„Rak” Mózgu

advertisement

Rak mózgu – nieprawidłowe pojęcie, mające
określać nowotworowy guz mózgu. Błąd polega
na tym, że określenie rak w medycynie jest
zarezerwowane dla nowotworów złośliwych
wywodzących się z komórek nabłonkowych. W
mózgu takich komórek jest stosunkowo mało. W
obrębie ośrodkowego układu nerwowego,
występuje rzadki rak splotu naczyniówkowego,
wywodzący się z komórek produkujących płyn
mózgowo-rdzeniowy. W mózgu mogą być
również obecne przerzuty raków innych narządów
(głównie raka płuc i raka piersi)

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
są grupą nowotworów rozwijających się w
tkankach mózgowia i rdzenia kręgowego.
Mogą to być nowotwory pierwotne i
przerzutowe, nowotwory pierwotne dzielą się
na łagodne i złośliwe. Inaczej niż w innych
lokalizacjach, nowotwory łagodne
ośrodkowego układu nerwowego również
nierzadko wiążą się z poważnym rokowaniem,
ponieważ mogą wywierać objawy uciskowe.

Objawy kliniczne guzów mózgowia i rdzenia
kręgowego zależą od wielu czynników, m.in.
od dynamiki wzrostu guza, lokalizacji, wieku
pacjenta. Guzy dają niemal zawsze objawy
wynikające ze wzmożonego ciśnienia
śródczaszkowego, a poza nimi objawy
specyficzne wynikające z lokalizacji.
















Typowe objawy Guzy tylnego dołu:
bóle głowy
nudności, wymioty
Guzy pnia mózgu podwójne widzenie
niewyraźna artykulacja
zaburzenia połykania
wodogłowie
Guzy linii środkowej endokrynopatie (moczówka prosta,
zahamowanie wzrostu u dzieci)
pogorszenie ostrości wzroku
ubytki pola widzenia
Guzy okolicy szyszynki i blaszki czworaczej szybko narastające
objawy nadciśnienia Guzy płata potylicznego zaburzenia pola
widzenia (niedowidzenie połowicze jednoimienne)
Guzy płata ciemieniowego zaburzenia czucia
Guzy ciała modzelowatego zespoły rozszczepienia
Guzy płata skroniowego afazja czuciowa (gdy zajęta półkula
dominująca)
zaburzenia pola widzenia (niedowidzenie kwadrantowe górne
jednoimienne)
Guzy płata czołowego porażenie nerwu twarzowego




Wyróżnia się trzy typy rozrostu nowotworów
glejowych mózgu:
Rozrost rozpierający, charakterystyczny dla zmian
łagodnych i o małym stopniu złośliwości;
Rozrost naciekający, typowy dla guzów o
umiarkowanym i wysokim stopniu złośliwości
histologicznej;
Rozrost przerzutowy, drogą płynu mózgowordzeniowego w obrębie ośrodkowego układu
nerwowego i przez przestrzenie przedlimfatyczne.





Obok badania podmiotowego i
przedmiotowego, stanowiących podstawę
prawidłowego rozpoznania choroby,
konieczne jest wykonanie badań
neuroobrazowych i innych badań
dodatkowych.
TK
badanie dna oka
badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
biopsja szpiku,






Niestety niewiele wiadomo o czynnikach ryzyka
pierwotnych nowotworów mózgu. Dotychczasowe badania
pozwoliły na ustalenie następujących faktów:
Nowotwory mózgu częściej występują wśród mężczyzn; w
Polsce wskaźnik mężczyźni/kobiety wynosi 1:3.
Nowotwory mózgu częściej występują u białych niż u osób
innych ras.
Większość nowotworów mózgu występuje po 70. roku
życia. Wśród dzieci nowotwory mózgu są występują
częściej przed ukończeniem 8 lat niż w późniejszym
dzieciństwie.
Nowotwory mózgu są najpoważniejszym (po białaczkach)
problemem onkologicznym wieku dziecięcego.
Obserwowano rodzinne występowanie glejaków mózgu.


Wykonał: Paweł Zasada
Źródło: www.wikipedia.org
Download