część pierwsza zamówienia

advertisement
Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Szpitala
Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Znak sprawy 17/2016/OC+MIENIE_KOM/NO/U/BU
– „Opis przedmiotu zamówienia - warunki ubezpieczenia”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA
SPIS INFORMACJI
Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia ........................................... 2
– warunkach ubezpieczenia ............................................................................................... 2
CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA ........................................................................................... 3
Definicje mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia ............................................ 3
1.
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.................................................................... 6
2. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
leczniczą ........................................................................................................................ 18
3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie związanej
z prowadzoną
działalnością leczniczą ..................................................................................................... 18
4. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością
leczniczą ........................................................................................................................ 24
Treść klauzul obligatoryjnych dla zadań CZĘŚCI I zamówienia .............................................. 26
Treść fakultatywnych klauzul i warunków dodatkowych oraz liczba punktów możliwych do
uzyskania w przypadku ich akceptacji dla zadań CZĘŚCI I zamówienia .................................. 36
CZĘŚĆ DRUGA ZAMÓWIENIA ............................................................................................... 43
1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OCPPM) . 43
2.
Ubezpieczenie Auto Casco (AC) ................................................................................... 44
3.
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) .......... 46
4.
Ubezpieczenie Assistance (ASS) ................................................................................. 47
Treść klauzul obligatoryjnych dla zadań CZĘŚCI II zamówienia ............................................. 48
Treść fakultatywnych klauzul i warunków dodatkowych oraz liczba punktów możliwych do
uzyskania w przypadku ich akceptacji dla zadań CZĘŚCI II zamówienia ................................. 49
Strona 1 z 50
Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia
– warunkach ubezpieczenia
1. Wszystkie poniższe zapisy odnoszące się do zakresu ubezpieczenia są minimalnymi
wymaganiami.
2. W sprawach nieokreślonych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie właściwe
zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) lub Szczególnych Warunków
Ubezpieczenia (SWU).
3. Zapisy SIWZ mają pierwszeństwo przed zapisami OWU oraz SWU z zastrzeżeniem sytuacji,
kiedy zapisy OWU lub SWU są korzystniejsze dla Zamawiającego - wówczas będą one miały
automatycznie zastosowanie w warunkach ubezpieczenia. Wszelkie wątpliwości należy
interpretować na korzyść Zamawiającego.
Wyjątkiem od opisanej zasady jest sytacja, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym
zawrze informację określającą, które z korzystniejszych dla Zamawiającego zapisów OWU
i SWU niż postanowienia SIWZ nie będą obowiązywać w ofercie.
Brak informacji oznacza zaoferowanie przez Wykonawcę zapisów korzystniejszych dla
Zamawiającego.
4. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie klauzul produktowych zgodnie
z treścią OWU Ubezpieczyciela w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ pod warunkiem, że
treść klauzul produktowych według OWU Ubezpieczyciela nie ogranicza zakresu
ubezpieczenia, o którym mowa w SIWZ.
5. Każdy Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczanego obiektu
oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomych, określonych, jako
przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń.
Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego
uzgodnienia z pełnomocnikiem Zamawiającego.
Uznaje się, iż każdy Wykonawca, który nie skorzysta z uprawnienia do przeprowadzenia
wizji lokalnej, a następnie złoży ofertę, dokonał właściwej oceny ryzyka oraz zabezpieczeń
we własnym zakresie i posiada wiedzę, co do ryzyka i stanu zabezpieczeń wystarczającą do
złożenia prawidłowej i zobowiązującej oferty, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ
oraz wszystkich jej załączników.
6. W przypadku ubezpieczenia w systemie sum stałych wypłata odszkodowania nie powoduje
zmniejszenia sumy ubezpieczenia.
Strona 2 z 50
CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA
Definicje mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia
1. Awaria instalacji
rozumie się przez to nagłe, samoczynne lub spowodowane zamarzaniem lub działaniem
wysokiej temperatury pęknięcie, rozszczelnienie, awarię przewodów, zbiorników instalacji
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń
technologicznych przesyłających media w postaci wody, pary lub cieczy albo innych
instalacji znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku lub lokalu.
2. Deszcz nawalny
rozumie się przez to opady deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 2, potwierdzony
ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości
uzyskania potwierdzenia brany jest pod uwagę stan faktyczny i rozmiary szkód w miejscach
ubezpieczenia lub bezpośrednim sąsiedztwie.
Ubezpieczyciel nie może odmówić odszkodowania na podstawie tylko własnej oceny stanu
faktycznego i rozmiarów szkody, niepopartej zaświadczeniem wydanym przez stację
pomiarową Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znajdującą się najbliżej miejsca
ubezpieczenia.
3. Dym
rozumie się przez to lotny produkt niepełnego spalania, który nagle wydobył się z palenisk,
instalacji oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu
ubezpieczenia, bądź jest produktem pożaru jaki powstał w przedmiocie ubezpieczenia, przy
założeniu sprawnego funkcjonowania urządzeń wentylacyjnych oraz oddymiających
4. Grad
rozumie się przez to opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu.
5. Graffiti
rozumie się przez to napisy lub rysunki wykonane na przedmiocie ubezpieczenia.
6. Huragan
rozumie się przez to działanie wiatru o sile prędkości co najmniej 12,1 m/sek.
potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W uzasadnionych
przypadkach i/lub w braku możliwości uzyskania opinii IMiGW, wystąpienie huraganu
stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia
bądź w bezpośrednim sąsiedztwie. Za szkody spowodowane huraganem uważa się także
szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan
w ubezpieczone mienie
7. Huk ponaddźwiękowy
rozumie się przez to uderzeniową falę dźwiękową (ciśnieniową) wywołaną przez statek
powietrzny podczas przekraczania prędkości dźwięku lub podczas poruszania się
z prędkością większą niż prędkość dźwięku.
Strona 3 z 50
8. Kradzież z włamaniem
rozumie się przez to dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z lokalu w celu jego
przewłaszczenia przez sprawcę:
 po uprzednim usunięciu siłą istniejących zabezpieczeń lub otwarciu wejścia za pomocą
narzędzi, bądź innego podobnego, dopasowanego klucza lub klucza oryginalnego,
w posiadanie którego wszedł sprawca na skutek włamania do innego pomieszczenia
bądź rabunku,
 który ukrył się w pomieszczeniu przed jego zamknięciem i pozostawił ślady stanowiące
dowód jego ukrycia się.
W odniesieniu do mienia, które ze względu na swoją specyfikę i przeznaczenie znajduje się
poza pomieszczeniem, za kradzież z włamaniem uznaje się zabór mienia, którego sprawca
dokonał lub usiłował dokonać z zabezpieczonego obiektu innego niż pomieszczenie bądź
terenu ogrodzonego parkanem, siatką drucianą, płotem itp. po usunięciu przy użyciu siły
lub narzędzi istniejących zabezpieczeń (w tym kłódek i zamków zabezpieczających furtki,
bramy, włazy itp. a także
w wyniku zniszczenia
ogrodzenia) lub otworzeniu
zabezpieczenia przy użyciu podrobionego lub dopasowanego klucza bądź klucza
oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego
pomieszczenia lub w wyniku rabunku.
9. Lawina
rozumie się przez to gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu, skał, kamieni lub
błota ze zboczy górskich lub falistych.
10. Osuwanie się ziemi
rozumie się przez to ruch ziemi na stokach nie spowodowany działaniami człowieka.
11. Pękanie mrozowe
rozumie się przez to zjawisko spowodowane nagłym spadkiem temperatury poniżej 0°
Celsjusza i powodujące uszkodzenia.
12. Pożar
rozumie się przez to proces spalania, polegający na działaniu ognia, który przedostał się
poza palenisko, powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile niezależnie od
miejsca jego powstania. W ramach definicji rozszerza się odpowiedzialność Zakładu
Ubezpieczeń o osmalenie i przypalenie bez widocznego płomienia.
13. Powódź
rozumie się przez to zalanie terenu, przedmiotu ubezpieczenia w następstwie zdarzeń
takich jak:
a) podniesienie się wody w korytach wód płynących i zbiornikach wód stojących oraz
wystąpienie z brzegów na skutek:
 podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych
 sztormu
 spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich lub falistych
 opadów atmosferycznych
 topnienia mas śniegu i lodu
 zatorów lodowych
 przerwania tam i zabezpieczeń przeciwpowodziowych
b) podniesienie się poziomu wód gruntowych
c) wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych, które jest następstwem w/w zdarzeń.
Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane
przenoszonymi przez wody powodziowe przedmiotami.
Strona 4 z 50
14. Rabunek
rozumie się przez to zabór mienia w celu przewłaszczenia dokonany przez sprawcę:
 przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej na osobie lub doprowadzenia jej do
stanu bezbronności, bezsilności albo nieprzytomności
 przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej na osobie, która posiada klucze
w celu doprowadzenia do miejsca, w którym są przechowywane wartości pieniężne
i zmuszenie jej do otworzenia tego miejsca lub samodzielne otwarcie zrabowanymi
kluczami.
15. Sadza
rozumie się przez to czarny proszek składający się z kryształków grafitu, który powstał
wskutek niepełnego spalania lub termicznego rozkładu związków węgla (w tym
węglowodorów lub gazu ziemnego), który nagle wydobył się z palenisk, instalacji oraz
urządzeń elektrycznych lub grzewczych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia bądź jest
produktem pożaru jaki powstał w przedmiocie ubezpieczenia.
16. Śnieg
rozumie się przez to niszczące bezpośrednie działanie ciężaru śniegu i/lub lodu na
przedmiot ubezpieczenia lub przewrócenie się mienia sąsiedniego lub jego części na
przedmiot ubezpieczenia wskutek działania ciężaru śniegu i/lub lodu powodujące szkody
w ubezpieczonym mieniu, a także działanie ciężaru śniegu lub lodu który zsunął się
z mienia sąsiedniego na przedmiot ubezpieczenia oraz spowodowane przez narosty i sople
lodowe.
17. Trzęsienie ziemi
rozumie się przez to nie związanie z działaniami człowieka, gwałtowne zaburzenie systemu
równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu.
18. Trąba powietrzna
rozumie się przez to silny wir powietrzny powstający w chmurze burzowej (cumulonimbus)
19. Uderzenie pioruna
rozumie się przez to bezpośrednie działanie (wyładowanie) elektryczności atmosferycznej
na ubezpieczone mienie, w tym także przepięcia spowodowane wyładowaniami
atmosferycznymi.
20. Upadek statku powietrznego
rozumie się przez to katastrofę lub przymusowe lądowanie statku powietrznego, w tym
także upadek jego części lub ładunku oraz awaryjny zrzut paliwa.
21. Uderzenie pojazdu lądowego
rozumie się przez to uderzenie pojazdu mechanicznego, który nie jest kierowany ani
eksploatowany przez Ubezpieczającego lub osoby za które ponosi odpowiedzialność,
powodujące bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia.
Powyższe nie dotyczy szkód pojazdach oraz ich ładunku.
22. Wiatr
rozumie się przez to ruch powietrza atmosferycznego, powstały wskutek nierównomiernego
rozkładu ciśnienia atmosferycznego.
Strona 5 z 50
23. Wybuch (eksplozja)
rozumie się przez to m.in. gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym
wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary i/lub cieczy wywołanym ich właściwością
rozprzestrzeniania się. Za szkody spowodowane eksplozją uważa się także szkody, które
powstały na skutek implozji polegającej na uszkodzeniu i zgnieceniu zbiornika lub aparatu
próżniowego ciśnieniem zewnętrznym.
24. Zalanie
rozumie się przez to bezpośrednie działanie mediów: wody, cieczy, pary lub innych
substancji na przedmiot ubezpieczenia, które wydostały się z przewodów, zbiorników,
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania lub
urządzeń technologicznych znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej
ubezpieczeniem w tym m.in.:
 z położonych na stałe wodociągowych rur doprowadzających lub odprowadzających,
 z innych urządzeń związanych z systemem rur wodociągowych lub kanalizacyjnych,
 z instalacji ciepłej wody lub ogrzewania parowego
w wyniku:
a) awarii w/w instalacji,
b) pęknięcia lub zamarznięcia w/w instalacji,
c) awarii urządzeń gospodarczych tj. pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki do naczyń,
d) działania osób trzecich,
e) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach wodociągowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji,
f) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej,
g) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych albo innej
instalacji gaśniczej pod warunkiem, że przyczyną nie był pożar.
Definicja obejmuje także zalanie spowodowane:
 wodą bądź innym płynem przez osoby trzecie,
 wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych,
 wodą pochodzącą z topniejących zwałów śniegu i lodu,
 wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub
inne elementy budynków i/lub budowli pod warunkiem, że nieszczelność dachu lub
innych elementów powstała na skutek działania mrozu i/lub zamarzania wody, przy
czym stan techniczny dachu i innych elementów budynku przed szkodą był dobry
a otwory drzwiowe, dachowe i okienne były należycie zabezpieczone.
25. Zapadanie się ziemi
rozumie się przez to niezwiązane z działalnością człowieka obniżenie poziomu terenu
w wyniku zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni pod powierzchnią gruntu.
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Przedmiot i sumy ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie wykorzystywane do prowadzenia działalności będące
własnością Zamawiającego lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu
prawnego np. umowy najmu, leasingu, użyczenia, trwałego zarządu itp. oraz mienie
wyjmowane, oddane osobom trzecim w użytkowanie lub pozostające pod ich kontrolą na
podstawie innych tytułów prawnych.
Ubezpieczeniem nie są objęte:
a) uprawy roślinne, drzewa, krzewy, zwierzęta;
Strona 6 z 50
b) grunty, gleby, naturalne wody powierzchniowe lub podziemne, zbiorniki wodne;
c) budynki lub budowle przeznaczone do rozbiórki wraz z mieniem w nich się
znajdującym oraz maszyny, urządzenia lub wyposażenie przeznaczone na złom.
Zestawienie mienia zgłaszanego do ubezpieczenia wraz z sumami ubezpieczenia przestawia
Załącznik nr 11 do SIWZ – „Wykaz mienia do ubezpieczenia”
Zamawiający informuje, że w przypadku pominięcia i nie uwzględnienia danego składnika
mienia w załączonych do SIWZ wykazach mienia zgłaszanego do ubezpieczenia lub błędnego
podania sumy ubezpieczenia, dane zostaną skorygowane i podane we wniosku o ubezpieczenie
skierowanym do Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Zakres ubezpieczenia (All risk)
Uwaga: Mają zastosowanie tylko wyłączenia wymienione poniżej. Nie mają zastosowania inne
wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy.
Ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody materialne, tj. fizyczne polegające na
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie przedmiotu ubezpieczenia w wyniku nagłej,
nieprzewidzianej oraz niezależnej od Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego przyczyny
(zdarzenia losowego) za wyjątkiem szkód spowodowanych wskutek następujących zdarzeń:
a) spowodowanych działaniami wojennymi, wojną domową, rozruchami, wprowadzeniem
stanu wojennego, wprowadzeniem stanu wyjątkowego, powstaniem zbrojnym,
rewolucją, konfiskatą lub innego rodzaju przejęciem przedmiotu ubezpieczenia przez
rząd lub inne władze kraju, sabotaż, lokaut, blokady, wewnętrznych zamieszek;
b) spowodowanych działaniami promieniowania jonizacyjnego, skażenia radioaktywnego,
bez względu na źródło jego pochodzenia (w szczególności z paliwa jądrowego,
odpadów promieniotwórczych, które powstały w wyniku rozpadu lub syntezy
jądrowej);
c) spowodowanych skażeniem lub zanieczyszczeniem środowiska (tzn. wody, powietrza,
gleby) odpadami przemysłowymi lub innymi zanieczyszczeniami emitowanymi do
środowiska;
d) powstałych w mieniu zajętym przez uprawnione organy władzy państwowej
i samorządowej;
e) górniczych w rozumieniu prawa górniczego;
f) spowodowanych przez modyfikacje genetyczne;
g) powstałych na skutek wybuchu wywołanego przez Ubezpieczającego w celach
rozbiórkowych, eksploatacyjnych lub produkcyjnych;
h) powstałych na skutek wad materiałowych, projektowych, konstrukcyjnych oraz błędów
w produkcji i montażu.
Jeżeli w następstwie w/w przyczyn wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu
ochrony, to odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń ogranicza się wyłącznie do szkód
będących skutkami innego zdarzenia.
i) powstałych na sutek korozji, erozji, kawitacji oraz innych długotrwałych procesów;
j) polegających na stopniowej utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu
ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia lub starzenia się
ubezpieczonego mienia związanego z jego normalną eksploatacją i/lub użytkowaniem;
k) spowodowane
niedoborami
ujawnionymi
dopiero
podczas
przeprowadzania
inwentaryzacji;
l) uprawy roślinne, drzewa, krzewy, zwierzęta;
m) grunty, gleby, naturalne wody powierzchniowe lub podziemne, zbiorniki wodne;
n) budynki lub budowle przeznaczone do rozbiórki wraz z mieniem w nich się
znajdującym oraz maszyny, urządzenia lub wyposażenie przeznaczone na złom.
Strona 7 z 50
Ubezpieczeniem objęte są w szczególności szkody powstałe wskutek następujących
zdarzeń:
a) pożaru,
b) uderzenia pioruna,
c) wybuchu,
d) upadku statku powietrznego,
e) huraganu,
f) wiatru,
g) gradu,
h) deszczu nawalnego,
i) śniegu,
j) powodzi,
k) zalania,
l) trzęsienia ziemi,
m) trąby powietrznej,
n) zapadania się ziemi,
o) osuwania się ziemi,
p) lawiny,
q) dymu i sadzy,
r) uderzenia pojazdu lądowego,
s) huku ponaddźwiękowego,
t) awarii instalacji,
u) pękania mrozowego;
v) upadku dźwigu, masztu, drzewa, słupa, komina, anteny lub innych budowli albo ich
części,
w) innych dodatkowych ryzyk wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
a) Ochroną objęte są szkody powstałe wskutek:
 akcji gaśniczej lub ratowniczej;
 wyburzenia lub odgruzowania
prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia.
b) Ochroną objęte jest zanieczyszczenie albo skażenie przedmiotu
w wyniku zdarzeń, które są objęte zakresem ubezpieczenia.
ubezpieczenia
c) Ochroną objęte są szkody:
 powstałe w wyniku pękania rur, w tym pękania na skutek mrozu (tzw. pękanie
mrozowe) oraz na skutek ruchu gruntów w procesie odmrażania o ile rury te są
częścią
instalacji:
technologicznych,
wodo-kanalizacyjnych,
gaśniczych,
klimatyzacyjnych, ogrzewania solarnego, pomp cieplnych ułożonych także na
zewnątrz budynku lub urządzeń stanowiących
wyposażenie użytkowe lub
wystrój wnętrz,
 powstałe w samych rurach,
 powstałe z powodu mrozu w kotłach grzejnych, bojlerach, zasobnikach,
wodomierzach, kaloryferach, urządzeniach technologicznych, klimatyzacyjnych,
urządzeniach ogrzewania solarnego, pompach cieplnych, armaturze łazienkowej
lub urządzeniach stanowiących wyposażenie użytkowe lub wystrój wnętrz,
 powstałe w następstwie zalania spowodowanego w/w zdarzeniami.
Strona 8 z 50
d) Ochroną objęte są poniesione oraz udokumentowane koszty (pokrywane w granicach
sum ubezpieczenia):
 ratowania przedmiotu ubezpieczenia (w tym wynagrodzenie Straży Pożarnej)
oraz koszty zapobieżenia i zmniejszenia jej rozmiarów pod warunkiem, że
zastosowanie środków było celowe, chociaż okazałoby się bezskuteczne,
 jakie wynikają z uszkodzenia, utraty lub zniszczenia ubezpieczonego mienia na
skutek akcji ratowniczej a także w związku z likwidacją szkody.
e) Ochroną objęte są koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami
wywozu części niezdatnych do użytku, składowaniem lub utylizacją
(pokrywane w granicach sum ubezpieczenia).
f)
Ochroną objęte są koszty odtworzenia dokumentacji (aktów, planów, dokumentów,
danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej. Ochrona obejmuje wyłącznie koszty
robocizny
poniesione
na
takie
odtworzenie
dokumentacji
z
włączeniem
przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz
(pokrywane w granicach sum ubezpieczenia).
g) Ochroną objęte są szkody powstałe w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz
budynku/budowli takich jak np. solary, klimatyzatory, rynny, instalacje odgromowe,
szyldy, reklamy neonowe i świetlne, kamery przemysłowe, markizy okienne, rolety,
okiennice, anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi o ile przedmioty te ujęte
zostały w przedmiotach i sumach ubezpieczenia określonych w Załączniku nr 11 do
SIWZ – „Wyka zmienia do ubezpieczenia”.
Zakres ubezpieczenia obejmuje także przedmioty zamontowane na zewnątrz
budynku/budowli takie jak np. solary, klimatyzatory, rynny, instalacje odgromowe,
szyldy, reklamy neonowe i świetlne, kamery przemysłowe, markizy okienne, rolety,
okiennice, anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi, których wartość nie została
ujęta w przedmiotach i sumach ubezpieczenia określonych w Załączniku nr 11 do SIWZ
– „Wykaz mienia do ubezpieczenia”, dla których wprowadza się poniższy limit
odpowiedzialności.
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
h) Ochroną objęte są szkody powstałe w sieciach energetycznych rozumianych jako część
systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej –
napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi
znajdujące się w odległości do 200 m od miejsca ubezpieczenia.
i)
Ochroną objęte są szkody spowodowane naporem śniegu lub lodu, gradem lub
deszczem nawalnym, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu
technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub innych elementów
budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych – o ile
obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego. Ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje zalania spowodowane
szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami.
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenie o okresie
ubezpieczenia
Jeżeli niedopełnienie w/w obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody, wówczas
odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń jest do pełnych sum ubezpieczenia.
Strona 9 z 50
j)
Ochroną objęte są szkody powstałe w środkach obrotowych i/lub mieniu osób trzecich
(w tym lekach, krwi, osoczu itp.) przechowywanych w urządzeniach chłodniczych lub
pomieszczeniach klimatyzowanych w wyniku przerwy w działaniu lub wadliwego
działania urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych, które powstaną na skutek
zdarzeń objętych ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk.
W ramach rozszerzenia ochroną objęta jest utrata przydatności do użycia lub
zniszczenie środków obrotowych i/lub mienia osób trzecich, których właściwości
naturalne
nakazują
ich
przechowywanie
w urządzeniach
chłodniczych
lub
pomieszczeniach
klimatyzowanych
utrzymujących
określoną
temperaturę
w pomieszczeniu przeznaczonym do ich przechowywania, w skutek ich rozmrożenia lub
niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania.
W ramach niniejszego rozszerzenia Ubezpieczyciel odpowiada w szczególności za
szkody będące skutkiem rozmrożenia środków obrotowych i/lub mienia osób trzecich
lub
niedotrzymania
wymaganej
temperatury
przechowywania
w urządzeniu
chłodniczym w pomieszczeniu klimatyzowanym będącego bezpośrednim następstwem:
 nagłej oraz nieprzewidzianej szkody fizycznej w urządzeniu chłodniczym;
 uszkodzenia
urządzenia
chłodniczego,
w
którym
przechowywane
są
ubezpieczone środki obrotowe i/lub mienie osób trzecich, wskutek działania
prądu elektrycznego w tym przepięcia;
 przerwy w dostawie prądu elektrycznego przez zakład energetyczny trwającej
nieprzerwanie co najmniej 2 godziny.
W ramach niniejszego rozszerzenia Ubezpieczyciel pokryje dodatkowe koszty ponownej
sterylizacji uszkodzonego urządzenia chłodniczego.
W odniesieniu do przedmiotowego rozszerzenia ubezpieczeniem nie są objęte:
Uwaga: mają zastosowanie tylko wyłączenia wymienione poniżej. Nie mają
zastosowania inne wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy.
 szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu
i przenoszeniu poza komorą chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym
przeznaczonym do przechowywania towarów;
 szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia,
wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia;
 szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich
niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej
cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury
przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody
fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym;
 wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np.
wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie;
 szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do
spożycia.
Szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu
chłodniczym/ lub pomieszczeniu klimatyzowanym, bezpośrednio przed wydarzeniem
się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie
codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po
szkodzie.
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
k) Ochroną objęte są szkody będące skutkiem niewłaściwego działania człowieka.
W ramach niniejszego rozszerzenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody
mechaniczne w sprzęcie elektronicznym, w urządzeniach, maszynach oraz aparatach
medycznych, które zostały spowodowane:
Strona 10 z 50



