Reaktywne zaburzenia przywiązania.

advertisement
Oferta Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Szamotułach, na rok szkolny 2016/2017
Temat/Forma
„ Reaktywne zaburzenia przywiązania (RAD)
i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci ”
Adresat
nauczyciele i wychowawcy przedszkoli oraz szkół
podstawowych
Cel i treść
Cel: ukazanie wpływu zaburzeń więzi u dzieci na ich późniejsze
funkcjonowanie oraz zasady pracy z dzieckiem z syndromem RAD
Treści szkolenia:
1. Etiologia RAD
2. Symptomy RAD u dzieci.
3. Charakterystyka wzorców przywiązania
4. Postrzeganie świata przez dziecko z RAD.
5. Zasady postępowania z dziećmi z RAD.
Liczba godzin
2 godziny
Termin
cały rok szkolny
Miejsce realizacji
szkoła, poradnia
Osoba prowadząca
mgr Bożena Letkiewicz – psycholog
Uczestnicy
nauczyciele i wychowawcy
Materiały i sprzęt
potrzebny do
przeprowadzenia
warsztatów/prelekcji
rzutnik multimedialny, laptop
Prosimy ustalić telefonicznie przebieg spotkania lub skontaktować się z osobą
prowadzącą. Tel. do poradni (61) 2921564 – Szamotuły, (67) 2540353 – Wronki;
Download