CHOROBY i higiena uk*adu krwiono*nego

advertisement
CHOROBY I HIGIENA UKŁADU
KRWIONOŚNEGO
BIAŁACZKA (leukemia)
 Jej istotą jest niekontrolowana, nieprawidłowa i samoistnie
nieodwracalna ekspansja krwinek białych (leukocytów) wytwarzanych ze
szpiku kostnego. Białaczka powstaje w wyniku działania co najmniej
kilku czynników m.in. natury wirusowej, predyspozycji genetycznych
oraz czynników zewnętrznych.
 Rodzaje białaczki: szpikowa, limfatyczna (ostre lub przewlekłe). Objawy białaczki ostrej:
gwałtowny wzrost gorączki, bóle stawów, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zmiany we krwi.
Objawy białaczki przewlekłej: oprócz zmian we krwi występuje powiększenie węzłów chłonnych,
śledziony, wyniszczenie i niedokrwistość.
Rozmaz
szpiku
kostnego u
pacjenta z
ALL
 Choroba trwa latami, czasami jedynym sposobem na uratowanie człowiekowi
życia jest przeszczep szpiku kostnego.
http://niepoddamsie.blogspot.com/2011/10/non-omnis-moriar.html#comment-form
MIAŻDŻYCA TĘTNIC
(arterioskleroza)
 Przewlekła choroba polegająca na zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych w błonie wewnętrznej i
środkowej tętnic. Wysepkowe gromadzenie się cholesterolu oraz innych lipidów, a następnie
zwyrodnienie i wpanienie tych ognisk prowadzi do stwardnienia i zawężania światła tętnic.
 Przyczyny: niewłaściwy sposób odżywiania się, niedobór heparyny, nadciśnienie tętnicze, zaburzenie
krzepnięcia krwi, a zwłaszcza szkodliwe oddziaływanie na bodźce nerwowe współczesnej cywilizacji. M. t.
powoduje niedokrwienie mózgu i udary. Miażdżyca aorty może doprowadzić do powstania tętniaka.
 W leczeniu duże znaczenie ma odpowiednia dieta, ruchliwy tryb życia, racjonalny odpoczynek.
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
(hipertensja)
 Wzrost ciśnienia tętniczego krwi ponad wartości
uznane za graniczne (150/90 mm Hg) stały lub
napadowy objaw chorobowy w pierwotnych
schorzeniach nerek, tętnic, nadnerczy, przysadki i
innych narządów.
 W czasie rozwoju choroby duże znaczenie mają
bodźce psychiczne, związane z konfliktowym i
nerwowym życiem we współczesnym świecie. Choroba
nasila się stopniowo: bóle i zawroty głowy, zaburzenia
widzenia i szum w uszach. Napadowe n. t. jest
wywołane przez chromochłonny gruczolak
nadnercza, wyzwalający falowo duże ilości
noradrenaliny.
 Utrwalone n. t. wywołuje zmiany miażdżycowe w
tętnicach prowadzi do przerostu serca i do
niewydolności mięśnia sercowego.
Choroba wieńcowa
 W większości przypadków choroba wieńcowa ma podłoże miażdżycowe. U osób z miażdżycą,
w ścianach naczyń wieńcowych odkładają się blaszki miażdżycowe (materiał tłuszczowy z
krwi) spowalniając przepływ krwi i ograniczając powoli jej dopływ do mięśnia sercowego.
 Istnieje czterostopniowa skala zaawansowania choroby wieńcowej:
1. Bóle dławicowe podczas ciężkich wysiłków fizycznych
2. Bóle dławicowe są znikome podczas zwykłych czynności, pojawiają się podczas np.
szybkiego wchodzenia po schodach.
3. Znaczne dolegliwości np. podczas wolnego wchodzenia na pierwsze piętro.
4. Bóle dławicowe podczas spoczynku lub niewielkiego wysiłku.
 Istnieją 3 główne drogi leczenia schorzeń wieńcowych. Należą do nich modyfikacja stylu życia,
leczenie lekami i zabiegi na tętnicach wieńcowych.
