Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników

advertisement
Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników
Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz ich małżonków (partnerów życiowych) lub pełnoletnich dzieci.
Szanowni Państwo,
Grupa PZU to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce. Działalność Grupy P ZU zabezpiecza przyszłość finansową
12 milionów Polaków. Grupa PZU łączy w sobie wieloletnią historię, doświadczenie i efektywność w zarządzaniu finansami
swoich klientów, a co drugi ubezpieczający się Polak wybiera usługi świadczone przez Grupę PZU.
W niniejszej ulotce zamieszczono najważniejsze informacje dotyczące nowego programu ubezpieczeniowego oraz zestaw
dodatkowych informacji pomocnych przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia.
Zalety korzystania z nowego programu PZU Życie SA dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz ich rodzin będących członkami Klubu PZU POMOC w Życiu


ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
możliwość objęcia ubezpieczeniem na prawach pracownika małżonka oraz pełnoletniego dziecka (od 18 do 69 roku
życia). Członkowie rodzin mogą wybrać inny wariant niż pracownik.
możliwość objęcia ubezpieczeniem partnera życiowego (od 18 do 69 roku życia).
wzbogacenie oferty o nowy produkt: wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego – ubezpieczenie
obejmuje aż 17 różnych stanów chorobowych, kartę apteczną, trwałą niezdolność do pracy, rozszerzone ubezpieczenie
na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby ubezpieczonego. W nowej ofercie występuje aż 17 stanów chorobowych.
możliwość rozbudowania propozycji o: leczenie specjalistyczne ubezpieczonego, Medycznego Eksperta Domowego,
Asystenta w czasie utraty zdrowia tzn.: pakiet ubezpieczeń zapewniający wsparcie w czasie trudnych sytuacji życiowych
oraz operacje chirurgiczne ubezpieczonego.
klub PZU POMOC w Życiu dla każdego pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członków ich rodzin .
możliwość zgłaszania świadczeń przez Internet (na stronie pzu.pl, należy kliknąć przycisk „zgłoś szkodę lub roszczenie”) .
możliwość przystąpienia do Opieki Medycznej S niezależnie od ubezpieczenia pracowniczego P Plus.






Przystępując do ubezpieczenia od dnia 1 stycznia 2014 roku korzystamy z preferencyjnych
warunków dotyczących karencji:
 pracownicy, małżonkowie oraz pełnoletnie dzieci przystępują do ubezpieczenia z karencją tylko do pakietu
rozszerzonego w postaci operacji chirurgicznych ubezpieczonego (karencja skrócona do 90 dni) oraz Medyczny
Ekspert Domowy – 30 dni i Asystent w czasie utraty zdrowia - 1 miesiąc. Pozostałe świadczenia bez karencji.
 Powyższa promocja nie dotyczy partnerów życiowych. W stosunku do partnerów życiowych zawsze będą miały
zastosowanie pełne okresy karencji.
 Po tym okresie obowiązują zasady zgodne z OWU.
Nowy program jest szczególnie atrakcyjny dla osób, które dotąd nie posiadały ubezpie czenia pracowniczego P Plus oraz dla
osób, które będąc pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego opłacają składkę na ubezpieczenie indywidualnie
kontynuowane. Nowy program zapewnia dużo wyższe świadczenia i obejmuje ochroną szerszy zakres zdarzeń losowych.
Zaktualizowana propozycja grupowego ubezpieczenia P Plus w PZU Życie SA stanowi kontynuację obecnych warunków w
rozszerzonej wersji i z wyższymi świadczeniami. Dotychczasowe polisy zostaną zamknięte z dniem 01.01.2014 roku. Ostatnia
aktualizacja miała miejsce w 2009 roku.
W jaki sposób przystąpić do ubezpieczenia:
Wypełnioną deklarację przystąpienia, oświadczenie o przystąpieniu do Klubu PZU Pomoc w Życiu wraz z
wnioskiem o dokonywanie potrąceń prosimy przekazać do Działu Płac w nieprzekraczalnym terminie do 13
grudnia 2013 roku.
2. Nową deklarację przystąpienia należy wypełnić w każdym przypadku – również osoby dziś ubezpieczone tzn.
pracownik, małżonek, partner życiowy oraz pełnoletnie dzieci .
3. Uprzejmie prosimy o pisemne powiadomienie Działu Płac o ewentualnej rezygnacji z ubezpieczenia
do dnia 13.12.2013r. Brak takiego powiadomienia będzie oznaczał wyrażenie zgody na
kontynuację ubezpieczenia od 01.01.2014r w pakiecie podstawowym oraz zgodę na potrącenie
składki.
1.
Klub PZU POMOC w Życiu:
Klub PZU Pomoc w Życiu skierowany jest do pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego i członków ich rodzin. Klubowiczem może
zostać wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Klubowicz otrzymuje:
1.
możliwość skorzystania z usług Twojego Asystenta PZU Pomoc,
2.
oferty specjalne,
3.
program rabatowy - zniżki na usługi i towary oferowane przez partnerów PZU Pomoc SA,
4.
możliwość odpłatnego przystąpienia do przedstawionego grupowego ubezpieczenia oraz do Opieki Medycznej S,
PZU Pomoc SA stale rozszerza swoją ofertę dla Klubowiczów.
Członkostwo w Klubie jest wolne od opłat. Płacisz tylko składkę za grupowe ubezpieczenie lub Opiekę Medyczną S.
Korzyści:

zyskujesz czas dla siebie – rozwiązaniem wielu problemów codziennego dnia zajmie się Twój Asystent PZU Pomoc,
Ty możesz poświęcić uwagę najbliższym i przyjaciołom.

otrzymujesz gwarancję jakości – współpracujemy z najlepszymi partnerami, więc masz pewność uzyskania
wysokiej jakości obsługi i gwarancję PZU Pomoc wykonania usługi przez pewnego i sprawdzonego partnera.

oszczędzasz pieniądze – zamawiając usługi za pośrednictwem Twojego Asystenta PZU Pomoc lub korzystając z
programu rabatowego kupujesz towary i usługi, których szukasz w atrakcyjnej cenie dostępnej dla Klubowicza. Jak to
możliwe? Korzystamy z efektu skali – PZU posiada dużą bazę klientów, dzięki czemu łatwiej nam negocjować z
partnerami oferty przygotowane specjalnie z myślą o naszych klientach.
Szczegóły na stronie www: http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-pomoc/klub-pzu-pomoc-w-zyciu. Regulamin Klubu PZU Pomoc w
Życiu znajduje się w Dziale Płac.
Opis pakietu rozszerzonego:
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego zapewnia dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w przypadku przeprowadzenia:
chemioterapii albo radioterapii, terapii interferonowej, wszczepienia kardiowertera/ defibrylatora, wszczepienia rozrusznika serca, ablacji
Medyczny Ekspert Domowy zapewnia m.in. Prywatną Opiekę Domową, Pomoc w Planowaniu Leczenia, Całodobowy Telefoniczny
Serwis Medyczny oraz Zagraniczną Konsultację Medyczną tzn.: możliwość skorzystania przez ubezpieczonego z zagranicznej konsultacji
medycznej, przeprowadzonej przez lekarza zatrudnionego w jednym z ponad 2,5 tysiąca ośrodków w Europie Zachodniej oraz USA, na
podstawie dokumentacji medycznej oraz pierwszej opinii medycznej wydanej przez lekarza prowadzącego.
Asystent w czasie utraty zdrowia - gwarantuje dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w razie: pobytu w szpitalu
spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą, przeprowadzenia operacji chirurgicznej
wymienionej w Wykazie Operacji Chirurgicznych, nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości co
najmniej 30%.
Szeroki zakres świadczeń, w ramach którego oferowane są następujące usługi: domowa opieka pielęgniarki, pomoc w prowadzeniu
domu, opieka nad dzieckiem, opieka nad osobą niesamodzielną, opieka nad drobnymi zwierzętami domowymi, domowa wizyta
psychologa, domowa wizyta rehabilitanta lub masażysty, dostarczenie niezbędnych leków, dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego,
dostarczenie do naprawy przedmiotów użytku osobistego, transport medyczny, transport na rehabilitację, drobne naprawy domowe,
pomoc osobie wskazanej przez ubezpieczonego, Informacyjny Serwis Medyczny.
Świadczenia realizowane są wyłącznie na podstawie telefonicznego wniosku złożonego w Centrum Pomocy pod czynny całodobowo
numer telefonu – 0 801 102 102
Operacja chirurgiczna ubezpieczonego - zapewnia wypłatę świadczenia w zależności od przebytej operacji. Operacje podzielone są
na 3 klasy: 1 klasy/ 2 klasy / 3 klasy. Wykaz operacji znajduje się w OWU.
Zakres ubezpieczenia:
RODZAJ ŚWIADCZENIA
KWOTA ŚWIADCZENIA
było
będzie
1.
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym przy pracy
215 000 zł
234 000 zł
2.
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym
170 000 zł
182 000 zł
3.
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy
165 000 zł
182 000 zł
4.
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
120 000 zł
130 000 zł
5.
Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
75 000 zł
104 000 zł
6.
Śmierć ubezpieczonego spowodowana przyczyną naturalną
60 000 zł
65 000 zł
7.
Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie)
5 000 zł
5 500 zł
8.
Śmierć małżonka ubezpieczonego
12 500 zł
13 000 zł
9.
Śmierć małżonka ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
25 000 zł
26 000 zł
10. Śmierć dziecka
3 750 zł
3 900 zł
11. Śmierć rodziców
2 500 zł
2 600 zł
12. Śmierć rodziców małżonka
2 500 zł
2 600 zł
13. Urodzenie dziecka
2 000 zł
2 100 zł
14. Urodzenie martwego dziecka
4 000 zł
4 200 zł
500 zł
546 zł
500 zł
520 zł
15. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 1% trwałego uszczerbku
16. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym - 1% TU
17. Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego:
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby
naczyń wieńcowych by-pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek,
nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV –
dwa przypadki, zawał serca, zgorzel gazowa
5 000 zł
(tylko 8 stanów
chorobowych)
5 200 zł
BRAK
2 600 zł
18. Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego:
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie
choroby naczyń wieńcowych by-pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność
nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem
HIV – dwa przypadki, zawał serca, zgorzel gazowa
19. Leczenie szpitalne ubezpieczonego świadczenie płatne za pobyt w szpitalu trwający dłużej niż 3 doby spowodowany:
a)
wypadkiem komunikacyjnym (płatne za pierwsze 14 dni pobytu w szpitalu)
b)
wypadkiem przy pracy (płatne za pierwsze 14 dni pobytu w szpitalu)
c)
zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (płatne za pierwsze 14 dni pobytu w szpitalu)
d)
nieszczęśliwym wypadkiem (płatne za pierwsze 14 dni pobytu w szpitalu)
325 zł
337,50 zł
325 zł
337,50 zł
97,50 zł
101,25 zł
260 zł
270 zł
65 zł
67,50 zł
650 zł
675 zł
32,50 zł
33,75 zł
BRAK
200 zł
23. Niezdolność ubezpieczonego do pracy i samodzielnej egzystencji
BRAK
6 000 zł
24. Klub PZU Pomoc w Życiu
BRAK
TAK
56,40zł
64,90zł
25. Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego -
BRAK
5 000 zł
26. Medyczny Ekspert Domowy – zakres podstawowy
BRAK
TAK
27. Asystent w czasie utraty zdrowia
BRAK
TAK
2 500 zł
1 500 zł
500 zł
e) chorobą oraz zdarzenia a, b, c, d powyżej 14 dni pobytu w szpitalu
20. Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIT (płatne za pobyt na OIT trwający nieprzerwanie co
najmniej 48 godzin)
21. Świadczenie za dzień rekonwalescencji - bezpośrednio po pobycie w szpitalu pobyt na zwolnieniu
lekarskim wydanym przez szpital (o ile pobyt w szpitalu trwał co najmniej 14 dni)
22. Karta Apteczna - uprawnia do bezgotówkowego odbioru produktów w aptece (3 razy w ciągu roku polisowego).
Warunkiem otrzymania karty aptecznej jest pobyt w szpitalu, za który PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność.
Składka miesięczna za pakiet podstawowy
zapewnia dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w przypadku przeprowadzenia:
chemioterapii albo radioterapii, terapii interferonowej, wszczepienia kardiowertera/ defibrylatora, wszczepienia rozrusznika serca, ablacji
28. Operacja chirurgiczna ubezpieczonego - zapewnia wypłatę świadczenia w zależności od przebytej operacji.
Operacje podzielone są na 3 klasy: 1 klasy/ 2 klasy / 3 klasy. Wykaz operacji znajduje się w OWU.
Dopłata do pakietu rozszerzonego
BRAK
Brak
+7,40zł
Powyższa propozycja została przygotowana w oparciu o ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus. Jednocześnie informujemy, że
powyższa taryfikacja ma charakter wstępny i w przypadku zmiany przyjętych założeń może ulec modyfikacji. Szczegółowe zasady warunków ubezpieczenia, w
szczególności dotyczące definicji zdarzeń objętych ochrona, zakresu odpowiedzialności, wypłaty świadczeń określają ogólne warunki ubezpieczenia lub umowa
ubezpieczenia oraz inne dokumenty stanowiące integralna cześć stosunku ubezpieczeniowego. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego.
Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na stronie www.pzu.pl lub w każdym Oddziale PZU. Minimalna liczba osób przystępujących do ubezpieczenia: 2200
Partner życiowy czyli wskazana w deklaracji przystąpienia ubezpieczonego podstawowego osoba nie będącą w formalnym związku małżeńskim,
pozostającą z ubezpieczonym podstawowym - również nie będącym w formalnym związku małżeńskim - we wspólnym pożyciu; partner życiowy
nie może być spokrewniony z ubezpieczonym podstawowym. Ubezpieczony podstawowy może wskazać partnera życiowego wyłącznie raz w
danym roku polisowym. Wskazanie partnera życiowego obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dokonano wskazania. Kwoty świadczeń w tabeli są skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacane w przypadku zajścia danego zdarzenia
PZU Opieka Medyczna:
Przedstawiamy Państwu informację o przygotowanym dla Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego będących członkami
