Finanse- Pezacki System bankowo pieniężny. ( Zawsze bankowy i

advertisement
Fi
nanse- Pezacki
System bankowo pieniężny. ( Zawsze bankowy i pieniężny występują razem , ciężko je
rozdzielić.)obejmuje on:
 Prawo bankowe
 Prawo walutowe
 Prawo dewizowe
zacki
pe
Strona 1
finanse prywatne- emitują skarbowe papiery wartościowe (bony skarbowe, obligacje
skarbowe)
generalnie nas nie interesują dotyczą osób prywatnych i przedsiębiorstw i spółek które na
własny rachunek i własnym zakresie prowadza jakieś rozwiązania finansowe
finanse publiczne –tyczą się podmiotów publicznych, są odpowiedzialne za
przyjmowanie i wydatkowanie pieniędzy. Finansowane z budżetu (Urząd Skarbowy,
Samorząd terytorialny. Fundusze celowe
Podmioty prawa finansowego- myślimy o podmiotach które po pierwsze są finansowane
z budżetu państwa.(Budżet centralny, budżety jednostek samorządów terytorialnych)
Funkcje banku centralnego NBP :
o emisyjna -kreacja pieniądza, tworzenie i wprowadzanie do obiegu.\
o prowadzenie polityki pieniężnej – Celem jest utrzymywanie stabilnego
poziomu cen. NBP relizuje założenia polityki pieniężnej które są stanowione
przez Rade Polityki Pieniężnej.
o
zacki
polityka kursowa ( kurs polskich walut) Kurs – średnia wartość naszej
waluty w odniesieniu do innych Ma na celu posługiwanie się kursem
walutowym przez władze monetarne danego państwa w taki sposób, aby
osiągnąć z góry ustalone cele gospodarcze. Sposób prowadzenia polityki
kursowej w znacznym stopniu wpływa na rozwój ekonomiczny danego kraju.
Gdy jest prowadzona prawidłowo i konsekwentnie jest jednym z głównych
czynników kształtowania wzrostu gospodarczego.
pe
Strona 2
o bycie bankiem banków (pożycza pieniądze innym bankom, bo kredytuje
banki komercyjne,
o
o jest centralną instytucją dewizową .
o obsługa długu publicznego, dług publiczny jest to suma zobowiązań
pieniężnych sektora publicznego. Od 1997 r. obowiązuje zakaz finansowania
bezpośrednio długu publicznego, .Oznacza to że bank nie możeq już
wpłacać pieniędzy na spłatę deficytu ani udzielać kredytu na taką spłatę,
jednak może skupywać i sprzedawać skarbowe papiery wartościowe. ( bon
skarbowy, obligacje, skarbowe papiery oszczędnościowe)
o obsługa rachunkowa jednostek sektora finansów publicznych.
publicznych obsługuje rachunkowo budżet państwa.,
o ustala stopy procentowe NBP wpływa na poziom inflacji przede wszystkim
poprzez określanie wysokości oficjalnych stóp procentowych. Stopy rynku
pieniężnego mają wpływ na oprocentowanie kredytów i depozytów w
bankach komercyjnych a co za tym idzie na rozmiary kredytu, popyt w
gospodarce i stopę inflacji
Deficyt – państwo ma zaplanowane wydatki wyższe niż przychody.
zacki
pe
Strona 3
Państwo pożycza pieniądze z:
Systemu bankowego krajowego i zagranicznego
Polityka pieniężna:
NBP realizuje założenia polityki pieniężnej stanowione przez Rade Polityki
Pieniężnej. Podstawowym celem polityki pieniężnej jest utrzymanie stabilnego
poziomu cen. Stabilność cen jest niezbędna do zbudowania do trwałego wzrostu
gospodarczego Cel inflacyjny wynosi 2,5 % z możliwością odchylenia do 1 punktu
procentowego w górę lub w dół.