niewłaściwym działaniem człowieka – przez które rozumie się błędy w obsłudze
oraz niewłaściwe użytkowanie sprzętu, nieostrożność, zaniedbanie, świadome
i celowe zniszczenie przez osoby trzecie;
wadami produkcyjnymi i materiałowymi oraz błędami konstrukcyjnymi pod
warunkiem, że ujawniły się one dopiero po okresie gwarancji;
przyczynami eksploatacyjnymi – przez które rozumie się szkody eksploatacyjne
niezawinione przez obsługę i polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu
elementów maszyny, urządzenia lub aparatu medycznego przez takie zjawiska
jak np.: wzrost ciśnienia, eksplozja, implozja, siły odśrodkowe a także
przegrzanie i wadliwe działanie urządzeń zabezpieczających, sterujących,
sygnalizacyjno- pomiarowych itp.
W odniesieniu do przedmiotowego rozszerzenia ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
Uwaga: mają zastosowanie tylko wyłączenia wymienione poniżej. Nie mają
zastosowania inne wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy.
 w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod
ziemią, które są związane bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem
węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza
i metali nieżelaznych);
 w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny
warsztat naprawczy;
 spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem
ubezpieczenia;
 wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści;
 w postaci utraty zysku.
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna:
 0 zł – dla sprzętu, którego wartość nie przekracza 20 000 zł
 500 zł - dla sprzętu, którego wartość mieści się w przedziale od ponad 20 000 zł
do 100 000 zł
 1 000 zł – dla sprzętu, którego wartość jest przekracza 100 000 zł
l)
Ochroną objęte są dodatkowe ubezpieczenie Casco sprzętu przenośnego oraz sprzętu
trwale zamontowanego w pojazdach – rozumiane jako rozszerzenie odpowiedzialności
Zakładu Ubezpieczeń o szkody w przenośnym sprzęcie medycznym i niemedycznym
oraz trwale zamontowanym w pojazdach Ubezpieczającego, powstałe w czasie jego
przewozu także od ryzyk objętych ubezpieczeniem Auto Casco.
Warunki ubezpieczenia w rozszerzeniu o ryzyko Auto Casco nie mogą wyłączać
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za zdarzenia związane z i/lub powstałe wskutek:
1. nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem,
osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz
pojazdu
2. wypadku pojazdu, przez który rozumie się utratę, zniszczenie lub uszkodzenie
pojazdu będące następstwem:
 kolizji drogowej, upadku statku powietrznego;
 pożaru, wybuchu, zatopienia;
 pioruna, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny,
osuwania się i zapadania ziemi, zatopienia oraz nagłe działanie innych sił
przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania;
 działania osób trzecich;
 dewastacji oraz uszkodzenia przez zwierzęta lub przedmioty z zewnątrz
pojazdu;
Strona 11 z 50


