19. Polityka zagraniczna USA po rozpadzie ZSRR

advertisement
16.
Rola
USA
w
wielobiegunowym układzie światowym. Szanse i zagrożenia
USA zajmuje szczególną pozycję w świecie-decyduje o tym:
- liczebność (co 24 człowiek na świecie to Amerykanin)
- położenie (dobre stosunki gosp. i polityczne z sąsiadami
- samowystarczalność.
Wymiar potęgi określa gospodarka. USA wytwarza 1/5 światowego PNB. Ten potencjał jest
równy wielkości PNB całej Europy mimo że na starym kontynencie jest o-100 mln. więcej
ludzi. Gospodarka USA jest też efektywniejsza niż np. w Chinach i ma siedmiokrotnie
większy potencjał niż Rosja. Roczny obrót handlu zagranicznego w USA to 1600 mld $,a
uczestnictwo w inwestycjach światowych - 900 mld $; Suma inwestycji krajów Europy przez
ostatnie 10 lat to 30 mld $ gdy inwestycje. USA za granicą to 700 mld $. Wśród 10
największych firm 5 pierwszych to firmy - Amerykańskie. Technologicznie USA ma
przewagę nad innymi krajami w dziedzinie telekomunikacji i w informatyce, dlatego też do
nich należy większość światowego rynku. Stany Zjednoczone mają największą armię – 1 mln
300 tyś, z czego jej część na stałe stacjonuje w wielu krajach. USA mają też niestety
najwięcej na świecie analfabetów (8mln) za sprawą niedoskonałego szkolnictwa. Również
poziom, zdrowia jest niższy, niż. np. w Japonii. Decyzje USA dotyczące polityki zagranicznej
mające wymiar globalny wymagają poparcia społeczności międzynarodowej. Obecnie
dyskutowana jest kwestia ograniczenia zasięgu działań USA i nakłonienie do działań w
interesie międzynarodowym.
USA określiło priorytety polityki zagranicznej:
l .regiony szczególnej troski – Europa Zachodnia, Bliski Wschód, Pacyfik
2.regiony czujnej obserwacji —Ameryka Łacińska, Europa Środkowo - Wschodnia
3.obszary wnikliwego nadzoru — Rosja, Chiny
USA zajmowało do niedawna pozycję przywódcy, teraz jednak staje się częścią systemu
światowego
18. Skutki zjednoczenia Niemiec w sferze gospodarczej
Wyznacznikiem statusu Niemiec po zjednoczeniu jest kluczowe położenie w centrum Europy
i duży potencjał ekonomiczny. W Europie brak państwa, które zrównoważyłoby siłę Niemiec.
Wartość PKB wzrosła pięciokrotnie od lat 50. Z ich pozycją na rynkach muszą się liczyć
wszystkie kraje. Niemcy stały się 3 mocarstwem ekonomicznym (po USA i Japonii).
Niemcy poniosły wysokie koszty związane ze zjednoczeniem, czego konsekwencją stały się
narastające problemy gospodarcze. Wzrastało zadłużenie państwa i bezrobocie. Drastycznie
spadał eksport, co wiązało się z wysokimi kosztami produkcji i spadkiem tempa wzrostu
wydajności. Niemcy jednak nastawiły się na utrzymanie swej pozycji i szybkie podołanie
recesji. Służyły temu posunięcia ekonomiczne (inwestycje
w nowe miejsca pracy, obniżenie podatków od dochodów uzyskiwanych z działalności
gospodarczej) oraz finansowanie nauki i badań. Uznając, że przyczyną niepowodzeń Niemiec
był niski poziom udziału najwyższej-technologii w produktach, postanowiono zwiększyć
badania, a do tego czasu nasycić gospodarkę technologią importowaną. Od 1994 r. Niemcy
zaczęły odnotowywać wzrost gospodarczy i wysoką produktywność, a stan zadłużenia nie
przekroczył 50% PKB. Wzrosła siła marki~(będąca główną walutą w Europejskim Systemie
Walutowym i drugą po dolarze walutą-rezerwową) i pozycja eksportera. Zaczął być kreowany
nowy obszar handlowy (podobny poziom w eksporcie na rynki byłych krajów
socjalistycznych i USA). Dynamicznie rosły aktywa niemieckich banków. Niemcy
sfinansowały w granicach 30% budżet EWG. W zakresie gospodarki Niemcy stanowią ważny
element ekonomicznego ładu, współdecydują o perspektywach rozwoju Północy, a przez swą
pomoc i Południa. Najbiedniejsze państwa otrzymują tę pomoc w formie bezzwrotnej, inne w
formie niskoprocentowych kredytów spłacanych po 10 latach. Pomoc głównie dotyczy
zwalczania nędzy, ochrony środowiska, szkolnictwa.
19. Polityka zagraniczna USA po rozpadzie ZSRR
.Rozpad bloku wschodniego i Związku Radzieckiego wywarł zasadniczy wpływ na
kształtowanie się stosunków globalnych. Państwa zachodnie zainteresowane były ich
stabilizacją oraz postępem pokoju oferując pomoc nowo odradzającej się Rosji. Wyrażono
chęć integracji ZSRR z gospodarką światową. Waszyngton obawiał się także sytuacji
zbrojeniowej na terenie Rosji, a nawiązując współpracę mógłby ją kontrolować. Uznano, że
nowa, silna i demokratyczna Rosja będzie, potrzebna w nowym ładzie międzynarodowym.
 Wprowadzenie sojuszniczych stosunków z Rosją oraz wsparcie w propagowaniu jej na
arenie międzynarodowej. Wspieranie reform ekonomicznych w Rosji nakładem 24 mld $
oraz wpływ dużego kapitału
 Przyjęcie Rosji do WNP wymusza stabilizację finansową:
- rozwój gospodarczy, podpisywanie umów ekonomicznych oraz Deklaracji
Waszyngtońskiej, która zobowiązała strony do pokojowej współpracy i poszanowania granic
 Po wyborach Billa Clintona na prezydenta rośnie obawa przed Rosją ciągle potężną w
systemie jądrowym
- dla większego bezpieczeństwa powołano pełnomocnika ds. Rosji czuwającego nad
bezpieczeństwem narodowym
 "Szczyt 1” między prezydentami Rosji i USA spowodował dyskusję na temat problemów
międzynarodowych oraz poparcie finansowe dla reform w Rosji
 Próby prowadzenia wspólnej polityki jądrowej oraz sprawa zabezpieczania arsenałów
radzieckiej broni jądrowej w obozie i ze względu na niestabilność obietnic Rosji w
sprawie zbrojeń
 31.07.91 podpisanie .układu "Start", przez Busha i Gorbaczowa, mającego za zadanie
redukcję istniejących systemów rakietowych broni jądrowej. Zamyka on także okres
kontroli zbrojeń (mniej kontroli = mniej wojny ). Doprowadziło to do redukcji sił
jądrowych i wycofania (jednostronnego) wszystkich systemów broni taktycznej z Europy.
 Opowiedzenie się prezydenta USA za porozumieniem o rozmieszczeniu systemu obrony
przed rakietami balistycznymi, co doprowadziło do utworzenia przez Gorbaczowa
nowego planu, ogłaszającego odwołanie pogotowia bojowego oraz ciężkich bombowców.
 Zainteresowanie się USA kontrolą arsenałów nuklearnych .byłego ZSSR, a więc
nakłaniania pozostałych republik do poddania się Rosji jako kontroli centralnej.
 1991 – Kongres USA uchwala pomoc-. 400 mln $ przeznaczoną na zniszczenie części
dawnego arsenału jądrowego
 Zgłoszenie propozycji przez Jelcyna o połączeniu systemów wczesnego ostrzegania obu
mocarstw.
 Deklaracja Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu na stanie się państwami bezatomowymi
 Oczekiwany kompromis między 2 mocarstwami "Start 2"
 Gwarancja bezpieczeństwa dla Ukrainy przez USA na wolę ratyfikacji "Start 1" i zgoda
na wycofanie rakiet z jej terytorium - szef dyplomacji USA przekazał Ukrainie 27 mln $
w celu poprawienia bezpieczeństwa. 18.XL93 ratyfikacja "Start" jednak z wieloma
zastrzeżeniami.
 Potwierdzenie bezatomowego statusu Ukrainy mającej korzystać teraz z gwarancji Rosji i
USA
 Anulowanie zadłużenia za dostawę ropy i gazu
 Clinton obiecuje na spotkaniu z Krawczukiem podwojenie wsparcia finansowego; podobnie było w sprawie Kazachstanu. Obaj prezydenci podpisali kartę partnerstwa
demokratycznego; wykraczającą poza koncepcję NATO (zawierała ona elementy
współpracy gospodarczej). Pomoc USA została wprowadzona przed .wyborami
prezydenckimi (w celu większego poparcia).
 Deklaracja Moskiewska podpisana między Jelcynem a Clintonem podkreślała wielkie
znaczenie współpracy rosyjsko-amerykańskiej dla utrzymania stabilności na świecie(i
zatrzymania doświadczeń z bronią jądrową, zakaz produkcji materiałów
rozszczepialnych) oraz opowiedzenia się za koncepcją „partnerstwo dla pokoju", która
miała być filarem nowej struktury bezpieczeństwa w Europie.
 Partnerstwo to miało silne znaczenie dla Waszyngtonu ze względu na aspekty wojskowe,
jednak nie było ono do końca respektowane ze strony Rosji
 'Nawiązanie współpracy policji USA i Rosji, co doprowadziło do podpisania pierwszego
porozumienia (5VII) o współpracy policji obu państw
 Umocnienie się pozycji Rosji zmusza Waszyngton do kompromisów i ustępstw
 „Szczyt 3” Clinton-Jelcyn, który miał skonkretyzować zasady partnerstwa (nowy aspekt –
zakaz broni masowego rażenia)
 USA obawia się nielojalności Rosji w sprawach likwidacji broni jądrowej
 Rosja nie .udziela swojego poparcia
na członkostwo w NATO; mówiąc o
"natocentryzmie”- a mając uprzywilejowaną pozycję
Znaczący etap stosunków to także kwestia ekonomiczna:
 Wspieranie reform w Rosji
 Zapobieganie izolacji z zachodem
 Inwestycje wysoko gotówkowe w Rosji (wspólna budowa stacji kosmicznej)
 Poparcie dla Rosji w udziale w G-7
 Wprowadzenie Rosji do finansów międzynarodowych
"Szczyt" 4:
- stała dyskusja o rozszerzeniu NATO (specjalne względy dla Rosji) - poparcie stanowiska
Rosji w CFE rozmowy na temat rozszerzenia stosunków z Ukrainą (chce przystąpić do paktu
ewolucyjnie)
- wybory prezydenckie w Rosji - nieoficjalne poparcie USA
- sukces w walce z bronią jądrową (czerwiec 96—całkowite jej wycofanie z Ukrainy)
Na przełomie lat zaobserwować można wielkie przemiany USA dokonujące się z całym
zachodem.
