rynek pracy w powiecie warszawskim zachodnim

advertisement
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
Sprawozdanie z działalności
Powiatowego Urzędu Pracy
dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego w Błoniu
za I półrocze 2011 r.
04 lipca 2011 r.
Stopa bezrobocia w powiecie (stan na koniec czerwca)
rok
2007
2008
2009
2010
2011*
stopa
bezrobocia
6,9
4,6
4,3
5,5
5,9
*Stan na koniec maja 2011 r.
7
6
5
4
S t opa bez roboc i a
(s t an na k oni ec
c z erwc a)
3
2
1
0
2007
2008
2009
2010
2011
Stopa bezrobocia w powiecie
*(stan na koniec maja 2011 r.)
Stopa bezrobocia w podziale na powiaty podregionu
warszawskiego Zachodniego (stan na koniec maja 2011 r.)
POLSKA
12,2
WOJ. MAZOWIECKIE
9,6
PODREG. W-WSKI ZACH.
8,1
Grodziski
7,2
Grójecki
7,7
Piaseczyński
7,9
Pruszkowski
Stopa bezrobocia (stan na
koniec maja)
6,5
Sochaczewski
11
Warszawski Zachodni
5,9
Żyrardowski
14,5
0
5
10
15
stopa bezrobocia m.st. Warszawa: 3,6
20
Liczba osób bezrobotnych w
poszczególnych miesiącach 2011 r.
miesiąc
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
Bezrobotni
zarejestrowani
ogółem w końcu
miesiąca
2872
2973
2963
2885
2803
2737
Struktura bezrobotnych (30 czerwca 2011r.)
Bezrobotni zarejestrowani
ogółem
w tym z prawem do zasiłku
Wyszczególnienie
razem
z tego
osoby
kobiety
razem
kobiety
ogółem
2737
1308
521
282
poprzednio
pracujące
2357
1111
521
282
w tym zwolnione z
przyczyn dot.
zakładu pracy
212
124
128
75
dotychczas
niepracujące
380
197
0
0
Bezrobotni do 25 roku życia
Osoby bezrobotne do 25 roku życia to szczególna
grupa osób bezrobotnych.
Są to osoby młode wchodzące na rynek pracy często
po raz pierwszy.
Największy poziom rejestracji bezrobotnych do 25 roku
życia przypada na miesiące letnie tj. maj – sierpień,
co wiążę się ze wzmożoną rejestracją w tych miesiącach
absolwentów szkół ponadpodstawowych.
Na koniec pierwszego półrocza 2011 r. zarejestrowanych
było 299 osób do 25 roku życia.
Bezrobotni powyżej 50 roku życia
W końcu I półrocza 2011 r. zarejestrowanych było 872
osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia.
Wśród osób powyżej 50 roku życia dominują osoby
z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej oraz
z wykształceniem zasadniczym zawodowym
Bezrobotni niepełnosprawni
Na koniec czerwca 2011 r. w rejestrach bezrobotnych w powiatowym
urzędzie pracy zarejestrowanych było 63 niepełnosprawnych osób
bezrobotnych, w tym 35 kobiet, a udział ich w ogólnej liczbie bezrobotnych
wynosił 2,3%.
Bezrobotni niepełnosprawni to najczęściej osoby z umiarkowanym oraz
lekkim stopniem niepełnosprawności.
W ewidencji Urzędu nie figurowały osoby niepełnosprawne ze znacznym
stopniem niepełnosprawności.
Trwałe bariery utrzymujące się na rynku
pracy:
•
•
•
•
•
•
brak kwalifikacji zawodowych
niski poziom wykształcenia
wiek powyżej 50 roku życia
zły stan zdrowia
niepełnosprawność
odbycie kary pozbawienia wolności
Cechy, które nie sprzyjają
„wychodzeniu” z bezrobocia:
płeć: kobietom trudniej znaleźć pracę
brak kwalifikacji zawodowych
niski poziom wykształcenia
wiek powyżej 45 roku życia
brak aktywności własnej w poszukiwaniu
pracy
• brak zainteresowania programami aktywizacji
zawodowej
•
•
•
•
•
PODSTAWOWE USŁUGI RYNKU
PRACY
• POŚREDNICTWO PRACY - udzielanie pomocy
bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu
odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom
w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych
kwalifikacjach zawodowych.
• PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA
ZAWODOWA – udzielanie bezrobotnym i poszukującym
pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu
i miejsca zatrudnienia.
• POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY – polegająca na
przygotowaniu bezrobotnych
i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie
w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia.
• ORGANIZACJA SZKOLEŃ – inicjowanie, organizowanie i
finansowanie z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO pozaszkolnych zajęć mających na
celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i
kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia szans bezrobotnych na
uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższanie
kwalifikacji zawodowych lub zwiększenie aktywności zawodowej.