rabunku (rozboju);
nagłego działania czynnika temperaturowego lub chemicznego
pochodzącego
z zewnątrz
pojazdu
jak
i
wewnątrz
pojazdu
(z wyłączeniem szkód wynikłych z pożaru będącego następstwem
nieprawidłowego zamontowania lub eksploatacji instalacji gazowej);
 przewrócenia się pojazdu, wjechania w nierówność drogi;
 samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym;
 samoistnego otwarcia pokrywy przedniej silnika pojazdu lub bagażnika;
 nieprawidłowego zabezpieczenia pojazdu oraz lewarka podczas
podnoszenia pojazdu;
3. utraty pojazdu lub jego części w następstwie kradzieży;
4. użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego.
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
m) Nośniki obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)
Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)
rozumiane jako rozszerzenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń o szkody
w nośnikach obrazu np. w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.
Odszkodowanie będzie wypłacane w przypadku:
1. szkody spowodowanej wskutek działania wody, ognia bądź kradzieży
z włamaniem i rabunku w wartości odtworzeniowej;
2. szkód spowodowanych wskutek innych ryzyk niż w/w, odszkodowanie będzie
wypłacane w wartości odtworzeniowej pomniejszonej o wskaźnik zużycia
rozumiany jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do
normy technicznej (tj. liczby kopii) jaka jest przewidziana przez producenta dla
danego urządzenia.
n) Sprzęt przenośny (klauzula 101/1)
Ubezpieczenie sprzętu przenośnego rozumiane jako rozszerzenie odpowiedzialności
Zakładu Ubezpieczeń o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym (także
w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem
ubezpieczenia.
Ubezpieczenie obejmuje ryzyko kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów
z pojazdów w następujących sytuacjach:
1. pojazd jest wyposażony w trwałe zadaszenie (tj. jednolita sztywna konstrukcja);
2. pojazd w trakcie postoju podczas transportu został prawidłowo zamknięty
i został włączony sprawnie działający system alarmowy;
3. zdarzenie miało miejsce w godzinach miedzy 6:00 a 22:00. Niniejszy zapis nie
ma zastosowania w sytuacji, kiedy pojazd z transportowanym sprzętem
znajdował się na strzeżonym parkingu lub zamkniętym garażu;
4. pozostawiony w pojeździe sprzęt jest niewidoczny z zewnątrz.
Ochroną nie jest objęta odpowiedzialność za szkody, które są objęte
ubezpieczeniem Auto Casco oraz OC sprawcy szkody, a także szkody powstałe
na sutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub
jego braku.
o) Lampy elektronowe
Ubezpieczenie lamp elektronowych rozumiane jako rozszerzenie odpowiedzialności
Zakładu Ubezpieczeń na wszystkie ryzyka o szkody polegające na utracie lub
uszkodzeniu lamp elektronowych.
Odszkodowanie będzie wypłacane w przypadku:
Strona 12 z 50
1. szkody spowodowanej wskutek działania wody, ognia bądź kradzieży
z włamaniem i rabunku w wartości odtworzeniowej;
2. szkód spowodowanych wskutek innych ryzyk niż w/w, odszkodowanie będzie
wypłacane w wartości odtworzeniowej pomniejszonej o wskaźnik zużycia
określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia Zakładu Ubezpieczeń.
p) Jądrowy rezonans magnetyczny
Ubezpieczenie urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego rozumiane jako
rozszerzenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń o szkody w urządzeniach
przeznaczonych do jądrowego rezonansu magnetycznego pod warunkiem zawarcia na
te urządzenia umowy o całkowitej konserwacji.
W odniesieniu do w/w rozszerzenia przyjmuje się, że:
1. środki chłodzące takie jak azot, hel oraz inne gazy i substancje chłodzące są
materiałami, które ze względu na swoją funkcję bądź warunki pracy podlegają
okresowej wymianie lub ulegają szybkiemu zużyciu;
2. ubezpieczeniem objęte są koszty ogrzewania i/lub ochładzania kriostatem
wyłącznie w sytuacji kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem
wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie (oblodzenie nie
jest uznawane za szkodę);
3. ubezpieczeniem objęte jest dostarczone przez producenta standardowe
oprogramowanie oraz koszty jego wymiany wyłącznie w sytuacji, kiedy
pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za
szkodę w ubezpieczonym sprzęcie pod warunkiem, że uwzględniono te koszty
podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.
q) Endoskopy i urządzenia do terapii dożylnej
Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej rozumiane jako
rozszerzenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń o szkody w urządzeniach
przeznaczonych do endoskopii oraz do terapii dożylnej.
Odszkodowanie będzie wypłacane pod warunkiem, że:
1. podczas przeprowadzania badań zostaną zachowane warunki bezpieczeństwa,
które są wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie;
2. są
przestrzegane
każdorazowo
zalecenia
producenta,
które
dotyczą
odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi,
konserwacji oraz przechowywania.
r)
Ochroną objęte jest ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.
1. Przedmiotem ubezpieczenia są szyby oraz inne przedmioty szklane, które
znajdują się w posiadaniu Ubezpieczającego i stanowią wyposażenie bądź
urządzenie budynków, lokali, innych pomieszczeń użytkowych, zamontowane na
stałe zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym:
 oszklenie ścienne i dachowe;
 szyby okienne i drzwiowe;
 lustra oraz niezabytkowe witraże stojące i wmontowane w ścianach;
 szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny słupów, ścian i filarów;
 neony, reklamy i tablice świetlne i elektroniczne, szyldy i transparenty;
 płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów oraz gablot
reklamowych;
 markizy;
 przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin;
 oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne, wiaty;
 konstrukcje wypełnione szkłem lub tworzywem itp.;
 szkło i lustra stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i instalacji,
Strona 13 z 50


kolektory słoneczne,
szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe
i inne.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek
stłuczenia (rozbicia) i pęknięcia, porysowania zgłoszonych do ubezpieczenia
przedmiotów ubezpieczenia.
3. W granicach sumy ubezpieczenia pokrywane są następujące koszty:
 koszty ustawienia rusztowań i drabin umożliwiających zamontowanie,
bądź
zainstalowanie
ubezpieczonych
przedmiotów
w związku
z zdarzeniem objętym zakresem ubezpieczenia,
 koszty transportu,
 koszty użycia dźwigu,
 demontaż lub naprawa instalacji świetlnych,
 koszty odtworzenia znaków informacyjnych i reklamowych, w tym koszty
usług ekspresowych,
 koszty oszklenia zastępczego,
 koszty obróbki powierzchniowej ubezpieczonego szkła,
 koszty naprawy uszkodzonych w związku z wybiciem szyby elementów
mocujących szybę w ramie lub/i uszkodzonego w związku z rozbiciem
muru,
 uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego
w związku z zaistniałym zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową
wynikłe z zastosowania dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody,
zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą.
Limit odpowiedzialności: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
s)
Ochroną objęte jest ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie wyszczególnione w poniższej tabeli.
Ubezpieczenie nie obejmuje pojazdów z grupy VII KŚT podlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów
Mechanicznych.
Lp.
1.
Przedmiot ubezpieczenia
Środki trwałe
w tym stałe elementy
budynków i budowli
Limit
odpowiedzialności
100 000 zł
Podstawa
szacowania
wartości
Wartość
księgowa brutto
Wartość
księgowa brutto
2.
Niskocenne składniki majątku
3.
Środki obrotowe
50 000 zł
cena nabycia/
wytworzenia
4.
Nakłady inwestycyjne
50 000 zł
Wartość
księgowa brutto
Limit na jednego
pracownika:
1 000 zł
Łącznie: 5 000 zł
Wartość
rzeczywista
5 000 zł
Wartość
rzeczywista
5.
Mienie pracownicze
6.
Mienie osobiste pacjentów
Strona 14 z 50
7.
8.
9.
Wartości pieniężne
– kradzież z włamaniem
w miejscu ubezpieczenia
Wartości pieniężne
– rabunek w miejscu
ubezpieczenia
Wartości pieniężne
– rabunek w transporcie
Wartość
nominalna
10 000 zł
Wartość
nominalna
Wartość
nominalna
2. Ubezpieczeniem objęte są szkody, które powstały wskutek kradzieży
z włamaniem oraz rabunku (dokonanych lub usiłowanych) polegające na utracie
lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, zniszczenia lub
zaginięcia.
3. Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
Kradzież zwykła
Rozumiana jako zabór ubezpieczonego mienia w celu jego przywłaszczenia nie
pozostawiający widocznych śladów włamania lub bez użycia przemocy, groźby
jej użycia bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności
mający miejsce w lokalizacjach objętych ubezpieczeniem.
W ramach niniejszego rozszerzenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody
majątkowe tj. szkody fizyczne w ubezpieczonym mieniu pod warunkiem, iż
Ubezpieczający bezzwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia szkody spowodowanej
kradzieżą, zawiadomi o tym fakcie Policję.
Rozszerzenie nie obejmuje odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za:
 braki, straty lub szkody, które zostały stwierdzone dopiero w toku
przeprowadzanej inwentaryzacji;
 różnego rodzaju starty pośrednie, w tym także kary i straty spowodowane
zwłoką w wykonaniu, niewykonaniem lub utratą zlecenia;
 niewyjaśnione zaginięcie, zniknięcie i niedobory inwentarzowe, których nie
można wytłumaczyć oraz braki powstałe w wyniku błędów urzędowych lub
księgowych;
 wyrządzone w wyniku fałszerstwa, przywłaszczenia, nadużycia, innego
umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, jego
pracowników,
członków
rodziny
lub
innej
osoby
pozostającej
z Ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym.
Rozszerzenie dotyczy mienia zgłaszanego do ubezpieczenia w systemie sum
stałych i na pierwsze ryzyko.
Limit odpowiedzialności: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Urządzenie zewnętrzne i wewnętrzne
Ochroną objęte jest ryzyko kradzieży urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych
(np. reklamy, tablice informacyjne, rynny, kamery monitoringu, klimatyzatory,
rolety, gaśnice, grzejniki, armatura sanitarna) zainstalowanych w budynkach
i budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez Zamawiającego.
Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich
wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub
narzędzi
Limit odpowiedzialności: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
Strona 15 z 50
Koszty zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń
Ochroną objęte są udokumentowane koszty zniszczonych lub uszkodzonych
zabezpieczeń łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów,
okien, drzwi, podłóg, zamków, szyb, żaluzji oraz innych elementów wskutek
dokonanej albo usiłowanej kradzieży z włamaniem, a także koszty wymiany
kluczy.
Limit odpowiedzialności: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Koszty zmniejszenia i/lub zapobieżenia szkodzie
Ochroną objęte są koszty zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu
zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia
bezpośrednio zagrożonego ubezpieczonego mienia przed szkodą.

System ubezpieczenia
Zgodnie z informacją w Załączniku nr 11 do SIWZ – „Wykaz mienia do ubezpieczenia”

Podstawa szacowania wartości
Zgodnie z informacją w Załączniku nr 11 do SIWZ – „Wykaz mienia do ubezpieczenia”

Franszyzy i udziały własne
a) dla szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
Franszyza integralna:
100 zł
Franszyza redukcyjna:
zniesiona
Udział własny:
zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód
w okresie ubezpieczenia
b) dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku
Franszyza integralna:
200 zł
Franszyza redukcyjna:
zniesiona
Udział własny:
zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód
w okresie ubezpieczenia
c)
dla pozostałych szkód
Franszyza integralna:
Franszyza redukcyjna:
Udział własny:
300 zł
zniesiona
zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód
w okresie ubezpieczenia
z zastrzeżeniem franszyz i udziałów własnych określonych odmiennie w pozostałych zapisach
SIWZ oraz klauzulach dodatkowych

Obligatoryjne klauzule dodatkowe
1. Klauzula jurysdykcji
2. Klauzula stempla bankowego
3. Klauzula przekształceniowa
4. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody
5. Klauzula rozliczenia składki
6. Klauzula reprezentantów
7. Klauzula wartości księgowej brutto
8. Klauzula dewastacji
9. Klauzula przeniesienia mienia
Strona 16 z 50
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
Klauzula
przewłaszczenia mienia
przepięć
prac budowlanych
początku odpowiedzialności
niezmienności warunków umowy
umów krótkookresowych
automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ
automatycznego pokrycia
podatku VAT
zużycia technicznego
uznania
zniesienia zasady proporcji
uderzenia pojazdu własnego
niezawiadomienia w terminie o szkodzie
zabezpieczeń przeciwpożarowych
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
wznowienia limitów po powstaniu szkody
odstąpienia od odtworzenia mienia
poszukiwania uszkodzeń
72 godzin
braku części zamiennych
zaliczki na poczet odszkodowania
wypłaty odszkodowania za sprzęt elektroniczny w przypadku szkody całkowitej
wypłaty odszkodowania za sprzęt elektroniczny w przypadku szkody częściowej
przetężenia
szkód elektrycznych
ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub aparatów
ewakuacji
składowania
usunięcia pozostałości po szkodzie (ponad sumę ubezpieczenia)
katastrofy budowlanej
wynagrodzenia rzeczoznawców
sumy prewencyjnej
kosztów odtworzenia dokumentów ponad sumę ubezpieczenia
terroryzmu
samolikwidacji drobnych szkód majątkowych
przeoczenia
szkód wymagających natychmiastowej naprawy
Fakultatywne klauzule dodatkowe
1. Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych
2. Klauzula wyrównania kwot
3. Klauzula ubezpieczenia od utraty czynszu
4. Klauzula dodatkowych kosztów działalności
5. Klauzula usuwania gniazd
6. Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (nowych miejsc ubezpieczenia)
7. Klauzula ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do
zainstalowania
8. Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego
9. Klauzula miejsca ubezpieczenia (klauzula miejsca świadczenia usług)
10. Klauzula transportowa
11. Klauzula stałych kosztów działalności
Strona 17 z 50
12. Klauzula zwiększonych kosztów odtworzenia mienia
13. Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych,
nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego
14. Klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych
15. Klauzula błędów księgowych
16. Klauzula szkód następczych
2. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności
wykonującego działalność leczniczą
cywilnej
podmiotu

Przedmiot oraz zakres ubezpieczenia
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
leczniczą (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729) ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność
cywilną podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych wyrządzone działaniem lub zaniechaniem
ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Suma gwarancyjna
a) 100 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia
b) 500 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń

Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna:
Franszyza redukcyjna:
Udział własny:
brak
brak
brak

Obligatoryjne klauzule dodatkowe
1. Klauzula jurysdykcji
2. Klauzula stempla bankowego
3. Klauzula informacji

Fakultatywne klauzule dodatkowe
1. Klauzula wypłaty odsetek
2. Klauzula realizacji wyroku
3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie związanej
z prowadzoną działalnością leczniczą

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową Ubezpieczonego za
szkody na osobie i w mieniu wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością
pozamedyczną oraz w związku z posiadanym i użytkowanym mieniem.
Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń obejmuje także szkody, które zostały spowodowane
rażącym niedbalstwem Ubezpieczającego i/lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.
Strona 18 z 50
Ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za szkody spowodowane
wskutek winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób za które Ubezpieczający ponosi
odpowiedzialność jedynie do reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów
Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi
przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem.
Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, jakie zaszły
w okresie ubezpieczenia, choćby roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone po tym okresie,
jednak przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia.
Wypadek ubezpieczeniowy
To śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia a także utrata, uszkodzenie lub zniszczenie
rzeczy oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć.
Szkoda na osobie
Za szkodę na osobie uważa się straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała, lub
rozstroju zdrowia, utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby
osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia, a także szkody
niemajątkowe, których naprawienie polega na zapłacie zadośćuczynienia - powstałe wskutek
śmierci, uszkodzenia ciała i/lub rozstroju zdrowia, a przysługujące poszkodowanemu lub
osobom uprawnionym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
Szkoda w mieniu
Za szkodę w mieniu uważa się straty będące następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie
nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.

Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody
 wyrządzone przez personel zatrudniony/świadczący pracę na podstawie umów o pracę
oraz innych umów niż umowa o pracę np. umowy powołania, mianowania, spółdzielczej
umowy o pracę,
 wyrządzone przez osobę, która wyłącznie osobiście świadczy umowę o pracę na
podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z włączeniem osoby fizycznej, która zawarła
umowę jako przedsiębiorca,
 wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Ubezpieczonego ani osobami
świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które
ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony,
a w szczególności przez wolontariuszy, osoby odbywające u Ubezpieczonego praktyki
zawodowe lub praktyczną naukę zawodu (np. doktorantów, stażystów, rezydentów,
studentów itp.), osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby
skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac
interwencyjnych przez Urząd Pracy, osoby świadczące pracę w z grzeczności lub osoby
świadczące pracę w podobnej formie, której Ubezpieczony powierzył wykonanie pracy
osobiście
 wyrządzone przez pracownika agencji pracy tymczasowej świadczącego pracę
u pracodawcy użytkownika uznaje się pracownika w rozumieniu niniejszej umowy, przy
czym pracownika agencji pracy tymczasowej nie uznaje się za osobę objętą
ubezpieczeniem.
Strona 19 z 50

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
a) OC za szkody administracyjne
Odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczającego funkcji
o charakterze administracyjnym i organizacyjnym (w tym związanych z zarządzaniem
jednostką służby zdrowia)
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
b) OC za produkt
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do
obrotu:
Rodzaj produktu: Żywność
Odpowiedzialność za szkody w związku z przygotowywaniem i podawaniem posiłków dla
pacjentów.
Rozszerzenie obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zatrucia drogą
pokarmową i zakażeń (w tym gronkowiec), a także związane z zarażeniem salmonellą,
czerwonką i innymi zakażeniami pokarmowymi
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
a) OC pracodawcy
Odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe poniesione przez pracowników
Ubezpieczającego bez względu na formę zatrudnienia.
Zakres OC pracodawcy obejmuje szkody osobowe poniesione przez Pracowników,
będące skutkiem wypadku przy pracy w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz szkody rzeczowe poniesione
przez Pracowników w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych na rzecz
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel wypłaca należne odszkodowanie w części przekraczającej wysokość
świadczenia wypłaconego Pracownikowi na podstawie ustawy o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Ochrona obejmuje także odpowiedzialność za szkody wyrządzone np. stażystom,
praktykantom, wolontariuszom, osobom skierowanym do wykonywania prac społecznie
użytecznych, osobom skierowanym do wykonywania prac wyrokiem sądu itp.
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
b) OC podczas podróży służbowych pracowników
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych pracowników.
Zakres terytorialny: cały świat z wyłączeniem USA i Kanady
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
c)
OC za szkody w pojazdach mechanicznych należących do pracowników OC za szkody
w mieniu pracowników w tym w pojazdach mechanicznych należących do pracowników
Ubezpieczającego
Odpowiedzialność w granicach ustawowej odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego
z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia za szkody mające postać
uszkodzenia lub zniszczenia mienia pracowników, w tym pojazdów.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kradzieży pojazdu i jego wyposażenia
Limit odpowiedzialności: 30 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
d) OC najemcy rzeczy ruchomych
Odpowiedzialność za szkody w rzeczach ruchomych będących przedmiotem umowy
najmu, leasingu, użyczenia, itp.
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
Strona 20 z 50
e) OC wynajmującego
Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wynajmem pomieszczeń własnych
innym podmiotom
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
f)
OC za pojazdy wolnobieżne itp.
Odpowiedzialność
za
szkody
spowodowane
przez
pojazdy
niepodlegające
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
g)
OC za szkody zalaniowe
Odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji
instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych (także kanalizacji deszczowej),
klimatyzacyjnych i centralnego ogrzewania oraz związanych z dostarczeniem
i przetwarzaniem energii elektrycznej (w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy
w instalacjach wod.-kan.)
Ochrona obejmuje także:
 szkody powstałe na skutek systematycznego wydostawania się wody lub innych
cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania i klimatyzacyjnych
 szkody powstałe na skutek zalania z jakiejkolwiek przyczyny, w tym wodą wskutek
opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu poprzez nieszczelności dachu,
stolarki okiennej, spoin i złączy ścian zewnętrznych, awarii pionów kanalizacyjnych,
wodociągowych, centralnego ogrzewania lub innej instalacji technicznej
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
h) OC za przeniesienie się ognia
Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z przeniesieniem się ognia
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
i)
OC za szkody w mieniu pacjentów
Odpowiedzialność za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta ale nie
przekazanych na przechowanie w podmiocie leczniczym wykonującym działalność
leczniczą, jakie miały miejsce w trakcie pobytu pacjenta na terenie podmiotu
leczniczego.
Limit odpowiedzialności: 10 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
j)
OC za mienie powierzone (mienie pacjentów)
Odpowiedzialność za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie
leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych, w tym za szkody związane z prowadzeniem szatni.
 Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane
przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
 Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być
przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma
wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie;
 Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na
przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie
rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń
zdrowotnych.
Limit odpowiedzialności: 10 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
Strona 21 z 50
k) OC za mienie w depozycie
Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot
leczniczy depozytu rzeczy wartościowych określonych w rozdziale 11 ustawy z dnia 06
listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52,
poz. 417) art.
Limit odpowiedzialności: 10 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
l)
OC podwykonawców
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, także pracowników
zatrudnionych na podstawie innej umowy niż umowa o pracę z zachowaniem prawa
regresu.
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
m) OC z tytułu szkód środowiskowych
Odpowiedzialności za szkody w mieniu lub na osobie poniesione przez osoby trzecie oraz
koszty usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby (pod warunkiem że do
poniesienia ich Ubezpieczający został
zobowiązany decyzją administracyjną
upoważnionych do tego organów), powstałe w wyniku wyładowania, rozproszenia,
wypuszczenia lub wydzielenia się (wycieku), dymu, pary, sadzy, kwasów, zasad,
toksycznych chemikaliów (płynnych lub gazowych), zbędnych materiałów lub innych
substancji do gleby, atmosfery bądź ciągu lub zbiornika wodnego na powierzchni lub
w głębi gruntu, o ile zostały spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:
 przyczyną wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się jest
zdarzenie nagłe i przypadkowe, niezamierzone ani nieprzewidziane przez
Ubezpieczającego przy zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu
przedsiębiorstwa,
 przyczyna powstania szkody jest bezsporna,
 szkoda powstała wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczającego w ramach
ubezpieczonej działalności gospodarczej,
 początek
zdarzenia
wyrządzającego
szkodę
miał
miejsce
w
okresie
odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w
okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z umowy obowiązującej w chwili
wystąpienia początku zdarzenia, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od
początku zdarzenia,
 zdarzenie zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska, straży
pożarnej lub policji.
Ubezpieczenie obejmuje określone w niniejszej klauzuli koszty niezależnie od tego, czy
zanieczyszczone mienie stanowiło własność określonej osoby, czy nie.
Limit odpowiedzialności: 300 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia
n) OC za szkody w mieniu stanowiącym przedmiot obróbki, naprawy
Odpowiedzialność za szkody w mieniu stanowiącym przedmiot obróbki, naprawy lub
innych czynności w ramach usług wykonywanych przez Zamawiającego - dotyczy
w szczególności usług sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych, pralniczych
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
o) OC za szkody powstałe po wykonaniu pracy albo usługi
Odpowiedzialność za szkody powstałe po wykonaniu pracy albo usługi wynikłe
z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki
ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub
usług
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
Strona 22 z 50
p) Czyste straty finansowe
Odpowiedzialność za szkody będące uszczerbkiem majątkowym nie stanowiącym szkody
osobowej lub szkody w mieniu.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
 powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;
 wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy
wykonywaniu władzy publicznej;
 wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych
osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
 wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli
powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;
 przekroczenia ustalonych kosztorysów;
 wynikające z działalności reklamowej;
 powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania
informatycznego;
 wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę
programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich
pojawienia się.
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Koszty pokrywane w graniach sumy gwarancyjnej
a) zastosowania wszelkich dostępnych środków na celu zapobieżenia powstaniu
bezpośrednio grożącej szkodzie lub zwiększeniu się szkody, choćby okazały się
bezskuteczne,
b) wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru
szkody,
c) obrony
sądowej
w
postępowaniu
cywilnym
z
udziałem
ubezpieczającego
(ubezpieczonego) jako strony pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie
szkody objętej ochroną ubezpieczeniową,
d) obrony sądowej w postępowaniu karnym, jeśli prowadzone postępowanie związane jest
z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego,
e) postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz koszty
opłat administracyjnych.

Suma gwarancyjna
a) 500 000 zł w odniesieniu do jednego wypadku
b) 500 000 zł w odniesieniu do wszystkich wypadków

Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna:
Franszyza redukcyjna:
Udział własny:

zniesiona
zniesiona
zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód
w okresie ubezpieczenia
Obligatoryjne klauzule dodatkowe
1. Klauzula jurysdykcji
2. Klauzula stempla bankowego
Strona 23 z 50
4. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej
z prowadzoną działalnością leczniczą

Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową (z tytułu czynu niedozwolonego)
i kontraktową (z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania)
Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych
w związku z prowadzoną działalnością leczniczą.
Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń obejmuje także szkody, które zostały spowodowane
rażącym niedbalstwem Ubezpieczającego i/lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.
Ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za szkody spowodowane
wskutek winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób za które Ubezpieczający ponosi
odpowiedzialność jedynie do reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów
Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi
przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem.
Wypadek ubezpieczeniowy
Świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego
w wyniku którego wyrządzona szkoda
Szkoda
Szkodę będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie)

Zakres ubezpieczenia
Szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego w zakresie:
 nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą;
 objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie
mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej.
Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody spowodowane przez pracownika Zamawiającego
podczas wykonywania obowiązków pracowniczych na rzecz Zamawiającego. W takim
przypadku Zakład Ubezpieczeń zrezygnuje z prawa regresu do pracownika z tytułu
wyrządzonej szkody.
Za pracownika uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez Zamawiającego na podstawie:
 umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę;
 umowy
cywilnoprawnej
(z
wyłączeniem
osoby
fizycznej,
która
zawarła
z Zamawiającym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca)
oraz wolontariuszy, praktykantów, stażystów którym Zamawiający powierzył wykonanie pracy
Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody spowodowane przez podwykonawcę
Zamawiającego, w sytuacji gdy Zmawiający na podstawie obowiązujących przepisów prawa
ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne.
Strona 24 z 50
Za podwykonawcę uważa się:
 podmiot leczniczy;
 przedsiębiorcę nie będącego podmiotem leczniczym;
 osobę wykonującą zawód lekarza, pielęgniarki lub inny zawód medyczny, która
prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a Zamawiający
powierzył jej wykonanie świadczeń zdrowotnych określonych w łączącej ich umowie.
Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody wyrządzone osobom bliskim ubezpieczonego,
będącego osobą fizyczną.
Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego
w okresie ubezpieczenia (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody)
oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody będące
następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
a) OC przeniesienia chorób zakaźnych
Odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych
i zakażeń szpitalnych (w tym HIV)
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
b) OC działania promieni jonizujących
Odpowiedzialność za szkody wynikające z działania promieni jonizujących, laserowych,
maserowych, energii jądrowej, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego oraz
skażenia radioaktywnego wywołanego awarią lub uszkodzeniem urządzeń medycznych,
z zastrzeżeniem należytego zabezpieczenia.
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
c)
OC za naruszenie praw pacjenta
Odpowiedzialność za szkody osobowe wynikające z naruszenia praw pacjenta lub
niedochowania tajemnicy lekarskiej.
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
d) Ubezpieczenie nadwyżkowe
Odpowiedzialność za szkody, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z powodu wyczerpania
sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).
Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za
szkody,
wyrządzone
przez
ubezpieczonego,
który
podlega
obowiązkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie objętym tym
obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie
szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie
nadwyżkowe).
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej

Suma gwarancyjna
a) 1 000 000 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia
b) 1 000 000 zł w odniesieniu do wszystkich zdarzeń
Strona 25 z 50

Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna:
Franszyza redukcyjna:
Udział własny:
zniesiona
zniesiona
zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód
w okresie ubezpieczenia

Obligatoryjne klauzule dodatkowe
1. Klauzula jurysdykcji
2. Klauzula stempla bankowego
3. Klauzula informacji