NBP wpływa na poziom inflacji przede wszystkim poprzez określanie
wysokości oficjalnych stóp procentowych. Stopy procentowe mają wpływ na
oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach komercyjnych a co za tym idzie
na rozmiary kredytu, popyt w gospodarce i stopę inflacji.
Nie wszystkim sprzyja wysoki kurs waluty, Cierpią np. eksporterzy bo ich
kontrahenci nie będą równie chętni do prowadzenia inwestycji.(taniej kupie drożej
sprzedam- nie opłaca się im kupować rzeczy na naszym rynku jeśli wartość jest
wysoka czyli i wszystko jest drogie)
Niski kurs jednak zatrzyma nam import co działa w drugą stronę.
Kontrola- sprawdzenie stanu faktycznego i jego zgodność ze stanem prawnym
W tej chwili jest inflacja 2, 5 % w stosunku rocznym.
Celem jest żeby nie przekraczała 3%.
BC ma trzymać inflacje jak na najniższym poziomie
Ilość pieniędzy w obiegu decyduje o wielkości inflacji.
BC ma stabilizować ceny – poprzez tłumienie inflacji.
zacki
pe
Strona 4
Inflacja jest związana z nadmierną emisją pieniądza. (Jeżeli jest czegoś za dużo to
jego wartość maleje, i odwrotnie)
Program konwergencji - upodobanie systemu polskiego z systemem europejskim.
generalnei wprowadzenie euro.
Wyróżniamy:
 Pieniądz gotówkowy – banknoty i monety
Pieniądz bezgotówkowym – (plastikowy, pieniądz na rachunku bankowym) – taki,
który nie ma odzwierciedlenia w banknocie, . Czyli jeżeli przedsiębiorca bierze kredyt to
bank nie wydaje mu go w sposób gotówkowy tylko bezgotówkowy(ponieważ on zawsze
zostawia ślad) ilość pieniądza bezgotówkowego można kontrolować poprzez instrumenty
polityki pieniężnej.(techniczne sposoby wpływu BC na ilość pieniądza w obiegu czyli jego
wartość czyli wpływ na wystąpienie lub nie wystąpienie inflacji.) są to np.: stopa
referencyjna, stopa refinansowa(lombardowa), stopa depozytowa, stopa dyskontowa i
redyskontowa, operacje otwartego rynku i limity kredytowe.

Weksel i czek – to papiery wartościowe
Prezes NBP – władczo steruje pieniądzem gotówkowym.
Pieniądz bezgotówkowy bieże się z Banku (po czesci z NBP , po czesci z banków
operacyjnych.( z akcji kredytowych).
.
zacki
pe
Strona 5
Pieniądz to bilet narodowego banku polskiego.
instrumenty polityki pieniężnej:
 operacje otwartego rynku:
To transakcje dokonywane z inicjatywy banku centralnego z bankami
komercyjnymi. Obejmują one warunkową i bezwarunkową sprzedaż lub kupno
papierów wartościowych lub dewiz a także emisje własnych papierów dłużnych
bankowi centralnemu.
Operacje otwartego rynku równoważą popyt i podaż środków utrzymywanych przez
banki komercyjne w banku centralnym. Dzięki temu bank centralny wpływa na
poziomm krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym Jeżeli
BC kupuje papiery wartościowe to pieniędzy przybywa, Jeśli bank centralny od nas
kupi papiery wartościowe to on ma papiery a my pieniądze.
 rezerwa obowiązkowa:
Bank centralny nakłada na banki obowiązek utrzymania rezerwy obowiązkowej.