- modyfikacja koncepcji bezpieczeństwa narodowego - sojusz z krajami WNP
- więcej integracji między międzynarodowymi organizacjami politycznymi – rozwój
stosunków z krajami bałtyckimi
- utworzenie globalnego systemu bezpieczeństwa - zbliżenie z NATO
Duże przemiany w Rosji pod wpływem kapitału z USA, który zajął czołową pozycję w
inwestycjach na rynku rosyjskim. Chwilowy spokój zachodu w kwestii pokoju
20. Ruch krajów niezaangażowanych. Charakter, uczestnicy, działalność
Na przełomie lat 40-tych i 50-tych nasiliła się konfrontacja polityczna i strategiczna na
obszarach Azji. Dążenia narodów do uzyskania niepodległości, walki zbrojne i wojny w Azji
wywarły znaczący wpływ na kształtowanie się polityki zagranicznej nowo wyzwolonych
państw tego kontynentu. Większość z nich postanowiła nie sprzymierzać się ani z krajami
kapitalistycznymi ani socjalistycznymi, tylko poszukiwać możliwości rozwijania własnej, w
miarę niezależnej polityki międzynarodowej. Ten wybór pozwalał nielicznej jeszcze grupie
niepodległych państw Azji i Afryki na działalność antykolonialną i rozwijanie solidarności
azjatycko-afrykańskiej.
Przyjęcie nowej formuły działania w stosunkach międzynarodowych oznaczało wychodzenie
poza ramy tradycyjnej neutralności.
W 1954 podpisano indyjsko-chiński traktat w sprawie Tybetu, zawierający zasady
pokojowego współistnienia nazwane Pancza Szila (5 zasad). Przyczyniły się one do
ukształtowania fundamentalnych zasad polityki niezaangażowania.
Pancza Szila to:
- wzajemne poszanowanie integralności terytorialnej i suwerenności - wzajemna nieagresja
- nieingerencja w sprawy wewnętrzne drugiego kraju - równość i wzajemne korzyści
- pokojowe współistnienie
W 1957 powołano na konferencji w Kairze Organizację Solidarności Afroazjatyckiej. W 1961
grupa 21 państw opowiedziała się za niezaangażowaniem. W tym samym roku
zorganizowano konferencję 17 państw Azji, Afryki, Jugosławii, Kuby i przedstawicieli
Tymczasowego Rządu Republiki Algierii, której zadaniem miało być
ustalenie charakteru konferencji państw niezaangazowanych i kryteriów przynależności do
ruchu tych państw.
Ustalono następujące wymogi przynależności do ruchu:
- prowadzenie niezależnej polityki zagranicznej opartej na zasadach pokojowego
współistnienia, konsekwentne popieranie ruchów narodowowyzwoleńczych
- nieuczestniczenie w żadnym pakcie militarnym z udziałem wielkich mocarstw
- nieutrzymywanie na swoim terytorium obcych baz wojskowych zainstalowanych za zgodą
państwa.
Status państwa niezaangażowanego uzyskuje się na podstawie jednostronnego
oświadczenia woli lub praktycznego działania państwa. Natomiast pozwala na swobodę i
jednostronne decyzje o zmianie polityki zagranicznej.
Ruch państw niezaangażowanych (Non-Alignment Movement -NAM) -nie jest
ugrupowaniem ani blokiem czy też organizacją międzynarodową działającą na podstawie
umowy międzynarodowej. Jest to grupa państw luźno powiązanych ze sobą poprzez
akceptację wspólnie przyjętych zasad postępowania. Dokumenty ruchu są tylko deklaracją
intencji i maja charakter polityczny.
Instytucje i organy ruchu państw niezaangażowanych:
- Konferencja Szefów Państw i Rządów (spotkanie na szczycie)
- Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych
- Biuro Koordynacyjne
- Przewodniczący Ruchu Państw Niezaangażowanych.
- Organy i instytucje wyspecjalizowane
Działalność ruchu to różnego rodzaju spotkania ministrów poświęcone problemom
szczegółowym oraz sympozja i seminaria. Należą do nich coroczne spotkania szefów
delegacji wszystkich państw niezaangażowanych na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ,
spotkania stałych przedstawicieli państw przy ONZ tworzących Grupę Państw
Niezaangażowanych. Powoływane są także zespoły robocze, analizujące poszczególne
zagadnienia będące przedmiotem obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Do instytucjonalnych form działalności ruchu należy funkcjonowanie Funduszu Rozwoju
Gospodarczego i Społecznego, Międzynarodowego Ośrodka ds. Przedsiębiorstw, ds.-Sektora
Społecznego, Ośrodka Dokumentacji i Centrum ds. Korporacji Ponadnarodowych
Podstawowe cele:
1.utrzymanie oraz utrwalenie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego (działania oparte
na zasadach pokojowej koegzystencji i odprężenia, przeciwdziałanie wszelkim posunięciom
prowadzącym do konfliktu między mocarstwami itp.)
2.umacnianie niezależności narodowej ( aktywne przeciwstawianie się wszelkim formom
dominacji, zwalczanie kolonializmu i neokolonializmu, a także umacnianie jedności i
•solidarności ruchu państw niezaangażowanych oraz przeciwdziałanie ingerencji w ich
sprawy wewnętrzne)
3.aktywna współpraca członków ruchu na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego
4.demokratyzacja stosunków międzynarodowych (budowa nowego międzynarodowego ładu
ekonomicznego i nowych zasad międzynarodowego obiegu informacji) .
Na konferencji w Dżakarcie w 1992 do ruchu przyjęto nowych członków: Brunea, Filipiny, Birma, Uzbekistan, W 1994 RPA oraz Rosji przyznano status obserwatora, w 1995
Turkmenistan a wnioski o przyjęcie złożyły Bośnia i Hercegowina, Macedonia i Kostaryka.
21. Zmierzch konfliktu Wschód-Zachód; zarys nowego podziału sił na arenie
międzynarodowej
Od kiedy istnieje scena międzynarodowa jako struktura wzajemnych oddziaływań między
państwami, to zawsze tworem tej struktury były mocarstwa. Wejście USA nastąpiło na
przełomie XIX i XX wieku. Japonia też przyśpieszyła swój rozwój gospodarczy i nabrała
znaczenia w świecie. Trzecim państwem które dołączyło do mocarstw były Włochy. Istnienie
mocarstw trwa do dziś. Jednak nowy system odniesiony jest do zmian, które nastąpiły w 1990
r. Przestał bowiem istnieć ZSSR i system komunistyczny.
Po II wojnie światowej zostały określone podstawowe założenia dotyczące ładu
międzynarodowego, a także powstała nowa, bezprecedensowa sytuacja. Ukształtował się
nowy system, który opierał się na równowadze i walce 2 super mocarstw USA i ZSSR.
Mocarstwa te miały monopol na posiadanie broni jądrowej. Po zakończeniu wojny uzyskały
one przewagę w sensie uznaniowym, ekonomicznym, moralnym i politycznym.
ZSSR był najważniejszym sojusznikiem sił antyfaszystowskich. ZSRR-i USA miały
ogromny wpływ na decydowanie o losach świata. Obok równowagi sił, mocarstwa te były
rzecznikami odmiennych systemów politycznych, ideologii. „Walka" między nimi trwała 45
lat, brały w niej też udział państwa należące do tych systemów. Sytuacja ta wytworzyła
wewnętrzne mechanizmy funkcjonowania sceny międzynarodowej.
Oznaczały one walkę na każdej płaszczyźnie. Powstał stan stosunków międzynarodowych
zwanych „zimną wojną". Nie była możliwa wojna, ale pokój też nie był realnie osiągalny. Nie
można było osiągnąć trwałego pokoju. Była odmienna dynamika rozwojowa między dwoma
systemami państw. Załamanie jednego bieguna nie umniejszyło ani potencjału, ani wpływów
USA, a nawet usunęło szereg barier. Pokój nie zjednoczył systemu, jest on
zdywersyfikowany.
Na spotkaniu przywódców wszystkich krajów europejskich w 1975 w Helsinkach
wypracowano płaszczyzny działania w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego, sfery
gospodarczej i w dziedzinie kontaktów międzyludzkich.
Cechy nowego systemu:
-erozja hierarchicznych sojuszy,, które podporządkowały państwa mniejsze większym,
silniejszym
-narastająca tendencja do regionalizacji np. grupa państw bałtyckich
-uzyskanie nowych możliwości oddziaływania na scenę międzynarodową przez mocarstwa
światowe
-uległa zmianie pozycja państw małych i średnich
-przyśpieszenie procesów internacjonalizacji i zwiększająca się rola organizacji
międzynarodowych w życiu narodowym
-do stosunków międzynarodowych wkroczyła na szeroką skalę jednostka ludzka.
23. Scharakteryzuj strukturę krajów tzw. Trzeciego Świata. Główne przyczyny
istniejącego zróżnicowania
Wszystkie kraje III świata tzw. kraje Południa (jest ich ok. 130) powstały gwałtownie i stanął
przed nimi problem wyboru drogi rozwojowej. Prawie wszystkie przyjęły orientację nie
tworzenia systemu polityczno - społecznego, stanęły na gruncie neutralności,
niezaangażowania, pokoju, suwerenności. Nie chciały wspierać ani jednego, ani drugiego
imperializmu.
Struktura krajów trzeciego świata:
Można wyróżnić 3 grupy wśród 130 państw
 najbardziej rozwinięte np. Argentyna, Brazylia, Chiny, Indie, Azjatyckie Tygrysy,
Malezja, Tajwan ( PKB na mieszkańca od 6 tyś $ wzwyż, sumę tę znacznie zawyżają
republiki naftowe)
średniego poziomu rozwoju tj. ok. 55-60 dużych i średnich państw Afryki i Azji np. Egipt,
Pakistan,
 najsłabiej rozwinięte to ok. 30% (40-45) państw , zwłaszcza czarna Afryka żyjąca z
rolnictwa i pasterstwa (PKB na mieszkańca ok. 300$ rocznie - jest tu najniższy udział
przemysłu w tworzeniu PKB tj. poniżej 10% oraz najwyższy odsetek analfabetyzmu).