POŚREDNICTWO PRACY
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy dla
Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu
w I półroczu 2011 r. odwiedzili 31 pracodawców,
w tym z 6 nawiązano współpracę.
Podpisano umowy o zorganizowanie stażu dla
osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na
rynku pracy, z realizacją w II półroczu 2011r.
POŚREDNICTWO PRACY
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy dla
Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu
w I półroczu 2011 r. odwiedzili 31 pracodawców,
w tym z 6 nawiązano współpracę - podpisano
umowy o zorganizowanie stażu dla 9 osób
bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku
pracy, z realizacją w II półroczu 2011r.
Zorganizowano dla osób bezrobotnych trzy
spotkania informacyjne z pracodawcami:
- Marcpol - (zatrudniono 1 osobę),
- Agencją ochrony ARGUS – (zatrudniono 3
osoby),
- Agencją ochrony SKORPION - (zatrudniono 3
osoby).
Wykaz firm z poszczególnych gmin oraz instytucje,
które najczęściej współpracowały z Urzędem
w I półroczu 2011r.:
Gmina Błonie:





SUSZARNIA WARZYW ”JAWORSKI”,
KONRAD z-d produkcyjny,
AGROCOMPLEX GROUP,
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BŁONIU,
URZĄD MIEJSKI W BŁONIU.
Gmina Leszno:
 URZĄD GMINY W LESZNIE,
 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W LESZNIE,
 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LESZNIE,
Gmina Kampinos:
 URZĄD GMINY W KAMPINOSIE,
 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY
W KAMPINOSIE.
Gmina Ożarów Mazowiecki:
 TELEFONIKA KABLE S.A.,
 PRO-FLEX z-d produkcyjny,
 AUTO-BOLEX warsztat samochodowy,
 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W OŻAROWIE MAZOWIECKIM.
Gmina Łomianki:
 MARCPOL S.A.,
 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SADOWEJ,
 POLMO ŁOMIANKI,
 PRACOWNIA JUBILERSKA BELLARTE.
Gmina Izabelin:
 MARCPOL S.A.,
 TOYOTA W&J WIŚNIEWSKI,
 URZĄD GMINY W IZABELINIE,
 GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI „MOKRE ŁĄKI.
Gmina Stare Babice:
 MARCPOL S.A.,
 URZĄD GMINY W STARYCH BABICACH,
 ŁADA PRESS,
 KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W STARYCH BABICACH.
Realizacja ofert pracy
Największe problemy wystąpiły przy realizacji ofert pracy
związanych z koniecznością posiadania określonych
kwalifikacji zawodowych wymaganych przez pracodawców.
Do zawodów takich należą:
- główni księgowi
- samodzielni księgowi
- specjaliści w różnych dziedzinach z wykształceniem wyższym
- informatycy
- elektronicy
- spawacze z uprawnieniami
- hydraulicy
- kierowcy zawodowi z prawem jazdy kat. C , C+E , D
- pracownicy ze znajomością języków obcych
Najwięcej realizowanych ofert pracy to oferty na
stanowiskach :
- magazynier,
- operator wózków widłowych,
- pomocniczy pracownik magazynowy,
- pracownicy produkcyjni,
- operatorzy maszyn,
- pakowaczki,
- sprzątaczki,
- pracownicy serwisów sprzątających,
- pracownicy gospodarczy.
Zawody deficytowe
Na podstawie analizy ofert zgłoszonych w I półroczu
2011 r. do zawodów deficytowych na terenie powiatu
warszawskiego zachodniego należy zaliczyć:
- nauczycieli języków obcych,
- wykwalifikowanych pracowników z różnego rodzaju
uprawnieniami:
- spawaczy,
- tokarzy,
- operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie,
- elektryków z uprawnieniami do 1 kV.
PORADNICTWO ZAWODOWE
W pierwszym półroczu 2011 r. Urząd realizował zadania
z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji
zawodowej poprzez:
udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy,
możliwościach szkolenia;
udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych
metod ułatwiających wybór zawodu;
organizowanie grupowych porad zawodowych.
INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA
W ramach pomocy udzielanej osobom bezrobotnym mającej na celu
promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz
aktywizację zawodową Powiatowy Urząd Pracy dla powiatu
Warszawskiego Zachodniego w Błoniu wdrożył w szereg
podejmowanych przez siebie zadań Indywidualny Plan Działania.
Program ten jest tworzony przez bezrobotnego lub poszukującego
pracy przy współdziałaniu z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym,
specjalistą do spraw rozwoju zawodowego.
INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA
W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku realizacją
Indywidualnego Planu Działania w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Błoniu zostało objętych 189 osób. Dzięki przystąpieniu do udziału
w tym programie podejmują one aktywne działania mające na celu
rozwiązanie ich problemów zawodowych oraz rozwijają umiejętności
poszukiwania zatrudnienia.
