Szanowni Państwo! GALICYJSKIE CENTRUM EDUKACJI pilnie

advertisement
Szanowni Państwo!
GALICYJSKIE CENTRUM EDUKACJI
pilnie zatrudni:
Specjalistów/szkoleniowców
do przeprowadzenia szkoleń z zakresu:
1. Przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej i administracyjnej z zakresu
zarządzania placówką oświatową
Tematyka:
Rola i zadania dyrektora szkoły w systemie kontroli zarządczej ( 150 osób, 10 grup )
Czas szkolenia: 8 godzin
2. Prawo pracy i BHP
Zakres szkolenia:
 Zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązki
pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w świetle wprowadzenia zmian od
stycznia 2009 roku oraz zakres odpowiedzialności pracodawcy w świetle ustawy o
Państwowej Inspekcji Pracy. Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp przy zatrudnianiu osób na
podstawie umów cywilnoprawnych po zmianach przepisów.
 Profilaktyczne badania lekarskie pracowników i badania sanitarne - zasady przeprowadzania,
dokumentacja (zmiany przepisów dotyczących badań sanitarnych; projekt nowelizacji
przepisów w zakresie wykonywania badań profilaktycznych).
 Szkolenia bhp - zasady przeprowadzania, dokumentacja (zmiany przepisów dotyczących
dokumentowania szkoleń bhp).
 Zasady przydziału pracownikom odzieży i obuwia roboczego i zasady dokumentowania.
Wymagania bhp przy obsłudze monitorów ekranowych i pracach biurowych.
 Wypadki w zatrudnieniu, sporządzania dokumentacji wypadkowej
 Zagadnienia dotyczące podstawowych obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
wynikające ze zmienionych przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
 Obowiązki pracodawcy, prowadzenie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych
pracownika.
 Obowiązki pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem
pracy, dokumentacja dotycząca rozwiązania stosunku pracy, obowiązki pracodawcy w
zakresie przechowywania dokumentacji kadrowo - finansowej. obowiązki pracodawcy w
zakresie zatrudniania osób na podstawie umów cywilnoprawnych po zmianach przepisów,
specyfika zatrudniania osób niepełnosprawnych, odpowiedzialność porządkowa
pracowników, urlopy pracownicze.
3. Ubezpieczenia społeczne
Zakres szkolenia:





Zmiany w prawie ubezpieczeń społecznych,
Nietypowe przypadki przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
Krótkie zatrudnienie,
Przerwy w zatrudnieniu,
Zmiana wymiaru czasu pracy,
 Pytania i odpowiedzi z zakresu szkolenia.
4. Gospodarka finansowa jednostek oświatowych
Zakres szkolenia:
 Dyscyplina finansów publicznych, w tym podstawy prawne,
 Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych,
 Odpowiedzialność kierownika jednostki i pracowników jednostki w zakresie
gospodarki finansowej,
 Katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny,
 Najczęściej występujące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostkach
oświatowych,
 Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
 Przykłady nieprawidłowości stwierdzane w toku kontroli jednostek oświatowych .
5. Zmiany w prawie oświatowym
Zakres szkolenia:
 Zmiany w przepisach prawa oświatowego, ustawie Karta Nauczyciela, ustawie o
systemie oświaty, w tym zmiany dotyczące zasad nowego nadzoru pedagogicznego,
 Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 Sposoby prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, m.in. dokumentacja w
wersji elektronicznej, dokonywanie sprostowań.
6. Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych( 100 osób )
Tematyka:
 Teoretyczne i praktyczne omówienie obowiązków w zakresie gromadzenia i
przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów dotyczących prawa pracy,
oświaty oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Pojęcie i zakres
gromadzenia danych osobowych
 Obowiązki szkół i przedszkoli jako administratora zbiorów, problem obowiązków
pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności
przetwarzających dane osobowe (m.in. nadawanie upoważnień, prowadzenie rejestru