Państwa III świata wyróżniają się ogromnym potencjałem demograficznym; wysokim
przyrostem naturalnym; niskim i nierównomiernym poziomem rozwoju; zatrudnieniem w
rolnictwie (w przeważającym stopniu); brakiem bodźców psychospołecznych; wysokim
stopniem konfliktogenności (wojny narodowościowe, religijne); wysokim poziomem
uzależnienia większości tych krajów od rozwiniętych gospodarczo krajów Europy;
nierozwiniętymi strukturami państwowymi; wysokim stopniem biurokracji i korupcji.
Kraje III świata są bardzo zróżnicowane. W krajach rozwiniętych (ok.20, w tym: Brazylia,
Meksyk, Argentyna, Tygrysy Azjatyckie, Emiraty Arabskie, Kuwejt, Oman, grupa
producentów ropy naftowej), dochód narodowy waha się od 1-3 tyś. $ rocznie na l
mieszkańca. Mimo tego zalicza sieje do krajów III-go świata z .powodów kulturowych czy
przyzwyczajenia społecznego. Średniorozwinięte kraje II świata (55-60) to zarówno kraje
duże i średnie m.in.: Egipt, Pakistan, Nigeria, Indie, Syria, Jordania gdzie dochody ludności
sięgają 600-1000$ rocznie. Ok. 45-50 krajów III świata to kraje najsłabiej rozwinięte
(głównie afrykańskie i niektóre azjatyckie (14): Bangladesz, Nepal, Nikaragua), gdzie
dochody-wynoszą poniżej 600$/os. rocznie. Cechami tych krajów jest wysoki analfabetyzm
(ok. 20% ludności) i nikły udział przemysłu w tworzeniu dochodu narodowego.
24. Polityka zagraniczna Rosji po 1991r. Podstawowe koncepcje i orientacje
Związek Radziecki byt nie tylko określoną strukturą polityczną, ekonomiczną, społeczną, ale
był imperium, które-kontynuowało politykę imperialną Rosji. Rozpad ZSSR był zasadniczym
cofnięciem granic imperium Rosji, do linii z XVIIIw. w momencie, kiedy carska Rosja
rozpoczęła-swoją ekspansję na zachód. Na Kaukazie Rosja posiada granice, które miała na
początku XIX w. W Azji Środkowej te granice pochodzą z połowy XIX w.
Rozpad ZSSR dla Rosji oznaczał odcięcie jej od Morza Bałtyckiego i od republik.
Niepodległość Ukrainy pozbawiła Rosję jej dominującej pozycji na Morzu Czarnym. Uległa
znacznemu ograniczeniu ekspansja Rosji na M. Śródziemnym. Jest teraz tylko jednym z-5
pretendentów do bogactw z basenu M. Śródziemnego. Rosja została też postawiona w obliczu
wyniszczającego konfliktu (G.Karabach, Osetia). Rosja stanęła wobec nowej niebezpiecznej
sytuacji na dalekim wschodzie, którą wyznacza głównie dynamiczny rozwój Chin. Na
obszarze Rosji odbywa się transformacja systemowa polegająca na odchodzeniu od
komunizmu.
Polityka zagraniczna Rosji jest dziś ciągle jeszcze nie do końca określona. Dąży się do
utrzymania jak najszerszego oddziaływania za wszelką cenę. O pozycji Rosji na arenie
międzynarodowej decyduje olbrzymia przestrzeń (równa 11 strefom czasowym) a także
olbrzymie bogactwo naturalne (25% światowego wydobycia ropy, 10% światowej produkcji
gazu). Rosja obok USA jest największym producentem i posiadaczem broni termojądrowej.
Polityka zagraniczna Rosji
zmierza do tego, aby ciągle nadawać stosunkom
międzynarodowym układ dwubiegunowy. Walczy o równą pozycję, w stosunku do Stanów
Zjednoczonych, robiąc wszystko, żeby nie dopuszczać do odgrywania przez USA
pierwszorzędnej roli w decydowaniu o polityce międzynarodowej.
Rosyjska polityka zagraniczna jest zorientowana na to, aby stosunki międzynarodowe
opierały się na współpracy ze-wszystkimi państwami, ale nie chce wiązać się z żadnym z
nich. Zacieśnia współpracę z Niemcami, Francją, by zmniejszyć wpływy USA. Rosja m.in.
broni Iraku, Iranu, aby powstrzymać USA na tym obszarze. Rosja jest szczególnie
zainteresowana współpracą z Chinami, by regulować konstrukcję swojej polityki,
przewartościowuje pewne zasady. Obecnie w Rosji ścierają się dwie koncepcje polityki
zagranicznej:
 Wg koncepcji euro-atlantyckiej interesem nadrzędnym Rosji jest wyrwać się z zacofania i
kryzysu gospodarczego; przybliżyć się do zachodnich demokracji, z którymi współpraca
pozwoli wydźwignąć się Rosji z jej dotychczasowych problemów ekonomicznych. Rosja
jest świadoma, że będzie zależna od państw, od których otrzymuje pomoc.
 Wg koncepcji euro-azjatyckiej, zachód stoi w obliczu wielkiego-kryzysu, natomiast
dynamika należy dp państw rozwijających się, dlatego specjaliści są zdania żeby kierować
się ku Azji (Chiny a nawet Japonia);
W Polsce Rosja chce widzieć kraj, który będzie dla niej wzbudzał poczucie bezpieczeństwa,
będzie jej partnerem gospodarczym, z którego to kraju nie będą wysuwane żądania pod
adresem Rosji.
1. Perspektywa nowego ładu europejskiego po upadku systemu komunistycznego
Społeczność międzynarodowa stanęła w obliczu konieczności budowy nowego ładu
międzynarodowego. Po zakończeniu „zimnej wojny” zostały przedstawione propozycje
budowy nowego ładu. Do najważniejszych należą: Nowa Pentarchia, Pax Gonsortis,
Bigemonia, Pax Nipponica, System Unipolarny.
Pomysł Nowej Pentarchii zakłada, że najdoskonalszym systemem jest system nad którego
stabilizacją czuwa 5 ośrodków siły, które są zdolne utrzymać równowagę polityczną i
militarną, nie dopuszczając do wyeliminowania ze sceny międzynarodowej innych państw,
traktowanych jako faktycznych lub potencjalnych sprzymierzeńców. Wzorowaną na takim
rozwiązaniu Nową Pentarchię mogłyby tworzyć Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny, Unia
Europejska i Rosja.
Pax Consortis jest policentryczną wersją nowego ładu międzynarodowego. Podstawą tego
kierunku myślenia jest założenie, że po upadku Związku Radzieckiego osłabieniu ulegnie
znaczenie drugiego bieguna bipolarnego. Ma to związek z ewentualną rezygnacją Stanów
Zjednoczonych z dominującej pozycji w świecie. USA stałoby się tylko jednym z wielu
członów systemu złożonego z równorzędnych partnerów o porównywalnej sile i roli w
stosunkach międzynarodowych. Wszyscy w jednakowym stopniu ponosiliby
odpowiedzialność za pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe.
Pax Nipponica – punktem wyjścia kolejnego wariantu jest założenie, że prężnie rozwijająca
się Japonia, stanie się największą potęgą gospodarczą i osiągając pozycję super mocarstwa
przejmie dominację w świecie. Paź Nipponica jako model przywództwa w nowym ładzie
międzynarodowym z Japonią w roli hegemona, wydaje się być wizją bardzo odległą, gdyż
państwo to nie dysponuje wyjątkowo ważnym atrybutem mocarstwowości, jakim jest
potencjał nuklearny.
Bigemonia
- wszystkie atrybuty mocarstwowości zostały uwzględnione w opcji
opowiadającej się za zdynamizowaniem współpracy USA i Japonii w kierowaniu systemem
światowej gospodarki. Taką Bigemonię tworzyłyby dwa silne państwa: Stany Zjednoczone
potęga militarna, polityczna i ekonomiczna oraz Japonia potęga gospodarcza. Ten model
może być w przyszłości rozwiązaniem dylematu przywództwa w świecie. Duet mocarstw
uzyskałby prymat na arenie międzynarodowej.
System unipolarny – wizja systemu unipolarnego kształtowała się stopniowo pod koniec lat
80-tych bieżącego stulecia. Nadal jest rozwijana, ale nie uzyskała jeszcze dojrzałego,
całościowego kształtu czy też syntetycznego ujęcia i zwartej formy. Wizja ta sięga szybkich
zmian zachodzących w bloku wschodnim. W związku z sytuacją na Wschodzie polityka
Stanów Zjednoczonych nie mogła już dłużej opierać się na strategii powstrzymywania ani
odprężenia, które zakłady nieuchronność rywalizacji amerykańsko-radzieckiej. Celem stało
się stworzenia takich warunków, w których ZSRR uzyskałyby rolę pełnoprawnego,
wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera Zachodu w stosunkach międzynarodowych. Nowa
rola pomogłaby niedawnemu antagoniście skorzystać z wartości i dokonań systemu, który
przyniósł światu polityczną wolność i rozwój gospodarczy.
2. Rola ONZ we współczesnym świecie
Organizacja narodów zjednoczonych (ONZ) to organizacja o charakterze międzyrządowym;
nie należą doń żadne przedstawicielstwa, grupy społeczne a jedynie państwa. Idea zawarta w
preambule Karty ONZ brzmi: „Nie my rządy, tylko my ludy narodów zjednoczonych...”
Do głównych celów ONZ należy: - utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa; rozwijanie
stosunków międzynarodowych (każde państwo bez względu na potencjał i wielkość obszaru
jest równe); -popieranie i uznanie Praw Człowieka; -popieranie gospodarczego i społecznego
postępu oraz współpraca w tej dziedzinie.
Cele te są ogólnospołeczne co stanowi ich słabość. Ich urzeczywistnienie nie może być oparte
o łamanie zasad demokracji. O sposobie realizowania decyduje każde państwo
autonomicznie.
W I-ej fazie wielkiego napięcia w stosunkach Wschód – Zachód ONZ była płaszczyzną
konfliktu między dwoma dominującymi państwami. Stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa
(RB) są: USA, ZSRR, WB, Francja i Chiny. Kraje te mają prawo zawetowania spraw dot.
kwestii bezpieczeństwa. W okresie „zimnej wojny” ONZ była przedmiotem debat, z czasem
na forum wysunęły się kwestie dot. pomocy krajom 3-go świata. ONZ, choć nie była w stanie
zlikwidować podziału na dwa bloki to jednak miała ogromne znaczenie w tym procesie.