SZKOLENIA
W pierwszym półroczu 2011 r. Powiatowy
Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego w Błoniu skierował na szkolenia
indywidualne 14 osób bezrobotnych.
Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia
z zakresu:
- kurs prawa jazdy kat. C,
- kurs prawa jazdy kat. C + E,
- kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
- instruktor sportu o specjalności piłka nożna
- szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony
przeciwpożarowej
- tworzenie stron www,
- operator koparko – ładowarki.
Spośród osób, które ukończyły szkolenia indywidualne
sfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego w Błoniu
- 1 osoba otrzymała jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej.
STUDIA PODYPLOMOWE
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
w Błoniu sfinansował 1 osobie bezrobotnej studia podyplomowe
w zakresie:
-„Zarządzanie projektami”
Po zakończeniu nauki osoba ta podjęła zatrudnienie.
POMOC W AKTYWNYM
POSZUKIWANIU PRACY
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na
przygotowaniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu
zatrudnienia przez:
 uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy,
 uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych,
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest udzielana
przez powiatowe urzędy pracy w ramach klubów pracy oraz
przez centra informacji i planowania kariery zawodowej
wojewódzkich urzędów pracy.
W pierwszym półroczu 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy dla
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
w Błoniu zorganizował następujące zajęcia
aktywizacyjne dla osób bezrobotnych:
1.
Pięć warsztatów pt. „Moje dokumenty aplikacyjne”,
w których łącznie wzięło udział 39 osób bezrobotnych.
2.
Pięć warsztatów pt. „Twarzą w twarz z pracodawcą”,
w których łącznie wzięło udział 36 osób bezrobotnych.
Podstawowe usługi rynku pracy
wspierane są
INSTRUMENTAMI RYNKU PRACY
Korzystanie z instrumentów rynku pracy oznacza,
że pracodawca uzyskuje bezpośrednie wsparcie
finansowe lub brak ponoszenia kosztów za działania
związane z zatrudnieniem osób BEZROBOTNYCH.
POŚREDNICTWO PRACY
Wykonując usługę pośrednictwa pracy
w I półroczu 2011r. pracownicy Powiatowego Urzędu
Pracy pozyskali do współpracy 120 pracodawców,
przyjęli do realizacji 211 miejsc pracy – w tym 103
niesubsydiowanych.
Natomiast w ramach subsydiowanego zatrudnienia
pozyskano
i podpisano umowy na 108 miejsc pracy
i zorganizowano 41 staży.
INSTRUMENTAMI WSPIERAJĄCYMI
PODSTAWOWE USŁUGI RYNKU PRACY SĄ:
Roboty publiczne
Prace interwencyjne
Staże zawodowe
Jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej
Doposażenie stanowiska pracy
Prace społecznie użyteczne
ROBOTY PUBLICZNE
W ramach robót publicznych w I półroczu 2011 r.
zatrudnienie znalazło 50 osób bezrobotnych.
Najwięcej miejsc pracy zorganizowały gminy:
- Kampinos – 10 osób,
- ZUK Błonie – 6 osób,
- GPWiK Izabelin – 6 osób.
PRACE INTERWENCYJNE
Do dnia 30 czerwca 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy dla
Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w
ramach prac interwencyjnych zorganizował 20 miejsc
pracy w następujących instytucjach:
• Urząd Gminy Błonie – 1 osoba,
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych
Babicach – 1 osoba,
• Urząd Gminy w Kampinosie – 2 osoby,
• GPWiK Izabelin – 5 osób,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kampinosie – 1 osoba,
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla
Powiatu Warszawskiego Zachodniego – 4 osoby,
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dla
Powiatu Warszawskiego Zachodniego – 1 osoba,
• Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego – 5
osób.
STAŻE
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego w Błoniu w pierwszym półroczu 2011r.
zorganizował 41 miejsc odbywania stażu.
Zatrudnienie po zakończeniu stażu kontynuowało 15
osób.
Umowy stażowe podpisano z następującymi firmami:
- Antalis Poland Błonie Pass
-
- ARiMR Wojcieszyn
– 1 osoba,
- MUW Warszawa
1 osoba,
– 1 osoba,
- Instytut Pomnik Zdrowia Dziecka
– 1 osoba,
- Agencja Turystyczna VIVA Błonie
– 1 osoba,
- Urząd Gminy Stare Babice
– 2 osoby,
- Alharo Team Logistics Sp. z o.o. Błonie
– 1 osoba,
- Urząd Gminy Kampinos
– 5 osób,
- Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
– 2 osoby,
- ESS Audio Sp. z o.o. Łomianki
– 1 osoba,
- TKO Mini Ożarów Maz.