 Wśród leków wyróżniamy leki przeciw dławicowe (Nitrogliceryna i jej pochodne, Beta-blokery,
Leki metaboliczne, Blokery kanału wapniowego) - mają one za zadanie zapobieganie napadom
dusznicy bolesnej.
NIEDOKRWISTOŚĆ (aniemia)
 Zmniejszenie poniżej normy ilości krwinek czerwonych
(erytrocytów) lub ilości zawartej w nich hemoglobiny
(barwnika czerwonego krwi), a w następstwie
niedotlenienia komórek i tkanek ustroju.
 Objawy: bladość powłok ciała, osłabienie, duszność, brak
apetytu, szum w uszach, omdlenia, przyspieszenie
czynności serca i oddechów, trudność skupienia uwagi,
drażliwość, senność, stany podgorączkowe.
NIEDOKRWISTOŚĆ
POKRWOTOCZNA
o Może być ostra, po obfitym krwotoku lub
przewlekła w skutek utraty znacznej ilości
krwi w przeciągu długiego czasu.
NIEDOKRWISTOŚĆ
HEMOLITYCZNA
o Spowodowana niszczeniem krwinek
czerwonych i występuje w zatruciach i
zakażeniach pod wpływem przeciwciał
skierowanych przeciw własnym
krwinkom oraz w skutek
nieprawidłowej budowy erytrocytów.
NIEDOKRWISTOŚĆ
APLASTYCZNA
o Jest następstwem zahamowania
tworzenia erytrocytów przez szpik,
samoistna lub spowodowana przez
czynniki toksyczne czy
promieniowanie jonizujące.
NIEDOKRWISTOŚĆ
ENZYMATYCZNA
o genetycznie uwarunkowany brak
zdolności wbudowywania atomu żelaza w
cząsteczkę -> hemu.
ZATOR (embolia)
 Zjawisko zatykania tętnic czopem niesionym przez krew,
czop może być ciałem stałym (najczęściej skrzepem lub
nowotworem złośliwym) płynnym (tłuszcze, płyn
owodniowy) albo gazem (powietrze, azot).
 Zator skrzepliny tętnicy płucnej może spowodować nagłą
śmierć, natomiast tętnicy drobnej np. mózgu, śledziony
lub nerek -> zawał.
 Zator skrzeplinami zakażonymi powoduje liczne ropnie
(ropnice), komórkami nowotworowymi inicjuje
powstanie przerzutów odległych od ogniska pierwotnego.
Zator płynem owodniowym niemal zawsze powoduje
nagłą śmierć. Zator azotowy jest podłożem choroby
dekompresyjnej.
Zawał serca (mięśnia sercowego)
 Ognisko martwicy w mięśniu sercowym wywołane nagłym i długotrwałym niedokrwieniem określonego obszaru
mięśnia serca. Powstaje często skutkiem miażdżycy tętnic wieńcowych lub neuropochodnego zaburzenia w
regulacji przepływu krwi przez układ naczyń wieńcowych. Zawał zdarza się na ogół osobom po 40 roku życia.
Występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet, zwłaszcza u osób otyłych i z nadciśnieniem tętniczym.
 Typowym objawem jest silny ból za
mostkiem nie ustępujący po zażyciu
nitrogliceryny. Najczęściej poza
objawami klinicznymi zawał serca
rozpoznaje się w wyniku badań
enzymatycznych krwi lub zmian w
EKG.
 Po zawale zostaje blizna w obszarze
martwicy. Leczenie szpitalne a powrót
do życia czynnego powinien być
stopniowy i powolny.
UDAR MÓZGU (apopleksja)
 Uszkodzenie tkanki mózgowej spowodowane
upośledzeniem krążenia krwi w pewnym obszarze
mózgu, w skutek zakrzepu czy zatoru tętnic mózgowej
lub pęknięcia naczynia krwionośnego (wylew krwi do
mózgu).