osób upoważnionych), zasady przetwarzania danych, systemy zabezpieczania danych .
Zabezpieczenie danych osobowych i rejestracja zbiorów danych osobowych.
Prawne i organizacyjne aspekty związane z ochrona danych osobowych.
Dane osobowe pozyskiwane w związku z zatrudnieniem.
Możliwość udostępniania danych osobowych innym podmiotom i instytucjom.
Sytuacja szkół i przedszkoli w razie kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.
7. Szkolenie dla kadry zarządzającej w placówkach oświatowych ( 107 osób- 3
grupy po 2 dni Szkolenia po 8 godzin czyli 16 godzin dla każdej grupy )
Tematyka:
- procedura kontroli zarządczej,
- zadania dyrektorów w zakresie nadzoru pedagogicznego – ewaluacja wewnętrzna,
- ochrona danych osobowych,
-kompetencje organu prowadzącego
Termin: wrzesień – październik 2011 r.
8. Szkolenie dla służb finansowych ( 74 osoby - 3 grupy po 2 dni Szkolenia po 8
godzin czyli 16 godzin dla każdej grupy )
Tematyka:
- zmiany w sprawozdawczości budżetowej,
- nowości w rachunkowości budżetowej,
- dyscyplina finansów publicznych oraz zakres kontroli zarządczej w świetle nowej
ustawy o finansach publicznych,
- rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych
Termin: lipiec i październik 2011 r.
9. Szkolenie dla służb kadrowo- płacowych ( 66 osób- 2 grupy po 2 dni Szkolenia
po 8 godzin czyli 16 godzin dla każdej grupy )
Tematyka:
- zmiany w sprawozdawczości budżetowej,
- nowości w rachunkowości budżetowej,
- dyscyplina finansów publicznych oraz zakres kontroli zarządczej w świetle nowej
ustawy o finansach publicznych,
- rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych
Termin: wrzesień – październik 2011 r.
10. Szkolenie dla intendentek ( 78 osób- 2 grupy szkoleniowe po 8 godzin dla każdej
grupy )
Tematyka:
- racjonalne żywienie, planowanie i ocena wartości odżywczej jadłospisu,
- System HACCP i prowadzenie dokumentacji HACCP
Termin: wrzesień - listopad 2011 r.
11. Szkolenie dla kierowników świetlic ( 29 osób – 1 grupa 8 godzinnego Szkolenia )
Tematyka:
- ustawa o systemie oświaty,
- zarządzanie świetlicą szkolną
Termin: wrzesień - listopad 2011 r.
Warunki zatrudnienia:
Osoby posiadające doświadczenie polegające na przeprowadzeniu co najmniej 3 szkoleń
( referencje ) w ostatnich trzech .
aplikacji
Zainteresowanych pilnie prosimy o składanie
( pełna dokumentacja wg. powyżej podanych wymogów dot. zatrudnienia) : aktualne CV,
dyplomy, świadectwa, kursy, szkolenia, certyfikaty, uprawnienia pedagogiczne,
referencje z przeprowadzonych szkoleń- ilość godzin, inne uprawnienia do prowadzenia
zajęć
Prosimy przesłać scan,y dokumentów pocztą elektroniczną lub ksera dokumentów pocztą tradycyjną.
Z poważaniem:
Elżbieta Olszak
Prezes Zarządu GCE
Adres do korespondencji:
Galicyjskie Centrum Edukacji, 30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail:[email protected], tel./fax. 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92
Zapraszamy do współpracy
W związku z obowiązującą Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 10 ust. 2 ww.
Ustawy) prosimy o wyrażenie zgody na otrzymanie drogą elektroniczną zaproszeń na Szkolenia.
Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymać zaproszenie, prosimy o odesłanie zwrotnego e-maila używając funkcji "odpowiedz
nadawcy". W temacie prosimy wpisać TAK.
Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać takich ofert prosimy o kontakt , a Wasz adres zostanie usunięty z naszej bazy . Jeżeli
wiadomość ta trafiła do Państwa omyłkowo, uprzejmie prosimy o odesłanie jej na adres nadawcy Jednocześnie
przepraszamy tych z Państwa, którzy otrzymali tego e-maila , a nie są ofertą zainteresowani.
Download