– 1 osoba,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kampinosie – 3 osoby,
- KPP w Starych Babicach
– 6 osób,
- Eurocash Błonie Pass
– 1 osoba,
- WIZ NAILS Studio Bożęcin Duży
– 1 osoba,
- Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie –
- 2 osoby,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
– 1 osoba,
- Urząd Gminy Leszno
– 1 osoba,
- KRUS Błonie
– 1 osoba,
- Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego –
- 1 osoba,
- Łada Press Babice Stare
– 1 osoba,
- Główny Inspektorat Transportu Drogowego Warszawa
– 1 osoba,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Leszno
- 1 osoba,
- ARiMR Mazowiecki Odział Regionalny Wojcieszyn
– 4 osoby.
Jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej (17)
Rodzaj działalności podejmowanych przez osoby
bezrobotne otrzymujące jednorazowe środki to
przede wszystkim:
- agencje reklamowe,
- usługi fotograficzne,
- usługi informatyczne,
- usługi remontowo – budowlane,
- działalność w zakresie architektury,
-
wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
zakładanie stolarki budowlanej,
specjalistyczne projektowanie,
działalność księgowo – rachunkowa,
działalność artystyczna (rękodzieło),
wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych.
Jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej ze środków PFRON (1)
Rodzaj działalności prowadzonej przez osobę
niepełnosprawną, która otrzymała jednorazowe
środki to usługi ogólnobudowlane.
Doposażenie stanowiska pracy (1)
W pierwszym półroczu 2011 roku Urząd przyznał refundację
jednemu pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Działalność ta jest prowadzona w zakresie:
- mechanika samochodowa.
PRACE SPOŁECZNIE
UŻYTECZNE
W I półroczu 2011r. Urząd skierował do wykonywania
prac społecznie użytecznych na terenie gminy 13
osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Prace społecznie użyteczne organizowane były
w gminie:
- Stare Babice - dla 11 osób,
- Kampinos – dla 2 osób.
Dodatkowo w ramach pośrednictwa otwartego
udostępniono informację o około 150 wolnych miejscach
pracy spoza powiatu warszawskiego zachodniego,
przede wszystkim z terenu Warszawy, a także z
Pruszkowa, Sochaczewa i Grodziska Mazowieckiego.
Rozpowszechniono informację o możliwości podjęcia
służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.
Inne zadania realizowane przez
Powiatowy Urząd Pracy
w pierwszym półroczu 2011 roku.
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego w Błoniu realizował w I półroczu 2011 r. trzy
projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
projekt „Bieg z przeszkodami” Poddziałanie 6.1.3 Poprawa
zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych
projekt „Pomocna dłoń” i „Pomocna dłoń I” Poddziałanie
6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w
regionie
W ramach projektu systemowego „Bieg z przeszkodami”
Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób
bezrobotnych udzielono wsparcia osobom bezrobotnym
poprzez organizację szkoleń, staży, prac interwencyjnych
i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej. Głównym celem projektu było
podjęcie działań zmierzających do zapewnienia trwałego
i zrównoważonego rozwoju oraz spójności społecznogospodarczej, w szczególności promocja zatrudnienia,
w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków
bezrobocia i aktywizacja zawodowa.
Realizacja projektu „Pomocna dłoń” i „Pomocna dłoń I” Poddziałania
6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy na rzecz
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie umożliwiła w
2011 r. zatrudnienie 2 pośredników pracy, 1 pośrednika pracy - stażystę
oraz 2 doradców zawodowych. W I półroczu 2011 r. dzięki pozyskanym
środkom zaistniała możliwość przeprowadzenia szkoleń oraz zakup
materiałów dydaktycznych dla nowo zatrudnionych.
Podniesienie zatrudnienia w PUP pozwoliło podnieść jakość, zasięg
i dostęp do świadczonych usług z zakresu pośrednictwa i doradztwa
zawodowego. Nadrzędnym celem projektu było zwiększenie
oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy poprzez upowszechnienie
dostępu do pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego wszystkich
klientów naszego Urzędu: bezrobotnych, poszukujących pracy,
niepełnosprawnych, biernych zawodowo i pracodawców.
Rejestracja OŚWIADCZEŃ O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA
PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI BIAŁORUŚ, REPUBLIKI GRUZJI,
REPUBLIKI MOŁDOWY, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY
na warunkach określonych w §2 pkt 2 lub 27a rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r.
w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności
uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1116 ze zm.)
LICZBA zarejestrowanych oświadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień
30 czerwca 2011 r. wynosiła - 2370
Zgłoszenia dotyczyły głownie pracowników – obywateli Ukrainy;
Najczęściej powtarzające się branże :
- rolnictwo
- budownictwo
- usługi domowe (opieka, prowadzenie domu)
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download