Rezerwa obowiązkowa zatem to aktywa, które musi bank operacyjny utrzymywać na
rachunku w banku centralnym. Jest to robione dla bezpieczeństwa( jeśli upadnie bank to
pieniądze z rezerwy będą mogły być na roszczenia klientów którzy trzymali w nim
pieniądze) a jako instrument polityki pieniężnej- jeżeli stopa rezerwy rośnie to banki
operacyjne musza utrzymywać więcej w BC na rezerwie wiec Beda miały mniej kasy na
kredyty.
stopa depozytowa:
Określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki
zacki
pe
Strona 6
komercyjne w banku centralnym. Stopa depozytowa wyznacza najniższy możliwy
poziom oprocentowania na rynku. Oprocentowanie = 2%. , im wyższa tym w
lepszych warunkach możemy lokować swoje pieniądze w banku.
Banki na dzialanosc operacyjna czerpią z NBP z depozytów lokat i z rynku
międzybankowego.
 stopa lombardowa:
Określa najwyższy poziom oprocentowania kredytów udzielanych przez bank
centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych (tzw. kredyty
lombardowe) oprocentowanie = 5%. bank centralny jest bankiem banków czyli
kredytuje baki operacyjne. Ten kredyt nazywa się kredytem refinansowym czasami
w obrocie występuje w postaci lombardowego kredytu czyli pod zastaw papierów
wartościowych. Stopa refinansowa to cena (oprocentowanie) tego kredytu który BC
udziela bankowi operacyjnemu. Jeśli rada polityki pieniężnej podniesie stopę
lombardowa to później kredyty banków operacyjnych będą droższe. Podwyżki stóp
procentowych oznaczają że pieniądz jest droższy. Jeżeli zdrożeje kredyt to mniej
ludzi weźmie kredyt a to w krótko terminowym znaczeniu niekorzystne dla ludzi ale
tak naprawdę długoterminowo oznacza to ze hamujemy inflacje wiec dobrze.
 stopa referencyjna: ( inwestycyjna). refo (stopa główna banku centralnego) – 3, 5%
Określa ona średnia wartość bonów pieniężnych emitowanych przez NBP i oferowanych do
sprzedaży bankom na rynku międzybankowym (Nie są skierowane do osób
prywatnych). Kiedy Rosinie REFO( a decyduje o tym BC to rośnie tez koszt
naszego kredytu bo bank musi zapłacić więcej za kredyt.
 stopa redyskontowa weksli:
Określa cenę po jakiej bank centralny skupuje weksle od banków komercyjnych.
Wcześniej weksle te zostały nabyte przez banki komercyjne od swoich klientów.
Oproc. = 3,75 %.
zacki
pe
Strona 7
Limity kredytowe – BC może wyznaczyć bankom operacyjnym górne granice akcji
kredytowej, ogólnie lub dla poszczególnych produktów kredytowych. W Polsce
niestosowany, bo jest to administracyjna metoda a nie ekonomiczna.
Stopa procentowa:
Określa wysokość odsetek od sumy pieniędzy jako zapłaty za jej pożyczenie na określony
czas. Przy ustaleniu stopy procentowej musi być uwzględniona stopa inflacji. Wraz ze
wzrostem inflacji wzrastają stopy procentowe. Wysokie stopy procentowe zniechęcają do
robienia zakupów na kredyt i zachęcają do oszczędzania. Im wyższe stopy procentowe
tym droższy pieniądz.
Cel inflacyjny NBP – ma utrzymać inflacje na najniższym poziomie. Ilość pieniędzy w
obiegu decyduje o wielkości inflacji.
Emisja budżetowa – kreuje pieniądz gotówkowy
Polega na wprowadzeniu do obiegu pieniądza poprzez wydatki budżetowe. Emisję
budżetową stanowi ta część wydatków, która została sfinansowana poprzez zaciągnięcie
w banku centralnym kredytu albo też poprzez sprzedaż bankowi centralnemu
państwowych papierów (obligacje, bony skarbowe). Zwykle skutkiem takiej emisji jest
nasilenie się inflacji.
Emisje bankowa – kreuje pieniądz bezgotówkowy
Polega na wprowadzeniu do obiegu pieniądza bezgotówkowego poprzez udzielanie
kredytów.