Struktury ONZ mają różnorodne cele. RB może np.: wydawać decyzje w stosunku do państw,
które naruszają ład, może wezwać dane państwo do zaprzestania szkodliwej działalności.
Istnienie 16 wyspecjalizowanych organizacji np.: WHO, FAO, UNESCO, IMF, itp., w skład
których wchodzą przedstawiciele każdego z państw członkowskich a fundusze na działalność
związaną z pomocą poszczególnym krajom czy też unifikacja życia gospodarczego pochodzą
ze składek członkowskich w skali dochodu narodowego państwa.
ONZ określa nowe kierunki działań, formy przeciwdziałania konfliktom, wskazuje nowe
zagrożenia. Najważniejszym celem na przyszłość okazuje się zaangażowanie w program
wspólnego przetrwania ludzkości, a bezpieczeństwo winno być rozumiane w szerszym
znaczeniu. Dąży się do stworzenia stałego forum przy Zgromadzeniu Ogólnym. Chodzi o
powierzenia ONZ roli forum globalnego zarządzania na przyszłość. Potrzebne jest określenie
norm i zasad pomocy społecznej, pomocy na rzecz rozwoju a nie humanitarnej,
wprowadzenie standardów w handlu (np. zakaz pracy dzieciom), ograniczenia szkodliwego
transportu, wprowadzenia podatków od luksusu, ograniczenie liberalizacji handlu bronią czy
wzrost poziomu życia w krajach 3-go świata.
4. Jak doszło do zjednoczenia Niemiec (przesłanki wew. i zew.)
Zjednoczenie Niemiec w 1990r zamknęło 50-letni okres rozbicia państwa niemieckiego na
dwa odrębne państwa (ustrojowo i politycznie). Zamknięto rozdział Niemiec, który był
najbardziej wyrazistym podziałem na 2 odrębne bloki. Podział nastąpił w 1949r. mimo, że
zakończenie wojny nie wskazywało na to, że powstaną dwa oddzielne państwa i że kwestia
niemiecka będzie należała do najważniejszych czynników w konflikcie między ZSRR z
Zachodem. 13.VIII.1961r. wzniesiono mur w Berlinie.
 Konstytucyjnym celem było dążenie RFN do zjednoczenia Niemiec. Partia K. Adenauera
pojmowała ten cel jako strategiczny: dążenie do zjednoczenia jako przywrócenie Niemcom
granic sprzed 1939r.
 W drugiej połowie lat 60-tych w RFN pojawia się nowa, odmienna koncepcja połączenia
Niemiec poprzez zbliżenie: przesłanki zjednoczenia Niemiec mogą być stworzone tylko na
bazie porozumienia z ZERR. Jednak ZSRR zgodzi się na zjednoczenie jeśli Niemcy ogłoszą
neutralność (czyli m.in. wystąpią z NATO).
 Niemcy pod wodzą socjaldemokracji nawiązuję stosunki z ZSRR i w VII 1970 zostaje
podpisany traktat pomiędzy ZSRR a RFN.

XII 1970 – Willy Brand w Warszawie – zostaje podpisany traktat z Polską, w którym
zostaje wpisana nieodwracalność granic na Odrze i Nysie.
 Przemiany w krajach socjalistycznych w latach 90-tych pozwalają na zmianę pozycji
Niemiec czyli doprowadzenie do zjednoczenia: pod wpływem daleko sięgających
politycznych i społecznych reform w ZSRR zaczynają się w NRD ruchy mieszkańców które
przechodzą do ruchów masowych: 6-7 IX 1989 odbywa się w Berlinie i w całej NRD wielki
święto „50 lat NRD” – 10 dni później odbywają się demonstracje (chęć zmiany systemu).
 Powstaje plan dla NRD: pomoc żywnościowa, odbudowa infrastruktury transportowej,
pomoc medyczna, nawiązanie stosunków, które mogą doprowadzić do konfederacji państw.
 W marcu 1990r. odbywają się pierwsze wole wybory w NRD (wygrywa chrześcijaniska
demokracja); władze NRD przyzwalają na otwarcie granic; 9 XI 1990 następuje rozbicie
muru berlińskiego.
 Zostaje powołana konferencja „dwa plus cztery” (Francja, USA, ZSRR, Wielka Brytania i
dwa państwa niemieckie) w celu przywrócenia pełnej państwowej suwerenności;
posiedzenia w Bonn: V, VII, X 1990.
Traktat zjednoczeniowy zawiera 5 warunków:
- Granice Niemiec to granice dwóch państw;
- Pokojowy charakter Niemiec – Niemcy mają prowadzić pokojową politykę, a broni mogą
użyć tylko za pozwoleniem ONZ;
- Zjednoczone Niemcy muszą zrezygnować z posiadania i dysponowania bronią masowej
zagłady (N.B.C – nuklearna, biologiczna, chemiczna);
- Z terenu zjednoczonych Niemiec wycofuje się armia ZSRR;
- Niemcy pozostają w strukturze NATO.
10. Wymień najistotniejsze przyczyny sytuacji krajów najsłabiej rozwiniętych i wskaż
sposoby jej przezwyciężenia
Po II wojnie światowej w wyniku dekolonizacji powstało 130 nowych państw, nazwane
„krajami Trzeciego Świata” lub „krajami południa”. Kraje te łączą przede wszystkim dwa
wspólne elementy: przeszłość kolonialną oraz zacofanie gospodarcze. Zróżnicowanie
gospodarcze stanowi właśnie podstawę podziału świata na bogatą północ i biedne południe, a
w miarę upływu czasu dysproporcje pomiędzy tymi krajami zwiększały się coraz bardziej.
Pogłębiały się także różnice między poszczególnymi państwami i regionami Trzeciego
Świata.
Przyczyn tej sytuacji jest bardzo wiele: niskie dochody per capita mniej niż 600 dolarów
rocznie; wysoki analfabetyzm; nikły udział przemysłu w tworzeniu dochodu narodowego, a
co za tym idzie niski poziom zużycia energii; większość ludzi żyje z rolnictwa; duża
konfliktogenność na tle narodowościowy, etnicznym czy rasowym; na tych obszarach żyje
2/3 ludności świata, która żyje na granicy nędzy; 1,5 mld. Nie ma dostępu do czystej wody
pitnej; 3 mln. Ludzi w tych krajach umiera od chorób przenoszonych przez wodę; jest bardzo
duże zanieczyszczenie wód, powietrza, wycina się lasy i tu pojawia się problem ogromnego
zanieczyszczenia środowiska.
Wiadomo na pewno, że bogata północ nie będzie mogła się rozwijać bez rozwoju tych
najbiedniejszych krajów południa czyli 80% świata w zacofaniu. Nie mogą pomnażać
swojego dobrobytu beż rozwoju krajów Trzeciego Świata, więc muszą tam inwestować i w
dużym stopniu kierować pomoc w te rejony.
Powstała silna grupa 77 państw podczas konferencji w Genewie, która integruje te państwa i
rozwija współpracę między nimi. Ostatnio domagała się zmniejszenia luki rozwojowej
między nimi. Wysunęła plan stworzenia stowarzyszenia dłużników i wierzycieli. Grupa ta ma
również konkretne pomysły co do handlu, inwestycji i współpracy naukowo-technicznej, w
pomocy tym najbardziej potrzebującym krajom Trzeciego Świata. Właśnie następuje proces
przesuwania inwestycji, szczególnie korporacji międzynarodowych w stronę krajów
Trzeciego Świata np.: przemysł samochodowy, komputerowy, tekstylny – przede wszystkim
do krajów azjatyckich. Trzeci Świat ze swoim popytem, stanowi obszar eksportu dla wielu
potęg światowych np.: USA eksportuje na te tereny 40% swojego całego eksportu, UE 47%,
Japonia 48%. W ostatnich latach w krajach tych nastąpiło znaczne ożywienie rozwoju, stopa
wzrostu wyniosła 5%, a w krajach północy 2%. Udział krajów Trzeciego Świata w produkcji
globalnej rośnie. W handlu zagranicznym kraje Trzeciego Świata nie uczestniczą już
surowcami ale półprzetworzonymi produktami rolnymi. W niedalekiej przyszłości produkt
globalny Chin przekroczy produkt globalny USA. Importowa chłonność krajów Trzeciego
Świata będzie rosła i nastąpi nowy porządek na świecie.
11. Jakie szanse i zagrożenia stoją przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej w
okresie transformacji systemowej?
W okresie transformacji następują przemiany: w strukturze społeczeństwa, w obrębie
interesów grupowych oraz w świadomości społecznej. Za przemianami na drodze do
gospodarki rynkowej i parlamentarnej często nie nadążają zmiany w świadomości społecznej.
Wszystkie pozytywne strony kapitalistycznej gospodarki są akceptowane, ale sposoby
dochodzenia do niej budzą różne odczucia. Transformację gospodarczą w Europie ŚrodkowoWschodniej po roku 1989 rozumiemy jako całokształt zmian w systemach gospodarczych
krajów tego regionu polegających na odchodzeniu od gospodarki centralnie kierowanej,
nakazowo rozdzielczej w kierunku gospodarki, której głównym regulatorem jest mechanizm
rynkowy. W dobie transformacji ustrojowej pojawiły się zagrożenia stwarzające bariery w
przechodzeniu do demokracji i efektywnej gospodarki rynkowej. W sferze gospodarki są to
nakładające się na siebie objawy kryzysu strukturalnego (tzn. przerost zatrudnienia i
niewłaściwa struktura własności w rolnictwie, dominacja gałęzi przemysłu ciężkiego, a
jednocześnie słaby rozwój niektórych gałęzi przemysłu lekkiego i usług) i koniunkturalnego
oraz nierówny podział kosztów reform w społeczeństwie. Przeobrażenia w systemie
politycznym spowodowały z jednej strony przywracanie praw i wolności indywidualnych i
zbiorowych, z drugiej zaś strony wyzwalały aspiracje polityczne. Ich następstwem jest
pluralizm społeczny i polityczny, ale i związane z tym objawy niestabilności politycznej.
Wszystkie te zjawiska osłabiają siłę społeczeństwa obywatelskiego i utrudniają przechodzenie
do ustroju demokratycznego. Promowanie kultury obywatelskiej i instytucji
demokratycznych, konsekwencja w realizowaniu reform ekonomicznych, wyraźne
zakreślenie granic władzy państwowej są niezbędne dla pokonywania zjawisk kryzysowych i
tworzenia koniecznych zabezpieczeń przed odrodzeniem się tendencji autorytarnych.
