IB_Wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji zgodności

advertisement
INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO
Biuro Certyfikacji w Katowicach
Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice
tel. : 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax 32 258 35 53
Wypełnia
Biuro
Certyfikacji
Wniosek Nr:
L.dz.
Grupa
WCZ /
Data
Rejestracji Wniosku,
Podpis
Data
Rozpoczęcia Procesu,
Podpis
WNIOSEK
o przeprowadzenie procesu certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji
Po wypełnieniu poufne
Nazwa i adres wnioskodawcy:
Telefon
Fax
E-mail
NIP
REGON
KRS
Wnioskodawca jest: *)
Producentem
Upoważnionym Przedstawicielem Producenta
Importerem wyrobów spoza UE
Przedstawiciel wnioskodawcy upoważniony do kontaktów z Biurem:
(Imię i Nazwisko, telefon, fax, e-mail)
Wyrób zgłaszany do certyfikacji (nazwa, symbol, typ, odmiana):
Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu (numer normy wyrobu):
Nazwa i adres zakładu produkcyjnego:
*) odpowiednie pole zakreślić znakiem „X” ( Patrz p. 3 objaśnienia )
WCZ MBiGS – Biuro Certyfikacji w Katowicach,
wydanie z dnia 08.06.2015 r.
Załącznik 9.1 do Procedury QCp 6.5
strona 1 z 3
1. Wykaz dokumentów załączonych do wniosku
Załączając do wniosku dany dokument należy w kolumnie 3 umieścić znak „X”;
Wypełnia
Lp.
Załączniki do wniosku
1
2
1.
Dokumentacja systemu zakładowej kontroli produkcji, (do zwrotu po przeprowadzeniu
procesu certyfikacji)
2.
Dokumentacja techniczna umożliwiająca identyfikację wyrobu
( określenie typu, zamierzone zastosowanie i właściwości użytkowe wyrobu )
3.
Kopia certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001 Producenta wyrobu
(w przypadku jego posiadania)
4.
Kopia raportu z badań typu
5.
Aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej
Producenta, a w przypadku działania przez Upoważnionego Przedstawiciela również
aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej
tegoż Przedstawiciela ( nie starszy niż 3 miesiące )
6.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Producenta wyrobu w przypadku gdy wniosek
zostaje złożony przez Upoważnionego Przedstawiciela Producenta.
7.
Inne
Biuro Certyfikacji
3
4
Wypełnia
Biuro Certyfikacji
2. Ustalenia
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji przed skierowaniem go do Biura Certyfikacji, podlega
weryfikacji pod kątem zagrożenia dla bezstronności jednostki certyfikującej.
W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych zagrożeń dla bezstronności jednostki, wniosek o
przeprowadzenie procesu certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu nie może zostać przyjęty do
prowadzenia procesu certyfikacji, a Wnioskodawca pisemnie poinformowany o przyczynach odmowy
przeprowadzenia procesu.
2. IMBiGS – Biuro Certyfikacji w Katowicach dokona przeglądu wniosku do 7 dni od dnia jego otrzymania.
Wniosek spełniający wymogi przeprowadzenie procesu certyfikacji, podlega rejestracji z datą jego wpływu.
Po zarejestrowaniu wniosku Biuro przygotuje 2 egzemplarze Umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji
zgodności zakładowej kontroli produkcji, którą przekaże Wnioskodawcy.
Warunkiem rozpoczęcia procesu certyfikacji jest podpisanie Umowy i wniesienie opłaty w
wysokości określonej w Umowie.
Jeżeli Wnioskodawca w terminie do 90 dni nie prześle podpisanej umowy to IMBiGS – Biuro Certyfikacji
w Katowicach pozostawi wniosek bez rozpatrzenia.
3. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, Wnioskodawca otrzyma pismo „Informacja o
możliwości rejestracji wniosku”. Termin uzupełnienia wniosku wynosi do 30 dni od daty otrzymania pisma.
Wniosek taki podlega rejestracji z datą wpływu uzupełnionych dokumentów. W przypadku uzupełnienia
wniosku w terminie późniejszym z podaniem przyczyn powstania zwłoki, niezawinionej przez Wnioskodawcą,
istnieje możliwość rozpatrzenia tego wniosku. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 90 dni od dnia otrzymania
powiadomienia spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.
4. Wnioskodawca ma prawo składać skargi na postępowanie IMBiGS – Biuro Certyfikacji w Katowicach oraz
odwołać się od decyzji Kierownika Biura do Dyrektora Instytutu.
5. Gwarantujemy zachowanie poufności i prawo własności w kontaktach z Biurem.
WCZ IMBiGS – Biuro Certyfikacji w Katowicach,
wydanie z dnia 08.06.2015 r.
Załącznik 9.1 do Procedury QCp 6.5
strona 2 z 3
3.
Objaśnienia
1. Wypełniony wniosek należy złożyć lub przesłać na adres IMBiGS – Biuro Certyfikacji
Al. W. Korfantego 193 A, 40 – 147 Katowice, w jednym egzemplarzu wraz z załącznikami.
w Katowicach,
2. Wnioskodawca może być:
Producentem – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która produkuje wyrób budowlany lub która zleca
zaprojektowanie lub wyprodukowanie wyrobu budowlanego i wprowadza ten wyrób do obrotu pod własną
nazwą lub znakiem firmowym.
Importerem – oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która wprowadza wyrób
budowlany z państwa trzeciego do obrotu w Unii
Upoważnionym Przedstawicielem – oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która
otrzymała pisemne pełnomocnictwo producenta do wykonywania w jego imieniu określonych zadań.
Wprowadzenie do obrotu – oznacza udostępnienie po raz pierwszy wyrobu budowlanego na rynku
unijnym.
Udostępnianie na rynku – oznacza każde dostarczanie wyrobu budowlanego w celu dystrybucji lub
zastosowania na rynku unijnym w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie.
3. Jako Wnioskodawca powinien występować podmiot, który ma stać się posiadaczem certyfikatu.
4. IMBiGS – Biuro Certyfikacji w Katowicach prowadzi proces certyfikacji zgodności zakładowej kontroli
produkcji na podstawie: wstępnej inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, oraz
stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji po przyznaniu certyfikatu.
5. Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji – dokument wymagany do wydania deklaracji
właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, wydany przez notyfikowaną
jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji, wg systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych– System 2+.
Oświadczenie Wnioskodawcy
Składając wniosek oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję obowiązujące w IMBiGS – Biuro Certyfikacji w
Katowicach zasady prowadzenia procesu certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji zawarte
w Informatorze dla Klientów, opublikowanym na stronie Instytutu www.imbigs.pl.
Miejscowość, data
WCZ IMBiGS – Biuro Certyfikacji w Katowicach,
Pieczęć Wnioskodawcy
wydanie z dnia 08.06.2015 r.
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Wnioskodawcy
Załącznik 9.1 do Procedury QCp 6.5
strona 3 z 3
Download