W krajach w których jest głęboka zapaść strukturalna udzielają kredytów o mniejszym
oprocentowaniu. Przez większą dostępność kredytów ma zwiększyć się obrót
gospodarczy.funkcjonuje zwykle jakos zapisy na saldach.
zacki
pe
Strona 8
Bank:
Jest to takie przedsiębiorstwo, które na podstawie przepisów ustawy jest upoważnione do
dokonywania czynności bankowych polegających na przyjmowaniu środków pieniężnych i
obciążaniu ich ryzykiem poprzez udzielanie kredytów i pożyczek.
Czynność bankowa:
Specyficzny rodzaj czynności prawnej wykonywanej na podstawie przepisów prawa
bankowego z podziałem na czynności bankowe zastrzeżone i niezastrzeżone.
 zastrzeżone – wykonywane przez bank na zasadzie wyłączności (prowadzenie
rachunków bankowych i ich rozliczanie, gromadzenie środków pieniężnych w
postaci lokat, depozytów, Z tych środków banki udzielają kredytów.
 niezastrzeżone – możemy traktować jako czynności bankowe o ile są wykonywane
przez bank.
Inne podmioty które są uzupełnieniem dla banków:





zacki
Spółdzielcza kasa oszczędnościowo – kredytowa – ust o SKOK-ach umożliwia
dokonywanie czynności bankowych przez SKOKI – nie ma racji bytu ten
podmiot. Nie podlegają one pod nadzór finansowy. Procedury koncesyjne są
łatwiej dostępne.
Oddziały banków zagranicznych, zagraniczne instytucje pożyczkowo kredytowe
Oddziały zagranicznych instytucji kredytowych
Poczta Polska (może brac udział w bezgotówkowych)
Banki operacyjne i inne podmioty nie będące bankami ale posiadające
czynności bankowe.
pe
Strona 9
Żeby otworzyć w Polsce bank trzeba mieć koncesję udziela jej Komisja Nadzoru
Bankowego (organ koncesyjny)
Zasada jednej koncesji:
Każdy kraj członkowski musi honorować koncesję udzielaną w jakimkolwiek kraju.
Kredyt a pożyczka:
Kredyt- niższe oprocentowanie i mniejsze ryzyko. Prawo ich udzielania mają wyłącznie
banki. Umowa kredytu zawsze określa termin jego zwrotu. Umowy kredytowe są
regulowane przez prawo bankowe. Udzielany jest na ściśle określonym we wniosku
kredytowym cel. Umowa kredytu musi być zawsze na piśmie.
Pożyczka- Udzielana jest na dowolny cel. pożyczek udzielać może praktycznie każdy,
osoba fizyczna jak i instytucje. Kwestie pożyczek uregulowane są w kodeksie cywilnym.
Przedmiotem pożyczki może być jedynie gotówka.
Dlaczego NBP powinien być niezależny od rządu?
Ponieważ NBP odpowiada za prowadzenie praktyki pieniężnej, jest zobowiązany dbać o
stabilność cen. Natomiast rządy w Polsce zmieniają się dość często (w zależności od
polityki), co może wpływać niekorzystnie na politykę monetarną.
Europejski system bankowo pieniężny:
 Unia Gospodarczo Walutowa,
 Unia Monetarna,
 Europejski Bank Centralny,
 Europejski System Banków Centralnych (struktura która zrzesza banki struktury
europejskiej – 27 państw + EBC)
 Eurosystem ( Państwa które posiadają wspólną walutę – 16 państw + EBC)
zacki
pe
Strona 10
Unia Gospodarczo Walutowa:
Zajmuje się swobodnym przepływem towarów, usług, ludzi oraz kapitału, wprowadzeniem
wspólnej waluty i prowadzeniem wspólnej praktyki monetarnej.