Klubu PZU POMOC w Życiu programie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S w PZU Życie SA, który
zastąpi obecnie funkcjonujący program od dnia 01.01.2014 roku.
Ubezpieczenie zdrowotne o zakresie ambulatoryjnym daje poczucie bezpieczeństwa, dzięki zapewnieniu szybkiego dostępu do
usług oferowanych w ponad 960 wyselekcjonowanych prywatnych placówkach medycznych, które nawiązały współpracę z
PZU Pomoc SA.
Opieka Medyczna to gwarancja skorzystania z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni
roboczych oraz lekarzy 27 innych specjalizacji – alergolog, audiolog, anestezjolog, chirurg ogólny, chirurg onkolog, chirurg
naczyniowy, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, hematolog, hepatolog, kardiolog, lekarz chorób
zakaźnych, lekarz specjalista rehabilitacji, nefrolog, neurochirurg, neurolog, okulista, onkolog, ortopeda, otolaryngolog,
proktolog, pulmonolog, radiolog, reumatolog, urolog, wenerolog, psychiatra, psycholog w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych.
Dostęp do lekarzy specjalistów jest nielimitowany z wyjątkiem psychiatry, bez konieczności posiadania skierowania od lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo w ramach wybranego zakresu ubezpieczenia, Klient ma możliwość wykonania w
krótkim terminie podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych.
Osoby, korzystające z usług medycznych oferowanych w ramach ubezpieczeń zdrowotnych, nie tracą czasu w kolejkach,
telefonicznie umawiają się na wizyty w dogodnych dla siebie terminach oraz mają pewność, że ich zdrowie jest pod najlepszą
opieką. Dzięki możliwości skorzystania z wizyt domowych mogą czuć się bezpiecznie w każdej nieoczekiwanej sytuacji
zdrowotnej.
Program ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna w ramach opieki ambulatoryjnej obejmuje przedstawiony poniżej zakres świadczeń.
Zakres świadczeń
nazwa zakresu
KOMFORT PLUS
Nieograniczony dostęp do lekarza rodzinnego, internisty, pediatry
Tak
Dostęp do lekarzy specjalistów (liczba lekarzy specjalistów)
Zabiegi ambulatoryjne
Diagnostyka laboratoryjna (liczba grup badań)
Tak (27)
Tak
Tak (10)
Diagnostyka radiologiczna
Diagnostyka ultrasonograficzna
Diagnostyka obrazowa
Diagnostyka endoskopowa
Badania czynnościowe
Szczepienia ochronne
Prowadzenie ciąży
Wizyty domowe
Infolinia 24h
Stomatologia zachowawcza
Składka miesięczna od pracownika
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Bezpłatnie, 4 razy w roku
Tak
-20%
53,00 zł
Składka dla współubezpieczonych członków najbliższej rodziny pracownika (partnera życiowego i dzieci) wynosi 52,75zł od osoby.
Dodatkowe informacje dotyczące PZU Opieka Medyczna:
1. Szczegółowy, obszerny wykaz testów diagnostycznych oraz zasady dostępności do poszczególnych poziomów usług medycznych zawierają załączniki do oferty.
2. Do opieki medycznej S może przystąpić pracownik oraz jego małżonek lub partner w wieku do 64 lat oraz dziecko. Tylko ubezpieczony pracownik w opiece
medycznej S może objąć identycznym pakietem członków rodziny.
3. Dziecko tzn.: dziecko własne, a także przysposobione lub pasierb ubezpieczonego w wieku do 18 lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat.
4. Osoby przystępujące np. od 1 stycznia 2014 roku mogą korzystać z usług placówek medycznych od 1 lutego 2014 roku. W kolejnych miesiącach podobnie.
Natomiast po zakończeniu odpowiedzialności można korzystać z usług przychodni jeszcze przez jeden miesiąc licząc od końca okresu, za który została przekazana
ostatnia składka.
5. Propozycja przygotowana dla min. 250 pracowników. Do propozycji mają zastosowanie OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE
OPIEKA MEDYCZNA S wraz z załącznikami. OWU dostępne są na stronie www.pzu.pl lub w każdym oddziale PZU a także w Dziale Płac.
W jaki sposób przystąpić do Opieki Medycznej S:

Należy pobrać deklarację przystąpienia do Opieki Medycznej S z Działu Płac.

Wypełnioną deklarację przystąpienia wraz z wpisanymi członkami rodziny, oświadczenie o przystąpieniu do
Klubu PZU Pomoc w Życiu oraz wniosek o dokonywanie potrąceń prosimy przekazać do Działu Płac w
nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2013 roku.
Download