Fakultatywne klauzule dodatkowe
1. Klauzula wypłaty odsetek
2. Klauzula realizacji wyroku
Treść klauzul obligatoryjnych dla zadań CZĘŚCI I zamówienia
Poszczególne klauzule obligatoryjne dotyczą wszystkich rodzajów ubezpieczeń, do których zostały
przypisane.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa i treść klauzuli
Klauzula jurysdykcji
Niniejszym ustala się, że wszelkie spory z tytułu przedmiotowej umowy ubezpieczenia mogą
być poddane przez strony rozstrzygnięciu przez sąd polubowny. W przypadku braku zapisu
na sąd polubowny spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby
Ubezpieczającego.
Klauzula stempla bankowego
Niniejszym ustala się, że za datę prawidłowego opłacenia składki (raty składki)
ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, jaka jest
uwidoczniona na przelewie bankowym lub pocztowym, przy założeniu że na rachunku
Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków.
W przeciwnym wypadku za datę zapłaty zostanie uznana data, w której składka (rata
składki) znalazła się na rachunku Zakładu Ubezpieczeń.
Klauzula przekształceniowa
Niniejszym ustala się, że w przypadku przekształcenia prawnego SPZOZ-ów, ZOZ-ów (także
w spółkę prawa handlowego) Ubezpieczyciel dokona cesji wszelkich praw wynikających z
zawartych umów ubezpieczenia na nowy podmiot.
Cesja zostanie dokonana:
 na wniosek Ubezpieczającego;
 za zgodną wolą obu Stron;
 z zachowaniem wszystkich warunków określonych w umowie ubezpieczenia;
pod warunkiem, że przekształcony podmiot będzie posiadać analogiczny profil działalności jak
przed przekształceniem prawnym.
Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład Ubezpieczeń nie
jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.
Klauzula rozliczenia składki
Niniejszym uzgadnia się, że wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy,
(w szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek) będą dokonywane proporcjonalnie
Strona 26 z 50
Lp.
6.
7.
8.
9.
Nazwa i treść klauzuli
za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, tzn. z zastosowaniem zasady „pro rata temporis”.
Ponadto nie będzie miała zastosowania składka minimalna.
Klauzula reprezentantów
Niniejszym uzgadnia się, że ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń
za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego
lub osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów
Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ
wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do
zarządzania ubezpieczonym podmiotem.
Klauzula wartości księgowej brutto
Niniejszym uzgadnia się, że w sytuacji kiedy Ubezpieczający zadeklaruje do ubezpieczenia
mienie według wartości księgowej brutto, Zakład Ubezpieczeń zaakceptuje zadeklarowane
wartości bez względu na:
 wiek ubezpieczonego mienia;
 stopień umorzenia (amortyzacji) ubezpieczonego mienia;
 technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia;
 bez względu na wartość nową danego środka trwałego
a odszkodowanie za uszkodzone mienie zostanie wypłacone do pełnej wysokości szkody, do
wartości księgowej brutto uszkodzonego lub utraconego środka trwałego bez potrącenia
umorzenia księgowego i zużycia technicznego.
W przypadku zastosowania wartości księgowej brutto zasada proporcjonalnej wypłaty
odszkodowania stosowana będzie tylko w przypadku niezgodności wartości księgowej brutto
zadeklarowanej przez Ubezpieczającego do faktycznej wartości księgowej brutto jaka wynika
z zapisów w rejestrach księgowych prowadzonych przez Ubezpieczającego.
Klauzula dewastacji
Niniejszym uzgadnia się, że ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome
i nieruchome Ubezpieczającego od ryzyka dewastacji (wandalizmu), zarówno związanego jak
i nie związanego z ryzykiem kradzieży, włamania i rabunku, rozumianego jako bezprawne,
rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osobę trzecią (w tym
przez pacjentów, także niepełnosprawnych intelektualnie lub z ograniczoną świadomością) w
tym na skutek zanieczyszczenia farbą, pomalowania, porysowania i graffiti. Ubezpieczenie
dotyczy także uszkodzenia mienia przez dzikie zwierzęta (w tym uszkodzenia elewacji przez
ptaki) oraz zabór części uszkodzonego lub zniszczonego mienia z miejsca zdarzenia.
Rozszerzenie nie dotyczy wartości pieniężnych oraz szkód w obiektach, które są opuszczone
i niewykorzystywane dłużej niż 30 dni.
Klauzula dotyczy mienia zgłaszanego do ubezpieczenia w systemie sum stałych i na pierwsze
ryzyko.
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Dla ryzyka graffiti wprowadza się podlimit w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Klauzula przeniesienia mienia
Niniejszym uzgadnia się, że zadeklarowane przez Ubezpieczającego mienie zostaje objęte
ochroną ubezpieczeniową także w przypadku jego stałego lub tymczasowego przeniesienia
pomiędzy lokalizacjami należącymi do Ubezpieczającego.
Oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń będzie ponosił odpowiedzialność również w przypadku
zmiany miejsca ubezpieczenia mienia na skutek przeniesienia pomiędzy ubezpieczonymi
placówkami.
Ponadto mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową także w przypadku, gdy mienie to
czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku
z organizowaną imprezą, ekspozycją, remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją,
akcjami ratowniczymi).
Strona 27 z 50
Lp.
10.
11.
12.
13.
Nazwa i treść klauzuli
Klauzula przewłaszczenia mienia
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku cesji praw z umowy ubezpieczenia
i przewłaszczenia na zabezpieczenie ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa i jest
kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba że strony umówią się inaczej.
Klauzula przepięć
Niniejszym uzgadnia się, że rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe
w ubezpieczanym mieniu wymienionym w umowie ubezpieczenia oraz w instalacjach
elektrycznych i energetycznych w wyniku przepięcia spowodowanego:
1. bezpośrednim i pośrednim oddziaływaniem wyładowań atmosferycznymi lub innymi
zjawiskami elektrycznymi (jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, itp.),
uwarunkowanymi działaniem atmosferycznym;
2. zmianą parametrów prądu elektrycznego lub wzbudzaniem się niszczących sił
elektromagnetycznych;
3. wskutek pośredniego i bezpośredniego uderzenia pioruna;
4. wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych,
5. z innych przyczyn, za które nie budzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność ponoszą
osoby trzecie (podmioty zewnętrzne),
oraz związane z tym szkody następcze.
Ochrona obejmuje także:
1. zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych
parametrów prądu zasilania (np. zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci);
2. szkody powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w linię, która przesyła
energię elektryczną lub w sieć zasilającą.
Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody, które powstały we wszelkiego rodzaju
bezpiecznikach, wkładkach topikowych, odgromnikach, stycznikach, żarówkach.
Limit odpowiedzialności: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Limit nie dotyczy szkód powstałych w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w linię, która
przesyła energię elektryczną lub w sieć zasilającą - Zakład Ubezpieczeń podnosi
odpowiedzialność do pełnych sum ubezpieczenia.
Klauzula prac budowlanych
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o zdarzenia wynikłe
przy i w związku z wykonywaniem:
 prac remontowo – budowlanych w jednostce Ubezpieczonego w szczególności prac
budowlanych
i
montażowych,
prac
konserwacyjnych,
naprawczych
lub
modernizacyjnych także tych, na które zgodnie z prawem budowlanym jest wymagane
pozwolenie na budowę pod warunkiem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem
konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;
 prac ziemnych.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla mienia będącego przedmiotem robót
budowlanych oraz w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia mienia od
wszystkich ryzyk.
Limit odpowiedzialności:
 dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych 300 000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
 dla pozostałego mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich
ryzyk – odpowiedzialność do wysokości sum ubezpieczenia określonych w umowie
ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna: 1 000 zł
Klauzula początku odpowiedzialności
Niniejszym uzgadnia się, że uchyla się wszelkie postanowienia karencji odpowiedzialności
Zakładu Ubezpieczeń lub postanowienia o podobnym skutku dla Ubezpieczonego za
Strona 28 z 50
Lp.
14.
15.
16.
17.
18.
Nazwa i treść klauzuli
jakiekolwiek ryzyko objęte ubezpieczeniem, zaś odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń
rozpoczyna się od dnia początku okresu ubezpieczenia zgodnie z treścią polisy oraz innych
dokumentów, na podstawie których zawarto ubezpieczenie - w szczególności wniosku
ubezpieczeniowego - niezależnie od dnia zapłaty składki ubezpieczeniowej oraz dnia
dostarczenia dokumentu ubezpieczenia.
Klauzula niezmienności warunków umowy
Niniejszym uzgadnia się, że w okresie ubezpieczenia zastosowanie mieć będą warunki umowy
oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania
zmiany, również w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy
ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności
Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanym w art.
816 kodeksu cywilnego.
Klauzula umów krótkookresowych
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku zgłoszenia przez Ubezpieczającego konieczności
zawarcia umowy krótkookresowej, zastosowanie będą miały wynegocjowane warunki danej
umowy ubezpieczenia, a Zakład Ubezpieczeń nie będzie stosował składki minimalnej lub
depozytowej. Dla nowej krótkookresowej umowy ubezpieczenia zastosowany będzie system
naliczania składki za każdy dzień ochrony tj. „pro rata temporis”. Zasada ta dotyczy również
doubezpieczeń oraz klauzuli automatycznego pokrycia.
Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ
Niniejszym uzgadnia się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostaje mienie (nowo nabyte
środki trwałe i pozostałe wyposażenie), w posiadanie którego wszedł Zamawiający w okresie
od 01.11.2016r. do 31.01.2017r., czyli w okresie po zebraniu danych do ubezpieczenia a
przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia jaki wynika z zapisów SIWZ lub środki trwałe i
wyposażenie, których wartość wzrosła w tym okresie.
Dla tej masy majątkowej ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia 01.02.2017r.
Zaktualizowane wartości oraz wykazy mienia zgłaszanego do ubezpieczenia zostaną
przesłane do Zakładu Ubezpieczeń najdalej w terminie do ………… .
Składka za ubezpieczenia mienia w ramach niniejszej klauzuli zostanie rozliczona zgodnie ze
stawkami zastosowanymi w ofercie przetargowej w terminie 30 dni od daty przekazania
zaktualizowanych wartości i wykazów mienia.
Klauzula automatycznego pokrycia
Niniejszym uzgadnia się, że obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe
i pozostałe wyposażenie oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w okresie
ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji bądź remontów. Ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utracenia
bądź uszkodzenia mienia.
Klauzula ta nakłada na Ubezpieczonego obowiązek zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń
i podania nowych wartości środków trwałych i wyposażenia w terminie 30 dni po zakończeniu
okresu ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona po
zakończeniu okresu ubezpieczenia wg taryf zastosowanych w ofercie przetargowej, w
systemie ”pro rata temporis”, a jako potwierdzenie ubezpieczenia zostanie wystawiony aneks
lub dodatkowa polisa. Z tytułu wystawienia aneksu lub polisy nie będzie stosowana składka
minimalna.
W przypadku konieczności wcześniejszego potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej Zakład
Ubezpieczeń wystawi bezskładkowo stosowny dokument (np. potwierdzenie ubezpieczenia,
certyfikat) dla Ubezpieczającego.
Wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia
danego rodzaju mienia.
Klauzula podatku VAT
Niniejszym uzgadnia się, że jeżeli suma ubezpieczenia zawierała podatek VAT to
Strona 29 z 50
Lp.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Nazwa i treść klauzuli
odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT, o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT.
Klauzula zużycia technicznego
Stopień zużycia technicznego nie jest brany pod uwagę przy wypłacie odszkodowania
Klauzula uznania
Niniejszym ugadania się, że Zakład Ubezpieczeń uznaje, że przy zawieraniu umowy
ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny
ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał
Zakład Ubezpieczeń przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie
z prawdą. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków
uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego.
Klauzula zniesienia zasady proporcji
Niniejszym uzgadnia się, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie ma zastosowana
zasada proporcji.
Klauzula uderzenia pojazdu własnego
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody
spowodowane uderzeniem pojazdu używanym przez Ubezpieczającego lub przez osoby, za
które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność.
Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
Niniejszym uzgadnia się, że zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki
niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie, mają
zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie
odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody.
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych
Niniejszym uzgadnia się, że Zakładowi Ubezpieczeń znany jest stan zabezpieczeń
przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do
Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające.
Brak działania zabezpieczeń nie będzie powodować obniżenia wysokości odszkodowania pod
warunkiem, że nie popełniono błędu w ich konserwacji z winy Zamawiającego.
Zakładowi Ubezpieczeń przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji zabezpieczeń.
Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Niniejszym uzgadnia się, że Zakładowi Ubezpieczeń znany jest stan zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do
Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające.
Brak działania zabezpieczeń nie będzie powodować obniżenia wysokości odszkodowania pod
warunkiem, że nie popełniono błędu w ich konserwacji z winy Zamawiającego.
Zakładowi Ubezpieczeń przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji zabezpieczeń.
Klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
Niniejszym ugadania się, że Zakład Ubezpieczeń przyjmuje mienie do ubezpieczenia zgodnie
z istniejącym stanem zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Stan i ilość posiadanych
zabezpieczeń jest znany Zakładowi Ubezpieczeń i uznany za wystarczający do udzielenia
ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.
Brak działania zabezpieczeń nie będzie powodować obniżenia wysokości odszkodowania pod
warunkiem, że nie popełniono błędu w ich konserwacji z winy Zamawiającego.
Zakładowi Ubezpieczeń przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji zabezpieczeń.
Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku powstania szkody, limity sum ubezpieczenia
uwzględnione w polisie zostaną wznowione na wniosek Ubezpieczającego.
W takiej sytuacji rozliczenie składki na zasadzie „pro rata temporis” nastąpi w ciągu trzech
miesięcy po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego od naprawy,
Strona 30 z 50
Lp.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Nazwa i treść klauzuli
zakupu lub odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, odszkodowania będzie
wypłacone tak, jakby nastąpiła naprawa, zakup lub odbudowa mienia zgodnie z warunkami
umowy ubezpieczenia.
Klauzula poszukiwania uszkodzeń
Niniejszym
uzgadnia
się,
że
Zakład
Ubezpieczeń
pokryje
poniesione
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego:
 koszty poszukiwania miejsca powstania oraz koszty usunięcia przyczyny
uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia, w tym: poszukiwania
uszkodzonej wszelkiego rodzaju instalacji oraz poszukiwania wycieków z instalacji
wodno-kanalizacyjnej
 koszty umożliwienia dokonania naprawy lub wymiany uszkodzonego mienia, w
tym także dojazdu do uszkodzonego mienia;
 koszty usunięcia skutków takich poszukiwań.
Klauzula dotyczy także terenu wokół budynku.
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Klauzula 72 godzin
Niniejszym uzgadnia się, że wszystkie szkody następujące po sobie w czasie 72 godzin
powstałe w miejscu ubezpieczenia na skutek tego samego rodzaju zdarzenia losowego,
traktowane są, jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do franszyzy lub udziału własnego
w umowie ubezpieczenia.
Klauzula braku części zamiennych
Niniejszym ugadania się, że w sytuacji, kiedy uszkodzeniu ulegnie jeden z elementów
podzespołu, który wchodzi w skład urządzenia, maszyny, aparatu objętego umową
ubezpieczenia a jego samodzielny zakup nie jest możliwy, Zakład Ubezpieczeń pokryje koszt
zakupu całego podzespołu.
Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku zaistnienia szkody w ciągu 3 dni roboczych od dnia
zgłoszenia szkody na miejsce zdarzenia zostanie skierowany przez Zakład Ubezpieczeń
likwidator, który dokona oceny szkody.
Zakład Ubezpieczeń dokona wypłaty poszkodowanemu zaliczki na poczet należnego
odszkodowania w terminie 14 dni od daty oględzin. Zaliczka zostanie wypłacona jeżeli dana
szkoda jest objęta ochroną ubezpieczeniową i Zakład Ubezpieczeń przyjął za nią
odpowiedzialność, w wysokości 50 % szacunkowych bezspornych kosztów szkody
stwierdzonych kosztorysem i/lub wyliczeniem wysokości szkody zaakceptowanym przez
Zamawiającego.
Klauzula wypłaty odszkodowania za sprzęt elektroniczny w przypadku szkody
całkowitej
Niniejszym uzgadnia się, że Ubezpieczający może zastąpić zniszczony sprzęt elektroniczny
poprzez zakup dowolnego modelu urządzenia tego samego rodzaju ofertowanego aktualnie
przez producenta zniszczonego sprzętu lub innego producenta o podobnej renomie, jeżeli w
przypadku zaistnienia szkody koszt naprawy sprzętu jest wyższy niż 80% sumy
ubezpieczenia.
Zakupiony model może charakteryzować się wyższymi parametrami technicznymi od
zniszczonego sprzętu.
W ramach niniejszej klauzuli odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń jest ograniczona do
zadeklarowanej sumy ubezpieczenia sprzętu dotkniętego szkodą.
Klauzula wypłaty odszkodowania za sprzęt elektroniczny w przypadku szkody
częściowej
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku szkody częściowej Ubezpieczający może zastąpić
zniszczoną/uszkodzoną część sprzętu elektronicznego poprzez zakup nowej części, która
może
charakteryzować
się
wyższymi
parametrami
technicznymi
od
części
Strona 31 z 50
Lp.
35.
36.
37.
Nazwa i treść klauzuli
zniszczonej/uszkodzonej.
W ramach niniejszej klauzuli odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń jest ograniczona do
zadeklarowanej sumy ubezpieczenia sprzętu dotkniętego szkodą.
Klauzula przetężenia
Niniejszym uzgadnia się, że rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w
ubezpieczanym mieniu ruchomym oraz w instalacjach elektrycznych i energetycznych
powstałe na skutek przetężeń (będące skutkiem powstania niewłaściwych parametrów prądu
elektrycznego powodujących zmiany w natężeniu prądu) spowodowanych wyładowaniami
atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi zarówno uwarunkowanymi zjawiskami
atmosferycznymi jak i tymi wynikającymi z innych przyczyn niż wyładowania atmosferyczne
oraz związane z tym szkody następcze.
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Klauzula szkód elektrycznych
Niniejszym uzgadnia się, że rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody w
ruchomościach oraz instalacjach elektrycznych objętych ubezpieczeniem mienia od
wszystkich ryzyk spowodowane nie zachowaniem właściwych parametrów prądu
elektrycznego, w szczególności takich zdarzeń jak:
 zanik napięcia jednej lub kilu faz;
 zwarcie;
 zmiana napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego lub całkowity
zanik napięcia;
 wadliwie funkcjonowanie lub nie zadziałanie zabezpieczeń chroniących urządzenia;
 zamiana częstotliwości prądu elektrycznego;
 działanie indukcji elektromagnetycznej;
 przeskok iskry od instalacji odgromowych do urządzenia;
 uszkodzenie izolacji;
 przegrzanie;
 okopcenie,
 działanie elektryczności atmosferycznej.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
 mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej;
 w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat
naprawczy;
 w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na
przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami
i przeglądami);
 we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach,
itp.) i licznikach;
 we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz
żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Klauzula ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub aparatów
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody polegające na
awariach lub uszkodzeniach maszyn, urządzeń i aparatów zainstalowanych w miejscu
wymienionym w umowie, zdatnych do użytku i użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem,
których testy próbne zostały zakończone z wynikiem pozytywnym.
Za awarię i uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który
ogranicza lub uniemożliwia jego dalszą eksploatację oraz zmniejszenie sprawności lub
niesprawność maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczające jego zdatność do działania.
Limit odpowiedzialności: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Strona 32 z 50
Lp.
38.
39.
40.
41.
Nazwa i treść klauzuli
Klauzula ewakuacji
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o koszty ewakuacji
pacjentów oraz sprzętu medycznego, bez względu na przyczynę - w szczególności
fałszywymi alarmami pod warunkiem, że niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.
Pod pojęciem kosztów ewakuacji rozumie się poniesione i udokumentowane koszty, które są
związane z:
 transportem pacjentów;
 transportem sprzętu medycznego;
 magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla
czynności ewakuacyjnych;
 dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty;
 pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej
doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego
pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę.
Zakład Ubezpieczeń pokrywa w/w koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja
przeprowadzona została na polecenie Dyrekcji Szpitala, Policji, Straży Pożarnej lub Straży
Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Klauzula składowania
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w
skutek zalania mienia składowanego bezpośrednio na podłodze, przy założeniu że takie
składowanie jest uzasadnione ze względu na specyfikę i właściwości mienia pozwalające na
takie składowanie.
Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się
w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie (ponad sumę ubezpieczenia)
Niniejszym uzgadnia się, że Zakład Ubezpieczeń pokrywa ponad sumę ubezpieczenia
konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z powstałą
szkodą rzeczową.
Łącznie z ww. kosztami Zakład Ubezpieczeń pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu
części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub
utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu
nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu
przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń
wody lub gleby i jej rekultywacją.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w
stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym
zakresie ubezpieczenia mienia.
Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia: 20% wartości powstałej szkody nie
więcej niż 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Klauzula katastrofy budowlanej
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w
ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu
budowlanego lub jego części, w rozumieniu definicji Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 156 poz. 1118, z późn. zm.)
Ochrona nie obejmuje szkód powstałych w obiektach, które:
 użytkowane są niezgodnie z przeznaczeniem;
 nie posiadają odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru
budowlanego;
 dopuszczone są tymczasowo do użytkowania.
Strona 33 z 50
Lp.
42.
43.
44.
45.
46.
Nazwa i treść klauzuli
Limit odpowiedzialności: 3 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Franszyza redukcyjna: 2 000 zł
Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o koszty
wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów zewnętrznych takich jak: architekci, konsultanci,
inspektorzy, inżynierowie itp., które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu
odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia
ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. Zakres Klauzuli obejmuje koszty poniesione przez
Ubezpieczającego w celu ustalenia zakresu i rozmiarów szkody.
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Klauzula sumy prewencyjnej
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o tzw. prewencyjną
sumę ubezpieczenia, która dotyczy mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych i którego
suma ubezpieczenia jest niższa od wartości szkody (niedoubezpieczenie).
W sytuacji nieubezpieczenia różnica między wysokością szkody a wartością mienia zgłoszoną
do ubezpieczenia zostanie pokryta z dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia –
maksymalnie do wysokości szkody z uwzględnieniem poniższego limitu.
Limit odpowiedzialności: 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Klauzula kosztów odtworzenia dokumentów ponad sumę ubezpieczenia
Niniejszym uzgadnia się, że Zakład Ubezpieczeń pokrywa ponad sumę ubezpieczenia w
granicach ustalonego limitu udokumentowane koszty, które są związane z odnowieniem,
odtworzeniem, osuszaniem, oczyszczaniem, odgrzybianiem, zabezpieczeniem, transportem
itp. dokumentów takich jak np. akty, plany, mapy, dokumentacja techniczna, umowy, bądź
wszelkich innych dokumentów, które zostały zniszczone bądź uszkodzone w związku ze
szkodą objętą zakresem ubezpieczenia.
Ochrona obejmuje koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z
włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników,
na których dokumentacja była zawarta,
w tym koszty usług firmy specjalizującej się w zakresie wykonywania prac (czynności)
określonych w niniejszej klauzuli.
Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia: 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia
Klauzula terroryzmu
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe
w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji
ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim wynikiem aktu
terroryzmu.
Za akt terroryzmu uważa się działania, które mają na celu wprowadzenie chaosu,
zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych
skutków ekonomicznych, politycznych, ideologicznych, religijnych, społecznych lub
socjalnych.
Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe na skutek:
 skażenia biologicznego lub chemicznego
 działań hackerów komputerowych, ataków elektronicznych, włamań komputerowych,
wprowadzenia wirusów komputerowych
Limit odpowiedzialności: 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna: 2 000 zł.
Klauzula samolikwidacji drobnych szkód majątkowych
Niniejszym uzgadnia się, że do szkód w wysokości do kwoty 10 000 zł ma zastosowanie
uproszczona forma likwidacji szkód na podstawie oświadczeń złożonych przez
Strona 34 z 50
Lp.
47.
48.
49.
Nazwa i treść klauzuli
Ubezpieczającego wraz z załączoną dokumentacją z oględzin oraz dokumentacją zdjęciową w
formie elektronicznej.
Ubezpieczony/Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela do
samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający:
a) Datę sporządzenia protokołu;
b) Skład komisji oraz dane osobowe osoby sporządzającej protokół;
c) Datę wystąpienia szkody;
d) Przyczyny powstania szkody;
e) Wykaz uszkodzonego mienia;
f) Krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody
g) Szacunkowa wartość szkody;
h) Dokumentację fotograficzną.
Po dokonaniu naprawy/odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody ubezpieczony
/ubezpieczający dostarczy do ubezpieczyciela oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne
do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.:
 protokoły uszkodzeń;
 faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody;
 inne dokumenty, jakich ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek ubezpieczyciela ubezpieczający/ubezpieczony
dostarczy kosztorys naprawy.
Powyższe postanowienia w żadnym razie:
a) nie zwalniają ubezpieczonego lub ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia
ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody,
a w przypadku jeśli posiada ona znamiona przestępstwa także zawiadomić Policję;
b) nie ograniczają prawa ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaci
odszkodowania w przypadku jeżeli roszczenie okaże się niezasadne.
Klauzula przeoczenia
Niniejszym ugadania się, że jeżeli zostały przeoczone istotne informacje przez
Ubezpieczającego i nie dostarczone Ubezpieczycielowi w wymaganym terminie oraz nie będą
skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, to Ubezpieczyciel
będzie ponosił odpowiedzialność pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji
niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia..
Klauzula szkód wymagających natychmiastowej naprawy
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku powstania szkód wymagających natychmiastowej
naprawy w celu zachowania ciągłości wykonywania zadań lub ze względu na bezpieczeństwo
wykonywanej działalności dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania naprawy, tj.
bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczonego
bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W przypadku
tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia,
Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Zakładowi Ubezpieczeń
dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Zakładowi
Ubezpieczeń elementów uszkodzonych podlegających wymianie.
Klauzula informacji
Niniejszym ugadania się, że Zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do każdorazowego,
niezwłocznego informowania Ubezpieczającego o:
 roszczeniu z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą, jakie wpłynie bezpośrednio do Zakładu ubezpieczeń
 przed wydaniem decyzji o zamiarze zawarcia ugody z poszkodowanym, uznania
roszczenia oraz o dokonanych wypłatach zadośćuczynienia i/lub odszkodowania
Zakład ubezpieczeń każdorazowo przekaże Ubezpieczającemu kopię decyzji o
wypłacie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia.
Strona 35 z 50
Treść fakultatywnych klauzul i warunków dodatkowych
oraz liczba punktów możliwych do uzyskania w przypadku ich akceptacji dla
zadań CZĘŚCI I zamówienia
Akceptacja danego dodatkowego warunku ubezpieczenia jest jednoznaczna z przyjęciem go do
wszystkich rodzajów ubezpieczeń, do których został przypisany.
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa i treść klauzuli / warunku dodatkowego
Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony
o ryzyko zniszczenia, uszkodzenia, utraty mienia wskutek rozruchów,
strajków, zamieszek społecznych, przez które rozumie się:
 czynności osób biorących udział w jakichkolwiek zakłóceniach
porządku publicznego,
 działanie uprawnionej władzy przy tłumieniu lub próbach stłumienia
zakłóceń porządku publicznego lub przy zmniejszaniu skutków
takich zakłóceń
 umyślną
czynność
strajkującego
lub
innego
pracownika
popierającego strajk
 działanie uprawnionej władzy przy zapobieganiu lub próbach
zapobieżenia czynnościom lub przy zmniejszaniu skutków
czynności.
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.
Klauzula wyrównania kwot
Niniejszym uzgadnia się, że jeżeli w razie szkody zostanie stwierdzone, że
sumy ubezpieczenia poszczególnych ubezpieczonych pozycji przekraczają
odpowiadające im wartości ubezpieczenia, to powstałe nadwyżki zostaną
podzielone na te pozycje, co do których nawet po wykorzystaniu sumy
ubezpieczenia
prewencyjnego
(jeżeli
było
zawarte),
zachodzi
niedoubezpieczenie lub dla których zapisana w polisie suma ubezpieczenia
jest niewystarczająca z powodu powstałych kosztów związanych z
uniknięciem lub ograniczeniem szkody.
Klauzula ubezpieczenia od utraty czynszu
Niniejszym uzgadnia się, że ubezpieczeniem objęta jest wartość czynszu
z tytułu wynajmowania nieruchomości na ubezpieczonej posesji lub
pomieszczenia/lokalu.
Odszkodowaniu
podlega
strata
wynikająca
z niemożności świadczenia wynajmu z powodu szkody rzeczowej
spowodowanej ubezpieczonym ryzykiem, jaka dotknęła wyposażony
i przeznaczony do tego celu budynek/ lokal/ pomieszczenie należący do
Ubezpieczającego.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty wartości czynszu powstałej
lub zwiększonej wskutek:
 braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do
odtworzenia mienia dotkniętego szkodą w jak najkrótszym czasie
o ile brak powyższych środków nie wynika z braku wypłaty
odszkodowania przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od
zgłoszenia szkody objętej ubezpieczeniem;
Strona 36 z 50
Liczba
punktów za
akceptację
10
35
5
Lp.
Nazwa i treść klauzuli / warunku dodatkowego