Są tu dwie istotne kwestie:
 Wspólnego rynku
 Unie monetarną
3 instytucje
 Europejski bank centralny To samo, co NBP tylko w szerszej skali. Pełni funkcje z
zakresu nadzoru finansowego. W Polsce NBP nie może sprawować nadzoru ale
tylko kontrole. W Polsce organem nadzoru jest Komisja nadzoru finansowego..
Polityka pieniężna jest najważniejsza (steruje podażą pieniądza; ilość pieniądza ma
chronić przed inflacją, deflacją). Wspiera politykę gospodarczą państw wspólnoty.
 Europejski system banków centralnych – zrzeszenie banków centralnych członków
UE, w skład wchodzi także Europejski bank centralny. jest to organ Doradczy,
opiniodawczy; Jego zadanie to przygotowanie państw do nowego pieniądza.
 EUROSYSTEM – organizacja, która skupia BC, które przyjęły wspólną walutę
(EURO). Organ decyzyjny. defi
Jakie warunki musi spełnić Państwo do przystąpienia do UGW?
Aby przystąpić do UGW należy spełnić kryteria sprecyzowane w protokole traktatu z
Maastrich ( kryteria konwergencji)
 kryterium zadłużenia sektora finansów publicznych
Wielkość zadłużenia sektora finansów publicznych nie może przekraczać 60 % pkb
wyrażonego w cenach rynkowych.
 kryterium deficytu finansów publicznych
zacki
pe
Strona 11
Wymaga by deficyt nie był wyższy niż 3 % pkb
 kryterium inflacji
Średnia roczna stopa inflacji w danym państwie odnotowana w ciągu jednego roku
nie może
przekraczać o więcej niż 1,5 pkt. Proc. średniego wskaźnika inflacji z trzech krajów
członkowskich o najbardziej stabilnych cenach.
 kryterium stóp procentowych
Długoterminowe (10 letnie) stopy procentowe nie mogą być wyższe o więcej niż 2
punkty procentowe
od średniej z analogicznych stóp procentowych z trzech krajów o najniższej inflacji.
 kryterium kursu walutowego
Wahania kursu waluty kraju, kandydata do euro, muszą przez co najmniej 2 lata
mieścić się
w przedziale +/- 15 % wokół stałego kursu parytetowego.
Niezależność Banku Centralnego – NBP jest niezależny; ocena ze strony EBC jest
negatywna.
Sens tych kryteriów sprowadza się do zapewnienia, że kraje unijne ubiegające się o
członkostwo w UGW osiągnęły wysoki stopień stabilności ekonomicznej i zbieżności z
rozwojem gospodarki strefy euro.
.
Europejski Bank Centralny w ramach UGW przejmie kompetencje NBP, czyli emisje
pieniądza, kierowanie polityki pieniężnej, polityki kursowej. Wynika to z faktu iż nie będzie
waluty narodowej.
Unia Monetarna- strefa euro, obszar który posługuje się wspólną walutą.
zacki
pe
Strona 12
Prawo walutowe: - zakres regulacji
Prawo walutowe reguluje zasady ustroju pieniężnego w danym państwie. Ma ono wpływ
na podstawowe sprawy społeczno-gospodarcze oraz polityczne. W tym zakresie należy:
 uregulować obowiązującą jednostkę pieniądza,
 trzeba określić parytet walutowy,
 trzeba określić kurs waluty i sposób jego ustalania,
 trzeba określić kwestię wymienialności waluty.
Podmioty prawa walutowego
1. Czynne – takie, które odpowiadają za tworzenie systemu pieniężnego i jego
regulacje, za emisje znaków pieniężnych, ustalanie kursu waluty, nadzór nad
obrotem pieniężnym. Są to: Sejm, Senat, NBP- funkcja władzy monetarnej, kursy,
Komisja Nadzoru Finansowego – nadzór
2. Bierne – podmioty świadczące usługi w zakresie obrotu pieniężnego oraz odbiorcy
tych usług (ci, którzy korzystają z usług operacyjnych).