 Do udaru mózgu dochodzi najczęściej w przebiegu
nadciśnienia, wad serca, chorób nerek, miażdżycy tętnic.
Objawy zależą od bezpośredniej przyczyny oraz
rozległości i miejsca uszkodzenia tkanki mózgowej:
najczęściej występuje utrata przytomności, porażenie
jednej kończyny lub porażenie połowiczne.
 Leczenie polega na wyrównaniu zaburzeń w krążeniu
krwi, zmniejszeniu obrzęku mózgu, zapewnienie
choremu spokoju i właściwej pielęgnacji, a następnie na
intensywnej rehabilitacji.
Choroba Takayasu
Przyczyny: choroba Takayasu jest przewlekłym zapaleniem
aorty i jej gałęzi o nieznanej etiologii. Przy obecnym stanie
wiedzy można jedynie powiedzieć, że są pewne geny, które
zwiększają ryzyko jej wystąpienia. Podejrzewa się również
podłoże immunologiczne. Choroba Takayasu
charakteryzuje się naciekami komórkowymi w ścianie
naczyń, co prowadzi do ich włóknienia. W konsekwencji
powstają odcinkowe zwężenia, w obrębie których tworzą się
zakrzepy.
Leczenie: leczenie rozpoczyna się od podawania chorym
sterydów. W przypadkach gdy terapia sterydami jest
nieskuteczna chorych leczy się preparatami
immunosupresyjnymi. Postępowanie inwazyjne
(operacyjne) wykonuje się w zależności od objawów
klinicznych niedokrwienia narządów.
Objawy: początkiem choroby mogą być mało
specyficzne objawy grypowe lub rzekomo
reumatyczne pod postacią stanów podgorączkowych i
uczucia osłabienia, a także bólów mięśniowych i
stawowych. W późniejszej fazie choroby pojawiają się
objawy będące skutkami zmian w obrębie naczyń i
zależą w dużej mierze od lokalizacji tych zmian.
Należą do nich zawroty głowy, omdlenia, ból głowy,
nadciśnienie tętnicze, ból brzucha i biegunka,
duszność, krwioplucie, arytmie, zaburzenia widzenia
czy chromanie przestankowe kończyn dolnych.
Choroba Raynauda
 Jest to napadowy skurcz tętnic w obrębie rąk, rzadziej
stóp.
 Choroba zaczyna się w wieku młodzieńczym,
prowokowana jest przez emocje lub oziębienie
kończyn. Typowy napad charakteryzuje się
zblednięciem palców, parestezjami lub bólem.
Etiopatogeneza jest nieznana, być może jest to
nadmiar receptorów adrenergicznych w świetle
naczyń i wynikająca z tego nadwrażliwość na
noradrenalinę. Długotrwała choroba może prowadzić
do zmian troficznych a nawet zgorzeli w obrębie
kończyn.
 Leczenie:
o
o
unikanie ekspozycji na zimno
leki blokujące kanały wapniowe: nifedypina,
amlodypina, isradypina, azotany, nitrogliceryna
Higiena układu krwionośnego
 przede wszystkim należy pamiętać o odpowiedniej diecie; powinna być ona urozmaicona, z dużą ilością
produktów bogatych w nienasycone kwasy tłuszczowe (należy unikać nasyconych kwasów tłuszczowych!);
idealna jest tzw. dieta śródziemnomorska –uznawana za najzdrowszą wśród diet. Można ją stosować przez całe
życie. Pozwala utrzymać dobre zdrowie i znakomitą kondycję.
 odpowiedni tryb życia – zdrowy i aktywny; zaleca się dużo ruchu, który dobrze wpływa właściwie na każdy
układ w organizmie człowieka; poza tym ważne jest życie bez różnego typu używek, zwłaszcza papierosów, które
działają niszcząco na serce oraz inne narządy
KONIEC
Download