Dotychczasowy przebieg transformacji pozwala określić bariery rozwoju. Należą do nich w
szczególności: bariera rynku (brak dostatecznie rozwiniętych instytucji rynkowych,
niekorzystna struktura produkcji oraz niedostateczne zmiany własnościowe); bariera kadrowa
(słabe przygotowanie kadr menedżerskich, słaba znajomość i niepełne rozumienie nowych
zasad ekonomicznych oraz zbyt wolna przebudowa mentalności społecznej); bariera
kapitałowa (brak kapitału na modernizację przedsiębiorstw, przekształcenia strukturalne w
gospodarce, proces prywatyzacji); bariera nierozwiniętej w wystarczającym stopniu
infrastruktury (np. telefonizacja, zły stan dróg).
Upadek komunizmu przyniósł rozmaite zmiany i przewartościowania w stosunkach
międzynarodowych w Europie. Spowodował rozwój procesów integracyjnych oraz
globalizację stosunków międzynarodowych. Najbardziej opóźnione w przechodzeniu do
ustroju demokratycznego i gospodarki rynkowej są Bułgaria i Rumunia, podczas gdy Polska,
Węgry i Czechy są zaliczane do liderów przemian. Wszystkie te państwa dążą do włączenia
się w system instytucji zachodnich. W ostatnich latach podjęły one kilka inicjatyw
zmierzających do instytucjonalizacji wzajemnych stosunków. Są to: Rada Państw Morza
Bałtyckiego (1992), Inicjatywa Środkowoeuropejska (1989), w regionie Europy Środkowej
podpisano również Środkowoeuropejską Umowę o Wolnym Handlu – CEFTA (1992). Nowo
powstałe, na obszarze postradzieckim, państwa przejawiają różne postawy w polityce
wewnętrznej i zagranicznej. Litwa, Łotwa i Estonia z powodzeniem realizują reformy
prorynkowe i deklarują chęć przyłączenia się do instytucji zachodu. Na Ukrainie, pomimo
słabych postępów w reformach politycznych i gospodarczych, obserwuje się tendencje do
utrzymania niezależnej od Rosji. Rosja dąży do odgrywania głównej roli w regionie Europy
Środkowowschodniej i przywrócenia wzorem ZSRR , własnej strefy wpływów w tym
obszarze. Wykorzystuje w tym celu strategiczne położenie obwodu kalingradzkiego,
rozpoczęto też proces reintegracji z Białorusią, chcąc zapobiec włączeniu tego państwa do
struktur zachodnich.
15. Wymień najważniejsze mocarstwa światowe i uzasadnij ich aktualną pozycję
Odkąd istnieje scena międzynarodowa (rozumiana jako system wzajemnych relacji,
powiązań, zależności między państwami) zawsze jej trzonem, głównymi członkami były
MOCARSTWA. Mocarstwa cechują się: 1potęgą, ogromnym potencjałem ekonomicznym,
gospodarczym, militarnym 2duży zasięg oddziaływania 3znaczna siła wpływów (możność
podporządkowania sobie innych państw, podmiotów). Zawsze na scenie międzynarodowej
dominowały mocarstwa, zawsze było ich niewiele około 5 – 8.
Początek XIX wieku- (lata kongresu wiedeńskiego) 5 mocarstw : Austro-Węgry, Prusy,
Anglia, Francja, Rosja. Początek XX wieku -powyższe mocarstwa + Stany Zjednoczone,
Japonia, Włochy. Te mocarstwa przetrwały tylko do pierwszej wojny światowej , w jej
wyniku rozpadły się Austro-Węgry. Okres po II wojnie światowej- ukształtował się nowy
system, który trwał 45 lat .W wyniku nagromadzonego kapitału, potencjału militarnego ,
broni jądrowej dominację uzyskały dwa państwa SUPERMOCARSWTA czyli Stany
Zjednoczone i ZSRR. System międzynarodowy był systemem dwubiegunowym, każde z tych
dwóch supermocarstw miały obszary swych wpływów; te dwa supermocarstwa
charakteryzowały się odmiennymi systemami wartościami ekonomicznymi, gospodarczymiwłaśnie te różnice były zarodkiem późniejszego rozpadu tego systemu.
Struktura nowego systemu międzynarodowego (trzy kondygnacje):
I USA – nie jako supermocarstwo w sensie polityczno-militarnym, ale jako superpotęga
II Mocarstwa regionalne – dawniej były też silne, ale teraz zmienia się ich rola. Są to: Chiny,
Indie (przyspieszony rozwój), Brazylia, Rosja, Japonia, UE
III Drugorzędne potęgi regionalne: Pakistan, Ukraina, Argentyna itd. Oczekują one od USA,
że będą dla supermocarstw przeciw wagą dla dominacji regionalnej.
Miedzy potęgami regionalnymi istnieją sprzeczności, walka konkurencyjna. Powstaje system,
który nie jest dwubiegunowy.USA jest największą potęgą, ale nie jest w stanie wywierać
wpływu na wszystkie kraje. Rola innych państw jest wyraźnie rosnąca. Dzisiaj podstawowym
czynnikiem niemożności absolutyzacji jednego bieguna jest tendencja do regionalizacji,
tworzenia ośrodków regionalnych. Regiony a nie same mocarstwa staja się ośrodkami. W
związku z nową konstelacją znacznie zwiększa się rola małych i średnich państw. W okresie
Zimnej Wojny nie było miejsca dla autentycznej demokracji. Dzisiaj do tych stosunków
wkroczył człowiek, prawa człowieka, poszanowanie jego godności – człowiek staje się
jednym z kryteriów wartościowania.
14. Wspólnota Niepodległych Państw. Powstanie, charakter, główne cele, perspektywy
Przywódcy trzech słowiańskich republik Rosji, Białorusi, Ukrainy na spotkaniu w puszczy
Białowieskiej zawarli porozumienie o powstaniu WNP. Stwierdzono w nim , że ZSRR jako
podmiot prawa międzynarodowego i byt geopolityczny przestaje istnieć.
21. XII 1991 w Ałma Acie zastaje podpisany protokół o powołaniu do życia WNP. Podpisało
go 11 państw. 1993 ostatnia podpisała Gruzja. Nie podpisała Litwa, Łotwa i Estonia. Mogło
to się dokonać na skutek ruchów oddolnych i żądań republik, co doprowadziło do ogłoszenia
przez Gorbaczowa piereistroiki. WNP powstała w momencie, gdy kraje te były bardzo mocno
powiązane z pozostałymi regionami byłego ZSRR. Ich faktyczna niezależność buła pod
znakiem zapytania. Ta polityka polegała na ograniczonym związku tych republik z centrum
głównie gospodarczo. Było to świadome tworzenie monokultur przemysłowych w jednych
regionach by uzależnić je w pozostałych dziedzinach przemysłu od drugich regionów. Każdy
region nie produkował produktu finalnego. W przeddzień rozpadu ZSRR więzy między
republikami były silniejsze niż kiedykolwiek. Udział produktu globalnego wynosił tam około
20% . Zależność wynikała z faktu produkcji 60% całego produktu globalnego Rosji. Z niej
płynęła zdecydowana większość zapotrzebowania i powodowała, że rozwiązanie ZSRR i
utworzenie WNP nakazywało utrzymywanie tych więzi, gdyż uniezależnienie nie było takie
proste. Po rozpadzie ZSRR republiki WNP podpisały porozumienie o wspólnej obronie,
stworzeniu wspólnej armii. Pojawiła się inicjatywa stworzenia wspólnych sił pokojowych.
Granice niepodległych państw nie podlegały etnicznym tradycją lecz były administracyjną
spuścizną ZSRR. Stworzono ruch bez dewizowy. Obecnie tereny byłego ZSRR to tereny
ostrej rywalizacji. Chodzi tu głównie o ropę naftową, wydobycie i szlaki przesłania.
32. Proces likwidacji systemu kolonialnego i jego skutki
KOLONIALIZM można określić jako politykę podboju i przejmowania obcych terytoriów
oraz podporządkowania sobie zamieszkującej tam ludności. Tworzenie imperiów
kolonialnych służyło zarówno celom ekonomicznym, jak i celom politycznym oraz
strategicznym. W rezultacie kolonizacji na początku XX wieku rozległe terytoria Afryki,
Azji, Ameryki, prawie w całości zostały podzielone i podporządkowane kilku państwom
europejskim. Utworzono ogromne imperia kolonialne zajmujące ponad 73 mln km 2, to jest
około 55% powierzchni globu. Mieszkało w nich około 35% ogółu ówczesnej ludności.
Narastanie procesów, które doprowadziły do załamania się systemu kolonialnego, odbywało
się przez wiele lat. Najpierw objęły one Azję, a następnie Afrykę. O szybkim tempie
dekolonizacji decydował splot różnych czynników: 1 II wojna światowa, która przyczyniła
się do wzrostu świadomości społecznej i narodowej ludności kolonialnej. Wojna
spowodowała rozwój ekonomiczny krajów kolonialnych, a to było spowodowane
zwiększonym zapotrzebowaniem na surowce strategiczne i żywność, koniecznością budowy
zakładów przemysłowych i linii komunikacyjnej poza Europą 2 powojenna rywalizacja
między mocarstwami zachodnimi 3 współzawodnictwo między Wschodem a Zachodem 4
działalność ONZ
Pierwszy etap likwidacji systemu kolonialnego objął dekadę 1945- 1955. W tym okresie
niepodległość uzyskało 11 państw azjatyckich i 1 afrykańskie. Niektóre z tych państw
uzyskały niepodległość w wyniku walki zbrojnej (Wietnam, Indonezja). Pierwszy etap
dekolonizacji podsumowała konferencja solidarnościowa 29 państw azjatyckich w Bandungu
w 1995 roku na której zdecydowanie opowiedziano się za szybką i całkowitą likwidacją
kolonializmu oraz poparto walkę wyzwoleńczą narodów krajów kolonialnych i zależnych.