4.
decyzji Ubezpieczającego o zmianie rodzaju działalności lub miejsca
jej prowadzenia oraz innowacji i ulepszeń wprowadzanych w trakcie
odbudowy zniszczonego mienia,
 decyzji właściwych organów administracji lokalnej lub państwowej,
które uniemożliwiają lub opóźniają odtworzenie zniszczonego mienia
lub dalsze prowadzenie działalności przez Ubezpieczającego,
 opóźnienia
wznowienia
działalności
w
wyniku
decyzji
Ubezpieczającego.
Maksymalny okres odpowiedzialności 6 miesięcy.
Okres odszkodowawczy kończy się nie później niż w dniu przywrócenia
mienia do stanu umożliwiającego podjęcie dotychczasowej działalności.
Warunkiem odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli jest
udokumentowanie przez Ubezpieczającego faktu wynajęcia lub możliwości
wynajęcia danych nieruchomości.
Limit odpowiedzialności: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
Klauzula dodatkowych kosztów działalności
Niniejszym uzgadnia się, że Zakład Ubezpieczeń pokrywa niezbędne
i ekonomicznie uzasadnione zwiększone koszty działalności poniesione
przez
Ubezpieczonego
w celu
kontynuowania
normalnego
trybu
działalności, zaistniałe w związku z przerwą lub zakłóceniem prowadzonej
przez Ubezpieczonego działalności powstałym na skutek zdarzenia
losowego objętego ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich
ryzyk.
Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie za poniesione przez
Ubezpieczającego
dodatkowe
uzasadnione
koszty
działalności
udokumentowane
rachunkami,
kosztorysami
powstałe
w
okresie
niezbędnym do przywrócenia stanu technicznego sprzed szkody, nie
dłuższym niż 6 miesięcy od daty powstania szkody.
Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń ograniczona jest jedynie do tych
kosztów (lub ich części), które zostałyby poniesione w tym samym okresie,
w zwykłych okolicznościach, gdyby nie doszło do powstania szkody w
mieniu.
Brak wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia, ze względu na
wysokość zastosowanej franszyzy, nie ma wpływu na odpowiedzialność za
szkody objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli.
Kosztami objętymi ochroną ubezpieczeniową są w szczególności:
1) koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji;
2) koszty użytkowania zastępczych pomieszczeń;
3) koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń;
4) koszty dodatkowego zatrudnienia/ nadgodzin;
5) koszty poinformowania dostawców i klientów o zmianie lokalizacji.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów dodatkowych powstałych
lub zwiększonych wskutek:
1) braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do
odtworzenia mienia dotkniętego szkodą w jak najkrótszym czasie,
o ile brak powyższych środków nie wynika z braku wypłaty
odszkodowania przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od
zgłoszenia szkody objętej ubezpieczeniem;
2) decyzji Ubezpieczającego o zmianie rodzaju działalności lub
miejsca jej prowadzenia oraz innowacji i ulepszeń wprowadzanych
Liczba
punktów za
akceptację
Strona 37 z 50
25
Lp.
5.
6.
7.
Nazwa i treść klauzuli / warunku dodatkowego
w trakcie odbudowy zniszczonego mienia;
3) opóźnienia wznowienia działalności po szkodzie, w wyniku decyzji
Ubezpieczającego.
Limit odpowiedzialności: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia
Klauzula usuwania gniazd
Niniejszym uzgadnia się, że Zakład Ubezpieczeń pokrywa do ustalonego
limitu koszty związane z usuwaniem gniazd ptaków i owadów
z ubezpieczonej lokalizacji, co ma na celu zapobieżenie powstaniu szkody,
za którą ubezpieczyciel może ponieść odpowiedzialność w ramach
udzielonego zakresu ochrony.
Limit odpowiedzialności: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (nowych
miejsc ubezpieczenia)
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku uruchomienia nowej lokalizacji
(uruchomienie rozumiane jako zakup lub wynajęcie nowej lokalizacji) może
zostać ona automatycznie włączona do ubezpieczenia wraz z mieniem
stanowiącym jej wyposażenie. Nowe, zgłaszane do ubezpieczenia
lokalizacje wymagają zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń w ciągu 30 dni od
dnia ich prawnego przejęcia, np. podpisania umowy najmu.
Ostateczne rozliczenie składki za automatyczne włączenie nowej lokalizacji
nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem dokonania przez Ubezpieczającego dopłaty należnej
składki. Składka naliczana będzie z zastosowaniem stawek z oferty
przetargowej w systemie „pro rata temporis” (co do dnia).
Klauzula ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w okresie od daty
dostawy do zainstalowania
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się
o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach polegające
na jego uszkodzeniu lub utracie w okresie:
 od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia
 do daty włączenia do planowanej eksploatacji na stanowisku pracy.
Termin magazynowania (składowania) nie może przekroczyć 6 miesięcy od
daty dostawy.
Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie
elektronicznym/ częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a
także za szkody za które odpowiedzialni są: producenci, spedytorzy,
sprzedawcy, firmy montażowe lub inne podmioty.
Strona 38 z 50
Liczba
punktów za
akceptację
5
25
25
Lp.
8.
9.
10.
Nazwa i treść klauzuli / warunku dodatkowego
Liczba
punktów za
akceptację
Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego
Niniejszym uzgadnia się, że nie przechodzą na Zakład Ubezpieczeń
przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia
zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania
Ubezpieczonemu w przypadku gdy sprawcą szkody jest:
a) pracownik świadczący pracę lub usługę na rzecz Ubezpieczającego
(za pracownika uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez
Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania,
mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę oraz
wolontariuszy, praktykantów, stażystów, doktorantów, którym
Zamawiający powierzył wykonanie pracy);
b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wyłącznie na
rzecz Ubezpieczającego.
15
Klauzula miejsca ubezpieczenia (klauzula miejsca świadczenia
usług)
Niniejszym ugadania się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie bez
względu na lokalizację – każde miejsce związane z działalnością
prowadzoną przez Ubezpieczonego, obok wymienionych w dokumencie
ubezpieczenia, także wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje własne,
najmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób używane przez
niego na obszarze Polski (np. w związku z remontem, naprawą,
wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami
ratowniczymi).
Klauzula transportowa
1. Niniejszym uzgadnia się, że obejmuje się ochroną ubezpieczeniową
maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz
niskocenne składniki
majątku stanowiące własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego
bądź będące w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód
powstałych w tym mieniu podczas transportu na terenie RP. Ochrona
ubezpieczeniowa dotyczy transportów, które spełniają łącznie
następujące kryteria:
1) transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których
Ubezpieczony lub Ubezpieczający prowadzi działalność;
2) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub
Ubezpieczającego lub osoby,
za
które ponoszą
one
odpowiedzialność lub przez osoby trzecie na podstawie
jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów
przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług
logistycznych.
W odniesieniu do transportów wykonywanych przez przewoźników
zawodowych brak polisy ubezpieczenia OC przewoźnika (OCPD) nie
powoduje braku ochrony w ubezpieczeniu mienia w transporcie.
2. Zakres
ubezpieczenia
obejmuje
szkody
powstałe
wskutek
następujących zdarzeń losowych:
1) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek
statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad,
lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi,
uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek
drzew, budynków lub budowli;
2) wypadek, jakiemu uległ środek transportu;
3) rabunek;
Strona 39 z 50
15
10
Lp.
11.
Nazwa i treść klauzuli / warunku dodatkowego
4) kradzież mienia wraz ze środkiem transportu;
5) kradzież z włamaniem.
3. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze
środkiem transportu lub kradzieży z włamaniem pkt. 2.4) i 2.5)
powyżej Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność tylko wówczas,
gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne
i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym
i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym.
4. Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku
ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu – moment
zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe
w wyniku zdarzeń losowych wskazanych w pkt. 2 mających miejsce
podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte ubezpieczeniem.
5. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania,
opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub
zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia
środka transportu ponad dopuszczalna ładowność;
2) powstałe
wskutek
nieprawidłowego
zamocowania
lub
rozmieszczenia ładunku w pojeździe;
3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu
do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia;
4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia,
naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
5) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub
odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi
substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia
przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu,
których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;
6. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu:
1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki
2) mienia
załadowanego
w
stanie
uszkodzonym
i zdekompletowanym
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia
Klauzula stałych kosztów działalności
1. Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia obejmuje ochroną
ubezpieczeniową koszty stałe działalności, które Ubezpieczający
poniósł w czasie przerwy działalności w miejscu ubezpieczenia
wskazanym w umowie ubezpieczenia, w wyniku wystąpienia szkody
spowodowanej ubezpieczonym zdarzeniem losowym.
2. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty wskazane w
ust. 1 wyłącznie pod warunkiem, że szkoda w ubezpieczonym mieniu,
objęta jest zakresem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, za
którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.
3. Przez użyte w treści klauzuli określenia należy rozumieć:
1) Koszty stałe działalności – związane z prowadzoną działalnością
wydatki, które nie zależą od wielkości zakupów, produkcji lub
sprzedaży, które mogłyby być pokryte przez Ubezpieczającego
przy niezakłóconym przebiegu działalności poniesione na:
Strona 40 z 50
Liczba
punktów za
akceptację
15
Lp.
12.
13.
14.
Nazwa i treść klauzuli / warunku dodatkowego
a) Opłaty dzierżawne, czynsze oraz opłaty za pobór energii
elektrycznej,
cieplnej,
wody
i
gazu
związane
z ubezpieczonym budynkiem lub lokalem, w którym
powstała szkoda;
b) podstawowe wynagrodzenie pracowników z tytułu umów
o pracę;
c) odsetki rat kredytów, pożyczek i rat leasingowych.
2) Okres odszkodowawczy – okres trwający od dnia wystąpienia
szkody powodującej przerwanie działalności Ubezpieczającego do
dnia przywrócenia mienia do stanu pierwotnego i zaistnienia
technicznych możliwości prowadzenia działalności w zakresie
sprzed szkody, nie dłuższej jednak niż 6 miesięcy.
4. W ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) kosztów stałych działalności ponoszonych przez Ubezpieczającego
w związku z:
a) brakiem
wystarczających
środków
finansowych
niezbędnych do odtworzenia mienia dotkniętego szkodą w
jak najkrótszym czasie, o ile brak powyższych środków nie
wynika
z
braku
wypłaty
odszkodowania
przez
Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody
objętej ubezpieczeniem;
b) decyzjami Ubezpieczającego o zmianie rodzaju działalności
lub
miejsca
jej
prowadzenia
oraz
innowacjami
i ulepszeniami wprowadzanymi w trakcie odbudowy
zniszczonego mienia;
c) opóźnieniem
wznowienia
działalności
po
szkodzie,
w wyniku decyzji Ubezpieczającego;
2) premii, dodatków specjalnych do wynagrodzeń.
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia
Klauzula zwiększonych kosztów odtworzenia mienia
Niniejszym uzgadnia się, że w sytuacji gdy po wystąpieniu szkody ze
względu na decyzje administracyjne lub w związku z obowiązującymi
przepisami Ubezpieczony będzie musiał ponieść większe wydatki na
odtworzenie mienia, to Zakład Ubezpieczeń pokryje te wydatki do limitu
wskazanego w niniejszej klauzuli.
Limit odpowiedzialności: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia
Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach
nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu
ekspresowego
Niniejszym uzgadnia się, że Ubezpieczyciel pokryje dodatkowe koszty pracy
w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy
oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu
lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu.
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
Klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku wydostania się mediów
gaśniczych z przyczyn innych niż konieczność ugaszenia pożaru
ubezpieczyciel
pokryje
dodatkowe
koszty
napełnienia/uzupełnienia
Strona 41 z 50
Liczba
punktów za
akceptację
35
15
5
Lp.
15.
16.
17.
18.
Nazwa i treść klauzuli / warunku dodatkowego
urządzeń i/lub instalacji gaśniczych.
Limit odpowiedzialności: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
Klauzula błędów księgowych
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje obejmuje szkody
w mieniu, które w wyniku przeoczenia nie zostało ujęte w ewidencji
księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane.
W ramach niniejszej klauzuli nie e są objęte szkody wyrządzone umyślnie.
Limit odpowiedzialności: 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia
Klauzula szkód następczych
Niniejszym ugadania się, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody
następcze powstałe w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia.
Powyższy zapis dotyczy także szkód powstałych na skutek zdarzeń
objętych ochroną w ramach zastosowanych klauzul dodatkowych.
Klauzula wypłaty odsetek
Niniejszym ustala się, że w przypadku zasądzenia przez Sąd wyroku, na
podstawie którego Ubezpieczający zostaje zobowiązany do wypłaty
należnego odszkodowania oraz odsetek za okres wskazany w wyroku
sądowym, Zakład Ubezpieczeń dokona wypłaty odszkodowania oraz
odsetek w pełnej wysokości zasądzonej przez Sąd bez względu na datę
zawiadomienia o roszczeniu Zakład Ubezpieczeń przez Ubezpieczającego,
jednak nie więcej niż suma gwarancyjna określona w polisie.
Klauzula realizacji wyroku
Niniejszym ustala się, że w przypadku zasądzenia przez Sąd wyroku, na
podstawie którego Ubezpieczony zostaje zobowiązany do wypłaty
należnego odszkodowania, Zakład Ubezpieczeń realizuje ten wyrok w
imieniu Ubezpieczonego tak, jakby był stroną procesu zobowiązaną do
poniesienia wszelkich kosztów związanych z tym wyrokiem do wysokości
sumy gwarancyjnej zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia.
Tym samym Zakład Ubezpieczeń nie będzie uzależniał wypłaty
odszkodowania od złożenia przez Ubezpieczającego tzw. wniosku o
refundację - także w sytuacji kiedy Zakład Ubezpieczeń nie by stroną
procesu.
Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić Ubezpieczyciela o zgłoszeniu
roszczenia przez poszkodowanego oraz do przekazania wyroku sądowego
po zakończeniu postępowania procesowego.
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW
Strona 42 z 50
Liczba
punktów za
akceptację
45
60
50
45
440
CZĘŚĆ DRUGA ZAMÓWIENIA

