)
1)
b)
L.p.
Jedną osobą na stanowisko projektanta, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, wydane na podstawie
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawniają do sprawowania samodzielnej funkcji projektanta na
podstawie odrębnych przepisów prawa. Wymaga się aby osoba ta wpisana była na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego. Na równi z ww. kwalifikacjami traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych dla
obywateli państw członkowskich UE. Osoba wskazana na stanowisko projektanta musi legitymować się
doświadczeniem w zaprojektowaniu co najmniej jednej przepławki dla ryb, która posiadała akceptację specjalisty
ichtiologa.
Imię i nazwisko osoby
Opis doświadczenia:
(projekt przepławki z
akceptacją ichtiologa)
Specjalność i zakres
uprawnień
Posiadane uprawnienia: oznaczenie organu
wydającego, nr świadectwa, data uzyskania
uprawnień (dd-mm-rrrr)
1)
W imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję, oświadczam, że wyżej wymienione osoby posiadają wymagane Sekcji. V. A. ust. 1 pkt 3
SIWZ uprawnienia i są wpisane na listę odpowiedniego samorządu zawodowego.
PODPIS(Y):
………………………………………
Miejscowość i data
…………………………………..
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
lub pieczątka wraz z podpisem
Załącznik nr 9 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY
DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
w postępowaniu
o udzielenie zakupu niepublicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Budowa przepławki dla ryb na Stopniu Wodnym Grajówka
Nr postępowania 4110-62/BM/2017 Nr SWPP GKP/EOD/0062/2017
Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby
Adres podmiotu
Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz Wykonawcy:
……………………………………………………………..……………………………………………
(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)
do dyspozycji następujące niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zakupu pn.: „Budowa przepławki dla ryb na Stopniu Wodnym
Grajówka”
Wyszczególnienie zasobów1
(Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów)
Sposób wykorzystania
zasobów pomiotu
trzeciego przez
wykonawcę przy realizacji
przedmiotowego zakupu
(np.: podwykonawstwo,
doradztwo, konsultacje)
1. Wiedzę i doświadczenie w postaci:
…………………………………………………………………………………………
……………………………………
2.Dysponowanie potencjałem technicznym
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………
1
Należy wskazać (wypełnić) tylko te zasoby, podwykonawca oddaje do dyspozycji.
Charakter stosunku,
jaki będzie łączył
wykonawcę z
podwykonawcą w
ramach którego
nastąpi
udostepnienie
wskazanego zasobu
(np. umowa
cywilnoprawna),
Zakres i okres udziału
podmiotu trzeciego przy
wykonywaniu zakupu
(np. udział w pracach w
określonym zakresie należy wskazać zakres,
określenie okresu prac przy
realizacji umowy, np. przez
okres xx miesięcy lub przez
cały okres realizacji
umowy).
3. Sytuację ekonomiczną i finansową w postaci:
…………………………………………………………………………………………
……………………………………
...................................................,dn. ....................
.....................................................................
Podpis i pieczęć osoby (ób) upełnomocnionej (ych)
do złożenia podpisu w imieniu
podwykonawcy oddającego do dyspozycji niezbędnych zasobów
...................................................,dn. ....................
…………………...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
Download