Od połowy lat 50 do połowy lat 60 trwał drugi etap dekolonizacji. Doszło wtedy do
największego tempa procesu wyzwalania się narodów kolonialnych. Z 42 państw, które
weszły w skład społeczności międzynarodowej, aż 30 uzyskało niepodległość w Afryce. Do
roku 1960 na tym kontynencie było zaledwie 9 niezależnych państw. W tym samym roku
doszło do nich dalszych 17. Nie bez powodu w historii dekolonizacji rok 1960 jest nazywany
jako „rok Afryki”. Większość tych państw uzyskała niepodległość w wyniku rozwiązań
politycznych , lecz część z nich po walce zbrojnej, jak np. Algieria. Trzeci etap dekolonizacji
rozpoczął się w połowie lat 60 i trwał do 1975 roku. Rozpadły się pozostałości imperium
brytyjskiego na bliskim wschodzie oraz imperium kolonialne Portugalii w Afryce. Ponadto
dekolonizacja objęła małe i peryferyjne posiadłości, w tym położone w basenie Morza
Karaibskiego i Pacyfiku. W czwartym etapie dekolonizacji rozpoczętym w 1976 roku
najważniejsze znaczenie miał problem wyzwolenia Namibii, bezprawnie zaanektowanej przez
Unie Południowej Afryki (obecnie RPA) oraz ostatecznej dekolonizacji terytoriów zależnych
Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Holandii w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. Ten
etap dekolonizacji traw do chwili obecnej. Poważny wpływ na rozwój i przyspieszenie
procesu dekolonizacji wywarła działalność ONZ. Szczególne znaczenie odegrała ONZ w
procesie dekolonizacji obszarów niesamodzielnych, które nie podlegały systemowi
powierniczemu tej organizacji.
SKUTKI DEKOLONIZACJI dekolonizacja doprowadziła do zmiany układu sił w ONZ.
Wspólny blok głosów ZSRR, jego europejskich i azjatyckich sprzymierzeńców, a później
części innych państw afroazjatyckich osłabił pozycję USA w tej organizacji. W rezultacie
dekolonizacji powstało 130 państw o zróżnicowanym szczeblu rozwoju cywilizacyjnego,
ekonomicznego, społeczno-politycznego. Ostatecznie przyjęło się określanie tych krajów jako
kraje rozwijające się, często stosowane zamiennie z pojęciem Trzeciego Świata. Państwa te
charakteryzują się brakiem społecznej dyscypliny, słabością ustawodawstwa, uchybieniami w
przestrzeganiu i egzekwowaniu prawa, niedbalstwem, samowolą urzędników, korupcją. Stan
faktyczny większości krajów trzeciego świata pokazuje niedorozwój gospodarczy, który jest
wynikiem kolonialnej eksploatacji oraz błędów popełnionych w rozwoju gospodarczym już
po odzyskaniu niepodległości. Poważnym obciążeniem jest również stale rosnące
zadłużenie państw Trzeciego świata, które w 1995 roku przekroczyło poziom 1,5 biliona $.
Według banku światowego już dwa lata później dług wzrósł do 2 bilionów $ , a spłata
odsetek od zaciągniętych kredytów przekroczyła wysokość otrzymywanych nowych
kredytów.
34. Co zadecydowało o zakończeniu zimnej wojny?
Rozpad ZSRR nie był jedyną przyczyną zakończenia zimnej wojny. Inne czynniki to:
1powstanie olbrzymiej grupy państw Trzeciego Świata (ponad 100) – zajmowały one
stanowisko krytyczne wobec tej rywalizacji, nie przystąpiły do żadnego z bloków 2wielki
wyłam w kręgu państw komunistycznych; tendencje do autonomizacji Chin – zredukowały
one siłę jednego z supermocarstw 3coraz większą przewagę zdobywa gospodarka
wolnorynkowa nad gospodarką zcentralizowaną 4czynnik cywilizacyjny – pod koniec tego
okresu nowe środki przekazu, telekomunikacji doprowadziły do naruszenia stanu izolacji
jednego z dwóch biegunów.
35. Najważniejsze postanowienia traktatu o zjednoczeniu Niemiec
12 września 1990 w Moskwie odbyła się konferencja „dwa + cztery” (przedstawiciele
dwóch państw niemieckich i czterech mocarstw okupacyjnych na szczeblu ministrów spraw
zagranicznych ) – zastał podpisany układ o ostatecznej regulacji w sprawie Niemiec. Co
dawał Niemcom traktat a czego zabraniał? 1traktat określił obszar państwa niemieckiego ,
nadał geograficzny wymiar nowemu państwu 2zniesienie praw i odpowiedzialności czterech
mocarstw 3pełna suwerenność Niemiec ( ZSRR zobowiązał się do wycofania swoich wojsk w
ciągu 4 lat) 4zniósł okupację Berlin i włączył go w obszar zjednoczonych Niemiec jako land
5Niemcy zjednoczone zachowały prawo do zachowania statutu członka NATO.
OBOWIĄZKI Niemiec: -zobowiązały się, że nie podejmą nigdy działań, które mógłby
zakłócić sm -rezygnacja z produkowania i posiadania broni masowej zagłady -na obszarze
Niemiec nie będą stacjonowały inne wojska niż niemieckie -Niemcy ograniczą liczebność
swojej armii do 370 tysięcy
36. Przyczyny rozpadu ZSRR
Główna przyczyna rozpadu ZSRR tkwiła w założeniach systemowych. Ten system
wyeliminował konkurencję, innowacyjność, wytworzył stan pogardy dla handlu,
wyeliminował przedsiębiorczość. System planowanej gospodarki (cały wachlarz nakazów i
zakazów) czynił kraj bardziej mobilnym do wielkich wysiłków i zmian, ale tylko podczas
wojny, podczas pokoju nie mógł być skuteczny , nie dotrzymywał kroku technologii państw
zachodnich. W przededniu rozpadu nastąpił uskok cywilizacyjny
1stopa wzrostu
gospodarczego ZSRR na przestrzeni tych lat (+ww czynniki) doprowadziła do tego, ze w
przededniu rozpadu ten wielki obszar (250 mln. ludzi) wytwarzał tylko 8% światowego
produktu globalnego-USA 28%) 2wydajność pracy zatrudnionego w przemyśle w ZSRR
między 2-10 razy mniejsza niż w USA (1 farmer wytwarzał żywność dla 75 Amerykanów; 1
kołchoźnik wytwarzał żywność dla 10 obywateli ZSRR).
Kwestia wschodnia w polityce Polski
Zakres zagadnień, które były przedmiotem polityki wschodniej RP, jest rozległy. Głównym
zagadnieniem w początkowej fazie było odzyskanie przez Polskę suwerenności co wymagało
przeobrażenia stosunków politycznych, militarnych i gospodarczych, w tym odrzucenia
dotychczasowych więzi sojuszniczych i wycofania wojsk sowieckich z Polski. Dla
uzdrowienia stosunków gospodarczych konieczne było zastosowanie rozliczeń w walutach
wymienialnych, wg cen światowych. Spowodowało to załamanie wymiany gospodarczej.
Wśród innych kwestii były; ochrona polskiej mniejszości rozrzuconej na terenie byłego
ZSRR, sprawa zwrotu zagrabionych dóbr kultury, oraz tzw. „białe plamy” w stosunkach
polsko-sowieckich.
Przebudowy wymagały także stosunki wielostronne, co oznaczało przede wszystkim
konieczność rozwiązania starych struktur (Układu Warszawskiego i RWPG.), będących w
przeszłości instrumentem dominacji sowieckiej. Moskwa nie chciała się z nimi łatwo rozstać,
ponieważ były także atrybutem jej mocarstwowej roli. Postawa Polski była jednoznaczna.
Dzięki ścisłemu współdziałaniu z Węgrami i Czechosłowacją udało się najpierw rozwiązać
struktury wojskowe, a następnie sam Układ jako sojusz wojskowo-polityczny (01.07.1991r.).
Nieco bardziej złożoną sprawą była likwidacja RWPG. Kraje Rady znajdowały się w sytuacji
narzuconej i prymitywnej, jednak daleko idącej współzależności, ponad 2/3 obrotów każdego
z nich przypadało na pozostałych członków RWPG. Jej ostateczne rozwiązanie nastąpiło w
czerwcu 1991r.
Biorąc pod uwagę procesy zachodzące w ZSRR. Oraz inne interesy polskiej racji stanu, nasz
kraj w stosunkach ze wschodnim mocarstwem sformułował i realizował od 1990r. politykę
dwutorowości : kontaktów z „centrum” (władzami ZSRR.) oraz rozwoju stosunków z
dążącymi do emancypacji republikami, zwłaszcza europejskimi. Wyrazem tej polityki były
podróże naszych polityków nie tylko do Moskwy, lecz także do Kijowa czy Mińska, tworząc
podstawy przyszłej współpracy z Rosją, Ukrainą, itd. Była to trudna polityka bowiem nie
ułatwiała dialogu Polski z ZSRR., zaś kraje zachodnie zdecydowanie popierały Gorbaczowa,
który dążył do utrzymania Związku i unikał kontaktów z republikami. Rozmowy w sprawie
wycofania wojsk, w sprawach gospodarczych, w sprawie traktatu dwustronnego, rozliczenia z
przeszłością posuwały się opornie. Dialog był szczególnie utrudniony w m-cach
poprzedzających i następujących po puczu W ostatnich dniach istnienia ZSRR udało się
parafować traktat i porozumienie polsko-sowieckie o wycofaniu wojsk.
Upadek ZSRR istotnie zmodyfikował sytuację geopolityczną na wschód od Polski. Pojawiły
się cztery państwa. Rozwój stosunków dwustronnych był zdeterminowany burzliwymi
procesami wew. Tych państw. Tworzenie suwerenności miało charakter nieliniowy. W maju
1992r zawarto z Rosją traktat o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy, który reguluje
całokształt stosunków dwustronnych. Faktyczna normalizacja tych stosunków zależy od
stabilizacji wew. Rosji (dotyczy głównie wymiany handlowej i innych dziedzin obrotu
międzynarodowego.)
Od 1993r. nastąpiło pogorszenie stosunków z Rosją. Moskwa ogłosiła, że Europa ŚrodkowoWschodnia należy do sfery jej historycznych interesów, co uwidoczniło się w jej sprzeciwie
w sprawie rozszerzenia NATO na kraje Europy Środkowej.