Prawo dewizowe
Dewiza – dotyczy:
1. Obcych pieniędzy
2. Obcych papierów wartościowych
3. Złoto dewizowe (dotyczy najczęściej sztabek)
4. Platyna dewizowa (także sztabek dotyczy)
zacki
pe
Strona 13
Cel regulacji
 Ochrona interesu dewizowego państwa – państwo ma interes w tym, aby
ograniczać wypływ dewiz poza swoje granice. Mamy do czynienia z:
o Reglamentacją- ograniczenie obrotu dewizowego
o Regulacją obrotu dewizowego o Informacją i kontrolą dewizową – obowiązek wynikający z ust na podmioty
zajmujące się obrotem, informowanie przez podmioty zajmujące się obrotem
o czynnościach obrotu właściwe organy. NBP jest centralnym organem
dewizowym.
Parytet walutowy – parytet złota:
Klasycznym parytetem walutowym był parytet złota. Jest to prawnie określona ilość złota
zawarta w jednostce pieniądza. Państwo emituje jakąś ilość pieniądza, zobowiązane jest
zakupić ilość złota, która odpowiada wartości emitowanych pieniędzy (jednostka pieniężna
znajduje pokrycie w szlachetnych kruszcach).
Polski złoty jest walutą bezparytetową, gdyż NBP emitując jakąś ilość pieniądza nie kupuje
złota – brak pokrycia, taka sytuacja ma miejsce od 1982 r.
Kurs waluty: – prawo walutowe powinno określać czy jest Urzędowy, Rynkowy
oraz jaki organ adm. jest odpowiedzialny za określanie kursu, w jaki sposób
podawać go do wiadomości, w jaki sposób go stosować.
 urzędowy – to taki który jest jednostronnie i wiążąco ustalony przez władze
monetarne,
 rynkowy – to taki który jest wypadkową zmiennych; gospodarczych, politycznych i
psychologicznych.
zacki
pe
Strona 14
Wymienialność:
 waluty wymienialne – można swobodnie kupować i sprzedawać na rynku
pieniężnym danego kraju oraz transferować za granicę bez potrzeby uzyskiwania
zezwolenia władz monetarnych.
 waluty niewymienialne – charakteryzuje się tym, że obroty nimi oraz transfer ich za
granicę są częściowo lub całkowicie ograniczone. Zarówno krajowcy jak i
cudzoziemcy dewizowi mogą dokonywać tych obrotów lub transferów tylko po
spełnieniu pewnych warunków lub po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia od
właściwej władzy.
 Wymienialność zewnętrzna – to zapewnienie przez władze monetarne podmiotom
nierezydującym w kraju swobody płatności w transakcjach z rezydentami oraz
pomiędzy sobą z ominięciem restrykcji prawa dewizowego. Chodzi o zapewnienie
swobody obrotu walutą.
 Wymienialność wewnętrzna – oznacza swobodną wymianę danej waluty na waluty
obce, przyznaną osobom, przedsiębiorstwom, instytucjom itd. rezydującym w kraju
(krajowcy dewizowi)
 Rezydent- osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby
prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju
posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym
imieniu. Rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały,
przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów.
Deficyt budżetowy:
Sytuacja finansowa i gospodarcza wyrażająca się tym, że nie dające się ograniczyć
wydatki budżetu państwa są wyższe os możliwych do uzyskania dochodów państwowych
(podatków, opłat, ceł)
Deficyt ma niekorzystny wpływ na finanse państwa, ponieważ powiększa się dług i trzeba
od tego długu płacić procenty.