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące
w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie np.:
 umowy leasingu;
 umowy kredytu;
 umowy najmu lub umowy dzierżawy pojazdu zawartej z firmą zarządzającą flotami
samochodowymi lub firmą leasingową w zakresie wynajmu długoterminowego lub
dzierżawy długoterminowej;
 umowy użyczenia;
 decyzji o przepadku pojazdu;
wyszczególnione w Załączniku nr 10 do SIWZ – „Wykaz pojazdów” oraz pojazdy, w posiadanie
których Ubezpieczający wejdzie trakcie trwania umowy generalnej lub stanie się
użytkownikiem (na podstawie w/w umów) i zgłosi je Zakładowi Ubezpieczeń do ubezpieczenia.

Wizja lokalna
Każdy Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej wybranych albo wszystkich
pojazdów, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze
stanem zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia
wymagają telefonicznego uzgodnienia z pełnomocnikiem Zamawiającego .
Uznaje się, iż każdy Wykonawca, który nie skorzysta z uprawnienia do przeprowadzenia wizji
lokalnej, a następnie złoży ofertę, dokonał właściwej oceny ryzyka oraz zabezpieczeń we
własnym zakresie i posiada wiedzę, co do ryzyka i stanu zabezpieczeń wystarczającą do
złożenia prawidłowej i zobowiązującej oferty, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ oraz
wszystkich jej załączników.
1. Ubezpieczenie
Odpowiedzialności
Mechanicznych (OCPPM)
Cywilnej
Posiadaczy
Pojazdów

Zakres ubezpieczenia
Obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów Ubezpieczającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium Państw, których Biura Narodowe są
sygnatariuszami Wielostronnego Programu ubezpieczeń komunikacyjnych.
Ubezpieczenie ZK obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu
za granicą RP na terytorium państw wskazanych w umowie ubezpieczenia Zielona Karta.

Suma gwarancyjna
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) i wynosi:
 w przypadku szkód na osobie – 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,
którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;
w przypadku szkód w mieniu – 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,
którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
 za szkody powstałe na terytoriach państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami
Wielostronnego Programu ubezpieczeń komunikacyjnych, Zakład Ubezpieczeń
odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa,
jednak nie niższej niż suma określona w danej umowie ubezpieczenia.
Strona 43 z 50

Zielona Karta
W przypadku konieczności wystawienia Zielonej Karty (ZK) dla poszczególnych pojazdów
Ubezpieczającego, Zakład Ubezpieczeń dokona tego bezpłatnie.
Jeżeli umowa ubezpieczenia ZK będzie zawierana w trakcie trwania umowy ubezpieczenia
OCPPM, okres trwania umowy ubezpieczenia ZK skończy się w tym samym dniu, w którym
wygaśnie lub ulegnie rozwiązaniu umowa OCPPM dotycząca tego samego pojazdu.

Obligatoryjne klauzule dodatkowe
1. Klauzula stempla bankowego/pocztowego
2. Klauzula rozliczenia składki
3. Klauzula badań technicznych
4. Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej
5. Klauzula kosztów manipulacyjnych
6. Klauzula automatycznej ochrony w zakresie OC, AC i NNW, ASS
2.


Ubezpieczenie Auto Casco (AC)
Zakres terytorialny:
EUROPA
Zakres ubezpieczenia (All risk):
powinien obejmować szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie:
 pojazdu;
 części pojazdu;
 wyposażenia pojazdu;
wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia.
Warunki ubezpieczenia nie mogą wyłączać odpowiedzialności Ubezpieczyciela za zdarzenia
związane z i/lub powstałe wskutek:
1. nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem, osobami,
zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi zarówno z zewnątrz i jak
i z wewnątrz pojazdu;
2. wypadku pojazdu, przez który rozumie się utratę, zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu
będące następstwem:
 kolizji drogowej, upadku statku powietrznego;
 pożaru, wybuchu, zatopienia;
 pioruna, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania się
i zapadania ziemi, zatopienia oraz nagłe działanie innych sił przyrody,
niezależnie od miejsca ich powstania;
 działania osób trzecich;
 dewastacji oraz uszkodzenia przez zwierzęta lub przedmioty z zewnątrz pojazdu;
 rabunku (rozboju);
 nagłego działania czynnika temperaturowego lub chemicznego pochodzącego
z zewnątrz pojazdu jak i wewnątrz pojazdu (z wyłączeniem szkód wynikłych
z pożaru
będącego
następstwem
nieprawidłowego
zamontowania
lub
eksploatacji instalacji gazowej);
 przewrócenia się pojazdu, wjechania w nierówność drogi;
 samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym;
 samoistnego otwarcia pokrywy przedniej silnika pojazdu lub bagażnika;
Strona 44 z 50

nieprawidłowego zabezpieczenia pojazdu oraz lewarka podczas podnoszenia
pojazdu.
3. utraty pojazdu lub jego części w następstwie kradzieży;
4. użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego.