W polityce wschodniej szczególne znaczenie mają stosunki z niepodległą Ukrainą. Polska
stara się rozwijać z tym krajem szeroką współpracę na wielu polach. Jej podstawą jest
podpisany traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy. Strategiczne
znaczenie tych stosunków podkreślają częste spotkania na wysokim szczeblu. Polska zawarła
również wiele umów i porozumień z Białorusią, Poważnym utrudnieniem w tych stosunkach
okazuje się jednak powolny zwrot Białorusi ku Rosji.(co oznacza zmniejszenie
zainteresowania stosunkami z Europą Środkową) a także niejasna sytuacja polityczna w
Ukrainie. Dynamika rozwoju z tymi krajami zależy od tempa ich przeobrażeń wew. i stopnia
zależności od Rosji. Polska rozwija także kontakty z Litwą mimo trudności stwarzanych przez
stronę litewską. Dotyczy to głównie sprawy mniejszości narodowych i sporu o interpretację
stosunków polsko-litewskich z przeszłości. Sprawy te spowodowały, że Litwa była jedynym
sąsiadem, z którym nie mieliśmy od marca 1994r. zawartego układu o stosunkach
dwustronnych
25. Zmiany geopolityczne w świecie po rozpadzie ZSRR i ich skutki
Wraz z rozpadem ZSRR (25 XII 1990) i rozpadem Układu Warszawskiego nastąpiło
szereg zmian. Przede wszystkim miał miejsce rozpad systemu dwubiegunowego. Państwa
zachodnie straciły przeciwnika, który był powodem konsolidacji politycznej, militarnej i
gospodarczej na ich obszarze. Rozpad ZSRR spowodował, że USA stało się jedynym
światowym supermocerstwem. Mimo, że niektóre państwa są mocarstwami: Japonia, Niemcy
- pod względem gospodarczym, Chiny, Rosja - potęgi militarne posiadające arsenał
nuklearny, to jednak żadne z nich nie jest w stanie przeciwstawić się potędze jaką jest obecnie
USA pod względem gospodarczym, politycznym , militarnym. USA wypracowuje ok. 20%
światowego produktu brutto, technologie amerykańskie dominują na świecie, największe
światowe przedsiębiorstwa mają swoje siedziby w tym kraju. USA posiada arsenał
nuklearny, ma rozmieszczone wojsko na obszarze niemal całego świata, pełnią dominującą
rolę w organizacjach międzynarodowych - ONZ, Bank Światowy, NATO.
Państwa byłego bloku wschodniego oraz byłe republiki radzieckie wraz z rozpadem
ZSRR uzyskały suwerenność. Nastąpiło wycofanie wojsk radzieckich z tego obszaru.
Po rozpadzie systemu dwubiegunowego możliwe było zjednoczenie Niemiec.
Państwo to stało się jedna z największych potęg gospodarczych świata (obecnie są na
pierwszym miejscu na świecie pod względem inwestycji kapitałowych) i największa Europy,
gdzie pełni rolę wiodącą (to właśnie Bankowi Centralnemu Niemiec powierzono rolę
kreowania nowej waluty europejskiej euro). Na obszarze Europy powstało 18 nowych państw
(rozpad ZSRR, Czechosłowacji, Jugosławii). Większość z nich dąży do wstąpienia w
struktury europejskie NATO (Polska, Czechy, Węgry są członkami NATO od 1999).
Dla Rosji rozpad ZSRR oznaczał przede wszystkim powrót do stanu granic z XIX w.
(na granicy zachodniej powrót do stanu granic z 1600) utratę strefy wpływów oraz pozycji
supermocarstwa w stosunkach międzynarodowych. Oznaczał również konieczność określenia
polityki zagranicznej w nowych warunkach (prawdopodobnie Rosja będzie dążyła do
zacieśnienia współpracy z Francją, Niemcami - na zachodzie oraz Chinami - na wschodzie,
aby osłabić pozycję USA na tych obszarach).
Rozpad ZSRR pozwolił z jednej strony na uzyskanie suwerenności przez republiki
radzieckie, z drugiej jednak spowodowało to powstanie szeregu konfliktów o charakterze
lokalnym - Nadniestrze, Południowa Osetia, Abchazja, Górny Karabach, Czeczenia
26. Sprzeczności i konflikty na obszarze krajów tzw. 3-go Świata, sposoby ich
rozwiązywania
Obecna dysproporcja rozwojowa sprawia, że kraje 3-go Świata (jest ich ok. 130) są
synonimem braku stabilności wewnętrznej i konfliktogenności (na tle niedorozwoju). Ponad
połowa ludności tych krajów żyje w nędzy, !,5 mln ludzi nie ma dostępu do czystej i pitnej
wody, czego efektem jest wysoka umieralność na choroby zakaźne przenoszone przez wodę.
Zadłużenie tych państw wynosi ok. 2 bilionów $, dlatego też konieczna jest zmiana w
polityce ekonomiczno - społecznej tych krajów. Pomoc udzielana m. in. w formie kredytów
nie spełnia zamierzonych celów. Dotyczy to również zagranicznych inwestycji.
Kraje 3-go świata są bardzo zróżnicowane. Ok. 20 krajów pomimo tego, że ich
dochód narodowy waha się od 1-3 tyś. $ rocznie na 1 mieszkańca, zalicza się do krajów 3-go
świata (z powodów kulturowych czy przyzwyczajenia społecznego). Tylko one z tej wielkiej
społeczności dostarczają aż 75% wzrostu gospodarczego (czyli 25% 70 wzrost, który
przypada na ok. 120 pozostałych państw).
Wszystkie imperia kolonialne przestały istnieć, lecz skutki podziałów i panowania
kolonialnego odczuwane są do dziś. Drastyczne konflikty wewnętrzne i głód to zjawiska
powszechne na kontynencie afrykańskim. Proces demokratyzacji rozwijający się w krajach
3-go świata napotyka na olbrzymie trudności, większą bowiem rolę odgrywają podziały
plemienne niż polityczne. Wielki wpływ na podziały w Afryce miała rywalizacja wielkich
mocarstw o wpływy w młodych państwach afrykańskich. Brak stabilności jest główną
słabością krajów 3-go świata. Obok konfliktów etnicznych występują niepokoje religijne
pomiędzy chrześcijanami, a muzułmanami. Rządy wojskowych cechują się licznymi
aresztowaniami, nieprzestrzeganiem praw człowieka, prześladowaniem opozycji. Istnieje
dążenie do ustanowienia władzy cywilnej. Na przykład nowa władza RPA próbuje
ewolucyjnie rozwiązywać sprzeczności i konflikty m. in. poprzez zapewnienie bezpłatnej
opieki zdrowotnej dla dzieci, poprzez reformę oświaty, anuluje się bezprawne wywłaszczenia
ziemi czarnej ludności, wprowadzane są w życie wielkie projekty rozwoju gospodarczego
(elektryfikacja, budownictwo). Wobec licznych konfliktów OJA jest bezradna. Rozwiązanie
wspomnianych problemów wymaga wielkich środków finansowych i dużo czasu, gdyż
zmniejszyło się zainteresowanie wielkich mocarstw państwami 3-go świata w momencie
wygaśnięcia rywalizacji między nimi. Poza tym konieczne jet także przezwyciężenie
niecierpliwości czarnej ludności.
27. Nowe uwarunkowania bezpieczeństwa Polski
Wraz z rozpadem ZSRR i Układu Warszawskiego Polska stała się państwem niezwiązanym z
żadnym partnerem militarnym, politycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego
Polsce wymagało przystąpienia do struktur północnoatlantyckich (Polska ze względu na
swoje położenie między strefami wpływów dwóch mocarstw nie może być państwem
neutralnym). Proces ten został poprzedzony okresem przygotowania państwa do uczestnictwa
w tej strukturze. W 1994 r. zostało zawarte porozumienie "partnerstwo dla pokoju". W
ramach tego porozumienia, Polska brała udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych na
terenie Polski i innych państw. Polskie wojsko brało również udział w interwencjach
zbrojnych razem z wojskami państw - członkami NATO (Jednostka GROM na Haiti).
W lipcu 1997 r. w Madrycie Polska została oficjalnie zaproszona do rozmów w sprawie
członkostwa w NATO (co niewątpliwie było sukcesem polskiej polityki zagranicznej).
Ostateczne przyjęcie Polski do NATO miało miejsce w 1999 r. Przyjęcie Polski do tego paktu
oznacza konieczność dostosowania struktur obronnych do wymogów tego paktu (najlepiej
dostosowane do standardów NATO są systemy łączności wojskowej, dostosowane są również
niektóre jednostki wojskowe, najsłabiej zaś jest polskie lotnictwo - wiąże się to z
koniecznością zakupu samolotów wojskowych).
Oprócz NATO Polska jest również członkiem OBWE (organizacja ta powstała w 1995 r.
poprzez przekształcenie KBWE) i stanowi organizację mającą na celu rozwój stosunków
międzynarodowych opartych na bezpieczeństwie na obszarze europejskim i poradzieckim
(plus USA i Kanada). W przyszłości przewidywany jest wzrost znaczenia OBWE w
kreowaniu bezpieczeństwa europejskiego. Polska jest także członkiem stowarzyszonym
UZE, która także pretenduje do roli głównego filaru bezpieczeństwa w Europie.
28. Międzynarodowy układ sił na linii Północ-Południe po rozpadzie systemu
dwubiegunowego
Kraje 3-go świata powstały na obszarze byłych kolonii, które przez 200 lat znajdowały się w
rękach wielkich mocarstw. Podział na kolonie dokonał się na przełomie XIX i XX wieku.
Proces kolonizacji miał jednak miejsce znacznie wcześniej na przełomie XV i XVI wieku.
Rezultatem kolonizacji było podzielenie świata pomiędzy dwanaście wielkich mocarstw
imperialnych. Do czołowych metropolii należały Anglia, Francja, Włochy, Niemcy,
Hiszpania, Portugalia, Holandia (obejmująca Indonezję i Malezję) i Belgia. Do 1945 r.
sprawowały one władzę nad ponad 600 mln ludzi. Kolonializm jako forma panowania opierał
się na eksploatacji podbitych terenów i społeczeństw. Jednostronność w tych stosunkach
rodziła zjawisko zacofania gospodarczego oraz degradacji np. głód. Towary przywożone z
Europy powodowały zanikanie lokalnej produkcji i przemysłu. Występowało zjawisko
degradacji środowiska naturalnego i wyczerpywanie surowców. Kraje europejskie czerpały z
krajów kolonialnych olbrzymie korzyści.
Załamanie się tego systemu który istniał ponad 200 lat przyszło dość gwałtownie, ale było
rezultatem długoletniego procesu. Po II w.ś. wyzwolenie następowało etapami:
-1945-55 I etap - dekada pod znakiem przewagi na obszarze Azji. 11 państw uzyskało
niepodległość + państwo Afrykańskie
-1955-65 II etap - wyzwolenie narodów Afryki. Do początku lat 60-tych istniało tylko 9
niepodległych państw, a w roku 60 powstało 17 wyzwolonych. W roku 65 były już 42
państwa niepodległe w tym 32 w Afryce
-Po roku 1965 III etap - rozpad pozostałości kolonialnego imperium angielskiego oraz rozpad
kolonii portugalskich na początku lat 70-tych.