zacki
pe
Strona 15
Pieniądz:
 gotówkowy (bilon i moneta – emisja budżetowa)
 bezgotówkowy (elektroniczne zapisy na saldzie rachunku bankowego – emisja
bankowa)
 rzeczywisty (występuje w powszechnym obrocie)
 transferowy (jednostka rozliczeniowa w transakcjach bezgotówkowych, np. forma
kredytu)
 wymienialny,
 niewymienialny,
 parytetowy,
 bezparytetowy,
 kruszcowy (forma pieniądza towarowego, powstała wskutek wyparcia przez kruszce
innych
pełniących wcześniej funkcje pieniądza – towarów)
 fiducjarny (pieniądz niepełnowartościowy, niewymienialny na złoto)
Trzy modele regulacji obrotu dewizowego
1. Pełnej swobody obrotu dewizowego – organy adm. państwowej nie mają żadnych
instrumentów prawnych żeby wprowadzać zakazy żądania informacji na temat
obrotu dewizowego.
zacki
pe
Strona 16
2. Monopolu państwowego - jest jeden podmiot, który może obracać wartościami
dewizowymi; jest to państwo; ceduje swoje podmioty monopolistyczne na inne
podmioty.
3. Mieszany – swoboda obrotu dewizowego z pewnymi restrykcjami
Wstąpienie polski do UE, co oznacza konieczność stosowania art. 57 traktatu z
Maastricht, który dotyczy obrotu dewizowego między członkami UE. Na podst. tego
przepisu oraz ustawy z 2002 r. prawo dewizowe mamy następująco ukształtowany reżim
obrotu dewizowego:
1. W obrocie wewnętrznym pełna swoboda obrotu dewizowego.
2. Obrót dewizowy z państwami UE jest objęty również zasadą pełnej swobody
3. Obrót z państwami trzecimi (z poza UE) może być objęty zakazami i ograniczeniami
dewizowymi.
Obrót dewizowy za granicą – polega na dokonywaniu czynności prawnych rezydenta z
Nierezydentem powodujących przeniesienie własności wartości dewizowych. Wywóz,
przekazanie, przelewanie lub wysyłanie zagranicę wartości dewizowych.
Obowiązki dewizowe
1. Obowiązek zgłoszenia, przewożenia, wywożenia wartości dewizowych przez
granicę organom celnym,
2. Jeżeli wartość transakcji przekracza wartość 15 000 euro mamy obowiązek
skorzystać z usług banku
3. Instytucje finansowe mają obowiązek przekazywać informacje na temat transakcji
dewizowych NBP
4. Działalność w zakresie sprzedaży, handlu dewizami może się odbywać wyłącznie w
oparciu o działalność kantorową lub banki operacyjne
Ograniczenia dewizowe
zacki
pe
Strona 17
Państwo może wprowadzać ograniczenia dla poszczególnych podmiotów, przedmiotów;
dotyczą:
1. Wywozu wartości dewizowych za granice w celu podjęcia działalności
gospodarczej,
2. Otwieranie przez rezydentów rachunków bankowych, dewizowych w bankach
zagranicznych
3. Nabywanie przez rezydentów zagranicznych papierów wartościowych i innych
walorów.
Objęte są zakazami dewizowymi i tego robić nie można. – Ograniczenia o charakterze
względnym, bo automatycznie wprowadza także zezwolenie dewizowe – coś, co uchyla
ograniczenie dewizowe.
Pytania na zaliczeniu:
1. stopa referencyjna – jak wpływa na podaż pieniądza, co się dzieje jak stopy
procentowe wzrastają?
2. Jak bank centralny wpływa na kurs waluty?
3. Wymienialność zewnętrzna i wewnętrzna
4. Czynność bankowa zastrzeżona i niezastrzeżona
5. Czy to dobrze że wstępujemy do euro i dlaczego?
Pytania z innych grup:
1. Jakie warunki musi spełnić państwo aby przystąpić do UGW ?
2. Parytet złota
3. Emisja bankowa, budżetowa
4. Instrumenty polityki pieniężnej
5. Co przejmuje EBC po NBP w momencie przystąpienia do Unii Monetarnej
6. Czy bank centralny powinien być zależny od Państwa i dlaczego?
zacki
pe
Strona 18
zacki
pe
Strona 19
Download