Dodatkowe warunki ubezpieczenia
1. Wariant serwisowy (bezgotówkowy), tzw. „warsztat”
2. Rozliczenie szkody odbywać się będzie bez uwzględniania zużycia technicznego części.
3. Przyjmuje się bezgotówkową formę rozliczeń z zakładami w zakresie napraw pojazdów.
4. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia - w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie
ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania.
5. Umowy ubezpieczenia dla samochodów, w posiadaniu których aktualnie jest
Ubezpieczający zawierane będą na podstawie informacji znajdujących się w Załączniku
nr 10 do SIWZ – „Wykaz pojazdów” bez konieczności przesyłania kopii dowodów
rejestracyjnych i poprzednich polis ubezpieczeniowych.
6. Umowy ubezpieczenia zawierane będą bez dokonywania oględzin pojazdów.

Sumy ubezpieczenia
Zostały przedstawione w Załączniku nr 10 do SIWZ – „Wykaz pojazdów”.
Podane sumy ubezpieczenia:
 są wartościami brutto (z VAT)
 odpowiadają szacunkowej sumie ubezpieczenia
 mają tylko znaczenie porównawcze dla oceny złożonych ofert i nie są zobowiązujące dla
Wykonawcy w momencie rzeczywistego zawierania ubezpieczenia. Ofertę należy
przygotować na bazie podanych sum ubezpieczenia – tylko ten sposób pozwoli na
rzetelne porównanie ofert.
 przy wystawianiu polis na kolejne okresy ubezpieczenia wartości pojazdów będą
aktualizowane a składka zostanie przeliczona zgodnie ze stawką ustaloną w ofercie
przetargowej

Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna:
Franszyza redukcyjna:
Udział własny:

zniesiona
zniesiona
zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód
w okresie ubezpieczenia
Założenia do likwidacji szkód
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przeprowadzenia oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni
roboczych od daty zgłoszenia szkody, w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego.
W sytuacji braku oględzin we wskazanym okresie Ubezpieczony po dokonaniu we własnym
zakresie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej uszkodzenia i spisaniu protokołu
z oględzin uszkodzonego mienia może przystąpić do naprawiania szkody.
Naprawa uszkodzonego pojazdu odbywać się będzie w serwisie/warsztacie określonym przez
Ubezpieczającego.
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do obligatoryjnego przesyłania Ubezpieczającemu decyzji
o wypłacie odszkodowania w przypadku każdej szkody likwidowanej z polisy ubezpieczeniowej
przedmiotowego pojazdu.
Inne niż opisane w niniejszej części zasady dotyczące ustalania wartości szkody i wysokości
odszkodowania, określone w OWU AC, nie mają zastosowania jeśli ich przyjęcie miałoby
zmniejszyć uprawnienia Ubezpieczającego.
Strona 45 z 50

Obligatoryjne klauzule dodatkowe
1. Klauzula stempla bankowego/pocztowego
2. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody
3. Klauzula rozliczenia składki
4. Klauzula niezmienności wartości pojazdów (Gwarantowana Suma Ubezpieczenia)
5. Klauzula Leeway 130%
6. Klauzula przepisów o ruchu drogowym
7. Klauzula badań technicznych
8. Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej
9. Klauzula umów krótkookresowych
10. Klauzula kosztów manipulacyjnych
11. Klauzula automatycznej ochrony w zakresie OC, AC i NNW, ASS
12. Klauzula akceptacji zabezpieczeń
13. Klauzula samolikwidacji
14. Klauzula terminu dokonania oględzin po szkodzie
15. Klauzula serwisowa lub usługowa
16. Klauzula wieku i uprawnień
17. Klauzula szkód wzajemnych

Fakultatywne klauzule dodatkowe
1. Klauzula zaginięcia kluczyków lub urządzeń sterujących
2. Klauzula roszczeń regresowych
3. Klauzula wypłaty odszkodowania bez wyników śledztwa
4. Klauzula zassania cieczy
3.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy
i pasażerów (NNW)
Zakres ubezpieczenia:
Zakresem ubezpieczenia objęte są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych
w związku z użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu powodujących trwały całkowity lub
częściowy uszczerbek na zdrowiu, rozstrój zdrowia lub śmierć Ubezpieczonego.
Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia mające miejsce m.in. podczas:
 ruchu ubezpieczonego pojazdu;
 wsiadania i/lub wysiadania z ubezpieczonego pojazdu;
 postoju ubezpieczonego pojazdu;
 przebywania wewnątrz ubezpieczonego pojazdu podczas jego tankowania oraz podczas
koniecznej na trasie naprawy pojazdu;
 załadunku i rozładunku ubezpieczonego pojazdu;
 podłączania lub rozłączania przyczepy do ubezpieczonego pojazdu;
 pożaru lub wybuchu ubezpieczonego pojazdu.
Ubezpieczenie NNW obejmuje następujące świadczenia:
1. z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
 w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu – świadczenie w wysokości 100% sumy
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia;
 w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% – świadczenie w wysokości
takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał uszczerbku na
zdrowiu;
Strona 46 z 50
2. z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 100% sumy
ubezpieczenia, pod warunkiem, że śmierć nastąpiła w ciągu trzech lat od daty
nieszczęśliwego wypadku;
3. Inne świadczenie zgodnie z OWU Zakładu Ubezpieczeń.

Suma ubezpieczenia:
10 000 zł na każde miejsce w pojeździe

Franszyzy i udziały własne:
Franszyza integralna:
Franszyza redukcyjna:
Udział własny:

zniesiona
zniesiona
zniesiony w każdej szkodzie niezależnie od ilości szkód
w okresie ubezpieczenia
Obligatoryjne klauzule dodatkowe
1. Klauzula stempla bankowego/pocztowego
2. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody
3. Klauzula rozliczenia składki
4. Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej
5. Klauzula kosztów manipulacyjnych
6. Klauzula automatycznej ochrony w zakresie OC, AC i NNW, ASS
4. Ubezpieczenie Assistance (ASS)

Zakres ubezpieczenia
Bezskładkowy lub najtańszy wariant oferowany w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
danego Zakładu Ubezpieczenia, w ramach którego wymaga się następujących minimalnych
świadczeń:
 koszty holowania pojazdu w przypadku wypadku drogowego lub awarii pojazdu;
 koszty naprawy pojazdu na miejscu wypadku, awarii.
W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance dla karetek, z zakresu ubezpieczenia wyłączona
zostaje opcja korzystania z pojazdu zastępczego.
Ubezpieczenie Assistance dotyczy pojazdów osobowych, terenowych, ciężarowo-osobowych lub
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przewożących maksymalnie 9 osób
oraz kratek.

Obligatoryjne klauzule dodatkowe
1. Klauzula stempla bankowego/pocztowego
2. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody
3. Klauzula rozliczenia składki
4. Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej
5. Klauzula kosztów manipulacyjnych
6. Klauzula automatycznej ochrony w zakresie OC, AC i NNW, ASS
Strona 47 z 50
Treść klauzul obligatoryjnych dla zadań CZĘŚCI II zamówienia
Poszczególne klauzule obligatoryjne dotyczą wszystkich rodzajów ubezpieczeń, do których zostały
przypisane.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nazwa i treść klauzuli
Klauzula stempla bankowego/pocztowego
Niniejszym ugadania się, że za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje
się datę stempla bankowego lub pocztowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub
pocztowym, o ile w momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego, była dostępna
niezbędna ilość środków płatniczych.
Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład Ubezpieczeń nie
jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.
Klauzula rozliczenia składki
Niniejszym uzgadnia się, że wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy,
(w szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek) będą dokonywane proporcjonalnie
za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, tzn. z zastosowaniem zasady „pro rata temporis”.
Ponadto nie będzie miała zastosowania składka minimalna.
Klauzula niezmienności wartości pojazdów Gwarantowana Suma Ubezpieczenia)
Niniejszym ugadania się, że:
 Wartość nowo zakupionych pojazdów jest ustalana w oparciu o wartość fakturową netto
i obowiązuje przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia.
 Wartość rynkowa pojazdu ustalona przy zawieraniu umowy ubezpieczenia pozostaje
stała przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia dla pojazdów o okresie
eksploatacji do lat 3
Klauzula Leeway 130%
Niniejszym ugadania się, że strony postanawiają, że w przypadku szkody zasada proporcji
będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość rynkowa lub fakturowa
w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 130% sumy ubezpieczenia.
Klauzula przepisów o ruchu drogowym
Niniejszym ugadania się, że Zakład Ubezpieczeń odstępuje się od redukcji odszkodowania
w związku z naruszeniem przepisów ustawy o ruchu drogowym np. za przekroczenie
obowiązującej prędkości, nie przestrzeganie znaku STOP, wyprzedzanie w miejscu
niedozwolonym, rozmowę przez telefon komórkowy bez podłączonego zestawu
głośnomówiącego itd.
Klauzula badań technicznych
Niniejszym ugadania się, że Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe w pojazdach
nieposiadających ważnego badania technicznego pojazdu, o ile stan techniczny pojazdu nie
miał żadnego wpływu na powstanie i rozmiar szkody.
Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej
Niniejszym ugadania się, że brak opłacenia składki lub raty składki w terminie nie powoduje
utraty aktualności ochrony ubezpieczeniowej.
Klauzula umów krótkookresowych
Niniejszym ugadania się, że w przypadku zgłoszenia przez Ubezpieczającego konieczności
zawarcia umowy krótkookresowej, zastosowanie będą miały wynegocjowane warunki umowy
generalnej, a Zakład Ubezpieczeń nie będzie stosował składki minimalnej lub depozytowej.
Dla nowej krótkookresowej umowy ubezpieczenia zastosowany będzie system naliczania
składki za każdy dzień ochrony – „pro rata temporis”
Strona 48 z 50
Lp.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Nazwa i treść klauzuli
Klauzula kosztów manipulacyjnych
Niniejszym ugadania się, że w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia zakład
ubezpieczeń nie będzie potrącać kosztów manipulacyjnych.
Klauzula automatycznej ochrony w zakresie OC, AC i NNW, ASS
Niniejszym ugadania się, że pojazdy nowo-nabywane w trakcie trwania umowy generalnej,
będą objęte ochroną ubezpieczenia od dnia rejestracji pojazdu pod warunkiem pisemnego
zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail) przedmiotowego pojazdu najpóźniej w
ciągu 3 dni roboczych od dnia rejestracji pojazdu.
Klauzula akceptacji zabezpieczeń
Niniejszym ugadania się, że Zakład Ubezpieczeń akceptuje aktualnie istniejący stan
zabezpieczeń przeciw kradzieżowych dla pojazdów wyszczególnionych w Załącznik nr …… do
SIWZ – „Wykaz pojazdów”
Klauzula samolikwidacji
Niniejszym ugadania się, że dla szkód typu szyba, lusterko, zamki i element oświetlenia,
których wartość nie przekracza kwoty 5.000 PLN brutto dla pozostałych szkód do kwoty
2.500 PLN brutto przyjmuje się uproszczoną formę likwidacji szkód, na podstawie oświadczeń
złożonych przez Ubezpieczającego wraz z załączoną dokumentacją z oględzin pojazdu oraz
dokumentacją zdjęciową w formie elektronicznej bez dokonywania wcześniejszych oględzin
pod warunkiem sporządzenia uzgodnionej z Ubezpieczycielem dokumentacji.
Klauzula terminu dokonania oględzin po szkodzie
Niniejszym ugadania się, że strony ustalają, że Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązuje
się pozostawić bez dokonywania zmian miejsca szkody do czasu dokonania oględzin przez
przedstawiciela ZU, chyba, że zmiana stanu faktycznego spowodowanego wypadkiem
ubezpieczeniowym była niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub
zmniejszenia rozmiarów szkody. ZU nie może powoływać się na ten zakaz, jeśli oględziny nie
zostały dokonane w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia o szkodzie.
Klauzula serwisowa lub usługowa
Niniejszym ugadania się, że Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe w czasie, gdy
pojazd znajdował się w zakładzie naprawczym, konserwacyjnym, myjni oraz podczas prób
technicznych, jak również podczas jazdy przed lub po naprawie, dokonywanych przez
pracowników takiego zakładu.
Klauzula wieku i uprawnień
Niniejszym ugadania się, że Zakład Ubezpieczeń odstąpi od redukcji odszkodowania ze
względu na wiek kierującego lub posiadacza oraz okresu posiadania uprawnień.
Klauzula szkód wzajemnych
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone między pojazdami należącymi do
Ubezpieczającego.
Klauzula uderzenia pokrywy komory silnika
Niniejszym ugadania się, że ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na uszkodzeniu lub
zniszczeniu części pojazdu (w tym szyby czołowej) na skutek niezależnego od przyczyny
zewnętrznej uderzenia pokrywy komory silnika tego pojazdu.
Treść fakultatywnych klauzul i warunków dodatkowych
oraz liczba punktów możliwych do uzyskania w przypadku ich akceptacji dla
zadań CZĘŚCI II zamówienia
Akceptacja danego dodatkowego warunku ubezpieczenia jest jednoznaczna z przyjęciem go do
wszystkich rodzajów ubezpieczeń, do których został przypisany.
Strona 49 z 50
Lp.
1.
2.
3.
4.
Liczba punktów za
akceptację
Nazwa i treść dodatkowego warunku
Klauzula zaginięcia kluczyków lub urządzeń sterujących
Niniejszym ugadania się, że Zakład Ubezpieczeń pokrywa koszty
wymiany zamków, stacyjki itp. w pojeździe na skutek zaginięcia,
zgubienia, zniszczenia, utraty kluczyków lub urządzeń sterujących.
Limit odpowiedzialności – 1500 zł na każdy pojazd.
Klauzula roszczeń regresowych
Niniejszym ugadania się, że roszczenia Zakładu Ubezpieczeń do
wysokości wypłaconego odszkodowania wyrządzone także wskutek
winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie przechodzą na:
ubezpieczonego/
ubezpieczającego,
krewnych
(wstępnych
i
zstępnych), osoby, za które ubezpieczający/ubezpieczony ponosi
odpowiedzialność w tym także jego pracowników bez względu na
podstawę prawną zatrudnienia, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą wyłączenie na jego rzecz.
Klauzula wypłaty odszkodowania bez wyników śledztwa
Niniejszym ugadania się, że wypłata odszkodowania nastąpi bez
oczekiwania na wyniki śledztwa organów państwowych. Jeżeli po
jego zakończeniu okaże się, że odszkodowanie nie było należne,
Ubezpieczający dokona jego zwrotu.
Klauzula zassania cieczy
Niniejszym ugadania się, że ubezpieczeniem objęte są
szkody
powstałe w mechanizmach silnika pojazdu na skutek zassania cieczy
przez układ dolotowy powietrza.
RAZEM
Strona 50 z 50
20
30
25
30
105
Download