Pojawiła się grupa państw, które nie należały do bloku ani państw wschodnich ani
zachodnich. Były to państwa o niskim poziomie rozwoju, o niespójnej strukturze wewnątrz
kraju i dużym zróżnicowaniu. Na początku zaczęto je nazywać krajami rozwijającymi się lub
zacofanymi. W połowie lat 50-tych francuscy intelektualiści zaproponowali termin zbiorczy kraje trzeciego świata
Ruch krajów niezaangażowanych:
Kraje 3-go świata musiały określić swoje miejsce w świecie zaraz po zdobyciu statusu
niepodległych państw. Miały możliwość wyboru drogi:
1. podążanie za wysoko rozwiniętymi krajami zachodu, ale tu była przepaść w
stopniu rozwoju gospodarczego
2. pójścia drogą na wschód, co wiązało się z wyborem orientacji socjalistycznej i
koniecznością dokonania przeobrażeń ustrojowych na wzór modelu radzieckiego,
co oznaczało komunistyczną gospodarkę, społeczeństwo, struktury państwowe.
Tylko kilka państw zdecydowało się pójść tą drogą
3. poszukiwanie własnej drogi, w miarę niezależnej polityki afroazjatyckiej dla
utrzymania zdobytej niedawno suwerenności.
Poszanowanie integralności,
nieagresji, nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych krajów, równości i
wzajemnych korzyści, pokojowe współistnienie to podstawowe zasady, na których
opierały się kraje trzeciego świata. W 1955 roku odbyła się konferencja w
Indonezji, brało w niej udział 29 państw, które postanowiły podjąć współpracę i
dążyć do utrzymania pokoju.
Niedługo potem został utworzony Ruch Krajów Niezaangażowanych. W 1961
roku na konferencji w Belgradzie brało udział 25 państw. W konferencji udział
brali przywódcy krajów trzeciego świata oraz Jugosławii (sprzeciwiającej się
wpływom ZSRR). Ruch ten spotkał się z potępieniem ze strony ZSRR i USA.
Obydwa obozy dążyły do tego, aby nowopowstałe państwa znalazły się w strefie
ich wpływów. Ruch stopniowo, w miarę powstawania nowych państw, zwiększał
swoją liczebność. W 1989 roku 100 krajów należało do RKN, na konferencji w
Kartagenie w 1995 114 państw. Łączyły je te same cele, interesy, podobna
sytuacja gospodarcza. Do ruchu dołączyły także np. Brazylia, Meksyk, Argentyna
a po rozpadzie ZSRR Uzbekistan, Tadżykistan.
RKN to forma współpracy, a nie organizacja międzynarodowa, nie ugrupowanie z formalnym
uczestnictwem, bez konkretnej strategii i polityki. Jest formą konsolidacji państw, która nie
posiada zinstytucjonalizowanej formy, opiera się na określeniu sytuacji międzynarodowej i na
jej podstawie, wspólnych celów, ruch jedynie koordynuje współpracę państw. Odbyło się
kilkanaście konferencji, na których starano się określić tę sytuację dokonujące się przemiany,
rozwój i na tym tle sytuację państw trzeciego świata, a nie wyznaczyć konkretne dyrektywy
do wykonania. RKN stał się ruchem masowym (około 115 krajów), jest skutecznym
środkiem nacisku np. w ONZ. Z drugiej strony skuteczność ruchu jest ograniczona, ponieważ
nie ma obowiązku wykonywania uchwał, nie ma członkostwa wiążącego. Jest to przede
wszystkim siła polityczna wpływająca na układ sił we współczesnych stosunkach
międzynarodowych. Układ ten jest dzisiaj znacznie zróżnicowany. Odegrał jednak duże
znaczenie w zakończeniu procesu dekolonizacji, a także w dialogu z państwami rozwiniętymi.
Obecnie ruch odgrywa znaczącą rolę w formowaniu się regionalnych porozumień.
Aby pomóc krajom trzeciego świata potrzebna jest zgodna współpraca zainteresowanych
państw, a także wsparcie innych krajów i organizacji jak ONZ oraz sektora prywatnego
(dużych korporacji). Strategiczna pomoc nie trafia w potrzeby wszystkich krajów Południa,
niezbędne są kredyty rozwojowe, pomoc technologiczna, nie tylko humanitarna pomoc
doraźna. Kraje te potrzebują wiedzy na tematy systemów zarządzania i organizacji, a więc
kompleksowej pomocy. Niestety obecnie kierowana pomoc nie daje szans na zrównoważony
rozwój, koncentruje się na niewielkiej grupie najbardziej rozwiniętej grupie państw trzeciego
świta -2/3 pomocy skierowane jest do zaledwie 8 ze 130 krajów Południa.
Cele krajów Południa:
 Najważniejszym problemem jednoczącym kraje trzeciego świata mimo różnych tradycji,
religii, kultury, jest pokonanie ogromnej przepaści, dysproporcji w stosunku do krajów
bogatej Północy. Ich wspólnym celem jest zainteresowanie zmianą niekorzystnych
mechanizmów rynkowych gospodarki światowej, którym nie są w stanie sprostać,
przełamywanie dysproporcji gospodarczych.
 Wzajemnie korzystne stosunki z państwami Północy, które powinny partycypować w
rozwoju krajów trzeciego świata. Państwa te wymagają nie tylko pomocy humanitarnej.
Obecnie powstały możliwości dla zmiany położenia krajów trzeciego świata. Kraje trzeciego
świta mają szansę być w coraz mniejszym stopniu zależne od bogatej Północy, jeżeli ich
rozwój będzie zrównoważony. W stosunku do Północy mają dwukrotnie wyższe wskaźniki
rozwoju np. wzrost PKB rocznie Płn. 2%, Płd. 5%. Znaczące zmiany w strukturze
światowego PB następują na korzyść krajów trzeciego świata.
W 1977 roku trzynaście procent światowego PB wytwarzały kraje trzeciego świata, dzisiaj
około 29%. 20 kolejnych lat około 50% (prognozy).
Kraje trzeciego świata to olbrzymi rynek zbytu:
USA 42% eksportu do krajów trzeciego świta, Unia Europejska 47%, Japonia 48%.
Czynniki konkurencyjności krajów trzeciego świata:
- niskie płace około 0,5 $ (Niemcy ok. 30$)
- dłuższy dzień pracy
- rosnący udział produktów gotowych w eksporcie.
Przewiduje się, że nastąpi znaczące przetasowanie w rankingu czołowych państw świata, na
rok 2025 prognozy są że: 3/4 produkcji światowej wytwarzać będą kraje Południa i 1/4
produkcji światowej wytwarza będą kraje Północy.
Optymistyczne perspektywy są zwłaszcza dla Chin (duże tempo wzrostu, wydajności pracy,
inwestycji zagranicznych), którym rokuje się pierwsze miejsce, trzecie Japonia, dalej
Indonezja, Indie, Korea Płn., Brazylia, Tajlandia itd. Jednak warunkiem jest wprowadzenie
do stosunków Pn.-Płd. Zasad sprzyjających rozwojowi.
Konflikty krajów trzeciego świta można podzielić na:
- zewnętrzne dotyczące rozwiązywania problemów granicznych
- wewnętrzne polegające na starciu różnych społeczności, narodowości, religii.
Częste problemy społeczne w krajach ogarniętych biedą eksponują się poprzez chęć
wyodrębnienia własnego państwa. Na dzień dzisiejszy doprowadziło by to powstania około
300 państewek.
30. Kryzys współczesnej
międzynarodowe
Rosji;
przyczyny,
skutki
wewnętrzne,
implikacje
Federacja Rosyjska po rozpadzie ZSRR nadal pozostaje ogromnym krajem, który
zamieszkuje blisko 150 mln. Ludzi. Jest to więc potencjalnie wielki rynek, zarówno
wytwórczy jak i zbytu. Jednak w praktyce sytuacja wygląda znacznie gorzej.
Rosja ma duże problemy z utrzymaniem w całości swojego terytorium - jej integralne części
jak Czeczenia czy Tatarstan dążą do oderwania się od Rosji, bądź też do uzyskania jak
najszerszej niezależności. Tym sposobem do budżetu Rosji wpływa coraz mniej środków
pieniężnych z uniezależniających się republik.
Podobnie problematyczna jest sytuacja gospodarcza Rosji - kolejno wprowadzane
reformy rynkowe przynoszą różne skutki jak np. bardzo duże zróżnicowanie dochodów wśród
ludzi. W nędzy żyje w Rosji 1/4 społeczeństwa (czyli blisko 40 mln ludzi), sytuacja
emerytów i rencistów jest równie tragiczna (także kilkadziesiąt mln ludzi, którzy z
otrzymanych rent i emerytur mogą bardzo skromnie przeżyć zaledwie kilka dni). Poziom
dochodów obywateli spadł o ok. 50% w stosunku do roku 1991, a jednocześnie pojawiła się
duża grupa ludzi posiadających wielkie majątki, bardzo często lokowane zagranicą. Sprawa
płacenia podatków prawie nie istnieje - podatki płaci tylko ok. 20% społeczeństwa, przez co
wpływy do budżetu państwa są niezwykle małe. Wpływy te zmniejsza także gigantyczna
korupcja, którą ocenia się na ok. 21 mld USD miesięcznie (co stanowi roczny budżet Rosji).
Innym bardzo ważnym problemem jest ogromny dług zagraniczny Rosji - ponad 100 mld
USD odziedziczone po ZSRR i ponad 25 mld USD zadłużenia samej Rosji. Na bardzo
kiepską sytuację gospodarczą wpływ ma także rozbudowana struktura mafijna, która operuje
wielkimi ilościami "brudnych" pieniędzy.
Kolejnym problemem są ciągłe aspiracje mocarstwowe Rosji, odziedziczone po byłym
ZSRR. Utrzymanie wielkiej armii pochłania olbrzymie środki finansowe, na które Rosja nie
może sobie pozwolić. Mimo to kolejni prezydenci wciąż topią w armii mld USD, starając się
nie dopuścić do jej kompletnego upadku. Jednak pozycja Rosji na arenie międzynarodowej
jest coraz gorsza, gdyż spada jej prestiż militarny, co szczególnie wiąże się z wojną w
Czeczenii, gdzie Rosja się wręcz ośmieszyła,
Korupcja, niestabilność gospodarcza i polityczna, działalność mafijna i coraz gorsza
sytuacja militarna doprowadziły do tego, że Rosja coraz częściej na świecie jest postrzegana
jako państwo bardzo słabe i stojące na niższej pozycji w negocjacjach. Można wręcz
stwierdzić, że tak głęboki kryzys gospodarczy i militarny doprowadził do znacznego
pogorszenia sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej Rosji, który mimo wielu reform będzie
niezwykle trudny do przezwyciężenia.
Download